Structurele samenwerking

We gaan voortdurend op zoek naar boeiende samenwerkingen en acties zodat jij kan bouwen aan nog straffer speelpleinwerk! We onderhouden een sterke band met eigen familieleden en zetten ook met tal van externe partnerorganisaties interessante projecten op. 


Meet the family

MateriaalMagazijn is een initiatief van de VDS

De BV MateriaalMagazijn werd opgericht in 2002.
De binnen de VDS ontwikkelde activiteit van gezamenlijke 
aankoop van speelmateriaal, wat we tot op heden jaarlijks doen via de groepsaankoop, kreeg een aparte juridische vorm, gelet op de handelswetgeving.

De BV heeft een inhoudelijke en structurele link met de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk vzw. Wij zijn de enige aandeelhouder, directeur Jo is medeoprichter en -zaakvoerder van de BV. Daarnaast is er nauw contact tussen alle VDS- en MateriaalMagazijnmedewerkers. We werken samen aan onze gezamenlijke doelstelling: meer en betere speelkansen voor alle kinderen vanuit materiaal. Financieel is de BV zelfbedruipend en qua personeelsinvulling staat hij formeel los van de vzw VDS.

Kind & Samenleving: uit hetzelfde nest en we huizen nog steeds samen

Erkend en gesubsidieerd als landelijke jeugddienst profileert NDO zich in 1974 als vertegenwoordiger van het speelpleinwerk en eind jaren ’70 ook als deskundige op het vlak van woon- en leefomgeving, inrichten van speelruimte en speelbeleid. Begin jaren ‘90 volgt NDO de opkomende problematiek van de buitenschoolse kinderopvang van zeer dichtbij, meteen ook een derde activiteitenpoot binnen NDO (naast speelpleinwerking en speelruimte).

In 1992 verandert de naam in ‘Nationaal Diensten- en Onderzoekscentrum voor het Spelende Kind’. De beheers- en werkingsstructuur wordt geactualiseerd in 3 autonome vzw's:

  • Onderzoekscentrum Kind & Samenleving (K&S)
  • Vlaamse Dienst Kinderopvang (VDKO)
  • Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS)

In 2002 volgt de logische stap en worden het 3 volledig zelfstandige organisaties. Kind & Samenleving focust zich vandaag op onderzoek en expertise rond de thema’s spelen, kindvriendelijke publieke ruimte en stedelijkheid. Samen met de VDS huizen ze in hetzelfde gebouw. Beide streven naar kwaliteitsvolle ruimte waar kinderen en jongeren vrij kunnen spelen en zijn. 

Kind & Samenleving vindt het belangrijk dat kinderen en jongeren vanuit hun eigenheid kunnen deelnemen aan de samenleving en dat ze mogen participeren in het beleid. Ze willen hun inbreng meer zichtbaar, hoorbaar en vanzelfsprekend maken, zeker als het gaat over thema’s die een impact hebben op hun leefwereld. 

Speelmakers, ontsproten uit onze schoot

Speelmakers wil samen met de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS) streven naar meer en beter spelen voor elk kind. Speelmakers is een aparte organisatie, die voortspruit uit de VDS en die in nauw partnerschap samenwerkt met de VDS. We delen met overtuiging dezelfde visie en verspreiden die samen zo breed mogelijk. Op die manier willen we elk kind, overal en altijd, zoveel mogelijk speelkansen bieden.

De VDS focust daarbij logischerwijs op het belang van spelen en speelpleinwerk als unieke jeugdwerkvorm. Speelmakers wil aanvullend ondersteuning bieden in alle andere sectoren. Concreet gaat het hier over de kinderopvang, het onderwijs, het bredere jeugdwerk, reisorganisaties, welzijnswerk, bedrijfsopvang… De VDS speelt vragen die niet-speelpleinwerk gerelateerd zijn door aan Speelmakers. 


Samen werken aan ...

Goe Gespeeld!

Vanuit een streven naar méér en bétere speelkansen voor élk kind, lanceerde de VDS in 2009 samen met een aantal partners uit de jeugdsector "Goe Gespeeld!". Een pleidooi voor écht spelen en streeft naar een positief speelklimaat in elke gemeente. Spelende kinderen zijn géén bedreigde soort: ze mogen wél lawaai maken, wél iets gevaarlijks doen, wél vuil worden, hebben recht om te spelen in openbare ruimte en ze mee vorm te geven, … ook al maken sommigen het hen knap lastig!

Goe Gespeeld! zorgt voor praktische tips en achtergrond over een heel aantal speelthema’s. We hebben het over openbare speelruimte, groene speelruimte, het belang van goe spelen, waarom spelen geen overlast hoeft te zijn… en nog veel meer! Het wil lokale beleidsmakers, jeugdraden en jeugdwerkers versterken om spelen in de kijker te zetten en ruimte te maken voor écht spelen. Met een charter voor gemeentes, dat intussen al door meer dan 80 gemeentes ondertekend is, zorgen we voor een sterke lokale aanpak. Daarnaast ontwikkelde Goe Gespeeld! een charter voor thuis én een charter voor op school.

Goe Gespeeld! is een project van de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (voorzitter) en bestaat, op dit moment, uit een netwerk van partners: Agentschap Natuur en Bos, Arteveldehogeschool Gent – Replay Toddler, Bataljong,  BOS+, Chirojeugd Vlaanderen, De Ambrassade, Departement Jeugd, EXPOO, Gezinsbond, GO!, Goodplanet, Infopunt Publieke Ruimte, Jantje Beton, Jeugddienst Don Bosco, Kazou, Kind en Gezin (Opgroeien), Kind en Samenleving, Kinderrechtencommissariaat, Klasse, KLJ, KSA, MOEV, Natuurpunt, Scouts en Gidsen Vlaanderen, Speelmakers, Sport Vlaanderen, Springzaad, Trage Wegen, Uit de Marge, Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, Vlaams Architectuurinstituut, Vlaams Instituut Gezond Leven, Vlaamse Dienst Speelpleinwerk, Vlaamse Vereniging Ruimtelijke Planning. 

www.goegespeeld.be

Meer info:

Tine Bergiers
Voorzitter Goe Gespeeld!

T 0478 39 90 39

Dag van de Animator

23.000 verschillende jongeren kiezen ervoor om in hun eigen vrije tijd animator te zijn op een speelpleinwerking in hun buurt. 70% van hen doet dat zelfs helemaal vrijwillig of tegen een kleine vergoeding. Gewoon, omdat ze het belangrijk vinden. Wij vinden dat niet vanzelfsprekend. Daarom zetten we ze elk jaar in de spotlight op de laatste donderdag van juli.

De Dag van de Animator is een samenwerking tussen de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS), Bosco Base en Kazou

Meer info over dag van de animator doorheen de jaren vind je hier en via www.dagvandeanimator.be

#dagvandeanimator #dvda

365 dagen buiten spelen - De Buitenspeeldag

We zitten met Goe Gespeeld! mee in de stuurgroep die de Buitenspeeldag tot een goed einde brengt. Samen met het departement Cultuur, Jeugd en Media, Bataljong, Het Netwerk Lokaal Sportbeleid en Kind en Samenleving ondersteunen we alle gemeentes en organisatoren die zich inzetten voor 365 dagen buitenspelen. 

Meer info:

Tine Bergiers
Voorzitter Goe Gespeeld!

T 0478 39 90 39

 

Project: verbindingsambassadeurs in het jeugdwerk

De projectoproep “Verbindingsambassadeurs voor Jeugdwerk” werd in 2020 goed gehoord. Uit de aanvragen werden 19 projecten geselecteerd. De projecten zetten in op het bereiken van kinderen en jongeren in kwetsbare situaties. Het hoofddoel is dat kinderen en jongeren de mogelijkheid hebben om te kiezen tussen verschillende jeugdwerkvormen, in eigen buurt of verder weg, ongeacht hun achtergrond. In totaal trokken de ministers 1,3 miljoen euro uit voor deze projectoproep. De projecten lopen van 1 maart 2021 tot ten laatste 28 februari 2023. Hier vind je een overzicht van de 19 geselecteerde projecten, waaronder de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk. 

Ons project beoogt anderstalige nieuwkomers toe te leiden naar het jeugdwerk in de rol van animator: via de cursus animator in het jeugdwerk, stageplaatsen op verschillende speelpleinwerkingen, een verdere opvolging en engagement op maat van de jongeren in eventuele andere jeugdwerkingen. Het project bouwt voort op een lopend pilootproject in de kustregio en houdt rekening met de daaruit geleerde lessen. Daarnaast wil het project opstarten in een nieuwe regio (Aalst en Denderleeuw).

Project anderstalige nieuwkomers

Met de steun van de provincie West-Vlaanderen zet de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk vanaf maart 2020 in op het begeleiden van anderstalige nieuwkomers richting het speelpleinwerk in West-Vlaanderen. Dit via een traject van animator in het jeugdwerk. Jongeren volgen een cursus, lopen stage op een speelpleinwerking en behalen zo een erkend attest als animator.

Binnen het project organiseert VDS een inclusieve animatorcursus op maat van deze doelgroep, helpen we de deelnemers bij de zoektocht naar een stageplaats én worden die stageplaatsen ondersteund bij de begeleiding van de stagiairs. Naast de stagespeelpleinen komen ook andere West-Vlaamse speelpleinwerkingen in aanmerking voor gratis advies en ondersteuning op het vlak van anderstaligheid op het speelplein. Daarvoor intekenen is nog steeds mogelijk via onderstaande contactgegevens.

Inzichten voor het speelpleinwerk en het bredere jeugdwerk worden uiteindelijk verankerd via onder andere een studiedag op 23 maart 2021, een brochure en een projectfilm.

Het project kadert binnen het Interreg-project AB Réfugiés Social tussen Frankrijk, Wallonië en Vlaanderen. Met dank aan de Provincie West-Vlaanderen.

Meer info:

Sam Ecker
Vlaamse Dienst Speelpleinwerk
Projectmedewerker anderstalige nieuwkomers West-Vlaanderen
">
T 0485 73 43 92

-

Avec le soutien du Fonds européen de développement régional – Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Project bestuurlijke vernieuwing

Je wil graag wat meer vrijwilligers in je bestuur? Je wil graag wat taken verdelen binnen je bestuur? De vrijwilligers komen om te vergaderen maar hebben geen tijd om zaken uit te voeren en je wil hier verandering in zien? Als dit bekend in de oren klinkt, dan kan dit nieuwe project interessant zijn voor jullie speelplein.  

De VDS gaat speelpleinwerk in deze thema’s ondersteunen door het project “bestuurlijke vernieuwing”. Samen met collega’s uit Nederland (Jantje Beton) gaan we in eerste fase luisteren bij speelpleinen wat hun ervaringen zijn. Deze zomer trekken twee van onze vrijwilligers naar een aantal particuliere speelpleinen om hen vragen te stellen. Met al die input willen we een tool ontwikkelen waar besturen zelfstandig, of met ondersteuning van de VDS, mee aan de slag kunnen. Maar daar stoppen we niet: we voorzien gratis begeleiding, we stellen de tool voor op ons congres “speelpleinwerk is jeugdwerk” en verzamelen een aantal goede voorbeelden nadien in een brochure. Hetzelfde gebeurt in Nederland zodat we ook hun expertise kunnen gebruiken om jullie bestuur nog straffer te maken.  

Met dank aan Jint en Erasmus+.  

Heb je interesse om jouw verhaal te delen of wil je, in een latere fase, graag aan de slag met de tool, super! Stuur ons een mailtje.  

Meer info:  
Kobe Swennen  

Proefproject voor tieners

De VDS werkt samen met Formaat en Kind en Samenleving aan een proefproject voor tieners. 

In drie gemeenten doen we onderzoek naar tieners en starten we op het speelplein en in het jeugdhuis een tienerwerking op (2019). Onze ervaringen van dit proefproject bundelen we in een brochure die wordt voorgesteld op ons infomoment in 2021.

Zoek je meer info rond tieners, dan kan je terecht op www.speelplein.net/tieners

Meer info:
Bert Breugelmans
Coördinator dienstverlening

 "); 

Netwerk Antiracisme en -discriminatie

Het Netwerk Antiracisme en -discriminatie (NARD) verenigt jeugdverenigingen en antiracismebewegingen. Samen werkten we een gemeenschappelijke visie tegen racisme in het jeugdwerk uit. We ontwikkelen een toolbox waarmee jeugdverenigingen actief rond racisme kunnen werken.

Meer info:

www.jeugdwerktegenracisme.be

Stadsondersteuning Gent

In Gent is er sedert 2010 een overeenkomst tussen de Gentse jeugddienst en de VDS voor het ondersteunen van de 28 Gentse speelpleinwerkingen. Zo kunnen de speelpleinen intekenen op adviezen of vorming ter plaatse, ontvangen zij een Gentse speelpleinnieuwsbrief  en organiseert de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk:

  • 3 cursussen animator voor Gentse jongeren op maat van de Gentse context
  • een jaarlijks vormingsstartdag voor alle Gentse speelpleinanimatoren
  • een speelpleinoverleg in Gent

Met andere woorden een heel aantal initiatieven voor en door de Gentse speelpleinen, de Gentse jeugddienst en VDS met als doel het speelpleinwerk in Gent te versterken.

Meer info:
Nele Merlier 
Vlaamse Dienst Speelpleinwerk 
Lokaal ondersteuner Stad Gent

T 0474 45 99 10

Ondersteuning van gemeentelijke kinderopvanginitiatieven

In 2015 startte de VDS met de ondersteuning van gemeentelijke kinderopvanginitiatieven. De VDS werkt hiervoor samen met de VVSG, de Vereniging van Vlaamse steden en gemeenten. Deze samenwerking heeft als doel de speelkwaliteit te verhogen binnen de kinderopvang, bij onthaalouders, kinderdagverblijven en IBO’s.

Vanuit onze expertise rond spelen willen we deze sector inspireren en versterken zodat alle kinderopvanginitiatieven het vrijetijdsgevoel van kinderen versterken. We ondersteunen deze sector door middel van vormingen (lokale vormingen, trefdagen,..), advies, lokale procesbegeleidingen en productontwikkeling.

Sinds 2018 doen we dit samen met de Speelmakers

Meer info: 
Tine Bergiers 
Expert spelen en bovenlokale ondersteuning 

T 0478 39 90 39

Generatie veerkracht

In juni 2020 kende de minister van Jeugd Benjamin Dalle 2.125.000 euro projectsubsidies toe aan 59 organisaties in Vlaanderen en Brussel die kwetsbare kinderen en jongeren een zinvolle, uitdagende en creatieve vrijetijdsbesteding bieden in de huidige coronacrisis.

In opdracht van van het Departement cultuur, jeugd en media en op vraag van Jeugdwerk Voor Allen verzamelen vzw Kompas en de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS) inspirerende voorbeelden binnen het bovenstaande thema via intervisies. Verzamelde input wordt uiteindelijk gebundeld in een product ter inspiratie van het brede jeugdwerk.

Meer info:

Sam Ecker
Vlaamse Dienst Speelpleinwerk
">
T 0485 73 43 92

Open en gedeelde speelplaatsen

In november 2018 lanceerden de ministers Gatz, Muyters en Crevits een projectoproep voor bewegingsvriendelijke en gedeelde schoolspeelplaatsen. Via deze oproep kunnen scholen een subsidie van maximum € 15,000 aanvragen om van hun speelplaats een leuke en actieve speelplek te maken voor de leerlingen en de buurt. Om in aanmerking te komen voor deze subsidie moeten scholen hun speelplaats minstens openstellen voor jeugdwerk.

Op deze manier willen de ministers de samenwerking en kruisbestuiving tussen jeugdwerk en onderwijs versterken. In het kader van deze projectoproep zorgen De Ambrassade en MOEV samen met verschillende partners, waaronder de VDS en Goe Gespeeld!, voor een ondersteuningsaanbod voor scholen, gemeentebesturen en jeugdwerkorganisaties in de vorm van online informatie, infomomenten en een ondersteuning op maat. 

Meer info: 
Tine Bergiers 
Verantwoordelijke Beleid

T 0478 39 90 39

Kind- en jeugdvriendelijke steden en gemeenten

De VDS is, samen met Goe Gespeeld!, lid van het netwerk jeugdvriendelijke steden en gemeenten. 

Dit netwerkt inspireert elkaar en anderen in het beleid maken rond kind- en jeugdvriendelijkheid. Het netwerk verzamelt organisaties en gemeentes en brengt ze samen om goede voorbeelden uit te wisselen, samen acties te ondernemen en te streven naar plekken waar kinderen en jongeren welkom zijn. 

Meer info: 
Tine Bergiers 
Expert spelen en bovenlokale ondersteuning 

T 0478 39 90 39

De naleving van de Kinderrechten

Sinds eind september 2021 is de VDS ook lid van de Kinderrechtencoalitie

De Kinderrechtencoalitie Vlaanderen bundelt de krachten van 29 middenveldorganisaties rond het thema kinderrechten. Door deze NGO’s samen te brengen voor overleg, informatie-uitwisseling en gezamenlijke actie creëren ze een forum en een netwerk.

De Kinderrechtencoalitie is de waakhond van de kinderrechten. Altijd, overal, en voor àlle kinderen. Ze willen dat kinderrechten dwars door onze samenleving lopen.
Daarom volgt de Kinderrechtencoalitie nauwgezet op dat België het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind toepast. Ze maken mensen warm voor kinderrechten, delen hun kennis erover en brengen die in de praktijk.

Bij hen staan de belangen van kinderen altijd op de eerste plaats. In de rest van de samenleving geldt dat helaas nog niet altijd. De Kinderrechtencoalitie wil daar verandering in brengen.


Meer info: 
Tine Bergiers 
Expert spelen en bovenlokale ondersteuning 

T 0478 39 90 39


Vroegere projecten

Project speelse, groene en avontuurlijke voortuintjes

In 2018 gaan Kind & Samenleving en de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS) op zoek naar een enthousiaste groep gezinnen in de Stad Antwerpen, Regio Mechelen of Provincie Vlaams-Brabant om samen na te denken over een speelse, groenere en kindvriendelijke voortuin. We gaan meteen ook samen aan de slag om te bouwen, te graven en te spelen met buren en vrienden. Hiermee willen we af van de saaie, gebetonneerde, doodse voortuintjes maar groen, speelse, avontuurlijke voortuintjes alle kansen bieden. 

Meer lezen ...

Veilig op stap

Sinds 2014 werkt de VDS samen met het Netwerk Duurzame Mobiliteit om speelpleinwerkingen te informeren rond deelnemen aan het verkeer in groep. Links of rechts op de rijbaan? Per twee fietsen? Veilig oversteken zonder zebrapad? Het project ‘Veilig op stap’ werd speciaal ontwikkeld als wegwijzer voor het jeugdwerk.

In samenwerking met de Verenigingen voor Verkeersveiligheid (VVV) werd in 2015 op alle trefdagen vorming georganiseerd rond ‘veilig op stap’. Als zomergadget deelde de VDS save-capes uit aan alle speelpleinorganisatoren. In 2016 ontvangt elke werking een poster die animatoren op een eenvoudige wegwijs maakt rond de basisverkeersregels wanneer je je verplaatst in groep.
 
Meer info:
Bert Breugelmans
Vlaamse Dienst Speelpleinwerk 
Coördinator dienstverlening
">
T 015 28 73 90

Katrijn Braekman
Netwerk Duurzame Mobiliteit
Projectcoördinator Verenigingen-voor-Verkeersveiligheid
">
T 09 331 59 14 


Partners waarmee we frequent mee samenwerken

Bataljong, Uit De Marge, Formaat, Provincies OVL, WVL, ANT, VBR, Kind en Samenleving, Ambrassade, Stad Gent, Stad Antwerpen, VVSG, Oranje, Konekt, Arktos, VGC,  Jeugddienst Don Bosco, Kazou, Tumult, Demos, Kinderrechtencommissariaat, Keki, Jantje Beton, Jint, Vlaamse Jeugdraad, Erasmus+, IPA...

Belangen-behartiging

De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk zorgt voor positieve media-aandacht. Op bovenlokaal niveau komen we op voor de belangen van het spelende kind en het speelpleinwerk als unieke jeugdwerkvorm. In diverse werkgroepen worden we gewaardeerd voor onze sterke visie op spelen en brede kennis van het jeugdwerk. 

Bij belangenbehartiging hoort ook een helehoop onderzoek en dossierkennis. Met de VDS zetten wij dagelijks in op het onderzoeken van bepaalde maatschappelijke tendensen en andere adhoc zaken die ons pad kruisen. Benieuwd? Lees er hier meer over.