Audit van je vakantiewerking

Een externe audit is een onderzoek, uitgevoerd door de VDS, naar de kwaliteit van je vakantiewerking.
Wij stappen kortstondig mee en analyseren je werking op basis van objectieve kwaliteitscriteria.

Keuze uit 4 verschillende invalshoeken

1. Speelkansen voor kinderen

Hoe plezant is voor kinderen op je werking? Kunnen zij écht vakantie beleven?
De VDS bekijkt de kwaliteit van je vakantiewerking vanuit de kinderen zelf. We stellen dat een werking kwaliteit levert als ze haar voornaamste doelstellingen nastreeft: een rijke speelomgeving creëren om elk kinderen een écht vakantiegevoel te bezorgen.

2. Kwaliteit van je animatorenwerking

Het spelen van kinderen wordt op vakantiewerking vaak begeleidt door jongeren, met de nadruk op engagement, betrokkenheid en plezier. We bekijken de kwaliteit van je animatorenwerking. Hun enthousiasme, dynamiek, participatie, … is onlosmakelijk verbonden met de kwaliteit van het spelen.

3. Hoe toegankelijk is werking?

Bewust en actief inzetten op toegankelijkheid vinden we een evidentie. Een toegankelijke werking vertrekt vanuit de behoeften voor zoveel mogelijk kinderen en hun ouders. Zowel ‘inclusieve’ als ‘toegankelijke’ werkingen zijn correcte termen en duiden op het bewust omgaan met het thema ‘diversiteit’. Terwijl inclusie een aanpassing van het huidige aanbod inhoudt in functie van een specifieke groep, is toegankelijkheid een algemeen begrip. Het is niet enkel gericht op het ’drempelvrij‘ maken voor bijzondere doelgroepen, maar komt iedereen ten goede. Toegankelijkheid gaat over het kwalitatief versterken van de ganse werking met de zeven B's als leidraad: bruikbaar, bekend, bereikbaar, betaalbaar, betrouwbaar, beschikbaar en begrijpbaar.  

4. Analyse van je externe communicatie (NIEUW: vanaf 2025)

Anno 2023 is het belang van een doordachte externe communicatie groter dan ooit. We leven in een wereld waarbij het soms lijkt dat de vorm en verpakking bijna belangrijker zijn dan de inhoud. Waarin mond-aan-mondreclame zich afspeelt in de Whatsapp-groep van ouders aan de schoolpoort. Waarin potentiële animatoren eerder je Tiktok-account zullen checken dan je website.

Een doordachte externe communicatie is nodig om te tonen wie je bent, wat je doet, waarom je dingen doet zoals je ze doet, waarin je je onderscheidt van andere speelinitiatieven. Het bepaalt je imago, hoe anderen over je spreken, waarom ouders, kinderen en jongeren bewust voor jouw werking kiezen. De manier waarop je communiceert naar en met buren, politici, andere organisaties in de buurt... heeft impact op jullie relatie, verstandhouding en ondersteuning. Nooit eerder was het belang van een straf communicatieplan zo groot.


Verloop

Intakegesprek

Een eerste gesprek om kennis te maken met je werking. 
Tijdens de intake stemmen we de bedoeling van de externe audit af.
We bekijken samen hoeveel observatiemomenten we nodig zullen hebben om het beoogde resultaat te behalen. Dit wordt neergeschreven in een offerte. 

We koppelen data aan de volgende stappen en lichten onze manier van werken toe.

Observatie en vragen

Tijdens de paas- en/of zomervakantie komen één of meerdere medewerkers (vrijwilligers en stafmedewerkers) samen het afgesproken aantal dagdelen langs op je speelpleinwerking. Zij observeren de dagelijkse gang van zaken en peilen naar de beleving van kinderen of begeleiders via een vaste methodiek. Onze auditeurs zijn ervaren (speelplein)mensen en bekijken je werking kritisch vanuit objectieve criteria.

Opmaak verslag

Op basis van de analyse schrijft een stafmedewerker een verslag. 
Daarin wordt de beleving van kinderen of begeleiders getoetst aan de objectieven en de praktijk van je werking.

Voorstelling verslag

Wij komen de analyse en het verslag ter plaatse voorstellen aan een groep mensen die jezelf samen stelt: de stuurgroep, ploeg, jeugddienst, schepen…

Nood aan breder onderzoek?


Het hele jeugdaanbod van je gemeente of stad in kaart brengen in functie van het BOA-decreet? Dat kan! Samen met onze partners Kind & Samenleving en Speelmakers bundelden we eerder al de krachten om een zo goed mogelijk beeld op te hangen van je huidige situatie met daarbij ook tal van aanbevelingen voor de toekomst. Voor dit soort onderzoek/begeleiding maken we graag een .  


Andere referenties

Deze gemeenten deden voor hun vakantiewerkingen in het verleden al beroep op de VDS voor een audit. 

Heverlee, Machelen, Brecht (2010, 2022) Bavikhove, Blankenberge, Deerlijk, Destelbergen, Herselt, Lichtervelde, Steenokkerzeel, Beveren, Brecht, Torhout, Wervik, Zonhoven, Joepie (Halle), Brugge, Herne, Borsbeek, Destelbergen, Heist o/d Berg, Kindervreugd (Antwerpen), Stabroek, Lint…

Een krantenartikel maakte duidelijk dat Brecht onze audit niet vergeten is en een écht tastbaar verschil heeft gemaakt! :)"Ik coördineerde al 2 jaar de speelpleinwerking in Harelbeke en vond dat het tijd was voor een grondige evaluatie. Als verantwoordelijke zie je wel zaken die voor verbetering vatbaar zijn, maar als dit door externen kon, dan was ik er zeker van dat dit objectief en degelijk zou gebeuren. Ik koos voor een audit door VDS, omdat ze volgens mij nog altijd over de meeste speelpleinexpertise beschikken. Ik sta achter hun visie en daardoor vond ik het een vanzelfsprekende keuze. Het leuke is dat het uiteindelijke verslag van de audit zowel een werk- als evaluatiedocument is. In de stuurgroepen die daarop volgden, hebben we veel aandacht besteed aan het zoeken naar gepaste acties om die doelstellingen te bereiken. De audit was redelijk uitgebreid, waardoor we voor een aantal jaar aan de slag kunnen om de kwaliteit van de speelpleinwerking te verbeteren." 

Andries, jeugddienst Harelbeke


Wat kost een audit?

Per audit maken we een offerte op, afhankelijk van hoe uitgebreid jullie onze analyse verwachten.
Hiervoor is een intake nodig. De intake is gratis en vrijblijvend. 

Deze offerte is op maat en gebaseerd op 2 zaken: 

De duur van de audit (= aantal werkuren x uurprijs)
  • Het aantal werkuren dat de VDS ter plaatse komt observeren maal een vaste uurprijs. In onze uurprijs zitten zowel de ondersteuningsmomenten ter plaatse als de voorbereidings- en verplaatsingstijd inbegrepen. Over het algemeen kunnen we stellen dat we ongeveer 48 uur nodig hebben om een gemiddelde audit af te ronden. Vraag je een combinatie of een uitgebreide audit aan, zal het aantal eerder rond 60-72 uren. 

    Bijkomend op de eindfactuur: Bovenop de vaste uurprijs komt er een vervoerskost aan het maximaal wettelijk toegelaten tarief per kilometer doorgerekend met een maximumbedrag van €30 per opdracht. Online ondersteuningsmomenten worden uiteraard niet in rekening gebracht.  
Het profiel van de aanvrager (= eventueel korting)
  • Leden van de VDS genieten van een ledenkorting. We maken ook een onderscheid tussen particuliere en gemeentelijke organisatoren. De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk vindt het belangrijk dat ook particuliere organisatoren kunnen deelnemen aan het aanbod en houdt hun bijdrage bewust lager.

    Opgelet: vertrekt de vraag vanuit een lokaal bestuur in functie van de ondersteuning van een particuliere werking, dan rekenen we het tarief gemeentelijke speelpleinwerking aan. 

 

 

Niet-leden

Leden van de VDS


Particuliere speelpleinwerking zonder betaalde beroepskracht of minder dan 1 VTE in totaal in dienst. 


€50/u

€40/u


Gemeentelijke speelpleinwerking met 1 of meer VTE in totaal in dienst voor de speelpleinwerking.


€90/u

€70/u


Je bent organisator van een vakantiewerking die geen speelpleinwerking is (meer lezen)

 

€100/u

€80/u


Je bent geen speelplein- of vakantiewerking


€120/u

/


De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk ontvangt jaarlijks subsidies vanwege de Vlaamse Overheid om lokale speelpleinwerkingen ondersteunen. Hierdoor kunnen we onze kwalitatieve procesbegeleidingen 30% goedkoper aanbieden. Het is een bewuste keuze om de prijs laag te houden zodat begeleiding voor elke werking toegankelijk blijft!

Voorbeeld kostprijs

Een standaard audit van 48u kost je als organisator van een gemeentelijke speelpleinwerking, lid van de VDS: 48 uur x €70 = €3360 + vervoerskost, incl. voorbereidings-, verwerkings- en verplaatsingstijd. 
De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk is vrijgesteld van BTW. Er wordt dus geen BTW aangerekend.


Niet zeker of je lid bent? Of je wil lid worden van onze organisatie? Klik hier.  

Audit aanvragen?

Je kan een audit op elk moment van het jaar aanvragen.
De observatiemomenten liggen traditioneel wel in de zomervakantie.

Contacteer je lokale speelpleinondersteuner of  
als je een verantwoordelijke van een vakantiewerking bent. 


Bereid je voor op de verkiezingen

Vraag je een audit aan voor de zomer van 2024? Dan bezorgen we jou ons uitgebreide verslag tegen de start van de nieuwe legislatuur in je gemeente. Zo weet je schepen van jeugd en de rest van het bestuur waar de verbeterkansen liggen.


Na je audit nood aan begeleiding?


Een procesbegeleiding wordt uitgevoerd door een stafmedewerker of een freelancer met VDS-roots en speel(plein)kennis. In een proces worden we begeleider en inhoudelijke coach rond een bepaald thema. We bereiden alle stappen samen met jou voor vanuit onze ervaring en deskundigheid, documenteren met goede voorbeelden en ondersteunen je ploeg in het nemen van beslissingen.

De VDS neemt zelf geen eindbeslissingen voor het speelplein. Jij blijft eigenaar van het geheel. 

Meer lezen ...