Belangenbehartiging

De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk zorgt voor positieve media-aandacht (bv. Dag van de Animator) en komt op bovenlokaal niveau op voor de belangen van het spelende kind en het speelpleinwerk als unieke jeugdwerkvorm. In diverse werkgroepen en adviesraden worden we gewaardeerd voor onze sterke visie op spelen en brede kennis van het jeugdwerk. 


We vertegenwoordigen vragen en bezorgdheden van alle speelpleinen.


Wij zijn jouw stem!

In de International Play Association (IPA World)

De International Play Association (IPA) bestaat sinds 1961 en heeft als doel het recht op spelen als fundamenteel mensenrecht te verdedigen, te beschermen, te behouden en te bevorderen. Het verbond heeft leden over de hele wereld en telt bijna 50 landen, ook België is lid. Als voortrekker van het recht op spelen in ons land vertegenwoordigt de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk België in dit verbond. In 2016 schoven we mee aan tafel in Istanbul. September 2017 waren we te gast op het congres in Canada. In 2020 gaat een nieuw congres in India. Daarmee leren we van collega's, onderschrijven we het belang van écht (goe) spelen en zetten we onze eigen speelvisie en speelpleinwerk als methodiek internationaal op de kaart.       

Bij de Ambrassade
 • De VDS is lid van de Algemene Vergadering bij de Ambrassade.
 • De Commissie Jeugdwerk vertegenwoordigt alle gesubsidieerde jeugdwerkorganisaties. De Commissie Jeugdwerk formuleert en bepleit standpunten en adviezen over jeugdsectorgerelateerde thema’s ter advies aan de Vlaamse Jeugdraad. De commissie komt één keer per maand samen en wordt opgevolgd door Wim, die de belangen van het speelpleinwerk verdedigt en de sector vertegenwoordigt op dit niveau. 
 • Op de Collegagroep Vorming zit Marjan, onze coördinator producten, samen met alle vormingsmedewerker uit de jeugdsector. Ervaringen en informatie worden uitgewisseld. Er wordt ingegaan op relevante onderwerpen die door de aanwezigen op de agenda worden gezet: alles wat te maken heeft met het decreet erkende kadervorming, modules en werkingsverslagen, vormingsactiviteiten, mogelijkheden voor samenwerkingen…
 • Op de Collegagroep Communicatie zit Bert, onze coördinator communicatie, samen met alle communicatieverantwoordelijken uit de jeugdsector. Ervaringen en informatie worden uitgewisseld. Er wordt ingegaan op relevante onderwerpen die door de aanwezigen op de agenda worden gezet: inzichten in sociale media, jongeren en communicatie, branding/marketing van het jeugdwerk...
In de klankbordgroep "opvang en vrije tijd"

De Vlaamse Regering werkt sinds december 2015 aan een Conceptnota 'opvang van kinderen'. De twee grote krachtlijnen uit Conceptnota zijn: 

 • De opvang en vrije tijd van schoolgaande kinderen krijgt vorm in een lokaal samenwerkingsverband. (lees: ook speelpleinwerk)
 • De bevoegdheid wordt verlegd van het Vlaams niveau naar het lokaal bestuur.

De Klankborgroep heeft als doel:

 • Delen van kennis en informatie
 • Analyseren van sterktes en zwaktes van concept en diverse modellen lokaal beleid (keuzes die lokaal kunnen gemaakt worden) naar hun impact (ouder, kind, bestuur, organisatoren, sectoren) en haalbaarheid
 • Adviseren van lokale besturen vanuit een sectoroverschrijdende kijk in realisatie concept.
 • Signaleren van sectoroverschrijdende problemen en uitdagingen in realisatie van decreet naar boven brengen.
 • Informeren/sensibiliseren van achterban (bv. goede praktijkvoorbeelden).
 • Ontwikkelen van visie op rollen van diverse lokale partners, instrumenten, lerend netwerk voor lokale besturen...

De VDS, met name Wim, vertegenwoordigt het spelende kind en de methodiek speelpleinwerk in deze klankbordgroep.  

In de reflectiegroepen (boven-)Lokaal en Vlaams Jeugdbeleid

In de Reflectiegroep (boven-)lokaal jeugdbeleid wordt nagedacht over de toekomst van het lokaal jeugdbeleid. Met een visietekst en samen met andere koepelorganisaties en experten bouwen we aan een sterke toekomst voor lokaal jeugdbeleid. Enkele keren per jaar komt de reflectiegroep samen met het Departement Cultuur, Jeugd en Media, de overheid die vorm geeft aan het lokaal jeugdbeleid. Wim volgt deze vergadering op de voet en overlegt met de lokale ondersteuners om met dit thema aan de slag te gaan.

In de reflectiegroep Vlaams jeugdbeleid wordt nagedacht over de toekomst van het Vlaamse jeugdbeleid. Enkele keren per jaar komt de reflectiegroep samen met het Departement Cultuur, Jeugd en Media, de overheid die vorm geeft aan het Vlaamse jeugdbeleid. Wim volgt deze vergadering op de voet op. 

In de stuurgroep Jeugdwerk voor Allen

2017 is het laatste jaar waarin de provinciebesturen inclusief jeugdwerk kunnen ondersteunen. Hierna verschuift die bevoegdheid naar het Vlaamse beleidsniveau. We zijn blij dat de Vlaamse regering heeft aangekondigd dezelfde inspanningen te zullen blijven leveren. Minister Gatz heeft de ambitie om het netwerkmodel van ‘Jeugdwerk voor Allen’ te verbreden naar Vlaanderen. Dat wil dit ook zeggen dat we deze dienstverlening zullen kunnen uitrollen over heel Vlaanderen en Brussel.

De stuurgroep Jeugdwerk voor Allen heeft als taak om het nieuwe model uit te werken. Pieter, onze coördinator inclusie, zit samen met experten van Demos, de provincie Oost-Vlaanderen, Oranje vzw en de afdeling jeugd op de eerste rij om hier mee vorm aan te geven. Zo zal de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk alle speelpleinen optimaal kunnen blijven ondersteunen rond inclusie.

In de werkgroep Diversiteitsbeleid

De Ambrassade schreef in 2017 samen met vertegenwoordigers uit het brede jeugdwerk een nieuwe visietekst rond diversiteit in/en het jeugdwerk. Daarover verscheen in juli 2017 een samenvattend artikel 'Diversiteit in het jeugdwerk' in het magazine Dropzone. 

Momenteel heeft de werkgroep Diversiteitsbeleid als taak deze visie naar de praktijk te vertalen. Onze coördinator inclusie, Pieter, volgt de werkgroep op.

In het MateriaalMagazijn

De bvba MateriaalMagazijn werd opgericht in 2002: de binnen de VDS ontwikkelde activiteit van gezamenlijke aankoop van speelmateriaal kreeg een aparte juridische vorm, gelet op de handelswetgeving. De bvba heeft een inhoudelijke en structurele link met de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk. Wij zijn de enige aandeelhouder, directeur Jo is medezaakvoerder van de bvba. Daarnaast is er nauw contact tussen alle VDS- en MateriaalMagazijnmedewerkers. We werken samen aan onze gezamenlijke doelstelling: meer en betere speelkansen voor alle kinderen vanuit materiaal. Financieel is de bvba zelfbedruipend en qua personeelsinvulling staat hij formeel los van de VDS.

Op de Algemene Vergadering van de VVJ

De Vlaamse Vereniging voor Jeugddiensten is een sterke samenwerkingspartner van de VDS. Bijna 70% van de speelpleinwerkingen is gemeentelijk. We denken met VVJ na over een gezamelijke vorming, ontwikkelen visie en wisselen praktijkervaringen uit. Onze directeur Jo zetelt in de Algemene Vergadering van VVJ en ook omgekeerd is dat het geval. 

Op de Algemene Vergadering van Kind en Samenleving

Kind en Samenleving (K&S) en de VDS zijn uit dezelfde wortels ontstaan. Kind en Samenleving is een onderzoekscentrum en bekijkt de wereld vanuit de beleving van kinderen. Spelen is een centraal thema. De inhoudsontwikkeling die gebeurt bij Kind en Samenleving vormt de basis van de VDS visie op spelen en omgekeerd inspireert de VDS de inhoudsontwikkeling bij K&S. We werken nauw samen in projecten (bv. onderzoek speelpleinwerk) en sinds 2017 delen we hetzelfde kantoorgebouw in Mechelen. Onze directeur Jo zetelt in de Algemene Vergadering en Raad van Bestuur. We hebben samen met K&S een zelfstandige groepering opgericht, een formele samenwerkingsovereenkomst tussen beide vzw’s op organisatorisch vlak.   

Op de Algemene Vergadering van Sociare

Sociare is de werkgeversfederatie van de socioculturele sector. Ze behartigt de belangen van de werkgevers- en werknemers en biedt ondersteunende dienstverlening aan. De VDS is klankbord en directeur Liesbet zetelt in de Algemene Vergadering. De VDS volgt ook vormings- en uitwisselingsmomenten van Sociare mee op.

Op de Algemene Vergadering van het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk

Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk ondersteunt het vrijwilligerswerk met informatie, beleidsbeïnvloeding, vorming en campagnes. Directeur Liesbet volgt de Algemene Vergadering op en denkt mee na in naam van de  speelpleinwerkingen en de vrijwilligerswerking van de VDS zelf.

Samenwerking met partners

Naast vertegenwoordigingswerk en belangenbehartiging gaat de VDS voortdurend op zoek naar boeiende samenwerkingen en acties zodat jij kan bouwen aan nog straffer speelpleinwerk! 


Dag van de animator


De Dag van de Animator is een samenwerking tussen Jeugddienst Don Bosco en de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS). 23.000 verschillende jongeren kiezen ervoor om in hun eigen vrije tijd animator te zijn op een speelpleinwerking in hun buurt. 70% van hen doet dat zelfs helemaal vrijwillig of tegen een kleine vergoeding. Gewoon, omdat ze het belangrijk vinden. Wij vinden dat niet vanzelfsprekend en willen met de Dag van de Animator publiek aandacht vragen hun engagement.