Verbeterproject

Wat is een verbeterproject?

Een verbeterproject heeft als doel een duurzame verbetering toe te voegen aan je speelpleinwerking waardoor er rechtstreeks of onrechtstreeks meer en/of beter gespeeld kan worden. Je kan inzetten op alle deelaspecten van de werking: speelkansen, ploeg, toegankelijkheid, externe relaties, beleid of praktische organisatie. Ideaal voor werkpunten waar je anders niet aan toe komt, die veel tijd in beslag nemen, waar er expertise voor nodig is van buitenaf… De stage is, net zoals bij de normale stage beperkt tot 50 uur, maar vanzelfsprekend moeilijker af te lijnen.

Je hoeft niet de enige te zijn op je speelplein die aan het project werkt, in functie van betrokkenheid en gedragenheid liever niet zelfs! Jij moet wel degene zijn die alles organiseert en coördineert.

Een aantal voorbeelden

 • Het introduceren en uitwerken van het systeem van speelhoeken in een kleuterwerking.
 • Het verhogen van speelkansen in de werking door het installeren van een bouwdorp
 • Uitwerken en uitvoeren van een communicatieplan met bijhorende acties om het contact met ouders van kinderen en animatoren te verbeteren.
 • Het organiseren en het jaarlijkse inbedden van een Openspeelpleindag voor ouders
 • Een tienerwerking opstarten.
 • Een begrijpbare en gedragen speelpleinvisie opstellen en/of uitdragen.
 • Het aanbod, je terrein, materiaal… visualiseren in functie van toegankelijkheid. 


Voorwaarden voor een goed verbeterproject?
 • De stagiair moet voldoende tijd, ruimte en ondersteuning hebben om het project uit te voeren. Het bestuur van het speelplein moet achter de keuze staan en het project alle kansen geven.
 • Het project moet een duurzame kwaliteitsverbetering van de werking inhouden met een blijvend resultaat op langere termijn. Een eenmalige kleinschalige activiteit (bv. een animatorenactiviteit) volstaat niet.
 • De stagiair moet het project uitvoeren met een ploeg animatoren, hen daarin aansturen en hen als team laten samenwerken.
De fases van een goed verbeterproject

 

 
Stagiair
Begeleider

FASE 0:
Pro-actief!

 • Voor de cursus al eens informeren wat de mogelijkheden voor de stage zijn
 • Communiceren dat verbeterprojecten mogelijk zijn
 • Communiceren van de afspraken (wie beslist, wie begeleidt, timing,…)
 • Brainstorm met bestuur over mogelijke thema’s
 • Bepalen wie in aanmerking komt om project te begeleiden

 

FASE 1: Keuze

 • Brainstorm over mogelijke thema’s
 • Goede communicatie met je begeleider

 

 • Helpen bij het kiezen door zomerevaluatie er bij te leggen, aanreiken van brainstormtechnieken
 • Definitieve “go” vanuit de jeugddienst/het bestuur
 • Duidelijke afspraken maken naar het verloop en evaluatie
 • Verwachtingen afstemmen en uitspreken

 

FASE 2: Doelstelling bepalen

 

 • Bepalen wat je precies wil bereiken
 • Doelstelling  concretiseren
 • Ondersteuning bij het afbakenen van de doelstellingen opdat ze realiseerbaar en haalbaar worden

FASE 3: Werkgroep opstarten

 • Draagvlak zoeken om de doelstellingen te bereiken
 • Afspreken wat je gaat doen, verwachtingen van de werkgroep, verdeling van de taken

 

 • De werkgroep opvolgen en bijsturen waar nodig

FASE 4:
Planning

 

 • Opstellen van een draaiboek en kalender
 • Wat moet tegen wanneer af zijn

 

 • Dubbelchecken of timing realistisch en haalbaar is en waar nodig bijsturen

FASE 5: Uitvoering

 • Uitvoeren van het draaiboek
 • Ondersteunen en coachen van de werkgroep
 • Deadlines opvolgen en waar nodig bijsturen

 

 • Tussentijdse evaluatie om de stagiair de kans te geven met zijn/haar werkpunten aan de slag te gaan

FASE 6: Opvolging

 • Opvolgen en bijsturen waar nodig
 • Coachen en ondersteunen van de werkgroep
 • Informeel coachen, bevestigen en motiveren

FASE 7: Evaluatie

 • Zijn de doelstellingen bereikt?
 • Bedanking werkgroep
 • Wat zat goed/wat kon beter?
 • Wat vond je van jezelf als hoofdanimator?
 • Hoe moet het verder?
 • Opsturen stageboekje
 • Eindevaluatie project en stagiair
 • Afspraken wat er met het project verder gebeurt
Waar kan het mislopen?

Een gewaarschuwde stagebegeleider, is er twee waard!
De ervaring leert ons de volgende veel voorkomende problemen:

 • Verwachtingen zijn niet op elkaar afgestemd
 • De animatorenploeg staat niet achter het project 
 • Het project is alleen gekend in hoofde van de stagiair(e) en niet van de rest van de ploeg
 • De begeleider ziet de stagiair te weinig aan het werk 
 • Het project is te groot voor één man/vrouw om te realiseren in 30u stage
 • De timing loopt in het honderd 
 • De stagiair(e) heeft niet de kans gekregen om aan de slag te gaan met zijn/haar werkpunten
 • De stagiair(e) neemt te weinig initiatief tot vragen stellen aan de begeleider of de begeleider neemt teveel initiatief en houdt daardoor de zelfstandigheid van de stagiair tegen.
Eindevaluatie

Het slagen van het verbeterproject wil niet noodzakelijk zeggen dat de stagiair geslaagd is voor de stage en omgekeerd. Belangrijker is dat de stagiair heeft laten zien dat hij/zij als hoofdanimator kan functioneren. Voor de evaluatie zelf kan je je steeds baseren op de bovenstaande profielen.

We raden ook aan om de stagiair twee keer te evalueren. Één maal halverwege het project en één maal als het project is afgerond. Hiervoor is ook plaats voorzien in ons stageboekje. Dit zorgt er voor dat stagiairs aan hun werkpunten kunnen werken, bevestigd kunnen worden in hun positieve punten en ze op het einde niet uit de lucht vallen als ze wel of niet geslaagd zijn.

Vaak staat op het einde van de stage het “product” centraal. Alles draait rond die ene vraag: geslaagd of niet geslaagd. Het “proces” dat iemand heeft doorlopen, wordt soms veel minder in de verf gezet en dat is jammer!  Wie veel talent en of ervaring heeft, heeft meestal al een streepje voor. En dat terwijl heel wat jongeren een hele evolutie doormaken tijdens hun stage. Terugblikken op het proces levert bruikbare en leerrijke feedback op. Het werkt positief en verduidelijkt.  Je ziet beter je eigen evolutie en welke werkpunten je nog hebt.


Het slagen van het verbeterproject wil niet noodzakelijk zeggen dat de stagiair geslaagd is voor de stage en omgekeerd.

De aanzet wordt gegeven op cursus

Tijdens de hoofdanimatorcursus krijgt iedere HA-cursist de opdracht om een verbeterproject uit te denken. Noch de stageplaats, noch de cursisten worden verplicht om dit project nadien uit te voeren, maar het is wel een mogelijke aanzet als stageoptie.

 • Wat is een goed verbeterproject? + voorbeelden
 • Brainstorm rond mogelijke projecten
 • Eerste aanzet tot een project
 • Tips waar ze moeten op letten
 • De door te lopen fases bij verbeterprojecten
 • De uitdrukkelijke vraag om hun voorstellen af te toetsen bij de jeugddienst/het bestuur en op zoek te gaan naar een begeleider
 • Link met VDS-producten en publicaties
 • De gegevens van het regionale VDS-steunpunt waar ze meer info kunnen krijgen.

Meer en beter spelen!

Om een verbeterproject tot een goed einde te brengen, kan je best wat hulp of achtergrond gebruiken. Je kan steeds terecht bij jouw lokaal speelplein-ondersteuner, maar de VDS inspireert je ook met informatie, producten en wetgeving per thema (bv. speelideeën, kleuters, toegankelijkheid, ploeg...) op www.speelplein.net/beterspelen.


Stage- begeleiding: tips & tricks

Om te ondersteunen ontwikkelde we een bundel 'stagebegeleiding' (2016) met concrete ‘tips & trics’, voorbeeldvragen, planning...


Nog vragen?


Evelyn Rochtus
Stafmedewerker onthaal en administratie 
">
T 015 28 73 90