Ben je of word je schepen?

Waarom deze campagne?

De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS) wil animatoren, stuurgroepen en politiek stimuleren om samen na te denken over en te werken aan een kwalitatieve speelpleinwerking.

De gemeenteraadsverkiezingen en het opmaken van de meerjarenplannen zijn een uitgelezen kans om de animatoren te betrekken bij (beleidsoverschrijdende) keuzes voor de toekomst. De ploeg kent de werking en kan noden, kansen, goesting en grenzen het beste inschatten en aflijnen. De VDS onderschrijft het recht op jeugdwerk. We leggen het eigenaarschap van speelpleinwerk graag bij jongeren. Onze tweede prioritaire doelgroep, naast de kinderen. Zij staan het dichtst bij de leefwereld van kinderen en kunnen makkelijker hun vertrouwen winnen. Elke dag opnieuw werken zij aan de kwaliteit van de werking. Met wat ruimte om te experimenteren en waar het kan, ondersteund door professionals. Voor en door jongeren, daar gaan we prat op.

Als politicus heeft u de opdracht en de middelen om ideeën en opportuniteiten om te zetten in een krachtdadig beleid.

We willen met deze campagne zowel speelpleinverantwoordelijken, (hoofd)animatoren en politici informeren en ondersteunen. Op die manier maken we samen werk van meer en betere speelkansen op uw speelpleinwerking! 

De bundeling van de 7 prioriteiten, samen met 38 acties die we naar voor schuiven, kan u hier vinden.


Waarom in elke gemeente speelpleinwerk?

 

Onze medewerkers zien dagelijks de meerwaarde van speelpleinwerk

 • Vlaanderen en Brussel zijn 563 speelpleinwerkingen rijk. Slechts in 18 gemeenten kan je geen speelpleinwerk terugvinden. 
 • Speelpleinwerkingen zijn sterk lokaal verankerd. Speelpleinwerkingen zijn gegroeid uit noden, kansen en de realiteit van een wijk of buurt. Speelpleinwerk zit verweven in en versterkt daardoor de buurt.
 • Speelpleinwerk biedt een uniek aanbod aan (speel-)kansen in vakantieperiodes en geeft ruimte aan spel(en) waar dat anno 2019 niet overal meer mogelijk is. 
 • De VDS onderschrijft het recht op jeugdwerk. We leggen het eigenaarschap van speelpleinwerk graag bij jongeren. Onze tweede prioritaire doelgroep, naast de kinderen. Investeren in jongeren impliceert rechtstreeks investeren in het speelplein. Jeugdwerk werkt!
 • Speelpleinwerk is het meest laagdrempelige jeugdwerkinitiatief. Het wil speelkansen bieden aan alle kinderen en jongeren. Speelpleinwerk trekt door haar DNA vaak andere kinderen en jongeren aan dan het klassieke jeugdwerk. Het is de weerspiegeling van een diverse samenleving. 
 • Speelpleinwerk vervult ook andere belangrijke functies: een opvangfunctie voor werkende ouders, een maatschappelijke functie (zorg, doorverwijzen, contacten leggen), een buurtgerichte functie (sociale samenhang)...

Zo vormt speelpleinwerk een basisvoorziening in de gemeente om aan jeugdwerk te doen. Je leest er hier meer over.


Wat kan de VDS voor u betekenen?

Als koepel van het speelpleinwerk in Vlaanderen kennen we élke speelpleinwerking persoonlijk!
285 speelpleinorganisatoren (= 70%) zijn lid van onze organisatie. 
Jaarlijks bezoeken we 417 organisatoren ter plaatse.
We weten wat er leeft en wat er speelt. 
Lokaal werken is onze sterkte!  

Het stelt ons in staat om op maat van jullie werking(en) de juiste voorbeelden aan te halen, haalbare ideeën aan te brengen, opportuniteiten naar voor te schuiven, de vergelijking met andere gemeenten te maken, cijfermateriaal aan te leveren... 

 • De VDS komt gratis bij u langs of beantwoordt uw vragen. Contacteer ons.
 • Op www.speelplein.net/verkiezingen2018 bundelen we alle informatie, cijfers en werkvormen.
 • In september 2017 verscheen ons 4-maandelijks magazine Pit.  U vindt er ons memorandum met 7 prioriteiten voor speelpleinwerk die wij als koepel naar voor schuiven. 
 • U komt uit een andere sector en ontwikkelt graag een gemeenschappelijke taal om in dialoog te gaan met de jeugdambtenaren of speelpleinanimatoren, dan helpt het speelplein-ABC u graag vooruit.
 • Kom naar ons congres over speelpleinwerk op 12 mei 2020.
 • Ga mee op inspiratiebezoek naar andere speelpleinen.
 • Lees hier wat speelpleinwerk uniek maakt en waarom het een meerwaarde betekent in het aanbod van een gemeente.
 • Infofiches over subsidiereglementen, terugbetaling kadervorming, de prijs bepalen van een dagje speelplein...
 • Is er in uw gemeente een gemeentelijk speelplein of een particulier initiatief, u kan bij ons voor beide terecht.

We stellen ons als partner op voor een sterk speelpleinbeleid en willen mee nadenken over hoe u en het hele lokale bestuur speelpleinwerk, in al haar diversiteit en beleidsoverschrijdend, optimaal kunnen ondersteunen en faciliteren.

 

Wat vragen we aan Europa en aan de gewestelijke en federale overheid bij de verkiezingen in 2019?

Over ons

De VDS is koepelorganisatie van het speelpleinwerk in Vlaanderen en Brussel en speelexpert met een duidelijke visie op spelen. We ondersteunen proactief élke speelpleinwerking met een uitgebreid aanbod aan producten en diensten. Op bovenlokaal niveau verdedigt de VDS de belangen van het spelende kind en het speelpleinwerk als unieke jeugdwerkvorm

Anno 2018, staan 25 beroepskrachten en meer dan 360 vrijwilligers in onze organisatie klaar om jullie speelplein te ondersteunen. 

Meer lezen...