De beleidsnota 2022-2025

De VDS schreef een nieuwe beleidsnota waarin de plannen staan voor 2022-2025. Op deze pagina vind je het proces van totstandkoming en ook wat er effectief in staat. Onze Algemene Vergadering kwam op 8 december samen om de finale versie goed te keuren. 


Een uitgebreid proces

Wie gebruik maakt, bepaalt mee!

De VDS is in de eerste plaats een dienstverlenende organisatie. We vonden het dan ook logisch dat wie gebruik maakt van en meewerkt aan onze dienstverlening, mee onze plannen bepaalde. Sinds zomer 2019 bevroegen we speelpleinen, verantwoordelijken, partners, vrijwilligers en stafmedewerkers over wat zij vinden dat de VDS de komende jaren moet doen of moet op in zetten.

We namen onze waarden, missie en visie onder de loep, we bepalen strategische en operationele doelstellingen om zo over te gaan tot acties en indicatoren. Als laatste zetten we puntjes op de i over tijd en middelen.

Het hele proces deden we in 3x3x3 stappen.

We schreven 3 documenten: Waarden, missie en visie , strategische en operationele doelstellingen in "Plan VDS" en de beleidsnota 2022-2025. We schreven doelstellingen en acties voor onze 3 kernprocessen: Dienstverlening, Organisatie en Medewerkers. We gingen telkens 3 fases door input verzamelen en clusteren, feedback vragen en aanpassen om erna te beslissen.


Inspraak op diverse manieren

Met verschillende middelen en op verschillende momenten gingen we input en feedback verzamelen. Er waren enquêtes, interviews, google forms, webinar en online feedbackmomenten. Het corona-virus wou hier roet in het eten gooien maar dat is niet gelukt.

Speelpleinverantwoordelijken
 • Een enquête over onze dienstverlening (okt-nov '19).
 • Vraag in het lidmaatschapformulier 2020.
 • Input op onze studiedag ivm het decreet kinderopvang (13/02/20).
 • Feedback op ons congres "speelpleinwerk is jeugdwerk (29/09/20).
 • Individuele babbels via onze lokaal ondersteuners.
Speelpleinen
 • Enquête (zomer '20)
 • Onderzoek Kind en Samenleving (2014)
(Hoofd-)animatoren
 • Evaluatieformulieren van onze cursussen.
 • Verbeterprojecten op hoofdanimatorcursus.
 • Evaluaties van vormingen ter plaatse.
 • Evaluatiemomenten.
 • Enquête communicatie
VDS-vrijwilligers
 • Vrijwilligersonderzoek.
 • Enquête naar alle vrijwilligers (jan-feb '20)
 • Individuele babbels met ploegondersteuners
 • Webinar over missie/visie en verruiming (22/04/20)
 • Webinar over doelstellingen (26/05/20) en feedback op prioriteiten via google form.
 • Input acties met impact op de werking van de regio (zomer '20)
 • Laatste feedbackmoment (26/11/20)
Besturen van de regio's
 • Input op Strategisch Weekend '19.
 • Regioronde (nov-dec '19).
 • Feedback op missie/visie op strategische dag (2/05/20).
 • Beslissen acties met impact op regio's op Strategisch weekend (19-20/09/20).
 • Laatste feedbackmoment (26/11/20)
Bestuursorgaan van de VDS
 • Input en stand van zaken op maandelijkse vergaderingen.
 • Feedback op waarden, missie en visie (26/02/20).
 • Feedback op doelstellingen (19/05/20).
 • Feedback op acties en indicatoren (01/09/20)
 • Feedback op VTE en financiën (24/11/20).
 • Denkoefening ifv doelstellingen (8/05/20).
Algemene Vergadering van de VDS
 • Input op AV 2/12/19. 
 • Beslissen missie/visie op AV 11/05/20.
 • Beslissen doelstellingen op AV 9/06/20.
 • Finale goedkeuring op AV 8/12/20.
Staf van de VDS
 • Input op Grote staf nov '19 mbt ideale takenpakket.
 • Input op Grote staf maart '20 mbt wensen en ideeën.
 • Feedback op waarden, missie en visie op Strada (2/05/20)
 • Input en feedback op volgende stafvergaderingen.
 • Laatste feedbackmoment (26/11/20)
Partners
 • Gesprekken met een 16-tal partners en proffen ifv input en feedback. (voorjaar '20)
 • Gesprekken met partners ifv samenwerkingen.
 • Input van de partners van JWVA.
 • Input en feedback van de partners van Goe Gespeeld!.

Ook de ideeën van nieuwe vrijwilligers zie ik terug in de beleidsnota. - W. Temmerman

Wie beslist?

De missie en visie van de VDS, alsook de strategische en operationele doelstellingen werden beslist door en op onze Algemene Vergadering. Dit op 11 mei, 9 juni en 8 december 2020 . Ons bestuursorgaan bereidde de nieuwe doelstellingen mee voor. Deze organen bestaan uit vrijwilligers, staffers en partners.

De acties en indicatoren die impact hebben op de regio's werden op Strategisch Weekend beslist door de regiobesturen. De acties en indicatoren die geen impact hebben, werden door de coördinatoren en experten beslist. Acties en indicatoren blijven binnen de doelstellingen beslist door de AV.

We installeerden ook een werkgroep die het hele proces coördineert.

Eind 2020 ging onze beleidsnota dan richting de Vlaamse overheid. Nuis het aan hen om advies te geven en aan de minister van jeugd, Benjamin Dalle, om de definitieve beslissing te nemen.


werkgroep beleidsnota

De werkgroep coördineerde het hele proces en bracht dit tot een goed einde. Wij kwamen maandelijks samen om het proces verder vorm te geven. En wij, dat zijn Tine, Wauter, Marjan, Marjolein, Paolo, Jo, Bert, Hanne, Yanice, Anne, Pepijn en Wim.

6/11/19: doel werkgroep, timing, input verzamelen, proces, rolverdeling.

10/12/19: omgevingsanalyse, waarden, input partners.

23/01/20: input, enquête vrijwilligers, swoart

18/02/20: input waarden, missie en visie

16/03/20: geannuleerd ifv de maatregelen nav het Corona-virus

22/04/20: kader om doelstellingen te bepalen 

27/05/20: kader en aanpak regio's om acties te bepalen

8/06/20: acties koppelen aan doelstellingen

12/08/20: schrijfdag

03/09/20: resultaten regio-bevragingen en voorbereiding Strawe

22/09/20: verwerking strawe, tijd en middelen

 2/11/20: inhoudelijke feedback: duurzaamheid, impact, BN GG...

17/11/20: tools en gebruik van de beleidsnota

15/12/20: bedanking werkgroep


Omgevingsanalyse

Weten wat er leeft

Een eerste stap om te bepalen wat we allemaal gaan doen, was weten wat er leefde.

 • Waar liggen speelpleinen, partners, onze medewerkers wakker van?
 • Wat gebeurt er op de verschillende politieke niveaus?
 • Hoe ziet onze maatschappij er op vandaag uit en hoe zal die er binnen enkele jaren uit zien?

De afgelopen maanden brahchtenwe dit in kaart. Deze signalen verzamelden we...

Maatschappelijke ontwikkelingen

Corona-virus

Demografisch

 • 3-11 jaar (in duizendtallen): van 1181 in 2020 naar 1160 in 2030. (cijfers statbel). Dus een verdere daling van de geboortecijfers maar door een stijging in de migratiecijfers, zullen er uiteindelijk meer kinderen zijn.
 • 12-17 jaar (in duizendtallen): van 770 in 2020 naar 790 in 2030. (cijfers statbel).
 • 12% meer tieners in volgende beleidsperiode, vooral in centrumsteden.
 • Stijgend aantal éénoudergezinnen.
 • Verdere verstedelijking.

Sociaal-cultureel

 • Veranderende verwachtingen van ouders en samenleving tav dienstverlening.
 • Wijzigingen in engagementen van jongeren en vrijwilligers.
 • Diversiteit als standaard maar ook een veranderende kijk op diversiteit.
 • Kinderen spelen minder buiten.
 • Overprogrammering van de vrije tijd van kinderen en jongeren. Kinderen zelf ook meer op zoek naar rust (weg van drukte, sociale media...)
 • Stijgend aantal kinderen en jongeren die opgroeien in armoede.
 • Te grote focus op veiligheid ontneemt kansen op avontuurlijk en risicovol spelen.
 • Meer mensen die geen gebruik (kunnen) maken van voordelen waar ze recht op hebben.
 • Polarisering.


Technologisch       

 • Informatisering en digitalisering.
 • Stijgend belang van sociale media.
 • Beeld-cultuur wordt belangrijker.

Economisch

 • Meer commerciële spelers in het jeugdwerk of vrijetijdswerk.
 • Veranderingen op vlak van mobiliteit (veranderingen in aanpak busvervoer, jongeren die op latere leeftijd rijbewijs halen...)

Ecologisch

 • Aandacht voor het klimaat.
 • Aandacht voor duurzaamheid en leefomgeving.
Politieke ontwikkelingen

LOKALE POLITIEK

 • Autonomie van de gemeenten vergroot. Meer lokale verschillen?
 • Vindt speelpleinwerk een plaats in het meerjarenplan van de gemeente? 
 • Intensere samenwerking tussen de jeugddienst en andere gemeentelijke diensten.
 • Nieuwe samenwerkingsvormen bovenlokaal?
 • In elke gemeente een huis van het kind.
 • (netwerk) Kindvriendelijke steden en gemeenten.
 • Nieuwe vormen van (burger-)participatie en inspraak.
 • Jeugddienst die opgaat in een vrijetijdsdienst? 
 • Belangrijkere plek voor het MAT. 
 • Speelplein is een activiteit, een organisatie of iets om uit te besteden?

VLAAMSE POLITIEK

 • Het decreet opvang en buitenschoolse opvangactiviteiten.
 • Aanpassing aan het masterplan diversiteit in/en het jeugdwerk?
 • Inburgering van nieuwkomers en focus op het Nederlands.
 • Naschools openstellen van schoolinfrastructuur
 • Gecoördineerd vrijwilligersbeleid.
 • Aanpak grensoverschrijdend gedrag als erkenningsvoorwaarde.
 • Wijzigingen aan het decreet kadervormingstrajecten.
 • Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan met 5 prioriteiten.
 • Wijzigingen in de academische kalender: op elk moment examens? 
 • Acties ifv meer jeugdwerk en meer jeugdwerkers. 
 • Besparingen in het jeugdwerk. 
 • Verdere fusies bij de gemeenten.
 • Relatie Vlaanderen en Brussel wijzigt.

FEDERALE POLITIEK

 • Statuten naast het vrijwilligerwerk (bv: semi-agorale arbeid, diensttijd...).
 • Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.
 • Maatregelen ifv veiligheid (UBO-register, LIVC...)
 • Loonlasten blijven stijgen, ook voor de VDS.       

EUROPESE POLITIEK

 • Europese richtlijn over privacy (GDPR).
 • European Solidarity Corps.
 • Een nieuwe Europese jeugdstrategie.
 • Europees charter over lokaal jeugdwerk.
Ontwikkelingen bij onze partners
 • Onze partners schrijven ook aan een nieuwe missie, visie en beleidsnota Ook zij leggen nieuwe prioriteiten. Het gaat bijvoorbeeld om de Ambrassade, Bataljong, Jantje Beton...
 • In ons decreet komen er om de vier jaar nieuwe organisaties bij. Zal de subsidiepot stijgen of krijgt iedereen wat minder?
 • Onze partner Formaat lanceert een oproep naar samenwerking voor "Open jeugdwerk".
 • We zien nieuwe organisaties verschijnen: partners of concurrenten?
 • Jeugdwerk voor Allen wordt stopgezet. Er komt een nieuw project "Recht op jeugdwerk" onder leiding van de Ambrassade, Bataljong, Keki en Jint. Welke kansen liggen hier? 

SWOART

Een goede visie op de toekomst en een goed beleidsplan vertrekt onder andere uit een goede analyse van de huidige situatie. Daarvoor gebruikten we de SWOART-methodiek. Die bestaat uit een interne en externe component.

Intern: welke sterktes en zwaktes hebben we en welke ambities worden er gesteld vanuit onze vrijwilligers en staffers?

Extern: welke kansen en bedreigingen zijn er en welke resultaten verwachten externen van ons? 

588 ideeën

Onze vorige beleidsnota was nog niet ingediend of we kregen al nieuwe ideëen binnen. Doorheen de jaren hebben we die verzameld op ons lijstje. We vulden het lijstje aan met alle nieuwe input en kwamen op zo'n 588 ideeën.

Zo bijvoorbeeld...nieuwe vormingen ter plaatse, lokale verkiezingen in 2024, brochure om een speelplein op te starten, nieuwe tools om animatoren te werven, reputatie van speelpleinwerk bij tieners, een congres over speelpleinwerk als kruispunt met andere sectoren, ondersteuning van speelweken en speelkampen, werken met een jaarthema (intern en extern), inspiratiebezoek "wat is (de eigenheid van) speelpleinwerk" voor ambtenaren en schepenen van andere beleidsdomeinen, aan de slag met ons integriteitsbeleid...

Alle ideeën werden verzameld in dit document. We zochten en vonden structuur en logica.


Ontdek het hier

Hier lees je de definitieve versie.

Wil je de beleidsnota in 10 slides zien, dan kan je hier terecht.


In de nieuwe beleidsnota vormt externe communicatie een belangrijke rode draad doorheen alle doelstellingen en acties. In tegenstelling tot de beleidsnota waar alle communicatieacties verspreid staan, biedt het strategisch communicatieplan een totaaloverzicht. Dit is bovendien aangevuld met extra acties, meer details en eigen communicatievisie op de toekomst.      


Amai, da's vroeg

Klopt. Onze huidige beleidsnota loopt nog tot 2021 en toch kijken we al vooruit. We wilden een ruim inspraakproces opzetten bij de speelpleinen, partners en ook onze eigen medewerkers. Bovendien vroeg de Vlaamse overheid dat we de nieuwe beleidsnota ten laatste op 31/12/2020 indienden. Werk aan de winkel dus.


Beleidsnota 2018-2021

Onze huidige beleidsnota nog eens nalezen? Dat kan hier.


Ondersteuning

In dit proces kregen we ondersteuning vanuit De Ambrassade. Zij hielpen en inspireerden ons bij elke stap.


Waar liggen jongeren wakker van?

In zomer 2020 ging de Vlaamse jeugdraad op pad om te horen wat er leeft bij de jongeren. Hun volledigheid rapport lees je hier.


Ook online doen we gewoon door


BEDANKT!

Bedankt voor de vele stevige discussies, telkens met het doel om het beter te maken. Voor de vele mails, wekelijkse telefoonmomentjes en inspirerende wandelingen. Bedankt voor alle cijfertjes, om te rekenen en opnieuw te rekenen. Om te blijven benoemen waarom we het precies doen en welke impact we willen betekenen. Voor de halve hersenspinsels die we samen onder woorden brachten. Om het voor iedereen haalbaar te maken. Om in pandemische tijden toch de deadlines te halen (of toch ongeveer). Voor de betrokkenheid op de VDS. Bedankt!


Waarden, missie en visie

Een nieuwe beleidsnota is de periode om onze missie en visie onder de loep te nemen. Op basis van heel veel gesprekken, input en signalen zijn we tot een eerste versie gekomen. Na denkoefeningen, discussies, webinars en opmerkingen van taalpuristen hebben we een definitieve tekst afgeklopt op de AV van 11/05/20.

Je leest hier de uitgebreide tekst en hier de verkorte versie.

Is er veel veranderd in vergelijking met de vorige missie en visie? Ja en nee. Het deed ons deugd om in alle gesprekken, ook van externen, te horen dat de VDS straf bezig is en een grote impact heeft. Zo worden we nog steeds enorm geprezen omdat we zo lokaal werken alsook voor onze enorm bevlogen vrijwilligers en staffers.

Wat is er wel nieuw of anders? 

 1. In de vorige tekst stonden er geen waarden waardoor er zo'n 24 stuks "leefden" in de VDS. Nu zijn het er vijf.
 2. We verruimen onze doelgroep. Speelpleinwerk blijft net iets meer prioriteit hebben maar speelinitiatieven die vrij hard trekken op speelpleinwerk willen we ook ondersteunen (bv speelweken).
 3. We behartigen de belangen van elk spelend kind.
 4. Particuliere speelpleinen worden nu ook benoemd.
 5. We zijn en blijven trots op onze visie op spelen en blijven ook geloven ook de kracht van de jeugdwerkmethodiek.
 6. We vermelden expliciet dat de VDS zelf ook jeugdwerk is.
 7. Meer nog, we willen ferme stappen vooruit zetten en inclusief jeugdwerk zijn.

Met deze nieuwe missie en visie zijn we aan de slag gegaan om doelstellingen te bepalen.

Afgelopen jaren hebben we meermaals gediscussieerd over “waarden”, wat we daar onder verstaan en hoe we die omzetten in gedrag. In dit document lees je een verzameling van die waarden, in totaal 24 stuks. Achteraan vind je ook een lijst met waarden terug, ter inspiratie. Na een aantal feedbackoefeningen zijn er op onze Algemene Vergadering 5 waarden beslist voor de hele organisatie. Je vindt ze terug in de tekst over missie en visie.


Ik wist niet dat de beleidsnota zo interessant zou zijn! Heel toegankelijk geschreven - Tine Devos, stagiaire bij de VDS

Doelstellingen

56 doelstellingen zijn er goedgekeurd op de AV, verdeeld over 5 strategische doelstellingen: 

1. De VDS is de koepel van en voor speelpleinwerk in Vlaanderen en Brussel.

2. De VDS ondersteunt andere speelinitiatieven.

3. De VDS streeft naar meer en betere speelkansen voor elk kind.

4. De VDS is jeugdwerk met bevlogen vrijwilligers en stafmedewerkers.

5. De VDS is een effectieve en efficiënte organisatie.

Met daarbinnen 13 prioriteiten voor de komende jaren (2022-2025). 


Acties en indicatoren

Onze beleidsnota kreeg alsmaar meer vorm. Om de acties en indicatoren te bepalen, werkten we in twee fasen:

 • Acties en indicatoren die impact hebben op de werking van de regio's.

Afgelopen zomer gingen we in elke regio aan de slag om input te verzamelen en te horen waar de prioriteiten liggen. Die input werd gebundeld en op basis daarvan een voorstel klaargestoomd. Het gaat hier telkens om acties en indicatoren die we met alle regio's samen willen doen. Op ons Strategisch Weekend werden deze gefeedbackt, aangepast en beslist.

Bijvoorbeeld: aantal cursussen, vormingen en adviezen ter plaatse, diversiteit in de VDS, nieuw aanbod...

 • Acties en indicatoren die geen impact hebben op de werking van de regio's.

Op ons Strategisch Weekend werd feedback gevraagd om alle ideeën die leven, op onze staftweedaagse en op ons congres doen we nog eens hetzelfde om nadien te komen te beslissingen en een definitieve versie tegen eind oktober.

Bijvoorbeeld: acties mbt personeelsbeleid en onze interne organisatie, bovenlokale ondersteuning, campagnes...

De 2 fasen zijn afgerond en alle acties en indicatoren werden eind oktober afgeklopt. 


In 2022-2025 spelen we samen

Al die doelstellingen en acties doen we niet alleen. We werken ook in deze beleidsperiode opnieuw samen met heel wat partners om dit alles te realiseren.


Wat na 2020?

Eénmaal onze beleidsnota ingediend is, volgt er nog een heel proces.

Zo zullen de medewerkers van het Departement Jeugd ons nog vragen stellen waar wij kunnen op antwoorden (tegen 1 juni). Erna stellen zij, alsook een externe commissie, advies op. Beide adviezen gaan dan naar de minister die de uiteindelijke beslissing neemt (tegen 15 september).

Na de beslissing van de minister komt opnieuw een periode van onderhandeling, deze keer over onze beheersovereenkomst. We gaan natuurlijk voor het volledige subsidiesbedrag maar indien dit toch iets minder zou zijn, is het deels opnieuw bekijken wat we wel/niet gaan doen.

Op 1 januari 2022 doen we de officiële aftrap en starten we met de nieuwe beleidsnota. Jaarlijks schrijven we een voortgangsrapport waarin we duidelijk maken wat we allemaal gerealiseerd hebben.