Over ons

Wat we doen

De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS) is al 50 jaar expert in het ondersteunen van vakantiewerkingen. Elke vakantiewerking kan bij ons terecht voor vorming, ondersteuning en informatie over alle aspecten van de werking. Onze kennis en expertise zijn gebouwd op onze jarenlange dienstverlening als koepel voor het speelpleinwerk in Vlaanderen en Brussel.

1. VDS is de koepel van en voor het speelpleinwerk

De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS) vzw is zelf geen organisator van lokale speelpleinwerkingen, maar ondersteunt hen proactief. Lokaal werken is onze sterkte. Gemeentelijk of particulier georganiseerd, alle speelpleinorganisatoren kunnen op ons rekenen. Ondersteuning is telkens op maat en respecteert de eigenheid van elke werking. Het speelpleinwerk is een unieke jeugdwerkvorm en dat zetten we graag mee in de kijker. Onze dienstverlening evolueert mee met de speelpleinrealiteit en vertrekt vanuit onze sterke visie op spelen en ons geloof in de jeugdwerkmethodiek. Ook bovenlokaal bieden we ondersteuning aan. We willen de werkingen verbinden en zetten samenwerkingen op die het speelpleinwerk versterken.  


Concreet organiseren we opleiding voor jongeren en verantwoordelijken, regionale trefmomenten en vorming ter plaatse. We informeren, geven advies, schrijven op vraag een auditverslag over elke werking of stappen actief mee in een begeleiding op maat. Op bovenlokaal niveau, Vlaams en Federaal verdedigt de VDS de belangen van het speelpleinwerk als unieke jeugdwerkvorm. We krijgen daarbij het vertrouwen van 334 speelpleinorganisatoren (= 85%) die lid zijn van onze organisatie. In diverse werkgroepen worden we gewaardeerd voor onze sterke visie op spelen en brede kennis van het jeugdwerk. We gaan voortdurend op zoek naar boeiende samenwerkingen en acties. We ontwikkelen kant-en-klare producten die zorgen dat er lokaal kan gebouwd worden aan nog straffer speelpleinwerk! 

2. Elke vakantiewerking in Vlaanderen en Brussel kan bij de VDS terecht.

Naast speelpleinwerk als unieke jeugdwerkvorm, bestaan er tal van andere vakantiewerkingen. Onze dienstverlening richt zich op alle organisatoren die een speelaanbod opzetten in vakantietijd. Wat bruikbaar is voor speelpleinwerk, is bruikbaar voor alle vakantiewerkingen. Op bovenlokaal vlak, Vlaams en federaal, nemen we hun vragen, bezorgdheden en onze ervaringen met de doelgroep mee aan tafel. Vakantiewerkingen die aansluiten en lid worden van onze organisatie geven daarmee een duidelijk signaal en leggen extra gewicht in de schaal.  


Het volstaat dat werkingen in de vakantie actief zijn, spelen centraal zetten, kinderen en/of jongeren als doelgroep definiëren en men geen langdurig en vastgelegd engagement van de deelnemers (bv. geen engagement voor een jaar, elke weekend…) verwacht: bv. lokale besturen met een uitgebreid vakantieaanbod, organisatoren (al dan niet commercieel) die kampjes aanbieden, buitenschoolse opvang in vakantieperiodes, ouders die zelf de handen in elkaar slaan om een vakantieaanbod uit te werken vanuit opvangnood, bedrijven die voor de kinderen van werknemers een aanbod aanbieden...  

3. VDS behartigt de belangen van élk spelend kind.

Zowel op lokaal als bovenlokaal, Vlaams, federaal en internationaal, behartigen we mee de belangen van elk spelend kind.

Vanuit een streven naar méér en bétere speelkansen voor élk kind, lanceerde de VDS in 2009 samen met een aantal partners uit de jeugdsector "Goe Gespeeld!". Een pleidooi voor écht spelen, inclusief butsen, builen, blauwe plekken. We streven naar een positief speelklimaat in elke gemeente en komen op voor het recht op spelen! 

De Vlaamse overheid gaf ons begin 2023 de opdracht om de komende 3 jaar in te zetten op '365 dagen buiten spelen' met de ondersteuning en organisatie van de buitenspeeldag als jaarlijkse kers op de taart. Want buiten spelen is plezant op buitenspeeldag, maar is het héle jaar door belangrijk. Het is essentieel voor de fysieke én mentale gezondheid van kinderen, daagt ze uit om te bewegen, creatief te zijn en nog veel meer.   

Daarnaast schuiven we aan tafel bij de International Play Association (IPA). Die bestaat sinds 1961 en heeft als doel het recht op spelen als fundamenteel mensenrecht te verdedigen, te beschermen, te behouden en te bevorderen. Het verbond heeft leden over de hele wereld en telt bijna 50 landen, ook België is lid. Als voortrekker van het recht op spelen in ons land vertegenwoordigde de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk België in dit verbond. In 2014 schoven we mee aan tafel in Istanbul. In september 2017 waren we te gast op het congres in Canada. En in 2023 zullen we ook afreizen naar Glasglow.   


Ons doel: meer en betere speelkansen voor elk kind, groeikansen voor jongeren.

Lokaal werken is onze sterkte

In elke regio werkt de VDS met een regionale vrijwilligersploeg. De dagelijkse operationele werking van de VDS wordt uitgevoerd door een team van 27 stafmedewerkers. Regionale stafmedewerkers sturen de verschillende ploegen aan en staan dichtbij elke werking. Samen zorgen ze voor de uitbouw van ons aanbod (cursussen, regionale trefmomenten, producten, speelpleinbezoeken...) en het uitrollen ervan op maat van elke werking. Het hoofdsecretariaat is gevestigd in Mechelen, maar we hebben ook een uitvalsbasis in Gent, Genk en Brussel.   

 

Klik op de afbeelding om te vergroten.
Bekijk het interne organogram (01_12_2023)


We willen een inclusieve jeugdwerkorganisatie zijn!

Anno 2023, staan 395 jongeren elke dag klaar voor het speelpleinwerk! We willen niet zomaar ‘werken met jongeren, we willen een inclusieve jeugdwerkorganisatie zijn, voor en door jongeren. Jonge mensen voeren bij de VDS niet enkel uit, mogen niet enkel participeren, ze krijgen eindverantwoordelijkheid, sturen de organisatie en nemen zelf continu belangrijke beslissingen op regionaal en centraal niveau. In hoofdzaak doen ze dat onbezoldigd of tegen een kleine onkostenvergoeding. Zowel ons Bestuursorgaan, als de Algemene Vergadering bestaat bijvoorbeeld op een paar beroepskrachten na volledig uit vrijwilligers. 

Practise what you preach! We willen jonge mensen de best mogelijke kansen geven. Kansen om initiatief te nemen, om zich te amuseren en verantwoordelijkheden op te nemen, om fouten te mogen maken in een veilige context. Zo verbeteren ze de speelkansen van duizenden kinderen en worden ze de best mogelijke versie van zichzelf.

Op de foto onze huidige bestuurders:
Sasja Rooman (voorzitter), Stan van Hees, Naomi Vanhengel, Anne Vandeberg,
Paolo Meyvis, Jo Van den Bossche, Bert Breugelmans, Marjolein Mollet 


VDS is al 50 jaar expert in het ondersteunen van vakantiewerkingen en behartigt de belangen van élk spelend kind.

Maak kennis met de collega's!

Een overzicht van onze medewerkers en bestuursvrijwilligers met contactgegevens


Onze ambities voor 2022-2025


De VDS maakt om de 4 jaar een beleidsnota op. Het geeft de beleidskeuzes en grote strategische lijnen van onze organisatie weer en omschrijft de middelen waarmee we de gestelde organisatiedoelen willen realiseren. Op basis van deze nota kent de Vlaamse Overheid subsidies toe aan de VDS. V

Alles over de beleiddsnota 2022-2025 kan u hier terugvinden.


De VDS heeft 2 taken: iedereen overtuigen dat speelpleinwerk een straffe methodiek is en zorgen dat hun sterke visie op spelen en speelpleinwerk blijft plakken!

Guy Redig (Prof. VUB, gewezen kabinetchef Jeugd en ex-directeur VVJ)


Geschiedenis van de VDS

Sinds 1994 met een voorgeschiedenis

De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS) vzw is sedert 2003 de rechtmatige opvolger van de NDO vzw. Deze werd als ‘Nationale Dienst voor Openluchtleven’ opgericht in 1970 en bestond uit het samensmelten van bestaande, regionale of provinciale, vormingscentra waar monitoren voor vakantiekampen en speelpleinwerkingen werden opgeleid.

Vanaf 1974 profileert de NDO zich als vertegenwoordiger van het speelpleinwerk

Erkend en gesubsidieerd als landelijke jeugddienst profileert NDO zich in 1974 als vertegenwoordiger van het speelpleinwerk en eind jaren ’70 ook als deskundige op het vlak van woon- en leefomgeving, inrichten van speelruimte en speelbeleid. In de jaren '80 actualiseert NDO zijn beleid t.a.v. speelpleinwerkingen, wat o.a. leidt tot het 'speelse decreet' van 1984 op het vakantiespeelpleinwerk. Begin jaren ‘90 volgt NDO de opkomende problematiek van de buitenschoolse kinderopvang van zeer dichtbij, meteen ook een derde activiteitenpoot binnen NDO (naast speelpleinwerking en speelruimte).

In 1992 verandert de naam in ‘Nationaal Diensten- en Onderzoekscentrum voor het Spelende Kind’. De beheers- en werkingsstructuur wordt geactualiseerd in 3 autonome werkingsstructuren:

 • Onderzoekscentrum Kind & Samenleving (K&S)
 • Vlaamse Dienst Kinderopvang (VDKO)
 • Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS)

De drie diensten krijgen inhoudelijke autonomie, herstructureren in 3 vzw’s. Op 24 juni 1994 wordt de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk vzw opgericht. De logische volgende stap, drie volledig zelfstandige organisaties, wordt in 2002 gezet. De vzw NDO houdt begin 2003 op te bestaan wanneer dan de naam wijzigt in vzw Vlaamse Dienst Speelpleinwerk.

Sinds 1993 van versnipperd geheel tot één VDS

Sinds 1993 wordt de relevantie en toekomst van het speelpleinwerk bewaakt en ondersteund, met 2 grote aandachtspunten: speelpleindienstverlening en kadervorming.

Eind jaren ’90, begin jaren 2000 krijgt het tot dan toe versnipperde kadervormingsluik (13 kaderscholen) een provinciale invulling:

 • In 1998 wordt Kaderschool NDO Brabant ‘VDS Steunpunt Vlaams-Brabant’ en smelten Kaderscholen Speldeprik-Oost en -West samen tot ‘VDS Steunpunt Oost-Vlaanderen’. In 1999 volgt ook ‘VDS Steunpunt West-Vlaanderen’.
 • Andere oudere kaderscholen (Thomas – OCS – Kaderschool voor Begeleiding van Gehandicapten – Don Bosco – Duinen-Heide) vinden zich niet terug binnen de keuze om ten volle de kaart ‘speelpleinwerk' te trekken en verlaten NDO om er mee te stoppen, elders onderdak te zoeken of een eigen erkenning te halen.
 • Kaderschool Dienst voor Speelruimte Limburg wordt in 2002 ‘VDS Steunpunt Limburg’.
 • De laatste stap naar één VDS voltrekt zich binnen ‘VDS Steunpunt Antwerpen’: de vormingscentra Mol-Galbergen, Groot-Antwerpen en Mechelen vormen sedert 2000 ‘VDS Steunpunt Antwerpen’ maar de 3 cursusploegen blijven voorlopig afzonderlijk opereren. Als in 2006 Vormingscentrum Groot-Antwerpen afscheurt, besluiten de 2 resterende centra om vanaf 2008 operationeel één ploeg te maken.

De 5 provinciale steunpunten zijn dan formeel gestructureerd in aparte vzw’s, elk met in hun bestuursorganen vertegenwoordigers uit het lokale veld. De Raad van Bestuur van de landelijke vzw bestaat uit de voorzitters van de provinciale vzw’s, in de Algemene Vergadering worden ze aangevuld met één (of twee) extra bestuursleden van de provinciale vzw’s.

Half 2004 ontstaat nog een zesde steunpunt: de VDS ontwikkelt binnen de schoot van de landelijke vzw in samenspraak met de VGC het VDS steunpunt Brussel, met Brussel-Hoofdstad als werkingsgebied.

Geen aparte juridische entiteit meer, want het wordt dan immers al duidelijk dat de opgesplitste structuur schreeuwt om centralisering van de organisatie. Een ééngemaakte VDS zal ook kwalitatief meer impact hebben. Externe signalen van overheid en partners maken dit besef alleen maar groter.

In 2005 wordt de fusieoperatie ook officieel vormgegeven. Er wordt vanaf dan één personeels-, dagelijks en financieel beleid gevoerd. Voorlopig blijven de regio’s toch ook nog een eigen inhoudelijke invulling aan het beleid geven, maar raken meer en meer afgestemd op elkaar met globale accenten voor de ganse VDS. In de daaropvolgende jaren draait ook deze denkwijze verder om en wordt de VDS ook echt één organisatie. Wanneer in 2012 de nieuwe frisse en speelse huisstijl wordt gelanceerd, wordt enkel nog anekdotisch gerefereerd aan de vroegere verschillen.

2007, de VDS krijgt een professioneel organisatiemodel

Eind 2007 zet de VDS een grondig intern reorganisatieproces op poten onder de noemer ‘Blik Vooruit!’. Wat tot dan organisch groeide op vlak van werkorganisatie en structuur, wordt grondig geanalyseerd en bijgestuurd. De VDS krijgt een professioneel organisatiemodel, zonder daarbij de historische kracht van de organisatie te verloochenen: voor en met speelpleinmensen, dankzij een sturend en inspirerend vrijwilligerskader en vanuit een sterke regionale dynamiek.

De professionalisering laat zich o.m. voelen in de structuur, besluitvorming, communicatie, werkorganisatie, financieel beleid en locatiebeleid: in 2011 wordt – eindelijk! – een eigen pand aangekocht in Mechelen dat als landelijke zetel ook dienst doet als één van de 2 uitgebouwde operationele secretariaten (naast een gehuurde locatie in Gent; i.p.v. voorheen 7 secretariaten). Regionaal blijven nog wel antennepunten of vaste vergaderlocaties ingeschakeld.

Het Blik Vooruit proces wordt van dan af een leidraad bij de beperkte jaarlijkse bijsturing van de interne werkorganisatie, maar ook – wanneer de nood wordt aangevoeld – de aanleiding om opnieuw een uitgebreid intern reorganisatieproces op te zetten. In 2012 is zo’n nieuw proces opgestart om de VDS als effectieve organisatie te ontwikkelen die zijn efficiëntie permanent verhoogt. Zo blijft iedere medewerker (vrijwilliger en staf) tot op vandaag betrokken bij de interne organisatie.

Eerste stappen tot verbreding van de doelgroep in 2019

In 2019 wordt een organisatieproces opgezet om te komen tot drie pijlers: dienstverlening, organisatie en medewerkers. Tegelijk neemt de vraag naar ondersteuning van ‘buitenaf’ toe. Bij het vernieuwen van onze nieuwe missie en visie maken we de bewuste keuze om onze doelgroep te verruimen naar andere vakantiewerkingen en blijven we ook inzetten op de belangenbehartiging van elk spelend kind. Alles wordt voorbereid in 2023 lanceren we voor het eerst pro-actief ons aanbod naar alle vakantiewerkingen in Vlaanderen en Brussel.   Meet the family

MateriaalMagazijn is een initiatief van de VDS

De bvba MateriaalMagazijn werd opgericht in 2002.
De binnen de VDS ontwikkelde activiteit van gezamenlijke 
aankoop van speelmateriaal, wat we tot op heden jaarlijks doen, kreeg een aparte juridische vorm, gelet op de handelswetgeving. 

De bvba heeft een inhoudelijke en structurele link met de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk. Wij zijn de enige aandeelhouder, directeur Jo is medezaakvoerder van de bvba. Daarnaast is er nauw contact tussen alle VDS- en MateriaalMagazijnmedewerkers. We werken samen aan onze gezamenlijke doelstelling: meer en betere speelkansen voor alle kinderen vanuit materiaal. Financieel is de bvba zelfbedruipend en qua personeelsinvulling staat hij formeel los van de VDS.

Kind & Samenleving: uit hetzelfde nest en we huizen samen

Erkend en gesubsidieerd als landelijke jeugddienst profileert NDO zich in 1974 als vertegenwoordiger van het speelpleinwerk en eind jaren ’70 ook als deskundige op het vlak van woon- en leefomgeving, inrichten van speelruimte en speelbeleid. Begin jaren ‘90 volgt NDO de opkomende problematiek van de buitenschoolse kinderopvang van zeer dichtbij, meteen ook een derde activiteitenpoot binnen NDO (naast speelpleinwerking en speelruimte).

In 1992 verandert de naam in ‘Nationaal Diensten- en Onderzoekscentrum voor het Spelende Kind’. De beheers- en werkingsstructuur wordt geactualiseerd in 3 autonome vzw's:

 • Onderzoekscentrum Kind & Samenleving (K&S)
 • Vlaamse Dienst Kinderopvang (VDKO)
 • Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS)

In 2002 volgt de logische stap en worden het 3 volledig zelfstandige organisaties. De vzw NDO houdt begin 2003 op te bestaan. Kind & Samenleving en de VDS blijven in hetzelfde huurgebouw (Meise) samenwerken tot de VDS verhuist naar eigen gebouw (Mechelen). Kind & Samenleving trekt voor een tijdje naar Brussel, maar vervoegt de VDS opnieuw in Mechelen sinds 2017. We blijven al die tijd tot op vandaag intensief en inhoudelijk samen werken aan projecten.

Speelmakers, ontsproten uit onze schoot

Speelmakers cvba wil samen met de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS) streven naar meer en beter spelen voor elk kind. Speelmakers is een aparte organisatie, die voortspruit uit de VDS en die in nauw partnerschap samenwerkt met de VDS. We delen met overtuiging dezelfde visie en verspreiden die samen zo breed mogelijk. Op die manier willen we elk kind, overal en altijd, zoveel mogelijk speelkansen bieden. 


Onze missie, visie en waarden

 

Bekijk onze waarden, missie en visie zoals goedgekeurd door onze Algemene Vergadering in mei 2023. 


Onze speelvisie

De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk wordt al jaren gewaardeerd voor zijn sterke visie op spelen. Onze visie op vrije tijd en visie op spelen, vormen de basis voor onze visie op spelen op het speelplein

,

Onze visie over andere aspecten van de werking

,

Waarom we kadervorming zo belangrijk vinden:

Kadervorming omvat een groot aandeel van ons aanbod en onze dagelijkse bezigheden. Hier lees je waarom de VDS kadervorming organiseert.  


Bekijk ons voorstellings-folder

In deze voorstellingsfolder (bekijk of download) krijg je beknopt een beeld van onze organisatie: wie we zijn, wat we doen en waarvoor speelplein -en andere vakantiewerkingen bij ons kunnen aankloppen
(update februari 2020). 


Vrijwilliger worden?


Laura is VDS-vrijwilliger. Ook iets voor jou? Ontdek wat de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk je te bieden heeft.


Organisatie-gegevens

 • Ondernemingsnummer
  0408 339 514
 • BTW-nummer
  BE0408 339 514
 • Rekeningnummer (algemeen)
  BE45 4263 1380 6189 (BIC/SWIFT KREDBEBB)
 • Rekeningnummer (cursussen en trefdagen)
  BE46 7310 3741 9036
 • Publicaties
  in het Belgische Staatsblad en Jaarrekeningen (neergelegd bij Nationale Bank v België)