Onze ambities 2022-2025

VDS Beleidsnota 2022-2025

De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk schreef in 2020 een nieuwe beleidsnota waarin de plannen staan voor 2022-2025. Onze Algemene Vergadering kwam op 8 december 2020 samen om de finale versie goed te keuren. In de loop van 2021 werd onze beleidsnota gewikt en gewogen door het Departement Cultuur, Jeugd en Media via een onafhankelijke adviescommissie en het kabinet Jeugd. Eind maart 2022, sloten we na de defintieve beoordeling een nieuwe subsidieovereenkomst af met de Vlaamse Overheid. 


De jaarlijkse subsidie vanuit de Vlaamse Overheid is goed voor bijna 50% van onze middelen
en dus een erg belangrijke bron van inkomsten om onze ambities waar te maken! 

Onze ambitie rijkt verder dan de toegewezen centen

Om onze ambities uit de beleidsnota waar te maken, vroegen we aan de Vlaamse Overheid een jaarlijkse toelage van €1.132.000. De uiteindelijke subsidieovereenkomst is goed voor €954.000. Dat is €14.000 meer dan tijdens de vorige beleidsperiode, echter een heel pak minder dan het gevraagde budget. Omdat we meer euro's vroegen dan we toegewezen kregen, hebben we in overleg met de Vlaamse overheid keuzes gemaakt. Bepaalde ambities werden dus geschrapt. De uiteindelijke keuzes, dingen die we dus zeker moeten doen en waarvoor we jaarlijks verantwoording dienen af te leggen bij de overheid, vind je in de uiteindelijke subsidieovereenkomst.

Geschrapte ambities in het kader van onze subsidieovereenkomst, betekent niet per definitie dat we deze ambitie ook volledig over boord gooien. We zullen andere manieren trachten te vinden (bv. projectsubsidies, lokale convenanten...) om deze ambities alsnog waar te maken, echter zonder steun vanuit de Vlaamse Overheid.  


Wie gebruik maakt, bepaalt mee!

De opmaak van onze beleidsnota via een uitgebreid proces

De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS) is in de eerste plaats een dienstverlenende organisatie. We vonden het dan ook logisch dat wie gebruik maakt van en meewerkt aan onze dienstverlening, mee onze plannen bepaalt. Sinds zomer 2019 bevroegen we speelpleinen, verantwoordelijken, partners, vrijwilligers en stafmedewerkers over wat zij vinden dat de VDS de komende jaren moet doen of moet op in zetten.

Onder leiding van een uitgebreide werkgroep (stafmederwerkers en vrijwilligers) namen we onze waarden, missie en visie onder de loep. We bepaalden strategische en operationele doelstellingen om zo over te gaan tot acties en indicatoren. Als laatste zetten we puntjes op de i over tijd en middelen. Een intensief proces met een scherpe planning

3x3x3 stappen

We schreven 3 documenten:

 1. Waarden, missie en visie
 2. Beleidsnota 2022-2025
 3. "Plan VDS 2030" (= Strategische en operationele doelstellingen overeen langere periode) 

We schreven doelstellingen en acties voor onze 3 kernprocessen:

 1. Dienstverlening
 2. Organisatie
 3. Medewerkers

We gingen telkens 3 fases door

 1. input verzamelen en clusteren
 2. feedback vragen
 3. aanpassen om erna te beslissen

588 nieuwe ideeën!

Inspraak op diverse manieren

Met verschillende middelen en op verschillende momenten gingen we input en feedback verzamelen. Er waren enquêtes, interviews, google forms, webinars en online feedbackmomenten. 

Onze vorige beleidsnota was nog niet ingediend of we kregen al nieuwe ideëen binnen. Doorheen de jaren hebben we die verzameld op ons lijstje. We vulden het lijstje aan met alle nieuwe input en kwamen op zo'n 588 ideeën.  
 

Speelpleinverantwoordelijken
 • Een enquête over onze dienstverlening (okt-nov '19).
 • Vraag in het lidmaatschapformulier 2020.
 • Input op onze studiedag ivm het decreet kinderopvang (13/02/20).
 • Feedback op ons congres "speelpleinwerk is jeugdwerk (29/09/20).
 • Individuele babbels via onze lokaal ondersteuners.
Speelpleinen
 • Enquête (zomer '20)
 • Onderzoek Kind en Samenleving (2014)
(Hoofd-)animatoren
 • Evaluatieformulieren van onze cursussen.
 • Verbeterprojecten op hoofdanimatorcursus.
 • Evaluaties van vormingen ter plaatse.
 • Evaluatiemomenten.
 • Enquête communicatie
VDS-vrijwilligers
 • Vrijwilligersonderzoek.
 • Enquête naar alle vrijwilligers (jan-feb '20)
 • Individuele babbels met ploegondersteuners
 • Webinar over missie/visie en verruiming (22/04/20)
 • Webinar over doelstellingen (26/05/20) en feedback op prioriteiten via google form.
 • Input acties met impact op de werking van de regio (zomer '20)
 • Laatste feedbackmoment (26/11/20)
Besturen van de regio's
 • Input op Strategisch Weekend '19.
 • Regioronde (nov-dec '19).
 • Feedback op missie/visie op strategische dag (2/05/20).
 • Beslissen acties met impact op regio's op Strategisch weekend (19-20/09/20).
 • Laatste feedbackmoment (26/11/20)
Bestuursorgaan van de VDS
 • Input en stand van zaken op maandelijkse vergaderingen.
 • Feedback op waarden, missie en visie (26/02/20).
 • Feedback op doelstellingen (19/05/20).
 • Feedback op acties en indicatoren (01/09/20)
 • Feedback op VTE en financiën (24/11/20).
 • Denkoefening ifv doelstellingen (8/05/20).
Algemene Vergadering van de VDS
 • Input op AV 2/12/19. 
 • Beslissen missie/visie op AV 11/05/20.
 • Beslissen doelstellingen op AV 9/06/20.
 • Finale goedkeuring op AV 8/12/20.
Staf van de VDS
 • Input op Grote staf nov '19 mbt ideale takenpakket.
 • Input op Grote staf maart '20 mbt wensen en ideeën.
 • Feedback op waarden, missie en visie op Strada (2/05/20)
 • Input en feedback op volgende stafvergaderingen.
 • Laatste feedbackmoment (26/11/20)
Partners
 • Gesprekken met een 16-tal partners en proffen ifv input en feedback. (voorjaar '20)
 • Gesprekken met partners ifv samenwerkingen.
 • Input van de partners van JWVA.
 • Input en feedback van de partners van Goe Gespeeld!.

Een omgevingsanalyse - weten wat er leeft

 • Waar liggen speelpleinen, partners, onze medewerkers wakker van?
 • Wat gebeurt er op de verschillende politieke niveaus?
 • Hoe ziet onze maatschappij er op vandaag uit en hoe zal die er binnen enkele jaren uit zien?

We verzamelden diverse signalen:

Maatschappelijke ontwikkelingen

Corona-virus

Demografisch

 • 3-11 jaar (in duizendtallen): van 1181 in 2020 naar 1160 in 2030. (cijfers statbel). Dus een verdere daling van de geboortecijfers maar door een stijging in de migratiecijfers, zullen er uiteindelijk meer kinderen zijn.
 • 12-17 jaar (in duizendtallen): van 770 in 2020 naar 790 in 2030. (cijfers statbel).
 • 12% meer tieners in volgende beleidsperiode, vooral in centrumsteden.
 • Stijgend aantal éénoudergezinnen.
 • Verdere verstedelijking.

Sociaal-cultureel

 • Veranderende verwachtingen van ouders en samenleving tav dienstverlening.
 • Wijzigingen in engagementen van jongeren en vrijwilligers.
 • Diversiteit als standaard maar ook een veranderende kijk op diversiteit.
 • Kinderen spelen minder buiten.
 • Overprogrammering van de vrije tijd van kinderen en jongeren. Kinderen zelf ook meer op zoek naar rust (weg van drukte, sociale media...)
 • Stijgend aantal kinderen en jongeren die opgroeien in armoede.
 • Te grote focus op veiligheid ontneemt kansen op avontuurlijk en risicovol spelen.
 • Meer mensen die geen gebruik (kunnen) maken van voordelen waar ze recht op hebben.
 • Polarisering.


Technologisch       

 • Informatisering en digitalisering.
 • Stijgend belang van sociale media.
 • Beeld-cultuur wordt belangrijker.

Economisch

 • Meer commerciële spelers in het jeugdwerk of vrijetijdswerk.
 • Veranderingen op vlak van mobiliteit (veranderingen in aanpak busvervoer, jongeren die op latere leeftijd rijbewijs halen...)

Ecologisch

 • Aandacht voor het klimaat.
 • Aandacht voor duurzaamheid en leefomgeving.
Politieke ontwikkelingen

LOKALE POLITIEK

 • Autonomie van de gemeenten vergroot. Meer lokale verschillen?
 • Vindt speelpleinwerk een plaats in het meerjarenplan van de gemeente? 
 • Intensere samenwerking tussen de jeugddienst en andere gemeentelijke diensten.
 • Nieuwe samenwerkingsvormen bovenlokaal?
 • In elke gemeente een huis van het kind.
 • (netwerk) Kindvriendelijke steden en gemeenten.
 • Nieuwe vormen van (burger-)participatie en inspraak.
 • Jeugddienst die opgaat in een vrijetijdsdienst? 
 • Belangrijkere plek voor het MAT. 
 • Speelplein is een activiteit, een organisatie of iets om uit te besteden?

VLAAMSE POLITIEK

 • Het decreet opvang en buitenschoolse opvangactiviteiten.
 • Aanpassing aan het masterplan diversiteit in/en het jeugdwerk?
 • Inburgering van nieuwkomers en focus op het Nederlands.
 • Naschools openstellen van schoolinfrastructuur
 • Gecoördineerd vrijwilligersbeleid.
 • Aanpak grensoverschrijdend gedrag als erkenningsvoorwaarde.
 • Wijzigingen aan het decreet kadervormingstrajecten.
 • Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan met 5 prioriteiten.
 • Wijzigingen in de academische kalender: op elk moment examens? 
 • Acties ifv meer jeugdwerk en meer jeugdwerkers. 
 • Besparingen in het jeugdwerk. 
 • Verdere fusies bij de gemeenten.
 • Relatie Vlaanderen en Brussel wijzigt.

FEDERALE POLITIEK

 • Statuten naast het vrijwilligerwerk (bv: semi-agorale arbeid, diensttijd...).
 • Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.
 • Maatregelen ifv veiligheid (UBO-register, LIVC...)
 • Loonlasten blijven stijgen, ook voor de VDS.       

EUROPESE POLITIEK

 • Europese richtlijn over privacy (GDPR).
 • European Solidarity Corps.
 • Een nieuwe Europese jeugdstrategie.
 • Europees charter over lokaal jeugdwerk.
Ontwikkelingen bij onze partners
 • Onze partners schrijven ook aan een nieuwe missie, visie en beleidsnota Ook zij leggen nieuwe prioriteiten. Het gaat bijvoorbeeld om de Ambrassade, Bataljong, Jantje Beton...
 • In ons decreet komen er om de vier jaar nieuwe organisaties bij. Zal de subsidiepot stijgen of krijgt iedereen wat minder?
 • Onze partner Formaat lanceert een oproep naar samenwerking voor "Open jeugdwerk".
 • We zien nieuwe organisaties verschijnen: partners of concurrenten?
 • Jeugdwerk voor Allen wordt stopgezet. Er komt een nieuw project "Recht op jeugdwerk" onder leiding van de Ambrassade, Bataljong, Keki en Jint. Welke kansen liggen hier? 

SWOART - analyse van de huidige situatie

Een goede visie op de toekomst en een goed beleidsplan vertrekt onder andere uit een goede analyse van de huidige situatie. Daarvoor gebruikten we de SWOART-methodiek. Die bestaat uit een interne en externe component.

 • Intern: welke sterktes en zwaktes hebben we en welke ambities worden er gesteld vanuit onze vrijwilligers en staffers?
 • Extern: welke kansen en bedreigingen zijn er en welke resultaten verwachten externen van ons? 

Dit was het resultaat (beknopte versie)


Wie beslist uiteindelijk?

De missie en visie van de VDS, alsook de strategische en operationele doelstellingen werden beslist door en op onze Algemene Vergadering (AV). Dit op 11 mei, 9 juni en 8 december 2020 . Ons bestuursorgaan bereidde de nieuwe doelstellingen mee voor. Deze organen bestaan uit vrijwilligers, staffers en partners.

De acties en indicatoren die impact hebben op de regio's werden op Strategisch Weekend beslist door de regiobesturen. De acties en indicatoren die geen impact hebben, werden door de coördinatoren en experten beslist. Acties en indicatoren blijven binnen de doelstellingen beslist door de AV.


Amai, da's rap!

Starten in 2020 om te landen in 2022, is dat niet wat vroeg? We wilden een ruim inspraakproces opzetten bij de speelpleinen, partners en ook onze eigen medewerkers. Bovendien vroeg de Vlaamse overheid dat we de nieuwe beleidsnota ten laatste op 31/12/2020 indienden. Werk aan de winkel dus.

We beseffen dat maatschappelijke tendensen en jeugdwerk snel evolueren. We houden doorheend de beleids-periode vinger aan de pols en sturen onze ambities bij waar nodig. 


Met partners


Onze ambities maken we niet alleen waar. De VDS heeft een uitbreid netwerk van partnersorganisaties waarmee we -samen- doelstellingen realiseren in het belang van meer en betere speelkansen voor kinderen en groeikansen voor jongeren. 


Vertaling van de beleidsnota


De beleidsnota brengt alle acties samen volgens verschillende strategische en operatoniële doelstellingen, maar is een complex instrument voor de dagdagelijke opvolging en aansturing van onze dienstverlening. Daarom herschikten we alle acties op basis van wie waarvoor in onze organisatie eindverantwoordelijk is. Het biedt meteen een handig overzicht per jaar van wat speelpleinwerkingen en andere speelinitiatieven van ons jaarlijks mogen verwachten en waarmee we bezig zijn in de praktijk.  In de nieuwe beleidsnota vormt externe communicatie een belangrijke rode draad doorheen alle doelstellingen en acties. In tegenstelling tot de beleidsnota waar alle communicatieacties verspreid staan, biedt het strategisch communicatieplan een totaaloverzicht. Dit is bovendien aangevuld met extra acties, meer details en eigen communicatievisie op de toekomst.      


Eind 2023 vliegen we er opnieuw op

In funtie van de volgende beleidsperiode (2026-2029) vliegen we er opnieuw vanaf eind 2023/begin 2024 in om onze plannen en ambities op te tekenen in een nieuwe beleidsnota.

In de loop van 2023 zal er ook een uitgebreide bevraging worden uitgestuurd naar alle verantwoordelijken met betrekking tot onze dienstverlening. 
Recent presenteren we trots de uitgebreide resultaten van de vijfjaarlijkse speelpleinenquête. Beide bevragingen zullen opnieuw een belangrijke gids zijn in het maken van afwegingen voor de toekomst.