Wettelijke kantjes & regelgeving

Actueel

Registreer je werking bij de Vlaamse Overheid voor terugbetaling ouders

De Vlaamse Overheid en de vzw Sociale Dienst moedigen hun werknemers aan om hun kinderen in de vakantieperiodes deel te laten nemen aan speelpleinwerking en andere activiteiten. Hiervoor voorzien ze een financiële tussenkomst voor hun werknemers, op voorwaarde dat de speelpleinwerkingen en andere initiatieven bij hen geregistreerd zijn.
Meer lezen ...

Actieplan Asbestafbouw (27/3/2024)

Vlaamse Regering keurt versterkt actieplan asbestafbouw goed en lanceert meteen ook sectorprotocol voor jeugd- en sportverenigingen 
Meer lezen ...

Nieuwe wetgeving rond bekwame helper en toedienen medicatie! (feb 2024)

In sommige situaties mag je vanaf feb 2024 wél medicatie toedienen aan een kind. Een vrijwilliger kan het statuut 'bekwame helper' halen en, via het zorgplan en mét ondersteuning van een medisch professional, zo bepaalde verpleegkundige handelingen uitvoeren. 

Meer lezen ...

Maximale vrijwilligersvergoeding 2024

De wettelijke maxima voor forfaitaire onkosten van vrijwilligers zijn voor 2023 vastgelegd. De nieuwe maxima bedragen 41,48 euro per dag en 1659,22 euro per jaar. 
Meer lezen ...


Eerdere updates

Wettelijke kantjes rond...

Vrijwilligers en/of jobstudenten

Vrijwilligers op het speelplein
Werknemers op het speelplein (update 18/02/2022)
Vergoedingen van animatoren (update 26/01/2024)
Verplichte informatienota
Uittreksel strafregister (update 01/02/2023)
Minimumleeftijd animatoren
Fiscale attesten (update 10/11/2022)

Verzekering en rechtsvorm

Verplichte verzekeringen

Er zijn heel wat soorten verzekeringen: een aantal zijn verplicht, een aantal aanbevolen en een aantal facultatief.

Je bent voor je begeleiding sowieso verplicht om een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid te hebben (verplicht door de nieuwe vrijwilligerswetgeving) als je met vrijwilligers werkt.  Een verzekering lichamelijke ongevallen is sterk aan te bevelen! 

Werk je met jobstudenten dan ben je verplicht om een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen af te sluiten.  

Rond verzekering van kinderen wordt niks bepaald, maar hopelijk heeft elke werking een verzekering voor lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid.  

Een gouden tip: Maak zeker eens een afspraak met je verzekeringsagent of de bevoegde diensten om goed te weten waarvoor je al dan niet gedekt bent door de verzekeringen.

Een overzicht:

 Verzekering

Vrijwilligers

Jobstudenten

Kinderen


Burgerlijke aansprakelijkheid 


verplicht


verplichtNiet verplicht, wel aan te raden


Lichamelijke ongevallenNiet verplicht, wel aan te raden


verplichtNiet verplicht, wel aan te raden

 

VZW-wetgeving (update 01/10/2022)
Feitelijke vereniging (update 14/02/2022)
Statuut van verzelfstandiging (EVA's en IVA's)

In Vlaanderen zijn er een groot aantal particuliere speelpleinen. Veel van hen krijgen subsidies van hun stad of gemeente. Zij leveren knap werk in onderling overleg of verregaande samenwerking met de jeugdambtenaren. Het “gemeentedecreet” stelt dat steden en gemeenten inspraak moeten krijgen in ‘verenigingen met een opdracht van gemeentelijk belang’. Op welke manieren dit kan gebeuren lees je in deze infofiche.

 1. Waarover gaat het precies?
 2. Een bewuste keuze
 3. De verschillende statuten uitgelegd
 4. FAQ
 5. De visie van de VDS

Download deze infofiche 


formulier mutualiteit

Terugbetaling mutualiteiten - standaardformulier
Tot mei 2016 had elke mutualiteit zijn eigen formulier voor de terugbetaling van speelpleinwerk en moest een speelpleinorganisator dit handmatig invullen. Een serieuze, administratieve last. Sinds juni 2016 is er één standaardformulier gemaakt samen met goedkeuring van alle mutualiteiten.  


Specifieke activiteiten

Veilig op stap (bv. fietstocht)
(Tijdelijke) dieren op je speelplein
Op uitstap naar het buitenland (Kids-ID!)

Met kinderen naar het buitenland

Ga je met kinderen op uitstap naar het buitenland (bv. Efteling) , heb je best ook een schriftelijke toestemming van de ouders, zeker als ze jonger zijn dan 12 jaar. Officiële documenten heb je daar niet direct voor, een handgeschreven briefje is voldoende. Al bestaat er nu ook de Kids-id. Dit is een elektronische identiteitskaart voor kinderen van 0 tot 12 jaar. In sommige landen is de schriftelijke toestemming alleen, niet meer voldoende en moet je (ook) de Kids-id voorleggen. Best op voorhand informeren dus! 

Meer info vind je hier.

Ruiltochten en ambulante handel

Sinds 01-10-2006 is het nieuwe KB op de Ambulante Activiteiten van kracht: jeugdwerkinitiatieven die erkend zijn door een openbaar bestuur (gemeente, provincie, Vlaanderen) worden vrijgesteld van alle administratieve verplichtingen als zij deur aan deur willen verkopen. Opgelet: je kan dit slechts enkele keren per jaar doen en moet dan als jeugdwerker herkenbaar zijn, de voedselveiligheid respecteren en mag niet verkopen voor commerciële doeleinden. 

Ook ruiltochten vallen onder deze regelgeving, gemeenten kunnen in hun politiereglement opnemen dat die niet toegelaten zijn in de gemeente. Dus eerst navraag doen bij de politie alvorens op ruiltocht te gaan!

Vertonen van films

Dankzij de moderne technologie is het erg makkelijk geworden om films te projecteren. Op het speelplein wordt wel eens van de gelegenheid gebruik gemaakt om een film te tonen in de tv-hoek. Het vertonen van films mag echter niet zomaar, het is aan een aantal regels gebonden.

Je mag alleen maar films vertonen als je hiervoor een vergunning hebt. Deze vergunning moet je aanvragen bij Bevrijdingsfilms. Dit is de enige instantie die deze vergunning verstrekt.

Voor vertoningen van minder dan 4 keer per jaar is het mogelijk om een bedrijf of instantie in te schakelen die over een vertoningsvergunning beschikt of om een éénmalige toestemming aan te vragen bij Bevrijdingsfilms als je wel over het materiaal beschikt om films te vertonen (kostprijs: 12,50 euro).  Ook al bied je de film gratis aan, je moet toch minstens toestemming hebben.  

Voor vertoningen van meer dan 4 keer per jaar ben je verplicht een vergunning aan te vragen bij Bevrijdingsfilms. Je hebt daarnaast de mogelijkheid om een vertoningsplan in te dienen.  

Spelen in en met water (bv. zwembad)

Niets zo leuk om tijdens zonnige dagen te spelen met en in water. Spelen MET water vormt nooit een probleem, maar als je wil gaan spelen IN water, dan duikt de VLAREM-wetgeving op. De uitgebreide reglementering vind je hier

Goed nieuws  echter: de tijdelijke zwembadjes vallen niet meer onder de VLAREM-wetgeving. Eind 2009 besliste de Vlaamse regering dat de wetgeving voor dit soort zwembaden verandert. Enkel de zwembaden die bestaan uit een vaste constructie, vallen onder de wetgeving, ook al gaat het over een plonsbad van enkele tientallen centimeter diep.

Uiteraard blijft het belangrijk dat ook wie een tijdelijk zwembadje inricht voor kinderen, oog blijft houden voor hygiëne en onderhoud. De VDS adviseert om vooral je gezond verstand te gebruiken, het kleinschalig te houden en dagelijks het water te verversen.

Spelen in het natuurreservaat

De laatste jaren steeg het aantal (beschermde) natuurreservaten. Uiteraard speel je beter niet op plekken met een hoge ecologische waarde, maar sommige locaties kunnen best wel wat spelende kinderen verdragen. De Vlaamse wetgever kwam gelukkig ook tot dat besef: de eigenaar/beheerder van een natuurreservaat kan nu ook recreatief en educatief medegebruik opnemen in het beheerplan van een natuurreservaat. Dit kan een zone zijn waar je (natuurvriendelijk) kunt spelen of waar je speelplein een activiteit kan doen. Is er geen ‘speelzone’ opgenomen in het beheerplan (of is er niet eens een beheerplan), dan kun je nog altijd toestemming vragen aan de beheerder voor een bepaalde activiteit.

Meer lezen ...

Vervoer van kinderen (bv. dokter, bij activiteit...)

Op het speelplein gebeurt het soms  dat ouders van speelpleinkinderen en animatoren worden ingeschakeld om met hun eigen wagen het vervoer te doen naar het zwembad, uitstap …  

Sinds 01/09/06 is het verplicht kinderen tot 1,35 m met de auto te vervoeren in een kinderzitje. Enkel ‘incidenteel vervoer over korte afstand’ krijgt een uitzondering: bvb animatoren of ouders die (andere dan hun eigen) kinderen eens naar het zwembad voeren. Zij moeten dan wel een autogordel dragen. Het is niet meer ‘incidenteel’ als dat elke week gebeurt of als ouders dagelijks hun (en andere) kinderen naar het speelplein brengen.

Een ingewikkelde regelgeving maakt het zeer moeilijk om met een eigen bus (bvb van de gemeenteschool) op regelmatige basis uitstappen te doen met de kinderen, zeker als je daar een (extra) vergoeding voor vraagt. De beste tip die we kunnen geven, is om dergelijke uitstappen (met eigen bus) slechts occasioneel te doen en er niks extra voor te vragen. Wil je toch alle nodige vergunningen aanvragen, kan je hier terecht. 

Kan een animator die een rijbewijs heeft kinderen met een bus vervoeren of moet hij medisch gekeurd zijn?

Vanuit de Vlaamse regering is er geen éénduidig antwoord hieromtrent. Volgens de ingewikkelde regelgeving van hierboven blijkt dat een gemeente zelf bevoegd is om dit te regelen. Als gemeente dien je dus zelf na te gaan welke regels je hieromtrent gemaakt hebt. De regering zelf legt geen regels op. 

Actieve ontspanningsevenementen

Enkele jaren terug verscheen het KB op de actieve ontspanningsevenementen in het Belgisch Staatsblad, een strenge reglementering voor commerciële ontspanningsactiviteiten: muurklimmen, kajakken, zweefvliegen, e.d. Die wet verplicht organisatoren van een ‘actief ontspanningsevenement’ tot risicoanalyse en preventiemaatregelen. Dankzij een wetswijziging moeten jeugdwerkinitiatieven, erkend door de overheid, niet voldoen aan die regel (opgepast: niet automatisch voor een jeugddienst). Alle ruimte dus voor avontuurlijkheid! Je moet natuurlijk wel de veiligheid blijven garanderen.  

Infrastructuur

Bespaar €'s: Onroerende voorheffing
Publiciteitsborden of wegwijzers langs de weg
Veiligheid van speeltoestellen

Elk speelterrein is sedert 2003 onderworpen aan 2 KB’s die de speelveiligheid nastreven. Dit betekent dat al je speeltoestellen ondertussen een code kregen, dat je een risicoanalyse deed en dat er geregeld controle op speeltoestellen en -terrein is. Je dient daarvoor ook een logboek bij te houden. Bij de VDS kun je het ‘Handboek Veiligheid van Speelterreinen’ uitlenen om o.a. zelf een risicoanalyse te doen of om je speelterrein te testen.

Alle regelgeving staat hier verzameld. 

Bij Speelom vzw kan je vorming volgen over de veiligheid van speelterreinen en speeltoestellen om de speelwaarde en de veiligheid van speelomgevingen te bevorderen. 

Omdat we af en toe horen van al te ijverige inspecteurs, willen we je vragen ons op de hoogte te houden. Als je inspectie krijgt, mail ons dan het inspectieverslag. Zo kunnen we op landelijk vlak proberen om de ‘speelterreinpolitie’ op het juiste spoor te houden. Want de VDS wil bewaken dat speelterreinen avontuurlijk kunnen blijven! 

Verplaatsbare doelen

Wanneer je gebruik maakt van verplaatsbare doelen moet je aan een aantal eisen voldoen (vallen onder de regelgeving voor speeltoestellen). 

Deze eisen hebben vooral te maken met het vastzetten van de doelen, zodat er geen ongelukken kunnen gebeuren. Daarbij kun je gebruik maken van verschillende soorten ankers. Ook de doelen zelf moeten aan een aantal eisen voldoen. Dit is echter de verantwoordelijkheid van de leverancier van de doelen.

Je hebt meldingsplicht: bij een ernstig ongeval of incident – iemand krijgt bijvoorbeeld een doel op zijn hoofd of raakt bekneld – moet je dat zo spoedig mogelijk melden bij het Ministerie van Economische Zaken, Afdeling Veiligheid.

Een ernstig incident is een incident dat aanleiding geeft tot of zou kunnen geven tot een ernstig ongeval. Een ernstig ongeval is een dodelijk ongeval of een ongeval dat een blijvend letsel veroorzaakt of zou kunnen veroorzaken.

 


jeugdlokalen.be

Voor alle andere informatie over (eigen) speelpleininfrastructuur verwijzen we naar www.jeugdlokalen.be: brandveiligheid, verhuren, (ver)bouwen, inbraakpreventie, beheer, financiën, voorbeelden van overeenkomsten... 


Overige wetgeving

Het decreet buitenschoolse activiteiten
Privacybescherming (GDPR)
Sabam en billijke vergoeding

Muziek op het speelplein 
Ieder speelplein zet regelmatig muziek op. Soms is dat gewoon om een dood moment op te leuken, als verzamellied, op een animatorenactiviteit of zelfs op een echte speelpleinfuif.

Maar hoe zit dat nu met het betalen van auteursrechten? Mag je muziek zomaar kopiëren? En wat verstaan we nu onder ‘kindvriendelijke muziek’?

 • SABAM en Billijke vergoeding
 • CD’s kopiëren
 • Muziek downloaden
 • Muziek Streamen
 • Kindvriendelijke muziek

 

Lees er alles over...

Kinderen weigeren op het speelplein

Er zijn omstandigheden te bedenken waarbij speelpleinen niet alle kinderen die naar de werking willen komen kan ontvangen. De draagkracht van de werking wordt overschreden, individuele gedragingen maken dat je als speelplein bepaalde kinderen moeilijk kan ontvangen… Het is dan ook een ingrijpende beslissing om een of meerdere kinderen niet op het speelplein toe te laten.

Lees er alles over...

Verplichting elektronisch betaalmiddel

Vanaf 1 juli 2022 zijn alle ondernemingen verplicht om hun particuliere klanten  ten minste één elektronisch betaalmiddel aan te bieden. Daarnaast moet de klant uiteraard nog steeds met cash kunnen betalen. 

De verplichting houdt in dat alle speelplein- en vakantiewerkingen, of ze nu gemeentelijk of particulier zijn, verplicht zijn om ook een elektronisch betaalmiddel aan te bieden. De verplichting geldt enkel op het aanbieden van zo'n elektronisch betaalmiddel. Ouders zijn dus niet verplicht om hier ook gebruik van te maken. Is je werking gratis, dien je dit uiteraard niet aan te bieden.   

Het gaat hierbij niet enkel om betaalterminals zoals Bancontact. Zo zijn contactloze betalingen via smartphone of smartwatch zoals Payconiq of Apple Pay ook een mogelijkheid, net als een betaling via overschrijving.

Terugbetalingsystemen kadervorming

In zowat alle Vlaamse gemeenten bestaan systemen om een tegemoetkoming te voorzien voor jongeren die deelnemen aan kadervorming. De ene gemeente is echter de andere niet, en de gemeentelijke reglementen kennen een grote verscheidenheid aan voorwaarden, procedures, doelgroepen, percentages, enzovoort. Deze infofiche geeft een overzicht van verschillende mogelijkheden:

 • Om het doelpubliek af te bakenen
 • De hoogte van het subsidiebedrag te bepalen
 • De timing van de terugbetaling
 • Aard van de vorming die in aanmerking komt

Ben je eerder op zoek naar hoe het zit in je eigen gemeente? Ontdek het hier.

Download deze infofiche

In orde met de voedselveiligheid?
Geluidsoverlast door spelende kinderen
Feesten en fuiven
Rookverbod

Sinds 1 januari 2006 mag je niet meer roken in gesloten plaatsen die voor het publiek toegankelijk zijn: alle plaatsen waarvan de toegang niet beperkt is tot de gezinssfeer. Op het speelplein moet je dus het rookverbod binnen (doen) naleven, ook in het animatorenlokaal. De bevoegde inspectiedienst blijft dan soms wel informeren en sensibiliseren, maar kan toch tot proces-verbaal overgaan als blijkt dat er nog gerookt wordt (asbakken binnen, geen rookverbodstekens …). Als je asbakken in je materiaallokaal opslaat voor ander gebruik, maak dan bij een eventuele controle duidelijk dat die gebruikt worden in een andere functie (bvb bij het knutselen).  

Nog vragen of niet gevonden wat je zocht?


Foutje gevonden? Of ontbreekt er volgens jou een belangrijk onderwerp. Neem contact op met je lokale speelpleinondersteuner.