Belangenbehartiging

De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk zorgt voor positieve media-aandacht (bv. Dag van de Animator) en komt op bovenlokaal niveau op voor de belangen van het spelende kind en het speelpleinwerk als unieke jeugdwerkvorm. In diverse werkgroepen en adviesraden worden we gewaardeerd voor onze sterke visie op spelen en brede kennis van het jeugdwerk. 


Wij zijn jouw stem wanneer dat nodig is!

Het verhaal van Johan

Dat belangenbehartiging bij de VDS geen loze belofte is, hebben we dit jaar aan den lijve kunnen ondervinden!

Al decennia brengt De Lijn dagelijks 200 kinderen vanuit de Stad Mechelen op een veilige en efficiënte manier met bussen naar ons domein in Rijmenam. In april 2019 kregen we onverwachts te horen dat vervoer op maat geen onderdeel meer zou uitmaken van het aanbod van De Lijn. We kregen een lijstje doorgestuurd met busbedrijven en moesten halsoverkop voor de zomer zelf voor een betaalbare oplossing zorgen. Daar stonden we dan. Dit zou de eigenheid, onze budgetten en misschien zelfs de toekomst van ons speelplein op de helling kunnen zetten. 

Gelukkig konden we rekenen op de VDS. Ons verhaal werd meteen opgepikt en alles werd in het werk gesteld om een oplossing te vinden. Naast onze werking hadden nog 2 andere speelpleinorganisatoren, Koraal (Antwerpen) en Wollebos (Turnhout), hetzelfde nieuws gekregen. De VDS bracht ons met elkaar in contact en sprak zijn netwerk aan: dezelfde dag vertrokken er mailtjes naar kabinetten, werd er gebeld met schepenen, medewerkers bij De Lijn en De Ambrassade. Het werd snel duidelijk dat de beslissing bij De Lijn definitief zou zijn, maar de acties konden er wel voor zorgen dat De Lijn haar gelede bussen voor deze zomer nog ter beschikking zou stellen voor het privé-busbedrijf waarmee we in zee zouden gaan. In de hoop ook een duidelijke oplossing voor de komende jaren uit de brand te slepen, vatte de VDS onze bezorgheden en de impact van deze beslissing samen in een overzichtelijk document. Tijdens een overlegmoment kon een medewerker van de VDS de strategisch manager van De Lijn overtuigen van de ernst en omvang. Er kwam de belofte om dit mee te nemen naar de bevoegde Vervoersregioraden met het oog op een ‘gentlemens agreement’ voor de toekomst. We zijn de VDS erg dankbaar voor de snelle, professionele aanpak en het resultaat waar we vandaag staan. Dit hadden we zelf niet gekund.


Johan Cornière
Voorzitter Speelplein Weyneshof vzw
www.weyneshof.be


We vertegenwoordigen vragen en bezorgdheden van alle speelpleinen.


Structureel aan tafel

Op het politiek toneel - op de koffie bij Minister Dalle.

De VDS schreef een memorandum voor de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen waar we de kracht van speelpleinwerk in de kijker zetten. We schoven 12 punten naar voor waar we de belangen van speelpleinwerk en die van het spelende kind willen behartigen. We gaan in overleg met de nieuwe ministers om deze punten te realiseren.

De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk wil  

 •  …dat speelpleinwerk erkend wordt als waardevolle jeugdwerkmethodiek en projecten die dit mee in de kijker zet ten aanzien van ouders, partners en de samenleving.
 • …maatregelen die de druk op vrijwilligers in speelpleinwerk verlagen, die het eigenaarschap van jongeren over speelpleinwerk verhogen en speelpleinwerk als jeugdwerkmethodiek behouden.
 • …een decreet buitenschoolse opvangactiviteiten dat rekening houdt met de eigenheid van speelpleinwerk.
 • …een aanpassing van het decreet kadervormingstrajecten zodat het voor jongeren laagdrempeliger wordt om op cursus te gaan.
 • …dat, indien er wijzigingen in de academische kalender gebeuren, deze in overleg gebeuren, met respect voor het engagement van de speelpleinvrijwilligers tijdens het jaar en in de zomer.
 • …een verdere uitbouw van Jeugdwerk voor Allen.
 • …een wetboek Vennootschappen en Verenigingen dat rekening houdt met de eigenheid van particuliere speelpleinwerkingen.
 • …een wettelijke basis waardoor het spelen van kinderen (op het speelplein) nooit als overlast kan beschouwd worden.
 • …dat speelpleinwerkingen in scholen kunnen deelnemen aan de projectoproep tot het naschools openstellen van schoolinfrastructuur.
 • …dat speelpleinwerk kan deelnemen aan het proefproject van De Lijn voor vervoer naar bivakplaatsen en uitstappen.
 • …een nieuw onderzoek naar het buiten spelen van kinderen, in combinatie met acties om kinderen terug meer buiten te laten spelen.
 • … mee aan tafel bij de voorbereiding van nieuwe wetten en decreten die impact hebben op speelpleinwerk. Commissies, collegagroepen en (beleids)werkgroepen (De Ambrassade)

Reflectiegroepen van het Departement Cultuur, Jeugd en Media
 • De Reflectiegroep Decreet Jeugd- en kinderrechtenbeleid geeft opvolging en pleegt overleg over de diverse hoofdstukken van het decreet Vlaams Jeugdbeleid, in de mate dat het met gesubsidieerde verenigingen te maken heeft. Jo, onze directeur zetelt in deze reflectiegroep en volgt dit decreet nauw op.   
 • De Reflectiegroep (Boven)lokaal Jeugdbeleid geeft opvolging aan de opmaak van een nieuwe regelgeving ter ondersteuning van jeugdwerk van bovenlokaal belang en anderzijds heeft het als taak het afstemmen van en informeren over allerhande initiatieven ten aanzien van het lokaal jeugdbeleid, ook na de overdracht van de sectormiddelen in het gemeentefonds. Tine, onze Verantwoorderlijke Beleid, zetelt hier om vanuit haar VDS-hart mee na te denken over de regelgeving en de impact op het brede jeugdwerklandschap.  
In de klankbordgroep 'opvang en vrije tijd' (VVSG)

Deze klankborgroep van de VVSG is opgericht naar aanleiding van het nieuwe decreet over de organisatie van buitenschoolse kinderopvang en de afstemming tussen buitenschoolse activiteiten. We hebben als doel:

 • Delen van kennis en informatie
 • Analyseren van sterktes en zwaktes van concept en diverse modellen lokaal beleid (keuzes die lokaal kunnen gemaakt worden) naar hun impact (ouder, kind, bestuur, organisatoren, sectoren) en haalbaarheid
 • Adviseren van lokale besturen vanuit een sectoroverschrijdende kijk in realisatie concept.
 • Signaleren van sectoroverschrijdende problemen en uitdagingen in realisatie van decreet naar boven brengen.
 • Informeren/sensibiliseren van achterban (bv. goede praktijkvoorbeelden).
 • Ontwikkelen van visie op rollen van diverse lokale partners, instrumenten, lerend netwerk voor lokale besturen...

De VDS, met name Tine, vertegenwoordigt het spelende kind en de methodiek speelpleinwerk in deze klankbordgroep.  

In de begeleidingsgroep 'Gelijke kansen' van Steunpunt voor Inclusie

Het Steunpunt voor Inclusie ondersteunt ouders in de inclusieve opvoeding van hun kinderen. Deze begeleidingsgroep is een klankbord voor lopende en toekomstige projecten van het steunpunt. Pieter, onze expert inclusie en diversiteit, laat er mee zijn mening horen.

Bij het MateriaalMagazijn

De BV MateriaalMagazijn werd opgericht in 2002: de binnen de VDS ontwikkelde activiteit van gezamenlijke aankoop van speelmateriaal kreeg een aparte juridische vorm, gelet op de handelswetgeving. De BV heeft een inhoudelijke en structurele link met de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk vzw. Wij zijn de enige aandeelhouder, directeur Jo is medezaakvoerder van de BV. Daarnaast is er nauw contact tussen alle VDS- en MateriaalMagazijnmedewerkers. We werken samen aan onze gezamenlijke doelstelling: meer en betere speelkansen voor alle kinderen vanuit materiaal. Financieel is de BV zelfbedruipend en qua personeelsinvulling staat hij formeel los van de VDS vzw.

Op de Algemene Vergadering van het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk

Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk ondersteunt het vrijwilligerswerk met informatie, beleidsbeïnvloeding, vorming en campagnes. De VDS volgt de Algemene Vergadering op en denkt mee na in naam van de  speelpleinwerkingen en de vrijwilligerswerking van de VDS zelf.

Op de Algemene Vergadering en de Commissie regie vrijetijdsaanbod van Bataljong

Bataljong is een sterke samenwerkingspartner van de VDS. Bataljong ondersteunt jeugdambtenaren, lokale besturen en jeugdraden bij de voorbereiding en uitvoering van het lokale jeugdbeleid. Bijna 70% van de speelpleinwerkingen is gemeentelijk. We denken met Bataljong na over een gezamelijke vorming, ontwikkelen visie en wisselen praktijkervaringen uit. Onze directeur Jo zetelt in de Algemene Vergadering van Bataljong en ook omgekeerd is dat het geval. Tine, Verantwoorderlijke Beleid, zetelt mee in de commissie regie Vrije Tijd.  

Op de Algemene Vergadering van Kind en Samenleving

Kind en Samenleving (K&S) en de VDS zijn uit dezelfde wortels ontstaan. Kind en Samenleving bekijkt de wereld vanuit de beleving van kinderen. Spelen, ruimte, mobiliteit en participatie zijn centrale thema's. De inhoudsontwikkeling die gebeurt bij Kind en Samenleving vormt de basis van de VDS visie op spelen en omgekeerd inspireert de VDS de inhoudsontwikkeling bij K&S. We werken nauw samen in projecten (bv. onderzoek speelpleinwerk) en sinds 2017 delen we hetzelfde kantoorgebouw in Mechelen. Onze directeur Jo zetelt in de Algemene Vergadering en het Bestuursorgaan. We hebben samen met K&S een 'zelfstandige groepering' opgericht, een formele samenwerkingsovereenkomst tussen beide vzw’s op organisatorisch vlak.   

In de Vlaamse Jeugdraad

De Vlaamse Jeugdraad is het officiele adviesorgaan voor de Vlaamse Overheid, als het aankomt op kinderen, jongeren en jeugdwerk. Om de drie jaar wordt er een delegatie adviseurs gekozen, recht uit het werkveld, die in de Vlaamse Jeugdwerk mogen zetelen.De Vlaamse jeugdraad bestaat altijd uit een combinatie van jongerenadviseurs (= jongeren die los van een organisatie zetelen) en jeugdwerkadviseurs (= jongeren die uit naam van een organisatie in de VJ zetelen). Vanaf 2020 tot 2023 werd ook de VDS verkozen en mochten we mee in de Vlaamse Jeugdraad zetelen met onze vrijwilliger Marnik De Bont.
Spijtig genoeg haalden we, tijdens de verkiezingen eind 2023, net niet de finale selectie en slaan we dus een tijdje de Vlaamse Jeugdraad over.  

In de Brusselse Jeugdraad

De Brusselse jeugdraad is een onafhankelijk adviesorgaan dat advies verleent aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC). Ze organiseren overleg en inspraak van Brusselse kinderen, jongeren en hun organisaties. Zo versterken ze de stem van kinderen en jongeren en creëren ze impact op het beleid.  

De VDS neemt structureel deel aan de VGC-jeugdraad en neemt een rol op als ondervoorzitter.

Op de Algemene Vergadering van Sociare

Sociare is de werkgeversfederatie van de socioculturele sector. Ze behartigt de belangen van de werkgevers- en werknemers en biedt ondersteunende dienstverlening aan. De VDS is klankbord en zetelt in de Algemene Vergadering. De VDS volgt ook vormings- en uitwisselingsmomenten van Sociare mee op.

In de International Play Association (IPA World)

De International Play Association (IPA) bestaat sinds 1961 en heeft als doel het recht op spelen als fundamenteel mensenrecht te verdedigen, te beschermen, te behouden en te bevorderen. Het verbond heeft leden over de hele wereld en telt bijna 50 landen, ook België is lid. Als voortrekker van het recht op spelen in ons land vertegenwoordigt de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk België in dit verbond. In 2016 schoven we mee aan tafel in Istanbul. September 2017 waren we te gast op het congres in Canada. In 2020 gaat een nieuw congres in India. Daarmee leren we van collega's, onderschrijven we het belang van écht (goe) spelen en zetten we onze eigen speelvisie en speelpleinwerk als methodiek internationaal op de kaart.       

In Europa via Jint

Ook Europees worden er richtlijnen en verordeningen ontwikkeld die, via federale of vlaamse regelgeving, wordt impact heeft op lokaal speelpleinwerk.

We werken daarom graag met Jint samen om de realiteit van speelpleinwerk en jeugdwerk mee in de aandacht te brengen.

Zo maken we deel uit van de werkgroep "Europe goes local" waar een Europees charter over lokaal jeugdwerk mee vorm kreeg. 

We mogen soms ook op Europese subsidies rekenen om projecten op te zetten voor speelpleinwerk. Zo loopt er in 2019-2020 een strategisch partnerschap met de tegenhanger van de VDS in Nederland, Jantje Beton. We zetten er in op ondersteuning van speelpleinbesturen via "bestuurlijke vernieuwing".


Volg onze recente dossiers

Bij belangenbehartiging hoort ook een helehoop onderzoek en dossierkennis. Met de VDS zetten wij dagelijks in op het onderzoeken van bepaalde maatschappelijke tendensen en andere adhoc zaken die ons pad kruisen. Benieuwd? Lees er hier meer over. 


Samenwerking met partners

Naast vertegenwoordigingswerk en belangenbehartiging gaat de VDS voortdurend op zoek naar boeiende samenwerkingen en acties zodat jij kan bouwen aan nog straffer speelpleinwerk!  


Dag van de Animator


De Dag van de Animator is een samenwerking tussen Jeugddienst Don Bosco en de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS). 23.000 verschillende jongeren kiezen ervoor om in hun eigen vrije tijd animator te zijn op een speelpleinwerking in hun buurt. 70% van hen doet dat zelfs helemaal vrijwillig of tegen een kleine vergoeding. Gewoon, omdat ze het belangrijk vinden. Wij vinden dat niet vanzelfsprekend en willen met de Dag van de Animator publiek aandacht vragen hun engagement.