02 jul 2018

Voedselveiligheid op het speelplein

De voorbije week rees de vraag bij een aantal lokale speelpleinwerkingen of speelpleinanimatoren moeten beschikken over een medisch attest met betrekking tot de geschiktheid om levensmiddelen te manipuleren. De VDS zocht het uit en ging langs bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.
Alles op een rijtje!

Registeren of niet?

Steeds aandacht voor bewaring en hygiëne

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (www.favv.be) waakt over de algemene voedselveiligheid in België en dus ook op het speelplein. In het kader van speelpleinwerking moet geen voorafgaande registratie bij het FAVV gebeuren indien aan de kinderen uitsluitend dranken en tussendoortjes verstrekt worden en er dus geen sprake is van bereiding, noch distributie van maaltijden. Ook kookactiviteiten in een kleine groep onder begeleiding genieten een vrijstelling, net zoals speelpleinwerkingen die uitzonderlijk voedsel bereiden (bv. jaarlijkse spaghettislag). Zij moeten zich niet registreren.

Traiteurdiensten die voedsel leveren op je speelplein of speelpleinen waar te plaatse voedsel wordt bereid (bv. warme maaltijd, broodjes/boterhammen of soep), moeten zich wel registreren. 
Zij kunnen hun toelating hier aanvragen.

Men vraagt natuurlijk wel om aandacht te hebben voor bewaring en hygiëne bij bedeling van bv. drankjes, vieruurtjes, kookacitivteiten… Voor kampen is er de brochure Bederf je kamp niet, maar die geeft ook voor het speelpleinwerk de essentiële veiligheidsvoorschriften.


Ruimtes waar met voeding gewerkt wordt, moeten proper zijn. Was je handen regelmatig en ontdooi diepvriesproducten in de koelkast

Gouden tips uit "bederf je kamp niet"


Een medisch attest nodig?

Bespaar jezelf onnodige administratie

In tegenstelling tot wat vandaag op enkele speelpleinen gebeurt, moeten speelpleinen die niet verplicht zijn zich te registreren en dus geen toelating nodig hebben, ook géén medisch attest met betrekking tot de geschiktheid om levensmiddelen te manipuleren bij de animatoren opvragen.

Delen jouw animatoren dus fruit uit, helpen zij kinderen bij hun boterhammen of begeleiden zij een kookactiviteit... dan is er géén attest nodig. Bespaar jezelf en je animatoren dus een hoop onnodige administratie en kosten.

Zorg dat je wel over de nodige medische attesten beschikt als het speelplein zelf maaltijden bereidt of als bereide maaltijden door de animatoren worden opgeschept.

Vond je dit bericht nuttig?


Andere wettelijke kantjes


De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS) vat de belangrijkste wettelijke kantjes voor het speelplein samen en maakt infofiches op maat van speelpleinwerk. Meer lezen...