Wettelijke kantjes & regelgeving

Actueel


Verplichting 'Attest Goed gedrag en zeden' - uitzondering vrijwilligers (06/12/2022)

Om de beleidsdomein overschrijdende aanpak tegen grensoverschrijdend gedrag te versterken werkte de Vlaamse Regering het Vlaamse actieplan ter bestrijding van seksueel geweld uit, goedgekeurd op 13 oktober 2020. Het voorliggende ontwerp van decreet is één van zeventig andere acties die opgenomen zijn in het Vlaamse actieplan ter bestrijding van seksueel geweld.  

In dat plan wordt het verplicht voorleggen van een "attest goed gedrag en zeden" of "een uittreksel uit het strafregister" voor elk ieder die structureel in contact komt met minderjarigen vastgelegd. 

Samen met de jeugdsector, strijdde de VDS mee om deze verplichting tegen te gaan. Het creëert een vals gevoelg van veiligheid en is daarboven op een stevige (administratieve) drempel. We geloven er in dat er op meer effectievere manieren gewerkt kan worden aan de fysieke en mentale veiligheid van kinderen en jongeren in het jeugdwerk. 

Toch werd het plan goedgekeurd, maar mét een uitzondering voor vrijwilligers in het jeugdwerk. Enkel zij die onder een contract aan de slag gaan (denk aan jobstudenten en terwerkstelling via Artikel 17,...) dienen wél een attest voor te leggen. Vrijwilligers dienen dit niet te doen (ook niet als er een vrijwilligersovereenkomst wordt opgemaakt). 

Op dit moment is het nog wachten op de draaiboeken vanuit de overheid én de officiele startdatum van deze wetgeving. Wat wel duidelijk is dat de nieuwe wetgeving pas ergens begin 2023 in voegen zal gaan. 

Meer lezen ...


Bedrijfsvoorheffing 'monitorenstatuut' zorgt voor problemen (26/04/2022)

De afgelopen weken kregen we van verschillende speelpleinwerkingen het bericht dat op het loon van animatoren die aan de slag gingen binnen het hervormde monitorenstatuutbedrijfsvoorheffing werd ingehouden. Tot 2021 was dit niet het geval: Animatoren moesten geen bedrijfsvoorheffing betalen op bedragen die ze verdienden binnen artikel 17. De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk zocht én vond antwoorden. 
Meer lezen... 


Verlengen tijdelijke maatregelen kadervorming (07/04/2022)

We brengen jullie graag op de hoogte van het Besluit Vlaamse Regering met betrekking tot de tijdelijke maatregelen voor kadervorming. Volgende twee maatregelen worden verlengd tot en met 31 december 2022:

  1. De maximale trajectduur van 3 jaar wordt verlengd voor de deelnemers die vanwege de coronacrisis niet in staat zijn om hun traject tijdig af te ronden. Concreet wordt de trajecttermijn verlengd voor alle jongeren wiens traject afliep/ zal aflopen vanaf 13 maart 2020 tot 31 december 2022.
  2. Jongeren krijgen de mogelijkheid om hun stage aan te vatten en af te ronden na het voltooien van 15 van de 50 uur cursus. 

Nieuwe regels rond fiscale attesten in voegen (27/01/2021)

In 2021 besliste de overheid werk te maken van verdere digitalisering van de papierwinkel en in te zetten op een digitaal modelattest voor de terugbetaling van 'kinderoppas'. Ook speelpleinwerk valt onder dit attest en is verplicht vanaf 27/01/2022. Meer lezen ... 

Bezig met de opmaak van de fiscale attesten van vorig jaar?
U mag voor 2021 (aanslagjaar 2022) maximaal 14 euro per opvangdag en per kind jonger dan 14 jaar (of jonger dan 21 jaar bij een zware handicap) inbrengen als uitgaven. 


Regering trek 25-dagenregel op naar 50-dagen, ook in 2022? (10/01/2022)

Afgelopen jaar werd omwille van de noodopvang in de coronacrisis het maximaal aantal dagen die gepresteerd mogen worden in een contract type artikel 17 (= monitorenstatuut) opgetrokken van 25 naar 50 dagen. We hebben op dit moment geen informatie gekregen dat dit ook voor 2022 het geval zal zijn.

De verhoging van het aantal dagen kwam er naar aanleiding van de kleinere groepen in de zomervakantie, waardoor er ingeschat werd dat er meer begeleiding nodig was. Het is moeilijk in te schatten hoe de maatregelen er deze zomer zullen uitzien. Voorlopig blijft het dus stil op dat gebied.

Daarboven komen er ook belangrijke wijzigingen voor de contracten artikel 17 in 2022. Het is de bedoeling dat het verenigingswerk (semi-agoriaal statuut) in 2022 voortaan mee opgenomen wordt in de contracten artikel 17. Zo zal er niet meer in dagen, maar in uren gerekend worden en wordt het toepassingsgebied van artikel 17 uitgebreid.

Op dit moment zijn er echter nog heel wat onduidelijkheden over hoe deze hervormingen er precies zullen uitzien. We hopen in de loop van deze maand volledige duidelijkheid hierover te hebben en we zullen op dat moment uitgebreid communiceren over deze veranderingen. 

Groeipakket en 25-dagenregel (15/06/2021)

Worden de uren in een contract 'Tewerkstelling socio-culturele sector' meegerekend in de 80 uren die een student (18+) mag werken om het recht op het groeipakket te behouden? Neen! Lees hier onze zomerupdate over de 25-dagenregel.

Aangepaste kilometervergoeding (01/07/2021)

Het maximumtarief voor kilometervergoedingen voor vrijwilligers stijgt op 1 juli 2021: tot 30 juni 2022 bedraagt het 0,3707 euro (voorheen 0,3542 euro) per kilometer. Zorg ervoor dat je de spelregels inzake kostenvergoedingen altijd goed toepast.

Maximale onkostenvergoeding vaccinatievrijwilligers verhoogd (22/04/2021)

De federale overheid verhoogde de maximale onkostenvergoeding voor vrijwilligers in de vaccinatiecentra tijdelijk en uitzonderlijk. Dat betekent concreet een maximum van 35,41 euro per dag en 2600,9 euro voor het volledige jaar 2021.

Meer lezen ...  

Verhoging leeftijd en uitbetaling bij fiscale attesten (06/01/21)

De leeftijden voor het toekennen van fiscale attesten voor de terugbetaling van kinderopvanginitiatieven werden verhoogd, ook voor speelpleinwerk. Het betreft reeds het inkomstenjaar 2020! En de maximumbedragen die ouders kunnen terugkrijgen zijn ook opgetrokken. Pas jullie formulieren dus aan!
Meer lezen ... 

Nieuwe kilometervergoeding vanaf 1 juli (25/06/20)

Vanaf 1 juli 2020 wordt het bedrag van de kilometervergoedingen voor vrijwilligers verhoogd naar maximum  0,3542 euro per kilometer. Dit bedrag is geldig tot 30 juni 2021.  Dat bedrag is lager dan vorig jaar, dus opletten! Zorg ervoor dat  je de spelregels inzake kostenvergoedingen altijd goed toepast. 

Statuut onbelastbaar bijverdienen = volledig geschrapt (23/04/2020)

Er was even sprake dat het 'nieuwe' statuut 'onbelast bijverdienen' (of 'bijklussen in het vrijetijdswerk') vanaf 1 januari 2018 ook voor speelpleinanimatoren zou gelden, maar de regering haalde dit uit het ontwerp op 20/06/2018. Voor andere taken bv. conciërge, begeleiden van uitstappen, opvang, hulp bij administratie... was het statuut nog wel bruikbaar.  

Tot nu. Op 23/04/2020 heeft het Grondwettelijk Hof de wet op het onbelast bijverdienen tot 6.000 euro per jaar ook ongrondwettelijk verklaard. Daarmee is onbelastbaar bijverdienen niet langer mogelijk. 
Meer lezen ...

Corona virus: waar moet jouw speelplein op letten? (03/03/2020)

Sinds 10 maart gelden er nieuwe richtlijnen (fase 2) voor de hele bevolking. Die gaan verder dan de eerder aangekondigde individuele hygiënische voorzorgsmaatregelen (fase 1). Ook de VDS neemt zijn voorzorgen en informeert. We volgen ‘corona’ op en updaten op basis van beslissingen van overheidswege (niet op basis van geruchten of debat in media). We bundelen alle info op deze plek en houden ook hier alle updates bij. 

Heb je vragen over het coronavirus?

Dan kun je terecht bij de FOD Volksgezondheid via of via 0800 14 689. 


Overzicht per thema

De belangrijkste wettelijke kantjes voor het speelplein bundelden we in een beknopt overzicht

Vrijwilligers en jobstudenten op het speelplein

Infofiche van de VDS over dit thema:

_____________________________________

Als vrijwilliger:

Wat betreft alles rond vrijwilligers en vrijwilligerswerk is de VDS aangesloten bij het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw. We halen onze mosterd bij hen. Zij volgen voortdurend de actualiteit rond dit thema en zo kan de VDS op zijn beurt het speelpleinwerk correct informeren.

In 2019 maakte ze dit boekje rond de vrijwilligerswet.
Alle antwoorden in heldere taal in 'slim vrijwilligen'

Als werknemer:
Als jobstudent of met een contract tijdelijke tewerkstelling binnen de sociaal-culturele sector
(ook wel monitorenstatuut of 25-dagenregel genoemd) 

VZW-wetgeving

In 2014 ontwikkelde de VDS een eigen infobundel 'vzw-wetgeving', gezien de vele vragen. 
Bijlagen voor infobundel vzw-wetgeving:

                          - Ledenregister                          
                          - Vereenvoudigde Boekhouding
                          - Aanvraagformulier I
                          - Aanvraagformulier II
                          - Model organisatienotia
                          - Model nominatieve lijst

Je kan ook terecht op de website van de Federale overheidsdienst Justitie. 
Zij ontwikkelde eveneens een uitgebreide brochure rond 'de VZW'.

En ook op de website van SCWITCH (een initiatief van Sociare, Socioculturele werkgeversfederatie en de federatie sociaal-cultureel werk) vind je een hapklare toolkit op maat van een VZW.

In 2019 werd een nieuwe vennootschappenwetboek goedgekeurd. Alle nieuwigheden hebben we hier verzameld. 

Praktische organisatie & administratie
Privacy & Geluidsoverlast

De zogenaamde Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), in werking vanaf mei 2016, verplicht organisaties tegen eind mei 2018 zich aan te passen aan deze nieuwe bindende regelgeving. Deze heeft betrekking op het dataregister, de privacyverklaring, de rechten van de betrokkene waarover u gegevens bewaart, de verzoeken tot toegang, de toestemming voor gegevens van kinderen, datalekken en de opdracht van de verantwoordelijke voor de gegevensbescherming. Meer lezen: www.speelplein.net/gdpr

(Eigen) speelpleininfrastructuur

Gebouw:

Voor alle andere informatie over (eigen) speelpleininfrastructuur verwijzen we naar www.jeugdlokalen.be: brandveiligheid, verhuren, (ver)bouwen, inbraakpreventie, beheer, financiën, voorbeelden van overeenkomsten... 

Terrein/beplanting:

1 op 3 speelpleinwerkingen speelt op een schoolspeelplaats. Het speelpleinwerk heeft alle belang bij gedeelde infrastructuur en een avontuurlijke, groene speelplaats. Sinds 2014 participeert de VDS aan het project Pimp je Speelplaats. In 2016 lanceerde een expertgroep een toekomstvisie op schoolspeelplaatsen.

Veilig en correct in het verkeer

Sinds 2014 werkt de VDS samen met de VVV (Verenigingen voor Verkeersveiligheid) om speelpleinwerkingen te informeren rond deelnemen aan het verkeer in groep. www.veiligopstap.be verzamelt alle info én handige downloads voor een veilige tocht in groep.

Spelen in de openbare ruimte

Infofiche van de VDS over dit thema:

_____________________________________

Feesten en fuiven

Infofiches

Rond bepaalde thema's komen zoveel vragen binnen dat we er een infofiche over ontwikkelden waarin we de vertaling maken op maat van speelpleinwerk. 33 infofiches om precies te zijn. Voorzien van achtergrondinfo, regelgeving, tips & tricks, standpunt van de VDS... De informatie in onze infofiches is betrouwbaar en accuraat. 


Nog vragen?


Foutje gevonden? Of ontbreekt er volgens jou een belangrijk onderwerp. Neem contact op met je lokale speelpleinondersteuner.