Fiscale attesten

Waarvoor dient een fiscaal attest?

Ouders kunnen een belastingvermindering krijgen voor de kosten die ze maken i.f.v. speelpleinwerk.   Sinds 20 december 2020 werd de regelgeving hierrond aangepast. Volgens de Federale overheidsdienst Financiën gelden een aantal criteria voor die fiscale attesten. Op 30 december werd dit in het Staatsblad gepubliceerd. 

 • De belastingvermindering geldt alleen voor kinderen beneden de 14 jaar en voor kinderen met een beperking beneden de 21 jaar. Deze leeftijden waren voordien respectievelijk 12 en 18. Goed nieuws dus. 
 • U mag voor 2021 (aanslagjaar 2022) maximaal 14 euro per opvangdag en per kind jonger dan 14 jaar (of jonger dan 21 jaar bij een zware handicap) inbrengen als uitgaven. Het bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd en verandert dus. Denk hierbij het eventueel automatisch uitschrijven van deze attesten! 
 • De belastingvermindering bedraagt 45 procent van de werkelijk gedane uitgaven. Voor alleenstaande ouders met een belastbaar inkomen van minder dan 18.000 euro krijgen een belastingvermindering van 65 %. 

Om deze kosten te kunnen inbrengen, moeten de ouders over bewijzen beschikken, nl. het fiscaal attest. Sinds 2022 is het uitschrijven van deze fiscale attesten verplicht voor het speelplein.   


Bespaar je speelplein een hoop vragen en administratie

Jouw speelplein bezorgt het fiscaal attest aan diegene die voor de opvang heeft betaald (= de schuldenaar op het attest). Maar let op… deze persoon kan de kosten enkel inbrengen als hij/zij deze kinderen fiscaal en laste heeft of als er een fiscale co-ouderschapsregeling van toepassing. In de praktijk merken we dus dat speelpleinen na het uitreiken van dat attest heel wat vragen krijgen, vnl. bij gescheiden ouders en nieuw samengestelde gezinnen; 

 • De plusmama regelt en betaalt de inschrijvingen van de pluskinderen, maar heeft de kinderen niet ten laste en krijgt geen belastingsvermindering. 
 • Gescheiden ouders ontvangen graag 2 aparte fiscale attesten, maar wie had natuurlijk wat precies betaald…  

Hou dus rekening met deze speciale situaties en zorg dat je, op vraag van de ouders, een op maat gemaakt fiscaal attest kan voorleggen. We schreven een heleboel voorbeelden.

 

3 tips voor je speelplein die achteraf veel gedoe besparen

 1. Om te voorkomen dat ouders achteraf vragen een attest opnieuw op te maken, kan je aan de inschrijftafel vragen of gescheiden ouders 1 of 2 attesten nodig hebben per kind. Je houdt meteen de juiste administratie bij.  
 2. Heel wat online inschrijfsystemen werken vandaag nog op basis van één gezinsaccount op basis van een klassieke gezinssituatie. Vraag gescheiden ouders dan bv. 2 profielen aan te maken waar ze elk hun inschrijvingen beheren en betalen. Op die manier krijgen ze voor hetzelfde kind 2 aparte attesten. Of pas bv. je inschrijftool aan door achter het profiel van een kind met gescheiden ouders 2 knoppen (mama / papa) te steken. Afhankelijk van wie de inschrijving doet, mama of papa, kan die zichzelf aanvinken en worden de betalingen van beide partners meteen uit elkaar gehouden.
 3. Het is aan de ex-partners, niet aan het speelplein, om dit financiële voordeel onder zich te regelen. Leg de administratieve verantwoordelijkheid zoveel mogelijk bij de ouders (bv. aanmaken 2e account, juiste namen invullen…). Wel kan je als speelplein een handje helpen door hen te informeren (bv. door de inhoud uit dit bericht te delen), via sociale media, de website, in je brochure of je inschrijfsysteem aan te passen.  

HET PRINCIPE IS SIMPEL: WIE BETAALT ONTVANGT HET ATTEST, MAAR DAT IS NIET ALTIJD DE PERSOON DIE HET KIND TEN LASTE HEEFT. WEG VOORDEEL EN DAN KOMEN DE VRAGEN; zorg dus dat de juiste persoon het attest otvangt!

NIEUWE REGELS VANAF 27/01/2022

De weg naar digitalisering is ingezet

In 2021 besliste de overheid werk te maken van verdere digitalisering van de papierwinkel en in te zetten op een digitaal modelattest voor de terugbetaling van 'kinderoppas'. Ook speelpleinwerk valt onder dit attest.

Op 27 januari 2022 werd het uiteindelijke besluit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en gaan alle veranderingen in. Voor de uitgaven in 2022 voor kinderopvang, waaronder speelpleinwerk, betekent dit:

 • Een model fiscaal attest wordt verplicht;
 • Op het nieuwe fiscale attest wordt het rijksregisternummer verplicht. Dit zowel van kind als ouder (betaler van de opvangkosten);
 • De gegevens v/d fiscale attesten worden in feb. 2023 opgeladen via Belcotax-On-Web;
 • Ouders zullen hun fiscale aftrek rechtstreeks zien verschijnen in hun belastingaangifte van 2023 (aanslagjaar 2022).

DE DIGITALISATIE IS VERPLICHT VOOR ALLE ORGANISATOREN, BUITEN DIE ORGANISATOREN DIE DIGITAAL OF TECHNISCH NIET IN STAAT ZIJN OM TE VOLDOEN AAN DE TECHNISCHE EISEN. DIE WERKINGEN MOGEN GEBRUIK MAKEN VAN EEN PAPIEREN VERSIE.

Fiscale attesten vanaf 2022 (aanslagjaar 2023)

Verplicht gebruik van het modelattest

Het voorzien en afleveren van een fiscaal attest, via het officiele modelattest, is vanaf nu verplicht voor elke erkend 'kinderopvanginitiatief'. Speelpleinen en speelinitiatieven dienen hier dus aan te voldoen. De overheid werkt vanaf 2022 met een verplicht modelattest. Werkingen mogen geen gebruik meer maken van hun eigen attest, maar kunnen er nog steeds voor kiezen geen fiscale attesten uit te schrijven. 

Inzetten op digitalisatie van het attest

De Overheid voorziet een tool waar organisatoren de fiscale attesten voor hun werking kunnen uploaden. Via deze tool worden alle gegevens ingeladen en na goedkeuring automatisch gekoppeld aan de belastingsaanvraag van de ouders. 

De digitalisatie is verplicht vanaf 27/01/2022. Alle gepresteerde dagen tussen 01/01/22 en 26/01/22 mogen technisch gezien nog via de vorige regeling gebeuren (niet online, gebruik van eigen attest). De VDS raadt werkingen echter aan om zoveel mogelijk gebruik te maken van de nieuwe manier van werken. Dit voorkomt het opstellen van 2 verschillende attesten voor 2022. 

De digitalisatie is verplicht voor alle organisatoren, buiten die organisatoren die digitaal of technisch niet in staat zijn om te voldoen aan de technische eisen. Die werkingen mogen gebruik maken van een papieren versie. 

 • Zij zijn wél verplicht om het model attest te gebruiken 
 • Zij dienen het fiscaal attest aan de ouders te bezorgen, zodat de ouders dit zelf kunnen inladen in hun eigen profiel.  

 

Activiteiten die plaatsvonden in 2021

Dien je nog fiscale attesten uit te schrijven voor het inkomensjaar van 2021, kan je dit doen op de manier dat je dit voordien altijd deed.

 • Ofwel gebruik je het modelattest dat de regering voor dat jaar voorzag.
 • Ofwel maak je gebruik van je eigen fiscaal attest dat je voor jouw werking opmaakte. 

Je bezorgt de fiscale attesten aan de ouders zelf, via de post of via een digitaal communicatiemiddel. De ouders dienen dan zelf deze gegevens in te vullen in hun eigen belastingsaangifte.  

Activiteiten die plaatsvonden tussen 01/01 en 26/01/2022

Activiteiten die plaatsvinden in 2022, dienen pas op het fiscaal attest van 2023 aangegeven te worden. 

De activiteiten die plaatsvonden voor de verplichting van het nieuwe systeem hebben twee opties. 

 • Je gebruikt de oude manier van fiscale attesten uitschrijven voor de activiteiten die betaald werden en plaatsvonden tussen 01/01 en 26/01/2022 (zie hierboven)
 • Je beslist om deze activiteiten toch mee op te nemen in het nieuwe systeem. Je gebruikt dus de gegevens van het verplichte modelattest en doet de aangifte online. Lukt dit niet kan je gebruik maken van de opgemaakte excel van de overheid of je voorziet enkel een papieren versie via het verplicht modelattest

De aangifte moet gebeuren voor 1 maart 2023 en zal vermoedelijk begin februari 2023 open staan. 

Activiteiten vanaf 27/01/2022

Als je inzet op het uitschrijven van fiscale attesten is het vanaf nu het verplicht om;

 • Alle gegevens op te vragen die nodig zijn om de online aangifte en/of het modelattest in te vullen. 
 • Online aangifte te doen, je gebruikt dus de gegevens van het verplichte modelattest en doet de aangifte online. Lukt dit niet kan je gebruik maken van de opgemaakte excel van de overheid of je voorziet enkel een papieren versie via het verplicht modelattest

De aangifte moet gebeuren voor 1 maart 2023 en zal vermoedelijk begin februari 2023 open staan.  

De publicatie in het Belgisch Staatblad duidt op het feit dat de online aangifte niet wegneemt dat de organisatie alsnog op een manier moet communiceren naar de ouders dat het fiscaal attest is uitgeschreven. Vergeet dit dus zeker niet te doen. 

in 't kort:

 • Je verzamelt alle verplichte gegevens, per ingeschreven kind. 

 • Je zal in februari-maart van elk jaar (startend met 2023) alle verzamelde gegevens van het jaar voordien online moeten aangeven bij de overheid. 
  Hoe dit zal gebeuren is nog niet helemaal duidelijk.  Dit kan mogelijk via een automatische link tussen jullie eigen (officieel) inschrijvingssyteem gebeuren, of via een algemene excellijst die je dan kan inladen in de online tool. 
  Je hoeft dus de verzamelde gegevens niet individueel in elk apart modelattest gaan invullen en inladen. 
 • Je moet, na het online indienen, alsnog de ouders op de hoogte brengen dat jullie voor hen de gegevens automatisch hebben laten invullen. Je bezorgt ze zeker dus nog een papiere versie. (via mail, via brief) 

Welke gegevens heb je nodig?

Voor het opmaken van zo'n (digitaal) modelattest dien je verschillende gegevens op te vragen bij de ouders. Dit gaat over zowel gegevens van het ingeschreven kind als van de ouder waarnaar het fiscaal attest gericht is.  De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk maakte een modelattest met een heleboel extra info. Je kan hem via deze pagina downloaden.  Ook de FOD maakte een handleiding

Hieronder vind je ook nog eens een oplijsting van alle gegevens die nodig zijn:

Algemene organisatiegegevens

Naam van de instantie of de persoon die instaat voor de opvang 

 • Speelpleinen/speelinitiatieven georganiseerd door de gemeente: Naam van de werking / gemeente. 

 • Speelpleinen/speelinitiatieven georganiseerd door een vzw, vso of feitelijke vereniging:  naam van de eind-verantwoordelijke / naam van de werking

KBO nummer 

 • KBO= het identificatienummer dat de werking kreeg van de Kruispuntbank van Ondernemingen. Is meestal gelijk aan het btw-nummer.
 • Niet verplicht om in te vullen.

Adres van de instantie 

VAK I

Dit vak moet ENKEL ingevuld worden indien de organisator van het speelinitiatief niet de vergunner is of gelinkt is aan een schoolinstantie. Dus enkel werkingen die georganiseerd worden door een vzw, vso of feitelijke verenigingen dienen dit vak in te vullen. Zij verklaren daar op welke manier zij erkend worden in hun werking en wie hen die erkenning heeft gegund. Ze verklaren daar ook wanneer hun werking geopend is.

Gemeentelijk georganiseerde werkingen mogen dit leeg laten. 

VAK II

Volgnummer van het attest 

 

Gegevens van de schuldenaar van de uitgaven voor kinderoppas

 • Naam, voornaam, rijksregisternummer, adres. 
 • De schuldenaar is diegene die het kind ten laste heeft en de uitgave heeft gedaan voor de opvang. (vb1)
 • Het is ook mogelijk dat een ouder geniet van 'fiscaal co-ouderschap'. Beide ouders dienen dan (apart) een fiscaal attest in te dienen voor de door hen betaalde opvangperiode. Beide zullen dan van een fiscaal voordeel kunnen genieten. (vb2)
 • Indien de opvang door een derde wordt betaald, maar in naam van de schuldenaar wordt uitgevoerd, dient hier dus niet de betaler maar de schuldenaar te staan. (vb3)
 • Indien de betaling wordt gedaan door een ouder die het kind niet ten laste heeft, wordt het formulier opgesteld, maar zal die schuldenaar niet kunnen genieten van het belastingsvoordeel. Ook de ouder die het kind wél ten laste heeft ontvangt geen belastingsvoordeel. (vb4) 

 

Gegevens van het kind

 • Naam, voornaam, rijksregisternummer, geboortedatum, adres.

 

Periode waarin het kind is opgevangen

 • Periode ; Speelpleinen en speelinitiatieven vullen bij voorkeur een zo'n specifiek mogelijke periode in. Indien het kind meer dan 4 periodes deelneemt of indien de werking dit zelf wenst, is het toegestaan om meerdere fiscale attesten (per periode, of per groep van periodes) uit te schrijven.
 • Aantal dagen; Aantal dagen die werden betaald in het belastingsjaar én dat het kind effectief aanwezig was. Was het kind op bepaalde betaalde dagen (onwettig) afwezig en/of werden er terugbetalingen gedaan door annulatie, mogen die hier niet worden aangegeven
 • Dagtarief; De dagprijs is de prijs dat 1 officiele dag op de werking kost. Indien de organisator met een weektarief werkt, dient met het weektarief te delen door het aantal dagen dat het kind effectief aanwezig was. Het is niet verplicht om hier een prijs te vermelden, tenzij de dagprijs de vastgelegde dagprijslimiet overschrijd. Deze limiet wordt jaarlijks bepaald en dient de organisator zelf op te zoeken.  Annulatiekosten of andere kosten mogen hier niet aan toegevoegd worden.
 • Ontvangen bedrag; Volledige som die dat belastingsjaar werd betaald. Opgelet: dit gaat enkel over het bedrag dat werd betaald tijdens de periode waar dit attest over gaat. Indien een openingsperiode van de werking doorloopt in het volgende jaar, mogen enkel de dagen ingvuld worden dat werden betaald voor het einde van het jaar. Wordt er pas in het volgende jaar gefactureerd voor de hele afgelopen periode, mag dit niet op hetzelfde attest staan, maar mag dit pas aangegeven worden bij het volgende aanslagjaar.

 


VVSG houdt nauw contacten met de softwareleveranciers en met de Federale Overheidsdienst Financiën.  In de loop van 2022 zullen vragen beantwoord worden en kan de nieuwe procedure geprogrammeerd worden in elk softwarepakket.  Zo kan elke organisator in 2023 eenvoudig en correct de fiscale attesten uitreiken en de gegevens bezorgen via Belcotax-On-Web. 

Wettelijke basis voor opvragen van rijksregisternummer

Nog niet zolang geleden zijn enkele lokale speelpleinwerkingen en ook wij als koepel op de vingers getikt vanuit de Privacycommissie omdat we rijksregisternummers vroegen in functie van administratie. We moesten daar onmiddellijk mee stoppen en inschrijfprogramma's aanpassen. In 2018 werd dit met het invoeren van de Europese GDPR-wetgeving nog eens bekrachtigd: als particuliere werkingen kan je geen rijksregisternummers opvragen aangezien daar geen wettelijke basis voor is (zie bijlage - www.speelplein.net/gdpr) . Met dit KB is er nu dus wel een wettelijke basis voor het opvragen daarvan: nl. je wordt verplicht om de attesten digitaal aan te leveren en dus ook verplicht om rijksregisternummers op te vragen. Het doel heiligt de middelen... 


Wat je nu al best doet als speelpleinwerking:

 • Vanaf nu vraag je bij inschrijving vanelk kind het rijksregisternummer van het kind en het rijksregisternummer én geboortedatum en -plaats van de betaler van de opvangkosten op. In geval van gesplitste facturen, co-ouderschap doe je dit uiteraard voor de beide ouders. Want fiscale attesten worden uitgereikt op basis van betaalde facturen.

 • Pols alvast bij jouw softwareleverancier of hij op de hoogte is van wijzigingen. Maak je als speelplein geen gebruik van betalende software en hou je alles nog op papier bij of via een eigen digitaal systeem... dan kan je rekenen op onze lokaal ondersteuners voor extra hulp en ondersteuning bij vragen en afwegingen.

  Met de brochure 'in- en uitschrijven op het speelplein' wil de VDS speelpleinen alvast helpen om de afweging in manier van in-en uitschrijven te maken op vlak van geld, gegevens en aanwezigheden. Als bijlage vind je er een apart overzicht 'inschrijfprogramma's en mogelijkheden' dat alle inschrijfprogramma’s die we in de speelpleinwereld tegenkwamen bundelt. Het ideale en perfecte inschrijfprogramma voor het speelpleinwerk zijn we nog steeds niet tegengekomen. Elk speelplein heeft zijn lokale behoeften. Een heiligmakend systeem is er helaas niet. 

Veel gestelde vragen

Mag ik voor activiteiten van 2021 het nieuwe verplichte attest ook al gebruiken?

Ja. 

Gezien het vroeger niet verplicht was om het modelattest op te sturen naar ouders, ben je dus vrij om te kiezen welk attest je voor die activiteiten invult. 

Je kan dus ook al gerust gebruik maken van het nieuwe modelattest dat vanaf 2022 verplicht is.  

Hoe weet ik wanneer mijn werking officieel 'technisch niet in staat is' om het nieuwe attest op te stellen.

Er is geen duidelijk afchecklijstje wanneer je wel of niet in staat bent om de fiscale attesten vanaf nu online in te voegen. 

De overheid ziet wel een tussenstapje; de excel, voor moest het huidig inschrijvingssysteem waarmee jullie werken geen automatische link kunnen maken met het overheidssysteem. 

Slagen jullie er toch niet in om dit toe te passen, mogen jullie je enkel richten naar het voorzien van een papieren versie die je aan de ouders bezorgd. 

Je bent dus sowieso verplicht om het modelattest vanaf 1 januari 2022 te bezorgen aan de ouders, niet verplicht dit digitaal te doen. 

We raden je wel aan om de komende tijd te bekijken welke digitale stapjes jouw werking kan maken richting de digitalisering.  

 

Klopt het dat we ons document niet meer moeten laten ondertekenen door de gemeente?

Ja. 

Vroeger moest de instantie die jouw speelplein erkent of georganiseerd (heel vaak dus de gemeente), een officiele goedkeuring geven alvorens je jouw fiscale attesten mocht verdelen. 

Bij de nieuwe werkwijze mag je deze gegevens zelf invullen. Het is een soort verklaring op eer. 'Lieg je' over jouw erkenning dan doe je officieel aan valsheid in geschriften en kan je hiervoor vervolgd worden.  

Voor welke activiteiten moet ik een fiscaal attest voorzien?

Op de website van de overheid vinden we volgende omschrijving. 

De uitgaven moeten gedaan zijn voor het vergoeden vna kinderopvang buiten de normale lesuren tijdens dewelke het kind onderwijs volgt. 

Hieronder vallen onder meer de kosten voor:

 

 • de kinderopvang voor de aanvang van de lessen (voorschoolse opvang)
 • de kinderopvang tijdens de middagpauze
 • de kinderopvang na de normale lesuren (naschoolse opvang)
 • de kinderopvang tijdens alle vakanties (zoals bijvoorbeeld vakantiekampen georganiseerd door de jeugdbewegingen, de speelpleinwerking georganiseerd door de gemeenten, diverse stages voor sport, wetenschap, cultuur, taal ...)
 • de kinderopvang tijdens schoolvrije dagen
 • de kinderopvang tijdens weekends
 • de opvang van kinderen in internaten
 • de opvang van kinderen die nog niet naar school gaan
 • de professionele opvang aan huis van zieke kinderen (voor uitgaven vanaf het jaar 2020).

Eventuele bijkomende kosten zoals maaltijdkosten, schoolkosten, kledijkosten ... worden niet beschouwd als opvangkosten en komen dus niet in aanmerking voor de belastingvermindering.

Ook de volgende kosten worden niet als uitgaven voor kinderopvang beschouwd:

 • bijkomende kosten voor cursussen gegeven in het kader van onderwijs
 • de uitgaven voor bosklassen, sneeuwklassen, openluchtklassen, zeeklassen en andere schoolreizen
 • de uitgaven voor bijles
 • lidgelden van verenigingen 
Hoe zit het met de verschillende gezinssituaties van ouders?

De overheid formuleert volgende drie situaties waarin ouders zich kunnen bevinden en de vragen die zij zich kunnen stellen. 

"Ik word samen belast met mijn echtgenoot of wettelijk samenwonende paertner. Heeft het belang wie de uitgaven voor kinderopvang betaalt?" 

 • Neen. In de belastingaangifte is er voor beide gehuwden of wettelijk samenwonenden slechts één code om de uitgaven voor kinderopvang te vermelden. Het heeft dus geen belang of het attest of de bewijsstukken op naam van u allebei of van één van u is opgemaakt.

" Ik vorm een feitelijk gezin met de vader van mijn kinderen. Mogen wij allebei de uitgaven voor kinderopvang aangeven?"

 • Neen. Alleen wie het kind ten laste neemt in zijn belastingaangifte heeft recht op de belastingvermindering.

  Als u een feitelijk gezin vormt met de vader of de moeder van uw kind (d.w.z. u woont niet wettelijk samen en u bent niet gehuwd of wettelijk samenwonend), kan uw kind maar als ten laste worden beschouwd van één van u twee. U moet samen bepalen wie van u beiden het kind ten laste neemt in zijn belastingaangifte.

  U mag dus alleen de betaalde kosten voor kinderopvang aangeven als u het kind ten laste neemt.

  Voor dit fiscaal voordeel is het niet bepalend om te weten wie de uitgaven heeft betaald.

" Ik ben uit de echt gescheiden. de huisvesting van de kinderen is gelijkmatig verdeeld over mijn ex-partner en mij. Kan ik de uitgaven voor kinderopvang aangeven?"

 • U kunt de betaalde uitgaven voor kinderopvang aangeven als:
  u uw kind fiscaal ten laste heeft op 1 januari 2021
  de helft van het belastingvoordeel voor kinderen ten laste aan u wordt toegekend (= co-ouderschap).

  Voor dit fiscaal voordeel is het niet bepalend om te weten wie de uitgaven heeft betaald.

  Het spreekt echter voor zich dat u en uw ex-partner de belastingvermindering niet kunnen vragen voor eenzelfde uitgave.
De kosten voor onze speelpleinweken in december werden pas gefactureerd het jaar nadien. Moeten ze dan mee op het fiscaal attest van dat jaar?

Neen. 

Het fiscaal attest mag enkel die bedragen aangeven waarvoor effectief werd betaald in dat belastingsjaar. Die gemaakte kosten zullen dus in het volgende fiscaal attest moeten meegenomen worden.  

Hoe moet ik het nieuwe fiscaal attest nu net invullen?

De overheid voorziet een heleboel FAQs op hun website. Neem daar een kijkje om te zien of jouw vraag erbij zit. 

Mag ik een fiscaal attest geven aan een kind dat ingeschreven is, maar niet aanwezig was?

Neen, u mag geen attest opstellen als er geen opvang is geweest.

Het speelt geen rol of u de opvangkost volledig, gedeeltelijk of niet hebt terugbetaald. Om dezelfde reden mag u ook voor eventuele annuleringskosten geen attest uitreiken.

Het model attest - blanco

Hier vind je het modelattest voor de komende jaren.  

De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk verzamelde alle extra informatie over het modelattest en de in te vullen gegevens in 1 document. Download het modelattest met extra info hier. 

 

De FOD maakte zelf ook een handleiding. Deze kan je hier downloaden.  


Zelf online aangifte doen

ONLINE ATTESTEN GENEREREN voor de overheid 
Het kan zijn dat de ontwikkelaar van jouw inschrijvingssysteem een automatische link legt met de systemen van de overheid. Heb je geen inschrijfsysteem of lukt de automatische link niet, voorziet de overheid ook een nieuwe toepassing 'BowConvert86' om alle gegevens te verzamelen om online de aangifte te doen.

Je kan de tool downloaden op je eigen computer. Je vult daar dan rechtstreeks de gegevens in; deze tool maakt voor jouw een correct bestand en doorloopt enkele controles om zeker te zijn dat de gegevens correct zijn. Nadien kan je, met het gegenereerde bestand, de gegevens correct online indienen.  

Je kan in deze handleiding ook een kort filmpje bekijken hoe je de toepassing moet gebruiken. 


Je kan terecht op de site van Belcotax-on-web. Je vindt daar handleidingen en technische documentatie, extra informatie en FAQs.   

 

 


Extra documenten van de overheid

De overheid voorziet een draaiboek waar alles nog eens staat uitgelegd. Ze voorzien ook een excel waarin je alle gegevens kan inladen om de fiscale aangifte online te doen, zonder gebruik te maken v an de online tool. Je vindt alles hier.

Op de website van Myfin vind je een heleboel vragen met hun antwoord.
 Bekijk ze hier. 

En wat met mutualiteiten?

Bij heel wat ziekenfondsen krijgen ouders een deel van het inschrijvingsgeld terugkrijgen.Tot mei 2016 had elke mutualiteit zijn eigen formulier voor de terugbetaling van speelpleinwerk en moest een speelpleinorganisator dit handmatig invullen. Een serieuze, administratieve last.

Sinds juni 2016 heeft de VDS ervoor gezorgd dat er één standaardformulier gemaakt is en gebruikt kan worden met goedkeuring van alle mutualiteiten.