Een geslaagde stage

Je cursus zit erop. Tijd voor het echte werk!
Een stage animator, hoofdanimator en instructeur omvat minimum 50 uur op een erkende stageplaats. Onderaan bij veel gestelde vragen kan je lezen welke uren precies meetellen.

In tijden van corona

Je mag je stage al aanvatten nadat je 15u cursus hebt gevolgd

In 'normale' omstandigheden volg je een volledige cursus en loop je daarna stage op een speelpleinwerking in je buurt. In het nieuwe coronaproof cursusaanbod kan het zijn dat een cursus uit 2 delen bestaat. Een eerste deel digitaal (15u) en een tweede deel fysiek of digitaal (35u) op een ander tijdstip.  Voor de cursussen tijdens de krokusvakantie 2021 is dat reeds het geval.


mag maar moet niet


Daardoor bestaat je cursus uit 2 delen. Dat betekent dat je mogelijks al stage loopt op het ogenblik dat je slechts 1 deel cursus hebt gevolgd. En dat deel 2 van de cursus bijgevolg pas na je stage plaatsvindt. Goed nieuws: minister van jeugd Benjamin Dalle heeft bevestigd dat dit uitzonderlijk toegestaan is omwille van corona. Je mag dus na deel 1 van de cursus reeds aan je stage beginnen. Echter om een erkend attest te behalen, moet je steeds de volledige cursus afwerken. 

Het is trouwens ook niet verplicht om de volledige 50u stage te doorlopen voor deel 2 van de cursus plaatsvindt. Jij of het speelplein waar je stage doet, kan ervoor kiezen om een week stage te lopen voor én een week na deel 2 van cursus. 

minder bagage, verwachtingen navenant

Je verschijnt dus minder voorbereid aan de start van je stage. Daarom zal de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk lokale speelpleinverantwoordelijken informeren. Onze speelpleinondersteuners gaan regionaal met hen in overleg om te zien wat dit betekent voor de duur van de stage en zetten hen op weg hoe ze jou als stagiair op een goede manier kunnen ondersteunen. Iedereen begrijpt dat je onmogelijk hetzelfde kan verwachten van iemand die zijn cursus nog maar deels, bovendien digitaal, heeft afgewerkt dan van iemand die een volledige fysieke cursus heeft doorlopen.    

Houvast voor stagebegeleiders in deze uitzonderlijke situatie

Wat mag je verwachten van je stagiair?

We adviseren jullie om de stagiair in kwestie gewoon op alle competenties in het trajectboekje te evalueren, ook al zijn sommige hiervan minder aan bod gekomen tijdens deel 1 van de cursus. Zijn er bepaalde competenties waar je stagiair nog in kan/moet groeien, geef dit dan mee in het trajectboekje zodat we hier in deel 2 van de cursus gerichter op kunnen ingaan. Dat is dan weer het voordeel van een cursus in 2 delen. We kunnen ervaring en situaties uit de praktijk gebruiken.  

We vragen bij het evalueren van de stagiair mild te zijn in de wetenschap dat er nog een verdiepend deel van 30u aan bod komt.  

Bijvoorbeeld:  

 • Storend gedrag en conflicthantering komen pas aan bod in deel 2. Verwacht daarom niet dat de stagiair vanaf dag 1 conflictsituaties alleen de baas kan. Adviseer om op tijd hulp in te schakelen van een hoofdanimator of speelpleinverantwoordelijke.  
 • Ook het in elkaar boksen van animatietoneeltjes is voorzien in deel 2. Heeft je stagiair nog wat last van plankenkoorts, ga daar dan begripvol en geduldig mee om.  

Dit lijstje is niet volledig. Het belangrijkste is om duidelijke afspraken te maken binnen de speelpleinploeg en goed te communiceren over wederzijdse verwachtingen. Geef, zoals bij iedere stage, goed aan wat je al wel en niet ziet zitten. Bij twijfel of onzekerheid: neem contact op met jouw lokaal speelpleinondersteuner. 

Bekijk wat er aan bod komt in deel 1 en 2 van de cursus:


Hoe zit het met de administratie?

Het is pas mogelijk om de stagiair te koppelen aan je stageplek zodra die de hele cursus heeft afgrond! Wanneer dit gebeurd is, duiden wij bij de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk op www.mijn kadervorming.be aan dat de cursus succesvol is afgerond en vervolgens kunnen jullie pas aanvinken dat ook de stage succesvol is afgerond. 

 


In 'normale' tijden

Voor de speelpleinverantwoordelijken:

Een bondige checklist om niets over het hoofd te zien.

De Vlaamse Overheid verwacht van je speelplein het volgende:

 • Is je plein al geregistreerd als stageplaats op mijnkadervorming.be?
 • Zijn je stagiairs al gekoppeld met hun KAVO-ID op mijnkadervorming.be?
  Denk eraan: sinds 23 april 2019 kunnen stagiairs aan meerdere stageplekken gekoppeld worden.
 • Heb je voldoende stagebegeleiders die voldoen aan de voorwaarden om een stage te mogen begeleiden?
 • Vul steeds het trajectboekje in.
 • Vergeet niet om je geslaagde stagiairs nadien online te beoordelen op mijnkadervorming.be. Download de handleiding voor stageplaatsverantwoordelijken om te weten hoe je stagiairs online beoordeelt.

Voor de cursist - hoe werkt het?

1. Tijdig op zoek naar een stageplaats

Het is aan jou om op zoek te gaan naar een erkende stageplaats in je buurt. Je kan dat doen nadat je op cursus bent geweest, maar het is verstandig om voor je op cursus vertrekt reeds een stageplaats te zoeken en vast te leggen.

Deze speelpleinorganisatoren zijn bij de overheid geregistreerd als erkende stageplaats. Je kan ook elders in het jeugdwerk stage lopen, maar wij moedigen onze cursisten aan om op een speelplein stage te lopen. De focus, binnen de vastgelegde inhoud die volgens de overheid op een cursus aan bod moet komen, is namelijk gericht op speelpleinwerk. Onderaan deze pagina kan je lezen wat een erkende stageplaats is.

2. De VDS bevestigt je aanwezigheid op onze cursus

Ten laatste 2 weken na afloop van je cursus bevestigt de VDS aan de overheid je aanwezigheid op cursus. Vanaf dan kan je stageplaats jou koppelen via www.mijnkadervorming.be 

3. Jij geeft je KAVO-ID door aan je stageplaats

Jij geeft als stagiair bij de start van de stage je KAVO-ID door aan de stageplaats.

Waar vind ik mijn KAVO-ID?

Je kan jouw KAVO-ID (XXXXXX-XX) terugvinden op drie verschillende plaatsen:

Problemen om in te loggen? Neem dan contact op met het departement Cultuur, Jeugd  & Media (mail naar of bel naar 02 553 69 73).

Problemen om in te loggen? Neem dan contact op met ons, Vlaamse Dienst Speelpleinwerk vzw (mail naar of bel naar 015 28 73 90).

 • Op pagina 4 van jouw trajectboekje
4. Jouw stageplaats koppelt je en beoordeelt je

Het is de taak van jouw stageplaats om jou te koppelen op www.mijnkadervorming.be. Sinds 23 april 2019 kunnen stagiairs hier aan meerdere stageplekken gekoppeld worden. 

Het is aan je stageplaats om je te beoordelen. Je gebruikt daarvoor het trajectboekje dat je op cursus van ons kreeg. Als je geslaagd bent, duiden zij dit aan in je trajectboekje en op www.mijnkadervorming.be.  

Meerdere stageplaatsen? Elke stageplaats beoordeelt je afzonderlijk voor het aantal uren dat je bij hen stage liep op www.mijnkadervorming.be. Je beoordeelde stage-uren moeten samen op 50u uitkomen. 

5. Na een geslaagde stage ontvang je je attest

Nadat je stageplaats je positief beoordeeld heeft om www.mijnkadervorming.be kan de VDS je attest uitreiken. We bekijken maandelijks de voortgang van onze cursisten op dit platform. Wanneer je stageplaats je online heeft laten slagen, zal je ten laatste tegen het einde van de daaropvolgende maand je erkend attest digitaal ontvangen.

Nog aan het wachten op je attest na een geslaagde stage? Vraag na bij je stageplaats of ze alles online al in orde brachten.   


een traject is afgebakend in de tijd

Je traject start zodra je op cursus vertrekt. Daarna moet je binnen de 3 jaar slagen voor je stage. Eens ingeschreven heb je een profiel waarmee je kan inloggen op www.mijnkadervorming.be en de voortgang van je traject kunt bekijken en beheren. 

Uitzondering door corona - trajectperiode verlengd t.e.m. 31/12/2021

Deelnemers van wie de termijn afliep in de periode waarin de coronamaatregelen werden genomen, krijgen een verlenging van de trajectperiode tot en met 31 december 2021 om hun traject succesvol af te ronden. De maatregel geldt niet met terugwerkende kracht voor jongeren waarvoor de termijn van drie jaar al was afgelopen vóór 13 maart 2020.Trajectboekje

Het trajectboekje is het belangrijkste document om je stage op het speelplein tot een goed einde te brengen. Het dient volledig ingevuld en ondertekend te worden door de stagiair en de stagebegeleider. 

Nieuw trajectboekje. Cursussen gestart na 1 november 2020.

Oud trajectboekje. Cursussen gestart vóór 1 november 2020, waarvan de stage nog niet is afgerond. 

trajectboekje co-animator

Da's praktisch!

Op zoek naar een voorbeeld?
Bekijk een ingevuld animator-trajectboekje


Een erkende stageplaats...

… is een stageplaats binnen het jeugdwerk

Onder jeugdwerk wordt verstaan: 'sociaal-cultureel werk op basis van niet-commerciële doelen voor of door de jeugd van 3 tot en met 30 jaar, in de vrije tijd, onder educatieve begeleiding en ter bevordering van de algemene en integrale ontwikkeling van de jeugd die daaraan deelneemt op vrijwillige basis'.

Initiatieven buitenschoolse kinderopvang, sportkampen of stage bij sportverenigingen worden niet als jeugdwerk beschouwd en gelden niet als stageplaats.

… is geregistreerd op www.mijnkadervorming.be

Verantwoordelijken van stageplaatsen zijn verplicht om hun stageplaats te registeren.  
Bekijk het overzicht met alle geregistreerde stageplaatsen.
Als stagiair mag je, binnen de jeugdwerksector, kiezen op welke erkende stageplaats je stage loopt! 
We hopen natuurlijk dat je kiest voor een speelplein in je buurt, dat spreekt.


Bij de start van jouw stage geef je als stagiair jouw KAVO-ID door aan de stageplaats zodat zij jou kunnen koppelen en beoordelen op www.mijnkadervorming.be.

… heeft voldoende erkende stagebegeleiders om een stage te begeleiden

Een erkend stagebegeleider voldoet aan één van de volgende voorwaarden om een stage te begeleiden:

 • heeft een attest hoofdanimator
 • heeft het attest instructeur
 • heeft een diploma of getuigschrift hoger onderwijs van studies die minimaal 60 uren pedagogische vorming omvatte
 • is een beroepskracht met pedagogische bevoegdheid op een jeugddienst of in het jeugdwerk
 • heeft aantoonbare specifieke vorming gevolgd met betrekking tot het begeleiden van stagiairs in het jeugdwerk.

Een erkende stageplaats moet aantonen dat iedere stage begeleid kan worden door een erkend stagebegeleider. Op www.mijnkadervorming.be wordt er één stageverantwoordelijke opgegeven, iemand met een zeker overzicht die ook weet wat er op het terrein gebeurt. 

Om stagebegeleiders op te leiden, organiseert de VDS vormingsessies op reguliere trefdagen en op vraag een vorming ter plaatse 'word stagebegeleider'.


Veelgestelde vragen

Welke uren tellen juist mee?

Als animator: 

Onder “stage-uren” verstaan we de uren waarbinnen je activiteiten met de kinderen en tieners begeleidt. Hierbij telt de voorbereidingstijd dus niet mee.

Als hoofdanimator:

 • De ideale stage is voor de VDS nog steeds effectief een week meedraaien als hoofdanimator in al zijn facetten (coach, praktische organisator, voorbeeldspeler, kinderkenner, uithangbord en echte speelplein fan). Hierbij telt de voorbereidingstijd mee wanneer je je animatorenploeg effectief aanstuurt en begeleidt.

 • Op sommige speelpleinen lukt een klassieke stage echter niet altijd door de grootte of structuur. Verbeterprojecten zijn dan een goed alternatief of een mooie aanvulling! 

Als instructeur:

Voor het erkend attest instructeur verloopt de stage niet op het speelplein maar in een kadervormingsorganisatie, bijvoorbeeld de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk. Onder “stage-uren” verstaan we de uren waarbinnen je effectief vorming geeft. De stage bestaat uit het begeleiden van één volwaardige cursus. Wil jij ook cursus geven bij de VDS, neem contact op met de ploegcoach van jouw regio.

Mag je stage doen bij verschillende werkingen (twee of meer)?

Ja, dat mag. De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS) is hier echter geen voorstander van. Een stage is een proces waarbij je onder het coachend oog van een stagebegeleider groeit in je animator-zijn. Kiezen voor meerdere stageplaatsen impliceert meer inlooptijd en minder oefentijd, maar ook meerdere stagebegeleiders. Dat maakt het moeilijk om bij te sturen, evolutie te zien… ten nadele van jouw proces. Het aantal uren stage is beperkt en idealiter is de stagebegeleider aan het begin ook dezelfde als op het einde van de stage om maximale groeikansen te garanderen.

Kies je er, om welke reden dan ook, toch voor om op meerdere werkingen stage te lopen, maak dan goede afspraken. Zorg dat het duidelijk is wie het eerste / tweede / derde evaluatiemoment invult. Uiteraard moeten alle stagebegeleiders samen beslissen of de stage al dan niet geslaagd is. Aan het eind van ieder stagemoment moet de ‘eindbeoordeling’ door iedere stagebegeleider ondertekend worden. Elke stageplaats koppelt en beoordeelt je afzonderlijk voor het aantal uren dat je bij hen stage liep op www.mijnkadervorming.be. Je beoordeelde stage-uren moeten samen op 50u uitkomen.   

Wat als ik niet geslaagd ben voor mijn stage?

Het is altijd de stagebegeleider die beslist of je al dan niet geslaagd bent. Hij/zij heeft je immers aan het werk gezien tijdens de stage en kan oordelen of je het attest verdiend hebt. Ben je niet geslaagd, dan heb je recht op een 2e kans! Je hebt steeds recht op een gemotiveerde uitleg.

Er zijn verschillende mogelijkheden om het attest alsnog te behalen:

 • In de meeste gevallen zit het in hoofdzaak goed, maar zijn er op sommige punten nog noodzakelijke verbeteringen nodig. In samenspraak met de stagebegeleider wordt gekozen voor een extra stageweek. Wanneer er voldoende vooruitgang is, is de stage alsnog geslaagd. Een extra stageweek in dezelfde vakantieperiode kan, maar soms (bv. bij gebrek aan maturiteit) is het verstandig om die stageweek een jaartje uit te stellen of uit te voeren in een vakantieperiode later op het jaar.

 • Een stagebegeleider kan oordelen dat de stagiair de kneepjes van het vak best nog eens voorgeschoteld krijgt en nood heeft aan meer achtergrond. Dan is het misschien zinvoller om de animator –of hoofdanimatorcursus opnieuw te doen of de cursus ‘verdere vorming’(ifv van een attest animator) te volgen. Nadien kan je nogmaals je stage aanvatten en het attest behalen.

 • Jij en je stagebegeleider zijn er tijdens of aan het einde van de stage achter gekomen dat het niet helemaal je ‘ding’ is of er niet meteen een ‘klik’ is. Dat kan! Dan stopt de samenwerking. Je herbegint je stage op een andere werking of je beslist zelf om het traject niet verder te zetten.
Wat als ik geen erkende stageplaats vind?

Wanneer je geen erkende stageplaats vindt, neem je contact op met de VDS. Samen gaan we op zoek naar een stageplaats die aansluit bij jouw interesse. Als koepel van het speelpleinwerk kennen we de speelpleinen het beste en zoeken we bij voorkeur een stageplaats in je buurt. Wil je liever stage lopen bij een andere jeugdwerkorganisatie doen dan is dat geen probleem. We zijn echter geen expert op dat vlak.

Wat als ik of mijn stagebegeleider ziek wordt tijdens de stage?

Wanneer je stagebegeleider ziek valt, bespreek je dit in eerste instantie met jouw stageplaats. In de meeste gevallen zal er iemand anders de begeleiding overnemen. Wanneer er in de periode van jouw stage geen andere stagebegeleider is, zijn er meerdere opties mogelijk:

 • Je stelt je stage uit en vat ze opnieuw aan wanneer er wel een stagebegeleider aanwezig is.
 • Je gaat op zoek naar een andere stageplek waar je wel stage kan lopen.
  De VDS helpt je hierbij als dit wenselijk is.

Wanneer je zelf ziek valt, bespreek je steeds samen met je stagebegeleider hoe het verder loopt. Jullie kunnen ervoor kiezen om:

 • de gepresteerde uren al te laten meetellen. Na je ziekte neem je de rest van je stage-uren verder op. Zorg ervoor dat je trajectboekje mooi aangevuld is zodat je nadien nog weet welke je sterke punten en werkpunten zijn.
 • je stage, nadat je beter bent, opnieuw aan te vangen. Zo heb je voldoende tijd om er terug in te komen en kan je nog langer groeien tijdens je stage. Je legt jezelf geen onnodige druk op op deze manier. 
Ik volgde cursus bij de VDS, maar doe mijn stage elders (bv. chiro, scouts…).

De organisatie waarbij de deelnemer de cursus volgde, in dit geval de VDS, blijft de deelnemers opvolgen ongeacht waar de stage plaatsvindt. Dat betekent dus dat de VDS een stageplaats moet faciliteren, dat ze je moet opvolgen tijdens de stage en dat enkel en alleen de VDS jouw attest kan aanvragen.

Mag ik met een buitenlands pedagogisch diploma een stage begeleiden?

Ja!

Mag een jeugdwerkinitiatief stagiairs weigeren?

Neen. Het uitgangspunt van de Vlaamse Overheid is dat elke jongere stage kan lopen waar hij of zij dat wil.


Een échte animator is...


Stage- begeleiding: tips & tricks

Om te ondersteunen ontwikkelde we een bundel 'stagebegeleiding' (2016) met concrete ‘tips & trics’, voorbeeldvragen, planning...

Ben je op zoek naar voorbeelden van evaluatieformulieren voor je andere animatoren en hoofdanimatoren. Ontdek hoe andere speelpleinen dat aanpakken: van rapporten tot bolletjes kleuren, emoticons en zoveel meer. 

Onze oude stageboekjes op maat van speelpleinwerk en die van lokale speelpleinen als inspiratiebron.


Een échte hoofdanimator is...


Inloggen op mijnkavo.be

Sinds 23 april 2019 moeten deelnemers en stageplaats-verantwoordelijken die meerderjarig zijn zich inloggen op mijnkadervorming.be met de eigen elektronische identiteits-kaart (eID) en eID-kaartlezer. Meer lezen ...


Nog vragen?


Evelyn Rochtus
Stafmedewerker onthaal en administratie 

T 015 28 73 90