06 jan 2021

Fiscaal attesten voor terugbetaling speelplein zijn veranderd

Pas je formulieren aan.

Het betreft reeds het inkomstenjaar 2020!

Ouders kunnen een belastingvermindering krijgen voor de kosten die ze maken i.f.v. speelpleinwerk.   Sinds 20 december 2020 werd de regelgeving hierrond aangepast. Op 30 december werd dit in het Staatsblad gepubliceerd. 

  • De belastingvermindering geldt alleen voor kinderen beneden de 14 jaar en voor kinderen met een beperking beneden de 21 jaar. Deze leeftijden waren voordien respectievelijk 12 en 18. Goed nieuws dus. 
  • De werkelijk gedane uitgaven worden beperkt tot maximum 13 euro per kind per speelpleindag, ongeacht wanneer de dag aanvangt of eindigt en dit voor het speelpleinjaar van 2020. Vanaf 2021 Geldt 13,70 euro per kind per speelpleindag. Het bedrag zal jaarlijks de index volgen en zal dus jaarlijks aangepast (moeten) worden. Denk hier aan bij het eventueel automatisch uitschrijven van deze attesten!
  • De belastingvermindering bedraagt 45 procent van de werkelijk gedane uitgaven. Voor alleenstaande ouders met een belastbaar inkomen van minder dan 18.000 euro krijgen een belastingvermindering van 65 %. 

Om deze kosten te kunnen inbrengen, moeten de ouders over bewijzen beschikken, nl. het fiscaal attest. Ouders kunnen daarom per kind aan de speelpleinorganisator een fiscaal attest vragen. Dat is goed ingeburgerd en bijna alle speelpleinwerkingen bieden het attest na afloop spontaan aan.

Voor 2020 geldt ook dat ouders een fiscaal attest mogen opvragen/ontvangen voor initiatieven die niet zijn doorgegaan door de coronamaatregelen. Volgens de Federale overheidsdienst Financiën gelden een aantal criteria voor die fiscale attesten.

Het is moeilijk om info te vinden, maar de VDS haalde zijn mosterd hier en belde ook met de diensten van de FOD Financiën.  


BESPAAR JE SPEELPLEIN EEN HOOP VRAGEN EN ADMINISTRATIE

Jouw speelplein bezorgt het fiscaal attest aan diegene die voor de opvang heeft betaald (= de schuldenaar op het attest). Maar let op… deze persoon kan de kosten enkel inbrengen als hij/zij deze kinderen fiscaal en laste heeft of als er een fiscale co-ouderschapsregeling van toepassing. In de praktijk merken we dus dat speelpleinen na het uitreiken van dat attest heel wat vragen krijgen, vnl. bij gescheiden ouders en nieuw samengestelde gezinnen; 

  • De plusmama regelt en betaalt de inschrijvingen van de pluskinderen, maar heeft de kinderen niet ten laste en krijgt geen belastingsvermindering. 
  • Gescheiden ouders ontvangen graag 2 aparte fiscale attesten, maar wie had natuurlijk wat precies betaald…  

Hou dus rekening met deze speciale situaties en zorg dat je, op vraag van de ouders, een op maat gemaakt fiscaal attest kan voorleggen. 


HET PRINCIPE IS SIMPEL: WIE BETAALT ONTVANGT HET ATTEST, MAAR DAT IS NIET ALTIJD DE PERSOON DIE HET KIND TEN LASTE HEEFT. WEG VOORDEEL EN DAN KOMEN DE VRAGEN.

3 TIPS VOOR JE SPEELPLEIN

Die je achteraf veel gedoe besparen.

  1. Om te voorkomen dat ouders achteraf vragen een attest opnieuw op te maken, kan je aan de inschrijftafel vragen of gescheiden ouders 1 of 2 attesten nodig hebben per kind. Je houdt meteen de juiste administratie bij.  
  2. Heel wat online inschrijfsystemen werken vandaag nog op basis van één gezinsaccount op basis van een klassieke gezinssituatie. Vraag gescheiden ouders dan bv. 2 profielen aan te maken waar ze elk hun inschrijvingen beheren en betalen. Op die manier krijgen ze voor hetzelfde kind 2 aparte attesten. Of pas bv. je inschrijftool aan door achter het profiel van een kind met gescheiden ouders 2 knoppen (mama / papa) te steken. Afhankelijk van wie de inschrijving doet, mama of papa, kan die zichzelf aanvinken en worden de betalingen van beide partners meteen uit elkaar gehouden.
  3. Het is aan de ex-partners, niet aan het speelplein, om dit financiële voordeel onder zich te regelen. Leg de administratieve verantwoordelijkheid zoveel mogelijk bij de ouders (bv. aanmaken 2e account, juiste namen invullen…). Wel kan je als speelplein een handje helpen door hen te informeren (bv. door de inhoud uit dit bericht te delen), via sociale media, de website, in je brochure of je inschrijfsysteem aan te passen.  

Veel gestelde vragen over de aanpassingen

Wat als je de attesten van 2020 al hebt uitgereikt?

Geen paniek. Ouders mogen de “oude / bestaande” attesten nog opnemen in hun belastingaangifte van 2020. Je bent dus niet verplicht om aan al deze ouders een nieuwe versie van het attest te sturen.

Helaas zal MINFIN niet automatisch het nieuwe bedrag toekennen. Je moet de ouders er dus wel op attent maken dat ze een hoger bedrag mogen ingeven dan wat er op het attest vermeld staat (€13 per dag per kind i.p.v. €11,20).

Wat dan met 12- en 13-jarigen die plots ook recht hebben op belastingvoordeel voor hun speelpleindagen in 2020?

Je mag zelf beslissen of je spontaan naar al deze ouders een attest verstuurd, maar jouw speelplein is dit niet verplicht. Mochten ouders van 12- en 13-jarigen hierachter vragen, moet je hen wél het attest uitreiken.

Wat met activiteiten die geannuleerd werden in 2020 vanwege de Covid19-maatregelen en de ouders hiervoor een attest kregen i.p.v. het volledig inschrijvingsbedrag terug te betalen?

Voor deze activiteiten geldt dezelfde regelgeving als voor activiteiten die wel hebben plaatsgevonden. Ouders mogen dit attest dus ingeven aan het bedrag van max. €13 per dag per kind en het kind mag tot 14 jaar oud zijn. Dit uiteraard op voorwaarde dat ze hun geld nog niet hebben teruggekregen. 

Moeten we het modelattest gebruiken?

Er bestaat een modelattest voor organisaties. Je bent vrij om hier gebruik van te maken. Indien je zelf een attest opmaakt, dienen dezelfde gegevens wel vermeld te worden. 

Opgelet: vroeger bleef het terug te betlaen bedrag steeds hetzelfde. Vanaf nu wordt dit elk jaar mee geindexeerd. Indien je dus zélf een attest opmaakt, zorg je er dus ook zelf voor dat het bedrag correct wordt ingevuld, of je verwijst de ouders door naar waar zij het correcte bedrag kunnen vinden. 

 

Wordt dit attest in de toekomst verplicht en gedigitaliseerd?

Op termijn, zoals ook in het nieuwsbericht van FOD FIN beschreven staat, zou men deze attesten verplicht willen maken. Dit wil zeggen dat je niet enkel op vraag van de ouders, maar het attest altijd zal moeten uitreiken.

Ook zou de federale overheid dit proces graag digitaliseren. D.w.z. dat de organisaties online de gegevens zullen moeten ingeven en de ouders automatisch op hun belastingaangifte de vermindering te zien krijgen.

Dit is een aankondiging die nog niet geconcretiseerd is. Het departement zoekt verder uit vanaf wanneer de eventuele verplichting en/of digitalisering in gang zou treden en/of dit zou gelden voor alle jeugdorganisaties. We volgen dit verder op en bij beslissingen hieromtrent, houden we onze website en nieuwsbrief up to date.


Hoe is het voordeel wettelijk geregeld?

Ouders zijn gehuwd of wettelijk samenwonend

Wanneer ouders gehuwd zijn of wettelijke samenwonend heeft het geen belang wie de uitgaven voor kinderopvang betaalt. In de belastingaangifte is er voor beide gehuwden of wettelijk samenwonenden slechts één code om de uitgaven voor kinderopvang te vermelden. Het heeft dus geen belang of het attest of de bewijsstukken op naam van beide ouders is opgemaakt of één van de ouders.  

Feitelijk gezin

Een moeder vormt een feitelijk gezin met de vader van haar kinderen (d.w.z. zij wonen niet wettelijk samen en ze zijn niet gehuwd of wettelijk samenwonend). In dat geval heeft alleen wie het kind ten laste neemt in zijn belastingaangifte het recht op de belastingvermindering. Voor dit fiscaal voordeel is het niet bepalend om te weten wie de uitgaven heeft betaald 

Gescheiden ouders / co-ouderschap

De ouder die het kind ten laste heeft (= in principe de ouder bij wie de kinderen hun fiscale woonplaats hebben), heeft recht op het belastingvoordeel. Onder bepaalde voorwaarden kan het belastingvoordeel voor kinderen ten laste echter worden verdeeld onder de ouders. Dat is de zogenaamde fiscale co-ouderschapsregeling: ouders zijn gescheiden en de huisvesting van de kinderen is gelijkmatig verdeeld over beide partners. Voor dit fiscaal voordeel is het niet bepalend om te weten wie de uitgaven heeft betaald, maar de betaling moet wel steeds gebeuren van een rekening van één van beide partners. 


Modelattest 2021?

UPDATE 19/10/2021

De aanpassingen van het nieuwe systeem laten nog steeds op zich wachten. Tot op heden geeft de overheid de toestemming om de attesten van afgelopen jaar te hergebruiken tot het moment dat het nieuwe attest in voegen is. Het is dus mogelijk dat het inkomstenjaar van 2021 zal bestaan uit 2 fiscale attesten!

Download het modelattest of gebruik je eigen fiscaal attest, hou alleen wel rekening met de aanpassingen die sinds het inkomstenjaar 2020 gelden! 

 

Modelattesten voor 2020 beschikbaar!

Momenteel kan je het modelattest bij ons downloaden of via de site van het Departement CJM . Binnenkort zal het ook verschijnen op de website van FOD Financiën.
Maak je zelf attesten aan? Zorg dan dat je de informatie elk jaar correct aanpast!


1 standaard-formulier voor mutualiteit

Bij heel wat mutualiteiten krijgen ouders een deel van het inschrijvingsgeld terugkrijgen.Tot mei 2016 had elke mutualiteit zijn eigen formulier voor de terugbetaling van speelpleinwerk en moest een speelpleinorganisator dit handmatig invullen. Een serieuze, administratieve last.

Sinds juni 2016 heeft de VDS ervoor gezorgd dat er één standaardformulier gemaakt is en gebruikt kan worden met goedkeuring van alle mutualiteiten. Opnieuw een administratieve vereenvoudiging.    


Meer wettelijke kantjes

De VDS bundelt alle info rond wettelijke kantjes en infofiches op maat van het speelplein.