Fiscale attesten

Waarvoor dient een fiscaal attest?

Ouders kunnen een belastingvermindering krijgen voor de kosten die ze maken i.f.v. speelpleinwerk. Sinds 20 december 2020 werd de regelgeving hierrond aangepast. Volgens de Federale overheidsdienst Financiën gelden een aantal criteria voor die fiscale attesten. Op 30 december werd dit in het Staatsblad gepubliceerd. 

 • De belastingvermindering geldt alleen voor kinderen jonger dan 14 jaar en voor kinderen met een beperking jonger dan 21 jaar. Deze leeftijden waren voordien respectievelijk 12 en 18. Goed nieuws dus!
 • Voor 2022 (aanslagjaar 2023) mag je maximaal 14,40 euro per opvangdag en per kind jonger dan 14 jaar (of jonger dan 21 jaar bij een zware handicap) inbrengen als uitgaven. Het bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd en verandert dus. Om het correcte bedrag per jaar te bekijken, kan je terecht op de website van de overheid. Denk hierbij aan het eventueel automatisch uitschrijven van deze attesten! 
 • De belastingvermindering bedraagt 45 % van de werkelijk gedane uitgaven. Alleenstaande ouders met een belastbaar inkomen van minder dan 18.000 euro krijgen een belastingvermindering van 65 %. 

Om deze kosten te kunnen inbrengen, moeten de ouders over bewijzen beschikken, nl. het fiscaal attest. Het uitschrijven van fiscale attesten zelf is niet verplict, maar we benadrukken wel graag het belang ervan. Sinds 2022 is het uitschrijven van deze fiscale attesten via het modelattest wel verplicht. 


Bespaar je speelplein een hoop vragen en administratie

Jouw speelplein bezorgt het fiscaal attest aan diegene die voor de opvang heeft betaald (= de schuldenaar op het attest). Maar let op… deze persoon kan de kosten enkel inbrengen als hij/zij/die deze kinderen fiscaal ten laste heeft of als er een fiscale co-ouderschapsregeling van toepassing. In de praktijk merken we dus dat speelpleinen na het uitreiken van dat attest heel wat vragen krijgen, vnl. bij gescheiden ouders en nieuw samengestelde gezinnen, bv.

 • De plusmama regelt en betaalt de inschrijvingen van de pluskinderen, maar heeft de kinderen niet ten laste en krijgt geen belastingsvermindering. 
 • Gescheiden ouders ontvangen graag 2 aparte fiscale attesten, maar wie had wat precies betaald?

Kinderen met gescheiden ouders: 3 tips


Hou dus rekening met deze uitzonderingen en zorg dat je, op vraag van de ouders, een op maat gemaakt fiscaal attest kan voorleggen. 

 1. Om te voorkomen dat ouders achteraf vragen een attest opnieuw op te maken, kan je aan de inschrijftafel vragen of gescheiden ouders 1 of 2 attesten nodig hebben per kind. Je houdt meteen de juiste administratie bij.  
 2. Heel wat online inschrijfsystemen werken vandaag nog op basis van één gezinsaccount op basis van een klassieke gezinssituatie. Vraag gescheiden ouders dan bv. 2 profielen aan te maken waar ze elk hun inschrijvingen beheren en betalen. Op die manier krijgen ze voor hetzelfde kind 2 aparte attesten. Of pas bv. je inschrijftool aan door achter het profiel van een kind met gescheiden ouders 2 knoppen (ouder 1 / ouder 2) te steken. Diegene die de inschrijving doet kan zichzelf aanvinken. Zo worden de betalingen van beide partners meteen uit elkaar gehouden.
 3. Het is aan de ex-partners, niet aan het speelplein, om dit financiële voordeel onderling te regelen. Leg de administratieve verantwoordelijkheid zoveel mogelijk bij de ouders (bv. aanmaken 2e account, juiste namen invullen…). Wel kan je als speelplein een handje helpen door hen te informeren (bv. door de inhoud uit dit bericht te delen), via sociale media, de website, in je brochure of door je inschrijfsysteem aan te passen.  
Enkele voorbeelden van kinderen met gescheiden ouders en hun situaties
 • vb1. De ouders van het kind zijn getrouwd. Het fiscaal attest wordt ingevuld op naam van één van de ouders. Het fiscaal attest wordt automatisch gelinkt aan de ouder die het kind ten laste heeft.  Beide ouders genieten van het (gedeelde) belastingsvoordeel. 
 • vb2. De ouders van het ingeschreven kind zijn gescheiden maar maken gebruik van fiscaal co-ouderschap. Voor de weken dat het kind werd ingeschreven door de moeder, wordt er een fiscaal attest opgesteld met de gegevens van de moeder. De andere weken, waar de vader voor heeft betaald, worden vermeld op een tweede fiscaal attest. 
 • Beide ouders krijgen afzonderlijk fiscaal voordeel. 
 • vb3. De oma van het kind neemt de kosten van het speelinitiatief op zich. Zij schrijft het kind in, in naam van de moeder van het kind. Het fiscaal attest wordt niet op naam van de oma ingevuld, wel op die van de moeder. Het kind is namelijk niet ten laste van de oma, ookal betaalt zij de factuur. De moeder van het kind krijgt het belastingsvoordeel, ookal betaalde zij niet het originele factuur. 
 • vb4. De ouders van het ingeschreven kind zijn gescheiden, zonder fiscaal co-ouderschap. Het kind is ten laste van de vader. De moeder schrijft het kind in en betaalt de factuur. Er wordt een fiscaal attest opgemaakt voor de moeder, maar dit wordt niet gekoppeld aan de belastingsaanvraag van de moeder. De moeder ontvangt dus geen belastingsvoordeel. Het fiscaal attest wordt ook niet automatisch gekoppeld aan de vader die het kind wel ten laste heeft. Ook de vader ontvangt geen belastingsvoordeel. 

HET PRINCIPE IS SIMPEL: WIE BETAALT ONTVANGT HET ATTEST, MAAR DAT IS NIET ALTIJD DE PERSOON DIE HET KIND TEN LASTE HEEFT. Daar gaat het mis en komen de vragen. zorg dus dat de juiste persoon het attest ontvangt!

Voorlopig nog steeds geen verplichting tot digitaliseren...

Het loopt niet vlot met het digitaliseren van de aangifte. Dat is duidelijk. 
De VDS trok, samen met De Ambrassade, Bataljong en de Vlaamse Sportfederatie aan de alarmbel bij de overheid. 

De overheid staat dus toe dat organisatoren, voor de 'kinderopvang' van 2023 (indiendatum eind maart 2024) enkel op papier de fiscale attesten uitgeven, indien zij er technisch niet toe in staat zijn de digitalisering te vervolledigen. 

Lukt het je wel; doe gerust. Of neem de tijd om je in te werken en stappen te nemen in die digitalisering. We weten namelijk niet wanneer die digitalisering wél een verplichting wordt. 

Tot op heden is het voorlopig ook nog steeds geen verplichting om het identificatienummer van het rijksregister te gebruiken, als er een volledige naam, voornaam en volledig accuraat adres voorhanden is van de schuldenaar van de uitgaven voor kinderoppas. Ben je wel in staat om die gegevens te verzamelen: probeer hier dan zeker ook op in te zetten! Het zorgt ervoor dat gezinnen makkelijker hun fiscaal voordeel kunnen halen. 

De VDS blijft dit dossier nauw opvolgen en blijft hameren op een deftigere ondersteuning vanuit de overheid naar organisatoren toe. 

NIEUWE REGELS VANAF 27/01/2022

De weg naar digitalisering is ingezet

In 2021 besliste de overheid werk te maken van verdere digitalisering en in te zetten op een digitaal modelattest voor de terugbetaling van 'kinderoppas'. Ook speelpleinwerk valt onder dit attest.

Op 27 januari 2022 werd het uiteindelijke besluit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en gaan alle veranderingen in. Voor de uitgaven in 2022 voor kinderopvang, waaronder speelpleinwerk, betekent dit:

 • Een model fiscaal attest wordt verplicht;
 • Op het nieuwe fiscale attest wordt het rijksregisternummer verplicht. Dit zowel van kind als ouder (betaler van de opvangkosten);
 • De gegevens v/d fiscale attesten kunnen tot 31 maart 2023 opgeladen worden via Belcotax-On-Web;
 • Ouders zullen hun fiscale aftrek rechtstreeks zien verschijnen in hun belastingaangifte van 2023 (voor de opvangdagen in 2022).

DE DIGITALISATIE IS VERPLICHT VOOR ALLE ORGANISATOREN, BUITEN DIE ORGANISATOREN DIE DIGITAAL OF TECHNISCH NIET IN STAAT ZIJN OM TE VOLDOEN AAN DE TECHNISCHE EISEN. DIE WERKINGEN MOGEN GEBRUIK MAKEN VAN EEN PAPIEREN VERSIE VAN HET MODELATTEST.

Fiscale attesten vanaf 2022

Verplicht gebruik van het modelattest

Het voorzien en afleveren van een fiscaal (model)attest is vanaf nu verplicht voor elk erkend 'kinderopvanginitiatief'. Speelpleinen en speelinitiatieven worden hierbij gerekend en dienen hier dus aan te voldoen. Vanaf 2022 werkt de overheid bovendien met een verplicht modelattestWerkingen mogen bijgevolg geen gebruik meer maken van hun eigen attest, maar kunnen er nog steeds voor kiezen om geen fiscale attesten uit te schrijven voor elk aanwezig kind/jongere. De werkingen zijn wel verplicht eentje te voorzien indien ouders hier naar vragen. 

  

Inzetten op digitalisering van het attest

De Overheid voorziet een tool waar organisatoren de fiscale attesten voor hun werking kunnen uploaden. Via deze tool worden alle gegevens ingeladen en na goedkeuring automatisch gekoppeld aan de belastingsaanvraag van de ouders. 

De digitalisering is verplicht voor alle organisatoren, met een uitzondering van organisatoren die digitaal of technisch niet in staat zijn om te voldoen aan de technische eisen. Zij mogen gebruik maken van een papieren versie. Zij zijn echter wel verplicht om het modelattest te gebruiken. Ze dienen het fiscaal attest aan de ouders te bezorgen, zodat de ouders dit zelf kunnen inladen in hun eigen profiel.

Activiteiten vanaf 27/01/2022

Als je inzet op het uitschrijven van fiscale attesten is het vanaf nu verplicht om:

 • Alle gegevens op te vragen die nodig zijn om de online aangifte en/of het modelattest in te vullen. 
 • Online aangifte te doen. Je gebruikt dus de gegevens van het verplichte modelattest en doet de aangifte online. Lukt dit niet? Dan kan je gebruik maken van de opgemaakte excel van de overheid of je voorziet enkel een papieren versie via het verplicht modelattest

De aangifte moet gebeuren voor maart, aansluitend op het jaar waarin de uitgaves én de opvang plaatsvonden. 

De publicatie in het Belgisch Staatblad duidt op het feit dat de online aangifte niet wegneemt dat de organisatie alsnog op een manier moet communiceren naar de ouders dat het fiscaal attest is uitgeschreven. Vergeet dit dus zeker niet te doen. 

in 't kort:

 • Je verzamelt alle verplichte gegevens, per ingeschreven kind. 

 • Je zal in februari-maart van elk jaar (startend met 2023) alle verzamelde gegevens van het jaar voordien online moeten aangeven bij de overheid. 
  Hoe dit zal gebeuren is nog niet helemaal duidelijk.  Dit kan mogelijk via een automatische link tussen jullie eigen (officieel) inschrijvingssyteem gebeuren, of via een algemene excellijst die je dan kan inladen in de online tool. 
  Je moet de verzamelde gegevens dus niet individueel in elk apart modelattest invullen en inladen. 
 • Je moet, na het online indienen, alsnog de ouders op de hoogte brengen dat jullie voor hen de gegevens automatisch hebben laten invullen. Je bezorgt ze dus zeker een papiere versie (via mail of per post).

Welke gegevens heb je nodig?

Voor het opmaken van zo'n (digitaal) modelattest dien je verschillende gegevens op te vragen bij de ouders. Dit gaat over zowel gegevens van het ingeschreven kind als van de ouder waarnaar het fiscaal attest gericht is.  De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk maakte een modelattest met een heleboel extra info. Je kan het via deze pagina downloaden. Ook de FOD maakte een handleiding

We lijsten hieronder alle nodige gegevens op.

Algemene organisatiegegevens

Naam van de instantie of de persoon die instaat voor de opvang 

 • Speelpleinen / speelinitiatieven georganiseerd door de gemeente: Naam van de werking / gemeente. 

 • Speelpleinen / speelinitiatieven georganiseerd door een vzw, vso of feitelijke vereniging: naam van de eind-verantwoordelijke / naam van de werking

KBO nummer 

 • KBO = het identificatienummer dat de werking kreeg van de Kruispuntbank van Ondernemingen. Dit is meestal gelijk aan het btw-nummer.
 • Niet verplicht om in te vullen.

Adres van de instantie 

VAK I

Dit vak moet ENKEL ingevuld worden indien de organisator van het speelinitiatief niet de vergunner is of gelinkt is aan een schoolinstantie. Dus enkel werkingen die georganiseerd worden door een vzw, vso of feitelijke verenigingen dienen dit vak in te vullen. Zij verklaren daar op welke manier zij erkend worden in hun werking en wie hen die erkenning heeft gegund. Ze verklaren daar ook wanneer hun werking geopend is.

Gemeentelijk georganiseerde werkingen mogen dit leeg laten. 

VAK II

Volgnummer van het attest 

 

Gegevens van de schuldenaar van de uitgaven voor kinderoppas

 • Naam, voornaam, rijksregisternummer, adres. 
 • De schuldenaar is diegene die het kind ten laste heeft en de uitgave heeft gedaan voor de opvang. (vb1)
 • Het is ook mogelijk dat een ouder geniet van 'fiscaal co-ouderschap'. Beide ouders dienen dan (apart) een fiscaal attest in te dienen voor de door hen betaalde opvangperiode. Beide zullen dan van een fiscaal voordeel kunnen genieten. (vb2)
 • Indien de opvang door een derde wordt betaald, maar in naam van de schuldenaar wordt uitgevoerd, dient hier dus niet de betaler maar de schuldenaar te staan. (vb3)
 • Indien de betaling wordt gedaan door een ouder die het kind niet ten laste heeft, wordt het formulier opgesteld, maar zal die schuldenaar niet kunnen genieten van het belastingsvoordeel. Ook de ouder die het kind wél ten laste heeft ontvangt geen belastingsvoordeel. (vb4) 

 

Gegevens van het kind

 • Naam, voornaam, rijksregisternummer, geboortedatum, adres.

 

Periode waarin het kind is opgevangen

 • Periode: Speelpleinen en speelinitiatieven vullen bij voorkeur een zo specifiek mogelijke periode in. Indien het kind meer dan 4 periodes deelneemt of indien de werking dit zelf wenst, is het toegestaan om meerdere fiscale attesten (per periode, of per groep van periodes) uit te schrijven.
 • Aantal dagen: Aantal dagen die werden betaald in het belastingsjaar én dat het kind effectief aanwezig was. Was het kind op bepaalde betaalde dagen (onwettig) afwezig en/of werden er terugbetalingen gedaan door annulatie, mogen die hier niet worden aangegeven
 • Dagtarief: De dagprijs is de officiële prijs die 1 dag op de werking kost. Indien de organisator met een weektarief werkt, dient men het weektarief te delen door het aantal dagen dat het kind effectief aanwezig was. Het is niet verplicht om hier een prijs te vermelden, tenzij de dagprijs de vastgelegde dagprijslimiet overschrijdt. Deze limiet wordt jaarlijks bepaald en dient de organisator zelf op te zoeken. Annulatiekosten of andere kosten mogen hier niet aan toegevoegd worden.
 • Ontvangen bedrag: Volledige som die dat belastingsjaar werd betaald. Opgelet: dit gaat enkel over het bedrag dat werd betaald tijdens de periode waar dit attest over gaat. Indien een openingsperiode van de werking doorloopt in het volgende jaar, mogen enkel de dagen ingvuld worden die werden betaald voor het einde van het jaar. Wordt er pas in het volgende jaar gefactureerd voor de hele afgelopen periode, dan mag dit pas aangegeven worden bij het volgende aanslagjaar. 


VVSG houdt nauw contact met de softwareleveranciers en met de Federale Overheidsdienst Financiën. In de loop van 2022 zullen heel wat vragen beantwoord worden en kan de nieuwe procedure geprogrammeerd worden in elk softwarepakket.  Zo kan elke organisator in 2023 eenvoudig en correct de fiscale attesten uitreiken en de gegevens bezorgen via Belcotax-On-Web. Zelf online aangifte doen

ONLINE ATTESTEN GENEREREN voor de overheid 
Het kan zijn dat de ontwikkelaar van jouw inschrijvingssysteem een automatische link legt met de systemen van de overheid. Heb je geen inschrijfsysteem of lukt de automatische link niet, voorziet de overheid ook een nieuwe toepassing 'BowConvert86' om alle gegevens te verzamelen om online de aangifte te doen.

Je kan de tool downloaden op je eigen computer. Je vult daar dan rechtstreeks de gegevens in; deze tool maakt voor jouw een correct bestand en doorloopt enkele controles om zeker te zijn dat de gegevens correct zijn. Nadien kan je, met het gegenereerde bestand, de gegevens correct online indienen.  OF je download ook de lege excel en vult daar alle gegevens in. Die kan je nadien uploaden en laten controleren via de BowConverter om hem dan correct online in te dienen. 

Je kan in deze handleiding ook een kort filmpje bekijken hoe je de toepassing moet gebruiken. 
De Vlaamse Sportfederatie maakte ook een filmpje met wat meer uitleg over hoe je de Bowconverter kan gebruiken. 


Je kan terecht op de site van Belcotax-on-web. Je vindt daar handleidingen en technische documentatie, extra informatie en FAQs.

Nog vragen? Contacteer de FOD rechtstreeks met je vragen via . Zij kunnen je het beste helpen met de technische kant!    


Wat je nu al best doet als werking:

 • Vanaf nu vraag je bij de inschrijving van elk kind het rijksregisternummer van het kind en het rijksregisternummer én de geboortedatum en -plaats van de betaler van de opvangkosten op. In geval van gesplitste facturen (co-ouderschap) doe je dit uiteraard voor de beide ouders. Fiscale attesten worden namelijk uitgereikt op basis van betaalde facturen.
 • Pols alvast bij jouw softwareleverancier of hij op de hoogte is van de wijzigingen. Maak je als speelplein geen gebruik van betalende software en hou je alles nog op papier bij of via een eigen digitaal systeem... dan kan je rekenen op onze lokaal ondersteuners voor extra hulp en ondersteuning bij vragen en afwegingen.

 

Met de DNA 'Op den bots: in-en uitschrijven op een vakantiewerking' helpen we je als speelplein- of andere vakantiewerking om de afweging in manier van in-en uitschrijven te maken op vlak van geld, gegevens en aanwezigheden.

Als bijlage vind je ook een vergelijkende studie die verschillende softwareprogramma's vergelijkt.

Lees alles over in- en uitschrijven ook hier


Veel gestelde vragen

Lees hier alle FAQ's die de overheid opstelde.  Heb je toch nog vragen kan je hen rechtstreeks bereiken via   

Wij verzamelden hieronder de meest gestelde vragen m.b.t. de speelpleinrealiteit. 

(Nieuw 09/01/23) Hoe weet je of je voldoende rechten hebt om alles digitaal te bezorgen aan de FOD?

Om de gegevens digitaal op te laden op de Belcotax-On-Web toepassing van de FOD Financiën heb je rechten nodig.  Deze kunnen ingesteld worden via het “Beheer der Toegangsbeheerders (BTB)”.  Ga nu al op zoek binnen jouw lokaal bestuur/organisatie wie deze rollen beheert.  De burgemeester is automatisch de hoofdtoegangsbeheerder. De burgemeester kan echter ook andere personen aanstellen als co-toegangsbeheerder.  De lijst van toegangsbeheerders van jouw lokaal bestuur kan je vinden via deze link.  Je leest meer informatie via deze link.  Een helpdesk is telefonisch beschikbaar via deze link

(Aangepast 09/01/23) Wat als we er niet in slagen alle juiste gegevens te verzamelen van ouders en kinderen?

Als er geen geldig attest kan worden uitgereikt omdat de ouders de gegevens niet aanleveren ondanks de vragen van de opvanginstantie, dan behoort dit tot de verantwoordelijkheid van de ouders.

Zonder attest kunnen zij geen recht hebben op de belastingvermindering. 

De FOD Financiën zal voor het opvangjaar 2022 geen bestanden weigeren waarin niet alle rijksregisternummers vermeld worden.  Eerder had zij gecommuniceerd dat bestanden die minder dan 95% rijksregisternummers bevatten, niet zouden aanvaard worden.  Hiermee wil de FOD Financiën de sector toch de kans geven om de gegevens van de fiscale attesten digitaal aan te leveren.  Indien het rijksregisternummer van het kind niet gekend is moet je de geboortedatum ingeven.  De softwareleveranciers zijn hiervan op de hoogte!

Indien het rijksregisternummer van de schuldenaar (*) ontbreekt, wordt een link met de aangifte van deze persoon gezocht via andere gegevens zoals adres, geboortedatum enzovoort om op die manier alsnog het attest automatisch op de belastingaangifte toe te voegen. Dit geeft helaas veel meer kans op fouten, het is dus veel meer aangewezen om zoveel mogelijk de rijksregisternummers van de schuldenaren te verzamelen. 

(Nieuw 16/11/22) Moet je een attest uitschrijven? Digitaal of op papier?

Neen, 
Het uitschrijven van een fiscaal attest zelf is niet verplicht. Werkingen kunnen er nog steeds voor kiezen dit niet te doen. Ze zijn wel verplicht eentje aan te leveren als ouders er naar vragen. 

ALS je het uitschrijft, ben je wel verplicht dit via het modelattest te doen en het liefst ook digitaal. Ben je niet digitaal in staat om dit te doen, mag je het enkel op een papieren versie aan de ouders bezorgen. Je laat hen dan best wel weten dat ze dit zelf nog moeten indienen in hun eigen belastingsaangifte. 

OPGELET: De Overheid gaf een uitstel van 1 jaar voor de digitalisatie. De digitalisatie zal pas verplicht zijn voor de opvangdagen in 2023 (aanslagjaar 2024!) 

(Nieuw 28/10/22) De uitgaven voor kinderoppas worden verspreid over 2 jaar betaald. Voor welk jaar en voor welk bedrag moet het attest worden opgesteld?

Wanneer een factuur gedeeltelijk wordt betaald, wordt de oppas als effectief betaald beschouwd wanneer de volledige factuur is betaald.

In geval van voorschotten of gesplitste betalingen, wordt de oppas als effectief betaald beschouwd wanneer de volledige oppas is betaald. Het attest kan dus worden opgesteld voor het volledige bedrag voor het jaar waarin de opvang volledig is betaald.

Voorbeeld 1

Eén oppasdag wordt gefactureerd aan 20 euro. De schuldenaar betaalt 12 euro in 2021 en 8 euro in 2022. Die oppasdag is volledig betaald in 2022. Hij moet dus worden vermeld op het attest met betrekking tot het jaar 2022 (1 dag, dagtarief 20 euro).

 

Voorbeeld 2

Voor het schooljaar 2022-2023 maakt een internaat 3 voorschotfacturen: in augustus 2022, december 2022 en maart 2023. De eindafrekening wordt opgesteld in de laatste week van juni 2023. De ouders betalen het saldo onmiddellijk en de oppas is dus volledig betaald in juni 2023. Het internaat moet het attest voor het jaar 2023 opstellen voor het totale bedrag

(nieuw 28/10/22) Hoe lang moeten we de gegevens van de attesten bewaren?

Je dient de gegevens 7 jaar te bewaren. 

(Aangepast 28/10/22) De betaling van een speelpleinweek gebeurde reeds in het voorgaande jaar. Wat nu?

Uitgaven voor kinderoppas geven maar recht op de belastingvermindering voor het jaar waarin zij werkelijk zijn betaald.

Het moet daarnaast gaan om uitgaven voor oppas die effectief heeft plaatsgevonden. Het attest kan dus maar worden opgesteld nadat de oppas heeft plaatsgevonden.


De voorbeeld van de overheid:

Een sportkamp wordt volledig betaald in december 2021. Het kamp vindt plaats van 3 tot 10 juli 2022. Het attest kan maar worden opgesteld na het einde van het kamp.

Als de schuldenaar van de uitgaven zijn attest niet tijdig heeft ontvangen om de uitgaven voor kinderoppas in zijn belastingaangifte te vermelden, zal die, zodra die het attest ontvangt, een correctie kunnen vragen bij zijn taxatiedienst. De opvanginstantie zal de gegevens nog elektronisch aan de administratie kunnen bezorgen via Belcotax-on-web. 

(aangepast 28/10/22) Hoe weet ik wanneer mijn werking officieel 'technisch niet in staat is' om het nieuwe attest op te stellen?

Er is geen duidelijk afchecklijstje wanneer je wel of niet in staat bent om de fiscale attesten vanaf nu online in te voegen. 

Slagen jullie er niet in om de gegevens via elektronische weg aan de overheid te bezorgen, mogen jullie je enkel richten naar het voorzien van een papieren versie die je aan de ouders bezorgd. 

Indien je dus fiscale attesten uitschrijft ben je enkel verplicht om het modelattest vanaf 1 januari 2022 te bezorgen aan de ouders, maar niet verplicht om dit digitaal te doen. 

We raden je wel aan om de komende tijd te bekijken welke digitale stapjes jouw werking kan maken richting de digitalisering. Het is namelijk niet zeker dat deze tussenstap eeuwig getolereerd blijft. 

 OPGELET: De Overheid gaf een uitstel van 1 jaar voor de digitalisatie. De digitalisatie zal pas verplicht zijn voor de opvangdagen in 2023 (aanslagjaar 2024!) 

Mag ik zomaar het rijksregisternummer opvragen?


Nog niet zolang geleden zijn enkele lokale speelpleinwerkingen, en ook wij als koepel, op de vingers getikt vanuit de Privacycommissie omdat we rijksregisternummers opvroegen in functie van administratie. We moesten daar onmiddellijk mee stoppen en onze inschrijfprogramma's aanpassen. In 2018 werd dit met het invoeren van de Europese GDPR-wetgeving nog eens bekrachtigd: als particuliere werkingen kan je geen rijksregisternummers opvragen aangezien daar geen wettelijke basis voor is (zie bijlage - www.speelplein.net/gdpr). 

Daar komt nu dus verandering in! Met dit KB is er nu dus wel een wettelijke basis voor het opvragen van fiscale attesten: nl. je wordt verplicht om de attesten digitaal aan te leveren en dus ook verplicht om rijksregisternummers op te vragen. Het doel heiligt de middelen...   

Klopt het dat we ons document niet meer moeten laten ondertekenen door de gemeente?

Ja. 

Vroeger moest de instantie die jouw speelplein erkent of organiseert (heel vaak dus de gemeente), een officiele goedkeuring geven alvorens je jouw fiscale attesten mocht verdelen. 

Bij de nieuwe werkwijze mag je deze gegevens zelf invullen. Het is een soort verklaring op eer. 'Lieg je' over jouw erkenning dan doe je officieel aan valsheid in geschriften en kan je hiervoor vervolgd worden.  

Voor welke activiteiten moet ik een fiscaal attest voorzien?

Op de website van de overheid vinden we volgende omschrijving:

De uitgaven moeten gedaan zijn voor het vergoeden van kinderopvang buiten de normale lesuren tijdens dewelke het kind onderwijs volgt. 

Hieronder vallen onder meer de kosten voor:

 • de kinderopvang voor de aanvang van de lessen (voorschoolse opvang)
 • de kinderopvang tijdens de middagpauze
 • de kinderopvang na de normale lesuren (naschoolse opvang)
 • de kinderopvang tijdens alle vakanties (zoals bijvoorbeeld vakantiekampen georganiseerd door de jeugdbewegingen, de speelpleinwerking georganiseerd door de gemeenten, diverse stages voor sport, wetenschap, cultuur, taal ...)
 • de kinderopvang tijdens schoolvrije dagen
 • de kinderopvang tijdens weekends
 • de opvang van kinderen in internaten
 • de opvang van kinderen die nog niet naar school gaan
 • de professionele opvang aan huis van zieke kinderen (voor uitgaven vanaf het jaar 2020).

Eventuele bijkomende kosten zoals maaltijdkosten, schoolkosten, kledijkosten ... worden niet beschouwd als opvangkosten en komen dus niet in aanmerking voor de belastingvermindering.

Ook de volgende kosten worden niet als uitgaven voor kinderopvang beschouwd:

 • bijkomende kosten voor cursussen gegeven in het kader van onderwijs
 • de uitgaven voor bosklassen, sneeuwklassen, openluchtklassen, zeeklassen en andere schoolreizen
 • de uitgaven voor bijles
 • lidgelden van verenigingen 
Hoe zit het met de verschillende gezinssituaties van ouders?

De overheid formuleert volgende drie situaties waarin ouders zich kunnen bevinden en de vragen die zij zich kunnen stellen. 

"Ik word samen belast met mijn echtgenoot of wettelijk samenwonende partner. Heeft het belang wie de uitgaven voor kinderopvang betaalt?" 

 • Neen. In de belastingaangifte is er voor beide gehuwden of wettelijk samenwonenden slechts één code om de uitgaven voor kinderopvang te vermelden. Het heeft dus geen belang om het attest of de bewijsstukken op naam van beide partners of slechts één partner is opgemaakt.

"Ik vorm een feitelijk gezin met de andere ouder van mijn kinderen. Mogen wij allebei de uitgaven voor kinderopvang aangeven?"

 • Neen. Alleen wie het kind ten laste neemt in zijn belastingaangifte heeft recht op de belastingvermindering.

  Als je een feitelijk gezin vormt met de andere ouder van je kind (d.w.z. je bent niet gehuwd of wettelijk samenwonend), kan je kind maar als ten laste worden beschouwd van één van jullie twee. Je moet samen bepalen wie van jullie beiden het kind ten laste neemt in de belastingaangifte.

  Je mag dus alleen de betaalde kosten voor kinderopvang aangeven als je het kind ten laste neemt.

  Voor dit fiscaal voordeel is het niet bepalend om te weten wie de uitgaven heeft betaald.

"Ik ben uit de echt gescheiden. de huisvesting van de kinderen is gelijkmatig verdeeld over mijn ex-partner en mij. Kan ik de uitgaven voor kinderopvang aangeven?"

 • Je kan de betaalde uitgaven voor kinderopvang aangeven als:

  a. Je je kind fiscaal ten laste hebt op 1 januari 2021
  b. De helft van het belastingvoordeel voor kinderen ten laste aan jou wordt toegekend (= co-ouderschap).

  Voor dit fiscaal voordeel is het niet bepalend om te weten wie de uitgaven heeft betaald.

  Het spreekt echter voor zich dat jij en je ex-partner de belastingvermindering niet kunnen vragen voor eenzelfde uitgave.
Hoe moet ik het nieuwe fiscaal attest nu net invullen?

De overheid voorziet een heleboel FAQ's op hun website. Neem daar een kijkje om te zien of jouw vraag erbij zit. 

Mag ik een fiscaal attest geven aan een kind dat inschreef, maar niet aanwezig was?

Neen, je mag geen attest opstellen als er geen opvang is geweest.

Het speelt geen rol of je de opvangkost volledig, gedeeltelijk of niet hebt terugbetaald. Om dezelfde reden mag je ook voor eventuele annuleringskosten geen attest uitreiken.

En wat met mutualiteiten?

Bij heel wat ziekenfondsen krijgen ouders een deel van het inschrijvingsgeld terugkrijgen.Tot mei 2016 had elke mutualiteit zijn eigen formulier voor de terugbetaling van speelpleinwerk en moest een speelpleinorganisator dit handmatig invullen. Een serieuze, administratieve last.

Sinds juni 2016 heeft de VDS ervoor gezorgd dat er één standaardformulier gemaakt is en gebruikt kan worden met goedkeuring van alle mutualiteiten.  

 

Opgelet: De terugbetaling via de mutulaiteiten is dus geen fiscaal attest. Het is wél een extra financieel voordeel voor ouders. Dus zeker de moeite waard om hen daar aan te herinneren. 

Het modelattest - blanco

Hier vind je het modelattest voor de komende jaren.  

De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk verzamelde alle extra informatie over het modelattest en de in te vullen gegevens in 1 document. Download het modelattest met extra info hier. 

 

De FOD maakte zelf ook een handleiding. Deze kan je hier downloaden.  


Extra documenten van de overheid

De overheid voorziet een draaiboek waar alles nog eens staat uitgelegd. Ze voorzien ook een excel waarin je alle gegevens kan inladen om de fiscale aangifte online te doen, zonder gebruik te maken v an de online tool. Je vindt alles hier.

Op de website van Myfin vind je een heleboel vragen met hun antwoord.
 Bekijk ze hier. 

De FOD Financiën voorziet een e-mailadres waar je met je vragen terecht kan. Contacteer hen dus maar rechtstreeks indien nodig!  


Contacteer de FOD met rechtstreekse vragen!

De FOD Financiën voorziet een e-mailadres waar je met je vragen terecht kan. Contacteer hen dus maar rechtstreeks indien nodig!