Onderzoek en cijfers

Sinds 1980 schotelt de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS) om de 5 jaar alle speelpleinen in Vlaanderen en Brussel een uitgebreide vragenlijst voor. Daarnaast wordt er in de sector en door studenten op regelmatige basis onderzoek gedaan over speelpleinwerk en spelen.


Vijfjaarlijkse speelpleinenquête (2020)

Sinds 1985 schotelt de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS) om de vijf jaar alle speelpleinen in Vlaanderen en Brussel een uitgebreide vragenlijst voor. Deze laat ons toe om het speelpleinwerk in kaart te brengen en om evoluties in het speelpleingebeuren op te sporen. Het is een bron van informatie die we gebruiken om ons beleid, aanbod en dienstverlening af te stemmen op de noden van het werkveld. In 2015 vulde bijna 50% van alle speelpleinorganisatoren de speelpleinenquête in. Eind 2020 plannen we opnieuw een uitgebreide bevraging.

Vijfjaarlijkse speelpleinenquête (2015) schematisch
Vijfjaarlijkse speelpleinenquête (2015) persbericht
Vijfjaarlijkse speelpleinenquête (2015) uitgebreid

Vijfjaarlijkse speelpleinenquête (2010)
 
Vijfjaarlijkse speelpleinenquête (2005) 
Vijfjaarlijkse speelpleinenquête (2000)
Vijfjaarlijkse speelpleinenquête (1995)


De balans van 1 maand speelpleinwerk 2018

Nu de zomervakantie halfweg is, maakt de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS) vzw een korte balans op van de eerste speelpleinweken. 175 speelpleinorganisatoren (=40%), verspreid over Vlaanderen en Brussel, vulden onze tussentijdse bevraging in. Daarin polsten we naar het totaal aantal kinderen en in welke mate het speelpleinwerk kon rekenen op voldoende animatoren. We gingen na in welke mate de Dag van de Animator een succes was en het warme weer een invloed had op de werking. De eerste cijfers… 


KINDEREN SPELEN DRAMATISCH MINDER BUITEN

In april 2018 stelde Jantje Beton (NL) de resultaten voor van haar 'buitenspeel-onderzoek'. Dat toont dat er dramatisch minder buiten wordt gespeeld. Grote generatieverschillen in spelen zijn duidelijk zichtbaar. Daar waar (groot)ouders vroeger massaal naar buiten gingen, spelen kinderen nu binnen. In vergelijking met 2013 is het aantal kinderen dat elke dag buiten speelt in de buurt gedaald van 20% naar 14%! De laatste Vlaamse resultaten over buiten spelen dateren van 2008. Toen was de conclusie – op 25 jaar tijd – een halvering van het buitenspelen in het publieke domein.

Onderzoek Buitenspelen 2018 (NL)
Onderzoek Buitenspelen 2013 (NL)
Onderzoek Buitenspelen 2008 (VL) - uitgebreid | samenvatting
Onderzoek Buitenspelen 2019 (VL) - in ontwikkeling door Kind en Samenleving


Op 5 jaar tijd is het aantal kinderen dat elke dag buiten speelt in de buurt gedaald van 20% naar 14%!

Ouders willen betere combinatie van opvang en vrije tijd


BrusselUit
 (2018) een grote bevraging van ouders, kinderen en sleutelfiguren (1.200 mensen in totaal) door onderzoekers van de Artesis Plantijn Hogeschool, in samenwerking met de jeugddienst van Gent, kwamen twee knelpunten naar voren. 'In de laatste week van augustus zijn de meeste gezinnen terug uit vakantie en moeten de ouders al opnieuw aan het werk'. Ouders klagen erover dat hun kinderen tijdens de laatste week van het schooljaar maar wat rondhangen.

Lees het volledige artikel


De Gezinsbond bevraagt ouders rond vakantieopvang

43,6% van de ouders gebruikt speelpleinwerk als opvang.

Dat is één van de cijfers die de studiedienst van de Gezinsbond lanceert (mei 2017) in het dossier 'over vakantieopvang'. Om te weten welke behoeftes aan vakantieopvang gezinnen momenteel hebben en de knelpunten te achterhalen, bevroegen ze eind januari-begin februari 2017 ouders met minstens één kind tussen 2,5 en 14 jaar oud over hoe zij de planning van de vakantieopvang ervaren. De bevraging verliep via de ledenbrief, website en Facebook. Er vallen ook voor het speelpleinwerk veel tips uit te halen en zaken ter verbetering. 


Wetenschappelijk onderzoek naar het belang van spelen

In februari 2017 publiceerde het wetenschappelijk tijdschrift EOS Psyche & Brein een mooi artikel over het belang van spelen gestaafd door wetenschappelijk experiment bij ratten. "De toename van depressies, angststoornissen en verslavingen valt, toevallig of niet, samen met een daling aan vrij spel. Talloze nieuwe inzichten wijzen erop dat spelen - en dan vooral het vrij spel - cruciaal is voor de motorisch, cognitieve en sociale ontwikkeling." Speelpleinwerk komt aan bod vanwege de grote vrijheid eigen aan de werkvorm impliceert.   

Lees het volledige artikel.


Het grote speelpleinonderzoek (2014)

In opdracht van de Vlaamse Overheid deed Kind & Samenleving in 2014-2015 een bevraging bij 316 speelpleinorganisatoren (van de 484) en bestudeerde zij ter plaatse de beleving van kinderen op 11 werkingen. Het onderzoek maakt deel uit van een reeks waarin de jeugdwerksector in zijn totaliteit onder de loep genomen werd. 

Belangrijke vragen die aan bod kwamen: hoe beleven en waarderen kinderen het speelpleinwerk? Hoe kijken ze naar de hen aangeboden begeleiding, werkvormen en speelkansen? Wat zien zij als sterktes en mogelijke verbeterpunten?

Bekijk het volledige speelpleinonderzoek
of lees de korte samenvatting.


Het is fijn om vast te stellen dat de Vlaamse Overheid investeert in onderzoek dat zich uitsluitend richt op speelpleinwerk. Ze benadrukt daarmee het belang van en de waardering voor speelpleinwerk.

Ouders bevraagd over jeugdwerk (2015)

"Ouders zijn tevreden over jeugdwerk (joepie!), maar willen graag meer feedback over hoe hun kind zich voelt en wat er gebeurt op de werking, zeker bij speelpleinwerk."

1 op de 4 kinderen in Vlaanderen neemt deel aan een of andere vorm van jeugdwerk. Dat kan bij een klassieke jeugdbeweging zijn, een vakantiekamp, speelpleinwerking of een specifieke doelgroepwerking. Op vraag van Vlaams minister Sven Gatz gingen onderzoekers van het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen en van de KU Leuven na wat de ervaringen en de verwachtingen van ouders hierbij zijn.

Bekijk het onderzoeksrapport 
Lees de infofiche "Speelplein door de bril van ouders" die de resultaten samenvat. 


Vrije tijd van kinderen met een handicap (2015)

Kinderen en jongeren met een beperking vinden moeilijk aansluiting bij het bestaande vrijetijds- en jeugdwerkaanbod (speelpleinen, jeugdbewegingen, jeugdhuizen, …). In hun zoektocht naar geschikte activiteiten botsen ze vaak op allerlei obstakels.

Onderzoekers van de Artesis Plantijn Hogeschool interviewden in 2015 meer dan 100 kinderen en jongeren tussen 6 en 18 jaar met diverse beperkingen. Ook bijna 500 ouders van deze kinderen en jongeren en ruim 200 vrijetijdsbegeleiders en jeugdwerkers namen via diverse bevragingen deel.

Bekijk het onderzoeksrapport 
Lees de belangrijkste conclusies

Cijferboek lokaal

In aanvulling op het Cijferboek Lokaal Jeugdbeleid, die een analyse bevat op niveau van gewest, provincie, inwonersaantal of ruimtelijke indeling, kunnen de gegevens per gemeente of stad worden geraadpleegd via deze online applicatie.


Relevant thesismateriaal

Speelpleinwerk en avontuurlijk spelen (2018)

Elien Franck schreef een thesis over speelpleinwerk en avontuurlijk spelen: 'Op zoek naar een evenwicht tussen veilig en avontuurlijk spelen op het vakantiespeelplein - Zich inzetten voor het ontwikkelen van avontuurlijke speelkansen'. 

Blijft de visie plakken na cursus (2015)

In 2015 onderzocht Lise Brockmans de transfer van de visie op spel en spelen van de VDS via animatorcursus naar de praktijk. De overkoepelende onderzoeksvraag van deze masterthesis gaat over het eigen maken en toepassen van de visie op spel en spelen van de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS) op het speelplein door animatoren die op animatorcursus zijn geweest.

Ouders van animatoren (2013)

In samenwerking met de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk vzw, of VDS vzw, focust deze masterproef (door Veerle Mol) op ervaringen en percepties van ouders van vrijwillige animatoren op speelpleinen in Vlaanderen. Op basis van deze input formuleren we aanbevelingen voor de VDS en de speelpleinverantwoordelijken.

Bouwen aan kwalitatief speelpleinwerk (2013)

De bachelorproef (door Melissa Moens) schetst een completer beeld van de invulling van kwalitatief speelpleinwerk door de verschillende stakeholders. De nadruk ligt daarbij op speelpleinverantwoordelijken (voor particuliere speelpleinen) en jeugddiensten (voor gemeentelijke speelpleinen). Het onderzoek toont hoe deze doelgroep het proces naar kwalitatief speelpleinwerk in de praktijk invult.

Meerwaarde van buurtbetrokkenheid bij speelpleinwerkingen (2013)

Deze bachelorproef (door Jeroen Boshart) geeft een overzicht van hoe speelpleinwerkingen de buurt nu reeds betrekken. Het schetst initiatieven uit andere sectoren en geeft een aantal concrete aanbevelingen en tips voor zowel speelpleinwerkingen, de VDS, als lokale besturen om aan de slag te gaan met buurtbetrokkenheid.

Beleving van een animatorstage (2010)

In dit onderzoek (door Jürgen Van Cauter) bekijken we enerzijds wat de verwachtingen zijn van jongeren die een animatorstage op het speelplein volgen of begeleiden en anderzijds of deze worden ingelost. Het onderzoek kwam er op vraag van de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk om de speelpleinen beter te kunnen informeren. Het betreft een kwantitatief onderzoek, afgenomen met behulp van een online vragenlijst, bij 329 stagiairs en stagebegeleiders op speelpleinen uit Vlaams-Brabant. 

Begeleiding van beginnende animatoren (2010)

Dit onderzoek (door Maarten Schouppe)  zet de bril op van de beginnende animatoren en kijkt vanuit hun standpunt naar de ontvangen begeleiding op basiscursus en tijdens de daaropvolgende stage. We gaan uit van drie onderzoeksvragen om een beeld te krijgen van de begeleiding.

  • Hoe ervaren jongeren de coaching en begeleiding van instructoren tijdens de kadervorming?
  • Hoe ervaren jongeren de coaching en begeleiding van de stagebegeleiders tijdens de stage?
  • In welke mate is er sprake van een koudedouche-effect bij de instap op het speelpleinwerk? 

 

Speelpleinonderzoek

In 2014 deed Kind en Samenleving, in opdracht van de Vlaamse overheid, een grootschalig onderzoek bij speelpleinwerk.

Hun rapport vind je hier.