Wettelijke kantjes & regelgeving

Actueel

Is je speelplein een VZW? Vul dan het UBO-register in. (06/08/19)

In september 2017 werden nieuwe bepalingen in de wet ingevoegd rond het UBO-register (UBO of ‘Ultimate Beneficial Owner’). Dat is een centraal register bij de FOD Financiën en kadert in de strijd tegen witwassen en financiering van terrorisme. Alle niet-genoteerde Belgische vennootschappen, maar ook VZW’s moeten hun uiteindelijke begunstigden hieraan meedelen. In principe moesten de gegevens de eerste keer doorgegeven worden tegen 30/11/2018. Maar minister de Croo gaf uitstel tot 30 september 2019. Meer lezen ...

Nieuwe kilometervergoeding vanaf 1 juli (01/07/19)

Vanaf 1 juli 2019 wordt het bedrag van de kilometervergoedingen voor vrijwilligers verhoogd naar maximum 0,3653 euro per kilometer. Dit bedrag is geldig tot 30 juni 2020. Wij pasten intussen ook de nodige modeldocumenten aan.


Nieuw decreet kinderopvang goedgekeurd (30/04/19)

De Vlaamse regering sleutelde sinds 2015 aan een decreet “houdende de organisatie van buitenschoolse opvang en de afstemming tussen buitenschoolse activiteiten”. Op 24 april 2019 werd het decreet officieel goedgekeurd. Het decreet wil een antwoord bieden aan het opvangtekort in Vlaanderen door buitenschoolse opvang te organiseren en wil samenwerking met buitenschoolse activiteiten, waaronder speelplein, stimuleren.

Hier lees je onze samenvatting en wat dat betekent voor je speelplein.
De volledige versie van het decreet vind je hier.


Oudere berichten

Nieuwe gratis vrijwilligersverzekering (01/04/19)

De gratis vrijwilligersverzekering, aangeboden door de Vlaamse Overheid, krijgt dit voorjaar een update! Vanaf 1 april 2019 veranderen de erkenningscriteria, het reglement en de polis. De verzekering wordt aangeboden in Vlaanderen en voor Nederlandstalige organisaties in Brussel. Wat verandert er?

Aangifte rechtspersonenbelasting voor vzw tegen 27/09? (05/09/18)

Denk eraan! Voor 27 september 2018 moeten alle vzw’s hun aangifte rechtspersonenbelasting via BIZTAX indienen. De belastingen verwittigen je niet op voorhand! 

Kilometervergoeding voor vrijwilligers is verhoogd (05/07/18)

Het bedrag van de kilometervergoedingen voor vrijwilligers is verhoogd naar maximum 0,3573 euro per kilometer. De nieuwe bedragen verschenen in het Belgisch Staatsblad. Dit bedrag is geldig tot 30 juni 2019. Lees alles over kilometervergoedingen voor vrijwilligers. Meer lezen ...

Medisch attest nodig voor animatoren i.f.v. eten? (02/07/18)

De voorbije week rees de vraag bij een aantal lokale speelpleinwerkingen of speelpleinanimatoren moeten beschikken over een medisch attest met betrekking tot de geschiktheid om levensmiddelen te manipuleren. De VDS zocht het uit! Meer lezen ...

Onbelast bijverdienen niet voor speelpleinwerk (21/06/18)

Animatoren, leiders of monitoren van jeugdbewegingen of speelpleinwerking zullen geen gebruik kunnen maken van de fiscale gunstmaatregel voor het onbelast bijverdienen. In het wetsontwerp was dat nochtans wel voorzien. Meer lezen ...

Onkostenvergoeding voor vrijwilligers stijgt. (11/12/17)

In 2018 stijgt de forfaitaire vrijwilligersvergoeding:
maximum 34,03 euro per dag én een maximum van 1.361,23 euro per jaar. 
Meer lezen: www.speelplein.net/vergoedingen

Is je speelplein goed verzekerd? (27/06/17)

De zomer is in aantocht! Ga na of je goed verzekerd bent. We zetten alle verplichte en aan te raden verzekeringen op een rijtje in dit nieuwsitem.

Een vereenvoudigde vzw-wetgeving in aantocht? (15/04/17)

De Vlaamse regering keurde zopas een knelpuntennota voor vrijwilligerswerk goed. Geert Bourgeois en Sven Gatz willen aan de slag om samen met de federale regering de meldingsplicht voor vrijwilligers bij de RVA aan te passen. Daarnaast willen ze ook de vereenvoudiging van de vzw-wet bespreken. Die bevat een aantal complexe verplichtingen rond bv. boekhouding en brengt jaarlijks heel wat plan- en rapporteringsverplichtingen met zich mee. De VDS zit er met zijn neus bovenop. We houden jullie op de hoogte als er meer nieuws is!
Meer lezen ...

Vernieuwd attest mutualiteit rond terugbetaling deelname (03/04/17)

Terugbetaling van speelpleinwerking door het ziekenfonds. Top, maar administratief geen lachertje. Elke mutualiteit heeft zijn eigen formulier en moeten handmatig worden ingevuld. Een serieuze, administratieve last. Op vraag van Speelpleinwerking Weyneshof (Antwerpen) nam de VDS deze frustratie in het voorjaar (2016) mee naar de Commissie Jeugdwerk van de Ambrassade. Samen met het andere landelijke jeugdwerk en na overleg met de sector werd een standaardformulier gemaakt. Op vraag van OZ werd het luikje rond 'data' verduidelijkt in deze nieuwe versie (2017) van het standaardformulier. Je kan het koppelen aan je database of aan een excell-bestand en automatisch de gegevens per kind invullen. Lang leve de administratieve vereenvoudiging.

Uittreksel uit het strafregister (07/11/2016)

Minister Gatz gaf in het Vlaams Parlement aan dat hij geen voorstander is van het opvragen van een uittreksel uit het strafregister voor speelpleinanimatoren. Hij vindt vertrouwen in jongeren belangrijker. Daarmee volgt hij het standpunt van de VDS.

Onroerende voorheffing: dien nu je bezwaarschrift in (30/08/16)

Sinds 2016 heeft al het jeugdwerk in Vlaanderen definitief recht op een vrijstelling van de onroerende voorheffing, een belasting op het inkomen uit gronden en gebouwen. Dankzij een nieuw voorstel van decreet dat vorige maand werd goedgekeurd door het Vlaams Parlement, kunnen zowel gemeentelijke als Vlaams erkende jeugdwerkorganisaties aanspraak maken op deze vrijstelling. Goed nieuws, want op die manier bespaar je gemakkelijk enkele honderden euro's op de kosten voor je jeugdlokaal of jeugdhuis!

Meer lezen ...

Studentenarbeid naar 475 uren. (14/06/16)

Je kunt werken als jobstudent op het speelplein als:

  • Je nog studeert of 12 maanden nadat je bent afgestudeerd;
  • Je oud genoeg bent (16 jaar oud of 15 jaar én de eerste twee studiejaren van het middelbaar onderwijs gevolgd).

Je moet erop letten dat je de wettelijke grenzen niet overschrijdt:

  • Dat je niet meer werkt dan 475 uur per jaar. Tot 1 januari 2017 mocht een student 50 dagen per jaar werken waarin je minder sociale bijdragen (=RSZ) betaalt.  Sinds 1 januari 2017 zijn het aantal dagen vervangen door 475 uur. 
  • Je mag niet meer dan 240 uur per kwartaal werken. In de zomer mag je meer werken , behalve in de laatste zomervakantie van je studie.

Verdien je teveel of werk te teveel uren:

  • Dan gelden er hogere sociale bijdragen
  • Je kan het recht op kinderbijslag verliezen
  • Je betaalt zelf belastingen én als je niet meer fiscaal ten laste bent, betalen je ouders bijgevolg ook meer belastingen. 

Een gewone werknemer betaalt 13,07% sociale bijdragen op zijn brutoloon. Sinds 1 januari 2012 geldt er één uniforme solidariteitsbijdrage van 8,13% voor jobstudenten die het hele jaar van toepassing is. De werkgever neemt hiervan 5,42% voor zijn rekening, en 2,71% is ten laste van de student. Om recht te hebben op het verlaagde solidariteitsbijdrage moet de werkgever verplicht een Dimona-aangifte doen uiterlijk op de datum in dienst bij de RSZ. 

Alle info op 

Terreurdreiging en daguitstap naar het buitenland (26/04/16)

De VDS nam contact op met buitenlandse zaken. Er zijn geen richtlijnen voor de organisatie van vakantieaanbod inzake terreurdreiging. We ontvingen ook geen bericht dat niveau 4 iets zou wijzigen aan de regelgeving voor daguitstappen naar NL. Zeker zijn? Neem contact op met het Nederlands consulaat voor de laatste info (+31 247 247 247 of )


Overzicht per thema

De belangrijkste wettelijke kantjes voor het speelplein bundelden we in een beknopt overzicht. 

Vrijwilligers en jobstudenten op het speelplein

Infofiche van de VDS over dit thema:

_____________________________________

Als vrijwilliger:

Wat betreft alles rond vrijwilligers en vrijwilligerswerk is de VDS aangesloten bij het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw. We halen onze mosterd bij hen. Zij volgen voortdurend de actualiteit rond dit thema en zo kan de VDS op zijn beurt het speelpleinwerk correct informeren.

In 2017 maakte ze dit boekje rond de vrijwilligerswet.
Alle antwoorden in heldere taal in 'slim vrijwilligen'

Als werknemer:
Als jobstudent of met een contract tijdelijke tewerkstelling binnen de sociaal-culturele sector
(ook wel monitorenstatuut of 25-dagenregel genoemd) 

VZW-wetgeving

In 2014 ontwikkelde de VDS een eigen infobundel 'vzw-wetgeving', gezien de vele vragen. 
Bijlagen voor infobundel vzw-wetgeving:

                          - Ledenregister                          
                          - Vereenvoudigde Boekhouding
                          - Aanvraagformulier I
                          - Aanvraagformulier II
                          - Model organisatienotia
                          - Model nominatieve lijst

Je kan ook terecht op de website van de Federale overheidsdienst Justitie. 
Zij ontwikkelde eveneens een uitgebreide brochure rond 'de VZW'.

En ook op de website van SCWITCH (een initiatief van Sociare, Socioculturele werkgeversfederatie en de federatie sociaal-cultureel werk) vind je een hapklare toolkit op maat van een VZW.

In 2019 werd een nieuwe vennootschappenwetboek goedgekeurd. Alle nieuwigheden hebben we hier verzameld. De komende maanden informeren we ons verder en passen we onze producten aan.

Praktische organisatie & administratie
Privacy & Geluidsoverlast

De zogenaamde Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), in werking vanaf mei 2016, verplicht organisaties tegen eind mei 2018 zich aan te passen aan deze nieuwe bindende regelgeving. Deze heeft betrekking op het dataregister, de privacyverklaring, de rechten van de betrokkene waarover u gegevens bewaart, de verzoeken tot toegang, de toestemming voor gegevens van kinderen, datalekken en de opdracht van de verantwoordelijke voor de gegevensbescherming. Meer lezen: www.speelplein.net/gdpr

(Eigen) speelpleininfrastructuur

Gebouw:

Voor alle andere informatie over (eigen) speelpleininfrastructuur verwijzen we naar www.jeugdlokalen.be: brandveiligheid, verhuren, (ver)bouwen, inbraakpreventie, beheer, financiën, voorbeelden van overeenkomsten... 

Terrein/beplanting:

1 op 3 speelpleinwerkingen speelt op een schoolspeelplaats. Het speelpleinwerk heeft alle belang bij gedeelde infrastructuur en een avontuurlijke, groene speelplaats. Sinds 2014 participeert de VDS aan het project Pimp je Speelplaats. In 2016 lanceerde een expertgroep een toekomstvisie op schoolspeelplaatsen.

Veilig en correct in het verkeer

Sinds 2014 werkt de VDS samen met de VVV (Verenigingen voor Verkeersveiligheid) om speelpleinwerkingen te informeren rond deelnemen aan het verkeer in groep. www.veiligopstap.be verzamelt alle info én handige downloads voor een veilige tocht in groep.

Spelen in de openbare ruimte

Infofiche van de VDS over dit thema:

_____________________________________

Andere thema's

Infofiches op maat van speelpleinwerk


De VDS vertaalt wettelijke kantjes naar de speelpleincontext en vat andere veelgestelde vragen samen in infofiches. Voorzien van achtergrondinfo, regelgeving, tips & tricks, standpunt van de VDS... De informatie in onze infofiches is betrouwbaar en accuraat.

Je vindt alle infofiches op www.speelplein.net/infofiche.


Over de privacywet (GDPR)

Europa verplicht organisaties sinds mei 2018 extra maatregelen te nemen inzake gegevens-bescherming: bv. inschrijfgegevens van kinderen, medische info, maar ook het toepassen van strikte regels rond het nemen en gebruiken van speelpleinfoto's en filmpjes.

De VDS heeft een volledige pagina aan de 
nieuwe privacywet (GDPR) besteed met vragen en antwoorden, filmpjes en tools.


Nog vragen?


Foutje gevonden? Of ontbreekt er volgens jou een belangrijk onderwerp. Neem contact op met je lokale speelpleinondersteuner.