02 mrt 2022

De VDS verdedigt de belangen van het spelende kind!

De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk komt op bovenlokaal niveau op voor de belangen van het spelende kind en het speelpleinwerk als unieke jeugdwerkvorm. In diverse werkgroepen en adviesraden worden we gewaardeerd voor onze sterke visie op spelen en brede kennis van het jeugdwerk.  

Dagdagelijks zijn we bezig met belangenbehartiging in de lokale context van elke werking. Met onze dienstverlening en uitbegreid aanbod proberen we lokaal mee die steentjes te verleggen die er nodig zijn om meer en betere speelkansen te creeren. 

Maar daar houdt het niet op. 
De VDS houdt ook op 'bovenlokaal' gebied mee de vinger aan de pols rond verschillende thematieken of maatschappelijke tendensen. Op die plekken nemen wij de stem van alle speelpleinen van Vlaanderen en Brussel mee en houden we het spelende kind steeds in ons actherhoofd.    


Belangrijke dossiers die we opvolgen

De VDS is dagelijks bezig met verschillende zaken die ons pad kruisen. 
Soms hebben ze invloed op het speelpleinwerk, soms op het spelende kind of soms op de VDS als organisatie zelf. We zetten dan steeds de juiste man/vrouw op de juiste plaats en zorgen dat ieders belangen worden verdedigd en de stem van het jeugdwerk wordt gehoord. We nemen jullie graag eens mee in de verschillende dossiers waar onze collega's tijd en energie hebben ingestoken. 

Nieuwe regelgeving rond het uitkeren van fiscale attesten (Tine)

De overheid liet eind 2020 weten dat zij aan de slag gingen met het fiscale attest en dat ze gingen inzetten op de digitalisering ervan. 

Samen met verschillende partners vroegen we voor een overgangsperiode om organisatoren voldoende tijd te geven om om te gaan met de veranderingen. 

Ondertussen zijn de nieuwe regels van kracht. Meer daarover lees je hier. 

Mogelijke veranderingen rond schoolvakanties (Tine)

De Waalse overheid besloot in 2021 een verandering door te voeren in de planning van de schoolvakanties voor het Franstalig onderwijs. 

Dit veroorzaakte heel wat geroezemoes achter de schermen omdat er hier en daar werd gefluisterd dat dit misschien in Vlaanderen ook zou doorgezet worden. 

De VDS ging op onderzoek uit en bracht in kaart welk effect de verandering in het Franstalig onderwijs zou hebben op de kinderen in Brussel, de kinderen die op de taalgrens wonen en de kinderen in de rand van Brussel. Heeft dit effect op hun vrijetijdskansen en welk effect is dit dan? Samen met de Brusselse jeugdraad ondertekenden we mee een brief naar de Brusselse regering met de vraag om hier aandacht aan te besteden. 

Daarnaast werd dit ook geagendeerd op de Commissie Jeugdwerk en schreef ook de Vlaamse jeugdraad een advies uit. 

Op 21 augustus 2022 reageerde Lieven Boeve,  topman Kath. Onderwijs, in De Zondag met volgende quote. Er zijn af en toe nog mensen te spotten met gezond verstand 👍

 

Momenteel zit Tine nog steeds in de werkgroep rond de veranderingen in de schoolvakanties. Die werkgroep, bestaande uit de Ambrassade en heel wat andere jeugdwerkpartners, is volop bezig met het opstellen van een dossier, inspraaksessies bij kinderen te organiseren en het in elkaar boksen van een heuse hackaton rond deze thematiek. 

Meer daarover binnenkort! 

Veranderende regelgeving rond "attest goed gedrag en zeden" (Tine)

De Federale Overheid bracht het nieuws uit dat zij veranderingen zouden aanbrengen mbt het "attest goed gedrag en zeden". 

Op dit moment is dit attest niet verplicht. Organisatoren en werkgevers zijn dus vrij te bepalen of zij dit opvragen bij hun nieuwe werknemers. 

De Overheid wil, in het kader van hun bredere preventiecampagne rond (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, dit attest wél verplicht maken. 

De overheid wil dat elke vrijwilliger en professional die in aanraking komt met kinderen en/of jongeren verplicht wordt zo'n attest op te vragen. Organisatoren krijgen dan de vrijheid nog mensen al dan niet te weigeren op basis van dit attest. 

Hoewel de VDS achter het concept van zoveel mogelijk beschermen van kinderen en jongeren tegen alles wat hen kwaad kan doen staat; zijn wij geen fan van het idee om zo'n attest verplicht te maken. 

Via de Commissie jeugdwerk sprak het jeugdwerk en de Vlaamse Jeugdraad zich hier negatief over uit tov de overheid.  Wij geloven wél in preventie als dit gebeurd via doeltreffende maatregelen en het ondersteunen van onze eigen jongeren. het verplicht maken van een attest zorgt voor een vals gevoel van veiligheid en legt vooral een ongelooflijke administratieve last op werkingen. Daarnaast vrezen we voor een negatieve impact op het engagement van jongeren, gezien er een angst kan ontstaan rond het aanvragen van dit attest. Veel jongeren weten namelijk niet wat er op zo'n attest staat en vrezen dat andere jeugdelijke foutjes hier ook op terecht zullen komen. 

Op dit moment blijft de VDS, samen met het jeugdwerk, tegenwerking bieden tot de verplichting van dit attest. Alles moet nog officieel goedgekeurd worden en voorkomen op De Raad van State. 

 

Meer daarover binnenkort!  

Veranderingen rond het Animatorenstatuut en Artikel 17 (Tine)

Sinds januari 2022 gelden nieuwe regels voor het monitorenstatuut, ook wel bekend als artikel-17 of de 25-dagenregel. De afgelopen weken zocht de VDS uit hoe de vork precies aan de steel zat. Lees hier alles over de nieuwe regels.

De afgelopen weken kregen we van verschillende speelpleinwerkingen het bericht dat op het loon van animatoren die aan de slag gingen binnen het hervormde monitorenstatuutbedrijfsvoorheffing werd ingehouden.  We stuurden daarom een brief naar de verschillende ministeriele kabinetten.  

 

Nieuw decreet BOA (Tine)

Het nieuw decreet houdende de organisatie van buitenschoolse opvang en de afstemming tussen buitenschoolse activiteitein is een werk van lange adem. 
Sinds 2013 wilt de Staten Generaal werk maken van de opvang en vrije tijd van schoolkinderen. 

Het effectieve nieuwe dectreet startte echter pas op 1 januar 2021. De Vlaamse overheid wil een geïntegreerd aanbod van buitenschoolse activiteiten voor kinderen. 

Dit moet aangeboden worden via de samenwerking tussen relevantie actoren en met een regierol voor de lokale besturen.  En dit met het oog om de rechten van het kind te vrijwaren. 

De VDS heeft steeds mee aan tafel gezeten bij de besprekingen rond dit decreet. Dit om ervoor te waken dat speelpleinwerk als unieke jeugdwerkvorm niet zomaar over dezelfde kam werd gescheerd als traditionele kinderopvang. We zochten naar de vrijheid om de eigenheid van de werkingen te behouden en zo samen te werken aan meer en betere speelkansen. 

Ook rond het kwaliteitslabel voor de kleuteropvang lieten we onze stem horen. Deze was, origineel gezien, enorm gericht naar de traditionele kinderopvang en liet geen ruimte om - indien speelpleinwerk dit zelf wenst - dit ook te behalen. We hamerden op de kwaliteit van speelpleinwerk en de kwaliteit van jeugdwerk en we haalden deels onze slag binnen. 

Momenteel zit het decreet nog in een overgangsfase. 

Binnenkort mag je een uitgebreide pagina verwachten op onze website ifv het decreet en het effect op het speelplein! 

 

(Mogelijke) verlenging van periode om animatorenattest te halen (Yentl)

Door de aanhoudende coronacrisis kwamen heel wat (hoofd)animatoren en instructeurs in de problemen om op tijd hun attest te behalen. Door het wegvallen van verschillende vakantieperiodes/cursussen en/of de bubbelwerking op speelpleinen geraakten veel minder jongeren aan hun attest. 

De VDS heeft, samen met het jeugdwerk, een uitzondering gevraagd en gekregen van de overheid mbt de duurtijd waarop zo'n attest mocht behaald worden. Je leest er hier meer over. 

Nu het einde van corona in zicht is, maar er toch nog een deel van de jongeren in de problemen komt, werd een extra verlening aangevraagd. 

Meer nieuws daarover binnenkort! 

 

Verkeersveiligheid en Jeugdwerk (Tine)

Verkeersveiligheid rondom jeugdwerkplekken blijft een heikel punt. Afgelopen jaren werd er enorm ingezet om schoolbuurten verkeersveilig te maken. 

Samen met de VSV gaat de VDS het komende jaar zich inzetten op verkeersveiligheid rond speelpleinen. Het is een proefproject dat zonet nog maar is opgestart. 

Samen gaan we aan de slag om animatoren en hoofdanimatoren de juiste tools te geven om zich veilig te verplaatsen. 

Meer nieuws daarover binnenkort! 

Openstellen en delen van schoolspeelplaatsen (Tine)

De grijze, stenen speelplaats zonder uitdaging voor kinderen en jongeren heeft afgedaan. Maar hoe realiseer je dan een groene, kwaliteitsvolle speelplaats met mooie speel- en leerkansen? Een eerste belangrijke stap: een visie op speelplaatsen uitschrijven, met een duidelijk kader, in de lijn van de pedagogische visie van de school.

In 2014-2015 werd deze toekomstvisie opgestart en uitgewerkt door een heleboel partners uit diverse domeinen. Good Planet herwerkte de tekst in 2016 voor de uitgave van het boek ‘een toekomstvisie op speelplaatsen’, onder de vleugels van het project ‘Pimp je speelplaats’. 

In 2020 werd deze visietekst herschreven door de experts van de klankbordgroep van het project bewegingsvriendelijke en gedeelde speelplaatsen en aangevuld met actuele thema’s.

De VDS en Goe Gespeeld! zaten steeds mee aan de tafel.  

Gebruik deze toekomstvisie als leidraad om een eigen visie over de nieuwe speelplaats te vormen en als gids bij de concrete realisatie ervan.  

Meer hierover lees je hier.

De weg naar een geïntegreerd decreet (Jo)

De Vlaamse overheid heeft de wens uitgesproken om alle huidige decreten die over jeugdwerk gaan, te integreren in één groot decreet.

Het Departement Cultuur Jeugd en Media organiseert hiervoor verschillende reflectiegroepen en de dossiers worden voorbereid op de beleidswerkgroepen van De Ambrassade.

Zowel Jo als Tine zijn beide verkozen om in deze reflectiegroepen en beleidswerkgroepen te zitten en mogen dus ook hun stem uitbrengen mbt het maken van één decreet. 

Werken met jeugdregio's op gemeentelijk en stedelijk niveau (Tine)

De Vlaamse Regering zet in op regiovorming die van onderuit wordt opgebouwd en wordt gedragen door de lokale besturen. De burgemeesters zijn hierin de spilfiguren. 

Er worden dus op die manier structurele samenwerkingen tussen verschillende regio's gestimuleerd van bovenuit. 

De VDS volgt dit nauw op gezien deze samenwerkingen ook effect kunnen hebben op het speelpleinwerk. 

De VDS houdt nauwe contacten met Bataljong, gezien zij verschilende regiowerkingen reeds opvolgen. Op die manier kunnen we samen de vinger aan de pols houden. 

Corona en de effecten op het jeugdwerk (Bert)

Dat corona lelijk heeft huisgehouden in de vrije tijd van kinderen en jongeren, hoeven we je niet te vertellen. 

Als VDS werden we zelf ook hard geraakt door alle coronamaatregelen en met de effecten dat dit met zich meebracht. 
Daarnaast zagen we een heleboel vragen opborrelen bij de speelpleinen in Vlaanderen en Brussel. 

Al zeer snel, bij de start van de coronacrisis, zaten we mee aan tafel met het jeugdwerk om duidelijkheid te verschaffen. 

Bert, Jo en Tine verdeelden in 2020 een heleboel werkgroepen om zo tot verschillende draaiboeken te komen om de eerste paas- en zomervakantie door te komen. 

Daarna trok nog vooral Bert de coronatrein in het speelpleinlandschap en volgde hij alles nauw op de voet op. We zaten steeds structureel aan tafel met het breder jeugdwerk, met een 'kerncorona' en met verschillende ministers en experten. 

We sloegen geregeld op tafel als de maatregelen jeugdwerk enorm in de weg stonden en vertaalden alle maatregelen op jeugdwerkniveau

We hopen dat we jullie hierover binnenkort niets meer moeten vertellen en dat we dit corona-dossier kunnen afsluiten... maar je weet maar nooit. We houden in ieder geval de vinger aan de pols! 

Het nieuwe Jeugd- en Kinderrechtenbeleidsplan (Tine)

Al sinds de regeerperiode 2000-2004 voegt de Vlaamse Regering haar plannen voor kinderen en voor jongeren samen, over de beleidsdomeinen heen. Met de kinderrechten als stevige basis. In het JKP (Jeugd- en kinderenbeleidsplan) worden de visie en het beleid van de Vlaamse Regering op jeugd- en kinderrechten vastgelegd. Het is van toepassing op alle kinderen, jongeren en jongvolwassenen – iedereen tussen 0 en 30 jaar dus – in Vlaanderen en Brussel. De minister van Jeugd coördineert dit plan. Het gaat over 5 heel concrete uitdagingen: Goed in je vel, Blij met je buurt, Knap geëngageerd en vrijwillig bezig, Vrije tijd voor allen en Mediawijs. 

De VDS houdt steeds de vinger aan de pols en bekijkt welke kansen er in dit JKP zitten voor het speelpleinwerk of het spelende kind.  

Daarnaast komen er soms projectoproepen uit voort die we mee delen naar het speelpleinwerk, zodat ook jullie kunnen inzetten op meer en betere speelkansen, met een financieel duwtje in de rug van de overheid. 

Verschillende noden rond meertaligheid in de Rand (Yana)

Het speelplein is er voor alle kinderen. Omwille van de lage drempels trekt speelpleinwerk een divers publiek aan en zijn er kinderen die meerdere talen (min of meer) machtig zijn. Op deze manier ontstaat er een meertalige context. Het vergt extra aandacht om binnen deze context te gaan spelen. Sinds 2014 is er de Taalspelerbox die je daarbij helpt. 

Op vraag van heel wat speelpleinen in de rand van Brussel en met ondersteuning van De Rand zelf, zetten we opnieuw onze tanden in de meertaligheid op speelpleinen. 

We plannen onze taalspelerbox te updaten, maar gaan ook dieper in op de nieuwe noden die er ontstaan rond taal op het speelplein.  

Meer daarover binnenkort!  

Het ontstaan van zomerscholen (Tine)

In de zomer van 2020 richtten heel wat gemeentebesturen of lokale scholen zomerscholen in, dit op aanraden van Minister van Onderwijs, Ben Weyts. Door de aanhoudende coronacrisis merkten scholen op dat er heel wat kinderen een leerachterstand opbouwden. De zomerscholen waren een antwoord om die kinderen, tijdens de zomervakantie, terug te laten kennismaken met enkele schoolse vaardigheden en ze daarnaast ook te laten deelnemen aan een fijn vrijetijdsaanbod. Zo kon elk kind zijn volgend schooljaar terug starten zonder achterstand. 

De VDS ging op onderzoek wat deze zomerscholen kunnen inhouden voor het speelpleinwerk. We schreven mee aan een advies naar de overheid toe om ervoor te zorgen dat het recht op vrije tijd gelijkwaardig bleef aan het recht op Onderwijs. 

Daarnaast namen we ook een standpunt in over het feit of een speelplein een zomerschool kan zijn.  

En zoveel meer!

Zit je zelf met een ei? Een thematiek of problematiek dat je wakker houdt? Of vraag je je af wat een bepaalde maatschappelijke tendens met het speelpleinwerk kan doen? 

Neem contact op met Tine. Zij is onze eerste aanspreekpunt rond belangenbehartiging. Samen met het Dagelijks Bestuur bepaalt zij welke dossiers we binnen de VDS vastnemen en welke uitrol we hieraan geven. 

Nood aan een babbel met Tine? 

  • tine@speelplein.net
  • 0478/399039 

 

Benieuwd waar we structureel mee aan tafel zitten? Bekijk dan onze samenwerkingen- of belangenbehartigings-pagina! 

Belangen-behartiging?

Benieuwd waar je onze collega's structureel aan tafel zitten rond belangenbehartiging? Ga eens piepen op deze pagina rond belangenbehartiging en vertegenwoordigingswerk. Je vindt er verschillende werkgroepen, adviesraden,... 


Samen-werkingen!

Naast vertegenwoordigingswerk en belangenbehartiging gaat de VDS voortdurend op zoek naar boeiende samenwerkingen en acties zodat jij kan bouwen aan nog straffer speelpleinwerk!  


Maak kennis met onze Lokaal Ondersteuners

Het eerste aanspreekpunt voor alle speelpleingerelateerde zaken blijft onze Lokaal Ondersteuners. Zij kennen de speelpleinen uit hun regio het beste en staan dus op de juiste plaats om gepast advies te geven. 

Ook zij volgen de veranderingen in verschillende beleidsdossiers op, maar worden daardoor dus ondersteund door onze belangenbehartigers. 

Bekijk snel wie jouw lokaal ondersteuner is!   Onze missie = Meer en betere speelkansen. Dat moeten we dan ook op élk niveau waarmaken

De juiste persoon op de juiste plek!

De VDS is gekend voor zijn sterke lokale onderstening van speelpleinen en speelinitiatieven en ons sterk vrijwilligerswerk waarmee we onze vormingen en cursussen voornamelijk vormgeven. Het zijn ook hun gezichten die de speelpleinen het beste kennen. 

Maar er zitten ook wat collega's op verschillende beleidsniveau's hun ding te doen. We stellen ze graag eens aan je voor! 


  • JO

Jo is onze algemeen directeur en lid van het Dagelijks Bestuur. Jo volgt dus vanuit die positie alle dossiers goed op en plaatst de juiste man/vrouw op de juiste plek. 

Hij is hét gezicht van de organisatie en heeft intense contacten met het Departement Cultuur, Jeugd en Media en met het Kabinet van Minister Dalle. 

  • BERT

Bert is onze Coordinator dienstverlening. Bijgestaand door een team straffe, lokaal ondersteuners weet hij goed wat er speelt in speelpleinland. We houden voortdurend vinger aan de pols. De afgelopen 2 jaar was hij ook onze corona-coördinator en schoof hij in functie daarvan vaak aan bij het bovenlokaal kerncorona-overleg. 

Samen met Tine bekijkt hij de verschillende noden die jullie aankaarten en behandelt hij mee de verschillende dossiers die effect kunnen hebben op speelpleinwerk, andere speelinitiatieven en bij uitbreiding spelende kinderen en jeugdwerk. Hij stemt jullie noden af en past onze dienstverlening daarop aan. 

  • TINE

 Tine is ons manusje van alles. Zij is 'Verantwoordelijke Beleid' binnen de VDS en neemt de grootste brok van belangenbehartiging op haar. 

Je kan haar vinden in verschillende samenwerkingsverbanden, commissies en overlegplatformen op verschillende beleidsniveaus. Voor veel van de (lopende) dossiers is zij het eerste aanspreekpunt. 

Ze is ook voorzitter van het netwerk Goe Gespeeld! en zet het recht op spelen daarmee nog meer in de verf. 

  • YANA

Yana is binnen de VDS het aanspreekpunt voor alles rond (externe) toegankelijkheid en inclusie. Zij ondersteunt de co-animatoren in het kadervormingtraject en zit in verschillende werkgroepen om kinderen en jongeren met een beperking/MKKJ te vertegenwoordigen. 

  • SYLVIA 

Sylvia is onze Verantwoordelijke Vorming en Begeleiding. Zij focust zich qua belangenbehartiging voornamelijk op de verschillende kadervormingstrajecten om animator, hoofdanimator of instructeur te worden. Zo zetelt zij in de beleidswerkgroep kadervorming.  


Zit je zelf met een ei?

Zit je zelf met een ei? Een thematiek of problematiek dat je wakker houdt? Of vraag je je af wat een bepaalde maatschappelijke tendens met het speelpleinwerk kan doen? 

Neem contact op met Tine. Zij is onze eerste aanspreekpunt rond belangenbehartiging. Samen met het Dagelijks Bestuur bepaalt zij welke dossiers we binnen de VDS vastnemen en welke uitrol we hieraan geven. 

Nood aan een babbel met Tine? 

  • tine@speelplein.net
  • 0478/399039