Strategie & beleid

Strategie en beleid maken is essentieel voor je werking!
Het bepaalt de richting die jullie speelplein op korte, middellange en lange termijn uitgaat. Het geeft een goed beeld hoe jullie het speelplein binnen x-aantal jaren zien en welke stappen nodig zijn om daar te geraken.

Een sterk speelpleinbeleid bestaat uit: 

 • Visie van het speelplein.
 • Strategische doelstellingen: wat wil je op lange termijn bereiken?
 • Operationele doelstellingen: concrete subdoelen die de strategische doelstelling kunnen realiseren.
 • Acties: elke operationele doelstelling bestaat uit een aantal acties die concreet afgebakend zijn. Bij elke actie staat een timing en wordt bepaald wie het uitvoert. 


Minder kinderen op je speelplein wil niet altijd zeggen dat je slecht bezig bent. Misschien zijn er gewoon minder kinderen.

Een eigen speelpleinvisie & -missie

Dé start van een strategisch plan!

Een sterke speelpleinvisie en -missie zijn onmisbaar bij de opmaak van een strategisch plan! Alle strategische stappen en beleidskeuzes in de toekomst staan steeds in het teken van jullie visie en missie.

 • Visie = weten waarvoor je staat.
  Dat is essentieel om een kwalitatief speelaanbod uit te bouwen. Probeer anders maar eens uit te leggen aan ouders, politici, (nieuwe) animatoren, buren en kinderen waarom je doet wat je doet en waarom dat belangrijk is. 
 • Missie = weten waarvoor je gaat. 
  Op vlak van strategie en beleid is je mission statement minstens even belangrijk. Je missie maakt duidelijk waar jullie naar streven. Wat is jullie ultieme doel? 

Alles wat je moet weten om je eigen speelpleinvisie te ontwikkelen.


Verzamel materiaal

Verschillende bronnen

Om je prioriteiten voor de komende jaren te bepalen zal je eerst op zoek moeten gaan naar zoveel mogelijk informatie. Waar zijn jullie goed in en wat kan beter? Naast je eigen speelpleinvisie en -missie, bestaan er tal van bronnen die je kunnen helpen:

Het evaluatieverslag van de afgelopen zomer(s)
 • Misschien is het nuttig om de evaluatie dit jaar een pak grondiger en uitgebreider aan te pakken?
 • Of duiken er nieuwe inzichten op als je de verslagen van de afgelopen jaren naast elkaar te legt?
 • Ex-animatoren uitnodigen levert nieuwe inzichten en een schat aan informatie op

Lees meer over evalueren op het speelplein. 

Statistieken
 • Statistieken van je eigen speelplein
  Bv. aantal kinderen en animatoren, verhouding jongens/meisjes, wanneer meer/minder deelnemers, aantal kinderen en jongeren met een beperking…
 • Projecties van de bevolking per gemeente
  De Studiedienst van de Vlaamse Regering maakt met vaste regelmaat projecties van de bevolking en de huishoudens voor Vlaamse steden en gemeenten. Bekijk de vooruitzichten met betrekking tot de bevolking (leeftijd, geslacht...) tot 2030 in jouw gemeente. Cijfergegevens om rekening mee te houden tijdens het vormgeven van je beleid!
Een bevraging of enquête

Stel een bevraging of enquête op voor ouders, kinderen, buren met de focus op de verkiezingen: online, ga de straat op, trek naar scholen, stuur een brief…

 • Op www.speelplein.net/evaluatie vind je kant-en-klare werkvormen, voorbeelden van enquêtes, gebundelde inhoud... over evalueren en bevragen van ouders, kinderen, animatoren...
 • 'De jeugdmonitor' is een online bevragingstool waarmee je groepen kinderen en tieners vanaf het 3e leerjaar t.e.m. het 2e middelbaar bevraagt over hoe zij wonen en leven in hun buurt en jouw stad of gemeente ervaren. Spelen, buiten zijn... is één van de thema's die je apart kan bevragen.
Bedenk een evaluatiespel

Bedenk een plezant en eenvoudig evaluatie-instrument dat je kan uittesten in de kerst- of paasvakantie. Bv. het spel: “Wat als jij burgemeester was?”

Snuister door oude documenten

Ga op zoek naar de partijprogramma’s van vorige gemeenteraadsverkiezingen. Snuister door het huidige meerjarenplan of neem de, inmiddels afgeschafte, jeugd(werk)beleidsplannen van je gemeente erbij. Misschien vind je goede, nog onuitgevoerde ideeën. Ontdek je belangrijke nuances. Loze beloftes van politici...

Ideeën sprokkelen op www.speelplein.net/beterspelen

Neem je pc en surf naar www.speelplein.net/beterspelen.
Op deze pagina’s rond verschillende speelpleinthema’s vind je massa’s inspiratie en voorbeelden van andere werkingen.

 • Welke zaken zouden een vooruitgang betekenen voor jouw werking? 
 • Waar kan jullie speelplein nog iets van leren? Of op welk gebied hebben jullie blijkbaar al een straffe werking…   

Of boek een externe doorlichting van je werking door de VDS

Soms is het moeilijk om te benoemen wat werkt en wat beter kan omdat je er midden in zit, omdat je referentiekader te klein is... Vraag de VDS om van buitenaf naar je werking te kijken met een externe audit. Wij analyseren je werking op basis van objectieve kwaliteitscriteria en schrijven een evaluatieverslag waar je de komende jaren mee aan de slag kan om je werking te verbeteren.

Meer lezen ...


Van informatie naar strategie en beleid

SWOT-analyse

SWOT staat voor Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats. 

 • Sterke en zwakke punten gaan over de interne elementen van je speelpleinwerking. Waar ben je goed in? Wat kan beter?
 • Kansen en bedreigingen gaan over de ontwikkelingen, gebeurtenissen en invloeden van buitenaf op je speelplein.

Neem het SpeelpleinBasisschema erbij en vul per peiler voor elk item het raster in. Maak vervolgens combinaties van sterktes en externe kansen en bedenk nieuwe ideeen. Zet je sterkte-zwakte analyse tot slot om in een strategie.

Meer lezen over SWOT-analyse.

PDCA-cirkel

Het meest eenvoudige model om aan kwaliteit te werken is de ‘PDCA-cirkel’. Deze cyclus helpt je om planmatig stap voor stap na te denken. De PDCA-cirkel bestaat uit vier stappen: Plan – Do – Check – Act. Na de Act-fase begin je gewoon opnieuw met de Plan-fase. De PDCA-cirkel is perfect bruikbaar bij meerjarige plannen.

PLAN (bepaal de gewenste output)
 • In de plan-fase wordt een planning opgesteld. Daarin bepaal je welke resultaten je wil behalen en hoe je dit wil doen. Elk beoogd resultaat wordt zorgvuldig omschreven.
DO (plannen uitvoeren)
 • In de do-fase vinden alle uitvoerende activiteiten plaats. Het plan uit de vorige fase vormt daarbij het uitgangspunt. Tijdens de uitvoering wordt voortdurend gekeken naar de resultaten.
CHECK (controle)
 • De check-fase vergelijkt werkelijk behaalde resultaten met de resultaten die gepland waren. De verschillen worden geëvalueerd en oorzaken van opgetreden verschillen achterhaald.
ACT (evalueren en ingrijpen)
 • In de act-fase worden de doelstellingen op basis van de check-fase bijgestuurd om in de toekomst het oorspronkelijk geplande resultaat alsnog te behalen.

Speelplein op de politieke agenda

In aanloop naar de verkiezingen in 2024 schreef de VDS een memorandum gericht aan speelpleinploegen én politici. Daarin poneren we 7 prioriteiten met concrete beleidsaanbevelingen waarvan wij vinden dat ze aandacht verdienen in lokale partijprogramma’s en een plek in het meerjarenplan van elke gemeente. Laat je inspireren om je eigen doelstellingen te bepalen.


Cijfers, argumenten, voorbeelden...
www.speelplein.net/verkiezingen2024

Formuleer doelstellingen 'SMART'

 1. Baken doelstellingen af:
  - Strategische doelstellingen: grotere, langetermijn doelen die misschien niet meteen bereikbaar zijn maar vooral inspireren.
  - Operationele doelstellingen: deze maken de strategische doelstellingen telkens tastbaar en zijn wel concreet.

 2. Operationele doelstellingen zijn altijd SMART geformuleerd:
  - Specifiek: hebben we door waar het exact om draait?
  - Meetbaar: weten we wanneer ons doel bereikt is?
  - Acceptabel: is iedereen mee?
  - Realistisch: is het doel haalbaar?
  - Tijdsgebonden: hangt er een timing aan vast?

 


Doen wat werkt en werken aan wat beter kan.

Voorbeelden van speelpleinbeleidsplannen

Onze beleidsnota 2022-2025

De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk schreef in 2020 een nieuwe beleidsnota waarin de plannen staan voor 2022-2025. In de loop van 2021 werd onze beleidsnota gewikt en gewogen door het Departement Cultuur, Jeugd en Media via een onafhankelijke adviescommissie en het kabinet Jeugd. Eind maart 2022, sloten we na de defintieve beoordeling een nieuwe subsidieovereenkomst af met de Vlaamse Overheid. 


Jongeren betrekken

Beleid maken doe je samen met de ploeg!

Speelplein is een kinderwerking: een plaats waar kinderen komen om vakantie te beleven. Maar speelplein is ook een jongerenwerking: een plaats waar jongeren de kans krijgen om mee vorm te geven aan de werking. De brochure ‘Werken met een stuurgroep op je speelplein’ geeft achtergrond, tips en tricks rond het betrekken van jongeren bij (strategische) keuzes en (beleids)beslissingen.

Advies ter plaatse

We schuiven graag mee aan tafel

 • Hulp nodig bij het opmaken van een beleidsplan of jaarplan voor je speelplein?
 • Vind je het moeilijk om je strategie te bepalen? 

Een stafmedewerker of een ervaren VDS-vrijwilliger komt graag langs voor een advies ter plaatse. Je mag van hen een onderbouwd advies verwachten, aangevuld met voorbeelden en eigen ervaring. Leden krijgen 2 adviezen per jaar gratis! 

Meer lezen ...