Werven van animatoren

Welke elementen drijven jongeren om animator te worden op het speelplein? Idealisme, het verlangen de wereld een speelsere plek te maken? Het zakcentje dat je er kan verdienen? Of toch de zoektocht naar nieuwe vrienden en wie weet zelfs een lief?

Uit onderzoek blijkt dat je de motivatiefactoren kan opdelen in drie categorieën:

 • persoonlijke motieven: je wil voordelen halen uit je engagement, bijleren in functie van latere studiekeuze of beroep, staat goed op cv, centje verdienen, erkenning...
 • sociale motieven: plezier, vrienden, een netwerk…
 • ideële motieven: ik kan bijdragen aan de maatschappij, ik besteed mijn vrije tijd zinvol, anderen helpen, ik ben graag met kinderen bezig...


Een goed wervingsbeleid en geslaagde wervingsacties spelen steeds in op alle drie deze motieven. Spreek jongeren op verschillende manieren aan. Gebruik het netwerk van de ploeg zelf. Op deze BeterSpelen-pagina willen we je inspireren om zelf met werving aan de slag te gaan op je speelplein.


Het mag niet blijken dat je animatoren zoekt of je een tekort hebt. Het moet gewoon duidelijk zijn dat het de max is om bij je speelpleinploeg te horen!

Moeite om voldoende animatoren te vinden

In de zomer van 2018 had 20% van de speelpleinen het moeilijk om voldoende animatoren te vinden. Bijna 80% van de speelpleinorganisatoren vond in juli voldoende animatoren om het speelplein zoals gepland te laten draaien. 14% moest creatief zijn. 7% van de speelpleinen ondervond een structureel probleem en vond onvoldoende jongeren.

Jongeren die steeds minder weken op het speelplein staan en verschillende engagementen combineren, een gewijzigde ‘last minute’-mentaliteit (= animatoren beslissen op de laatste moment of ze komen of niet) en een jaarwerking met de animatoren die op een laag pitje staat of ontbreekt waardoor er weinig of geen betrokkenheid is, zijn de voornaamste redenen die speelpleinorganisatoren opgeven waarom ze moeilijk aan voldoende begeleiders komen.  

De meerderheid doet een bijkomende oproep (bv. via sociale media, animatoren spreken vrienden aan en oud-animatoren worden opgetrommeld) om een tekort op te vangen. Ze passen het speelsysteem aan (bv. activiteiten samenvoegen) of doen hetzelfde als anders, maar steken een tandje bij met minder mensen. 23 speelpleinwerkingen voerden een tijdelijke inschrijfstop in.


Terwijl het opmaken van de planning vroeger al voor de zomer in orde was, is dat nu - vooral door de toenemende ‘last minute’-houding van jongeren – een permanente taak geworden doorheen de zomer.

Celine Hespeel – Bestuurslid Vlaamse Dienst Speelpleinwerk


De jeugd van tegenwoordig - veranderende engagementen

Heel wat speelpleinorganisatoren lijken te beseffen dat de mentaliteit bij jongeren wijzigt en anticiperen op die verandering. Zo sleutelt 1 op 3 aan het engagement dat ze van jongeren verwachten. Zo werd vroeger van vrijwilligers gevraagd om minimum in blokken van een week op het speelplein te staan, bij jobstudenten werd met maandcontracten gewerkt. Nu zien we dat heel wat speelpleinen - al dan niet noodgedwongen - werken met dagengagementen en wordt er bij betaalde animatoren ook vaker gewerkt met weekcontracten. 

Verschillenden werkingen maken de overschakeling van werken met het vrijwilligersstatuut naar een jobstudententarief of ze trekken de onkostenvergoeding voor vrijwilligers op. Toch zien we als koepelorganisatie dat deze maatregel het probleem niet altijd oplost. Aan de kust raken bijvoorbeeld vacatures voor speelpleinanimatoren als jobstudent niet allemaal ingevuld en ondanks dat de financiële vergoeding aan belang wint, blijkt uit eerder onderzoek bij speelpleinjongeren dat vrienden, sfeer en betrokkenheid de voornaamste redenen zijn om te kiezen voor een bepaalde werking. Hier en daar zwemt er een werking tegen de stroom in en maakt net de omschakeling in de andere richting.

Wil je meer lezen over deze veranderende houding van jongeren? Twee jaar geleden wijdden we hier een Pit. aan en in 2020 was het de inzet van ons congres. Zie ook onderaan deze pagina voor de inspiratiebundel die we naar aanleiding daarvan ontworpen of neem eens een kijkje op onze BeterSpelen-pagina's rond Betrekken en Behouden van animatoren! 


De meeste animatoren komen via vrienden op het speelplein terecht of groeien door van kind naar animator.

Jonge 'hulp-animatoren'

doorstromen van kind naar animator

Je kent hen wel! De oudste tieners op het speelplein die al maar wat graag animator zouden zijn. Nog een jaartje en dan is het zover. Dan staan ze aan de andere kant. Heel wat speelpleinen spelen in op dat enthousiasme en laten 15-16 jarigen als hulpanimator meedraaien tijdens de werking. Zo kunnen ze al eens proeven van het animatorschap en zijn ze misschien gemakkelijker te overtuigen om een animatorcursus te gaan volgen?


Minimumleeftijd animatoren

14 of 15 jarige laten meedraaien als volwaardig animator op het speelplein. Mag dat wel?
Wat zegt de wet en wat zegt de VDS. We zetten het kort op een rijtje! 

Wat zegt de wet?

Als jobstudent op het speelplein gebruiken we de arbeidswetgeving als vertrekpunt.

Je kunt als jobstudent aan de slag zodra:

 • Je 16 jaar oud bent;
 • Je 15 jaar oud bent én de eerste twee studiejaren van het middelbaar onderwijs hebt gevolgd. Op dat moment heb je je voltijdse leerplicht voltooid.

Vanaf dat moment mag iemand ook eigenhandig een overeenkomst ondertekenen, met stilzwijgende instemming van ouders of voogd.

Als vrijwilliger op het speelplein gerbuiken we de vrijwilligerswetgeving als vertrekpunt

In de geconsolideerde wettekst van 3/07/2005 (met aanpassingen tot 19/05/2009) betreffende de rechten van een vrijwilliger staat geen enkele verwijzing die een minimumleeftijd voor het vrijwilligerswerk voorschrijft. Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw zoekt bijgevolg aanknopingspunten binnen de arbeidswetgeving om een afweging te maken omtrent de minimumleeftijd van vrijwilligers en stelt;

Wanneer je je voltijds leerplicht hebt volbracht, mag je als jobstudent werken en dus zeker ook ‘vrijwilligen’. D.w.z. vanaf het moment dat iemand 16 is, of wanneer iemand 15 jaar is én de eerste twee studiejaren van het middelbaar heeft afgerond.

Zij mogen in functie van dit vrijwilligerswerk een forfaitaire (of vaste) kostenvergoeding ontvangen binnen de grenzen die wettelijk bepaald zijn. Hij mag ook eigenhandig een overeenkomst ondertekenen (=minimum leeftijd voor een studentenjob).

Kinderen die de leerplicht nog niet hebben volbracht (doordat ze nog maar 14 jaar zijn of hun 2de studiejaar middelbaar nog niet hebben afgerond) mogen enkel occasioneel vrijwilligerswerk doen (tijdens culturele, artistieke, opvoedkundige of wetenschappelijke activiteiten). Gaan ze toch op regelmatige basis als vrijwilliger aan de slag dan is dit in strijd met de wet op kinderarbeid.

Er is in de wet echter geen sluitende duidelijkheid over wat ‘occasioneel’ en wat ‘regelmatig’ is. Twee maal helpen kan al geïnterpreteerd worden als ‘regelmatig’ werken en dus een inbreuk betekenen tegen de kinderarbeid. Daardoor kan je 14-jarigen niet inschakelen als animator op je speelplein. Bovendien wil je de verantwoordelijkheid voor een groep (en dus ook de aansprakelijkheid) niet in de handen leggen van een 14-jarige. Een animatorentekort opvangen met 14-jarigen is dus not-done!

Dat wil echter niet zeggen dat 14-jarigen op geen enkel moment en geen enkele taak zouden kunnen opnemen op het speelplein. Vanuit een tieneraanbod kan je 14-jarigen zeker betrekken bij het takenpakket van de animatoren, op een gewone speelpleindag of op een speciaal speelpleinevent. Dat kan gaan van activiteit inkleden, een rol spelen, lekkere dingen maken, … Maar dan maakt dat deel uit van een activiteitenaanbod voor hen, onder begeleiding.

Zo kan je hen al warm maken om in de toekomst animatortaken op te nemen, maar geef je op geen enkel moment de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid in handen van een 14–jarige. Bovendien sluiten ook (veel) verzekeringsmaatschappijen uit dat een 14-jarige mee verantwoordelijkheid mag dragen en dus gedekt is bij ongevallen of fouten.

Wat zegt de VDS?

Volgens de vrijwilligerswetgeving zou je in principe kinderen jonger dan 15 jaar als animator op het speelplein kunnen inschakelen. De VDS sluit zich echter aan bij de gedachte die het Vlaams Steunpunt vrijwilligerswerk uitdraagt om jongeren pas vanaf 15 jaar toe te laten als vrijwilliger. De VDS heeft wel een genuanceerde mening naargelang de 15-jarige wel of niet op cursus animator is geweest.

De VDS vindt dat 15-jarigen die hebben deelgenomen aan een cursus animator, hun stage moeten kunnen doen in het speelpleinwerk. De stage gebeurt namelijk best zo snel mogelijk na het volgen van de cursus. Zo kunnen zij de sessies die ze gekregen hebben op cursus omzetten in de praktijk om de verschillende competenties om animator te worden, te tonen en hun attest te behalen. 

Daarnaast vindt de VDS dat ook 15-jarigen die niet hebben deelgenomen aan een cursus animator, wel vrijwilligerswerk moeten kunnen doen in het speelpleinwerk. Weliswaar moet bij de samenstelling van het takenpakket én ook de ondersteuning gekeken worden naar de competenties van de persoon in kwestie. Met andere woorden een soort “hulpanimator-schap” op het speelplein met een aangepast takenpakket. Deze jongeren kunnen in aanloop naar een cursus reeds kennis maken met het speelplein en enkele taken op zich nemen. Zie het als een “voorbereiding” op volwaardig animatorschap. Deze ervaringen zullen ongetwijfeld verrijkend werken voor henzelf wat het hen ook makkelijker maakt op cursus om de theorie naar praktijkvoorbeelden om te zetten. Maar motiveer hen natuurlijk om erna wel een cursus te volgen!

Kansen, geen excuses!

De VDS is er dus niet principieel tegen om op het speelplein 15-jarigen die geen cursus gevolgd hebben, in te schakelen! In tegendeel, er schuilen voor jongeren én voor de werking veel kansen in dit systeem.

 • Voor je werking is het een attractief hulpmiddel om de oudste tieners “bij te houden” en/of kersverse 15-jarigen op een vlotte manier te laten doorstromen naar de animatorploeg. Tip: geef 15-jarige tieners zelf de keuze of ze nog eventjes in de tienerwerking kunnen blijven of ze reeds als (hulp-)animator aan de slag willen.
 • Jongeren leren het organisatorische reilen en zeilen kennen, ervaren verantwoordelijkheid en betrokkenheid, pikken speelbagage op, maken reeds deel uit van de animatorenploeg, …

Anderzijds mag het werken met hulpanimatoren geen excuus zijn

 • om een gebrek aan animatoren te compenseren
 • om niet te moeten inzetten op een kwalitatief aanbod voor de oudste tieners.

 

Hulpanimator op het speelplein (15-jarigen zonder cursuservaring)

Als je kiest om met “hulpanimatoren” te werken, hou je best met een aantal zaken rekening.

 • Een goede omkadering is een minimumvereiste. Zet als speelplein éxtra in op het onthaal van deze jongeren, ondersteuning en coaching. Creëer duidelijke en haalbare verwachtingen, baken takenpakketten af en communiceer hierover voldoende naar hen en de rest van de ploeg.
 • De term “hulpanimator” is eerder ongelukkig gekozen aangezien het deelwoord animator een zekere opleiding, ervaring en verantwoordelijkheid impliceert. Naar animatoren, kinderen en ouders kan dit voor verwarring en verkeerde veronderstellingen zorgen. De VDS raadt speelpleinen dus aan om een alternatieve naam te bedenken. In speelpleinland kwamen volgende termen tegen: mini-moni, aspi-moni, startanimator, bijnanimator, junioranimator, page, side-kick, helfie, animassistent, animonini, manus,… Hou bij het bepalen van jullie term ook rekening met eventuele negatieve bijklanken zoals bij “nognimator”.
 • Neem steeds contact op met je verzekeringsmakelaar of check je verzekeringspolis grondig. In de meeste gevallen is het geen probleem om 15-jarigen structureel als animator op het speelplein in te schakelen, maar je kunt maar beter zeker zijn indien er toch iets zou gebeuren.
Dus kortom:

In de vrijwilligerswetgeving staat geen enkele verwijzing die een minimumleeftijd voor het vrijwilligerswerk voorschrijft. 

 • Naar analogie met de arbeidswetgeving, is het toegelaten om 15-jarigen (die hun 2 de jaar middelbaar hebben afgerond) als animator in te schakelen op het speelplein.
 • Bovendien laat ook het kadevormingsdecreet het toe dat je kan deelnemen aan een animatorcursus vanaf het moment dat iemand 15 jaar geworden is. Vanuit de VDS vinden we dat ook zij kort daarna hun stage moeten kunnen doen in het speelpleinwerk.

 

Specifiek voor 14-jarigen

 • Hen inschakelen als animator op het plein, ook al is dat éénmalig, kan niet en zou beschouwd worden als een inbreuk op de kinderarbeid.
 • Vanuit het tieneraanbod een deeltaak van een animator opnemen kan wel, als het onder begeleiding is én zonder enige verantwoordelijkheid door te geven.
 • Eénmalig een 14-jarige betrekken als vrijwilliger is in principe een mogelijkheid, maar ook daar is goeie omkadering en begeleiding uiterst noodzakelijk. Bovendien moet de ouder van een 14-jarige ook schriftelijk toestemming geven voor vrijwilligerswerk. Vanuit de VDS raden we dit niét aan.

Neem in elk geval eens contact op met je verzekeraar, of check je verzekeringspolis grondig. In de meeste gevallen is het geen probleem om 15-jarigen structureel als animator op het speelplein in te schakelen, maar je kunt maar beter zeker zijn indien er toch iets zou gebeuren.

Elke (nieuwe) animator heeft natuurlijk, los van de leeftijd, nood aan ondersteuning. Voor sommigen wordt dat deels al mee gevormd door een cursus animator. Als speelplein denk je best goed na over de ondersteuning die je aanbiedt aan verschillende jongeren op je plein!


Moeite om voldoende animatoren te vinden (bis)

De coronapandemie heeft het de speelpleinen niet gemakkelijk gemaakt om aan hun animatorenwerking te werken. Integendeel. Overal vingen we signalen op dat het heel moeilijk was om animatoren betrokken te houden bij de werking. Wat logisch is als je niet fysiek mag samenkomen, als alle informele momenten die jeugdwerk zo aantrekkelijk maken voor jongeren niet meer toegestaan zijn. 

Het sowieso al veranderde engagement van jongeren werd dus alleen nog maar versterkt door twee coronazomers. Dit maakte dat veel werkingen in de aanloop naar de zomer van 2022 enorm veel moeite hadden om voldoende animatoren aan te trekken. Gelukkig kwam het op een paar uitzonderingen na bij iedereen toch nog goed. Alleen iets meer last minute dan wenselijk is.

Wel zagen we dat er op verschillende werkingen een stevige uitstroom van ervaren animatoren was en een instroom van onervaren animatoren, waarvan veel nog maar 15 jaar oud en zonder een animatorcursus gevolgd te hebben. Neem daarbij dat animatoren die in 2022 aan hun derde zomer toezijn nu pas voor het eerst hun werking zonder coronamaatregelen konden ervaren. 

Het was voor ons een aanleiding om er een Pit. aan te wijden die inspeelt op het werken met ervaren en minder ervaren animatoren. Hoe ga je om met generatieverschillen tussen oude en nieuwe animatoren. 


Speelpleinvoorbeelden om te werven

Filmpjes kunnen aanstekelijk werkenFolders, brieven, affiches...


Andere wervingsideetjes in een notendop!

Een overzicht met andere good practices op speelpleinen die je kunnen inspireren om animatoren te werven, bv. een nachtelijke guerilla-actie, straffe sociale mediacampagne, bedrukken van broodzakken, een kettingmail....

We vroegen in 2021 via onze 5-jaarlijkse speelpleinenquête aan alle speelpleinverantwoordelijken op welke manier ze werven.
Hier het resultaat

Staat jouw waanzinnige wervingsactie hier nog niet tussen? Laat het weten aan je lokaal ondersteuner en we voegen het toe aan het lijstje! Steeds meer speelpleinen laten het beste van zichzelf zien op TikTok. De filmpjes van Speelplein Hest, Speelplein Kirrebisj en Speelplein KwikKwak werken erg aanstekelijk. Ook Speelplein Belspeelse liet zich volledig gaan op TikTok. Je vindt meer voorbeelden hier en hier.

Online, naast insta, is TikTok de place te be om je nieuwe animatoren te vinden. Probeer het uit! 


De wervingsfolder van Speelplein Olefant werd héél bewust bedacht. Hij speelt in op de 3 motieven waarom jongeren zich voor speelpleinwerk willen engageren. Niet alleen tekst, maar ook de beelden zijn op die manier gekozen. Geen vage omschrijven alsin 'een centje bijverdienen', maar concrete bedragen. De drempel om zulke vragen tijdens een infomoment of rechtstreeks aan de verantwoordelijken te stellen is te groot.

De animatoren kregen van de gemeente toelating om qua lay-out af te wijken van de huisstijl-afspraken binnen de gemeente, waardoor de folder ook beter kon aansluiten bij de leefwereld van jongeren. De folder kaderde in een grotere actie via diverse promokanalen. 23 jongeren zakten af naar het infomoment. Geslaagd! 


Wervingscampagne door Jeugd Roeselare. In de krokusvakantie van 2020 werd er een heuse photoshoot georganiseerd.
 Elke animator kreeg meteen een hippe nieuwe profielfoto om mee het woord te verspreiden! #helemaalspeelplein 

Ow ow... we kunnen nog wat volk gebruiken!

Merk je dat je nog wat animatoren kan gebruiken en de zomer is al in zicht?
Op korte termijn kunnen we deze acties meegeven:

Acties op korte termijn

 • Pas het speelsysteem aan. Stel je flexibel op. Door de bank genomen zien we dat je binnen een open speelaanbod met minder animatoren ook goed rond komt. 
  Bv. groepen samenvoegen, meer keuze en variatie - minder geleid aanbod...;
 • Zorg dat je animatorenploeg op een doordachte manier strategisch opstelt, zodat je het maximum uit één animator kan halen. (één animator om in te schrijven in plaats van twee; de animator vragen om op een bepaalde plek te blijven meespelen met de kinderen zodat hij/zij/die het overzicht kan blijven behouden,…);
 • Spreek oud-animatoren aan om bij te springen;
 • Schakel hulp in van volwassenen. Ouders van animatoren die eventueel organisatorische taken overnemen zodat we de druk bij de animatoren kunnen verlagen. Bv. mee de inschrijvingen bemannen, de vieruurtjes voorzien...;
 • Denk alvast aan de volgende dag! Iemand die rondbelt om ervoor te zorgen dat het morgen/ volgende week/ volgende maand wel genoeg mensen zullen zijn;
 • Schakel oudere tieners en hulpanimatoren in met duidelijk afgelijnde taken;
 • Organiseer een crisisvergadering om het wij-gevoel te versterken. Beseffen dat het zwaar zal zijn, maar met deze groep slaan we er ons door;
 • Werk met een tijdelijke inschrijvingsstop. We moeten denken aan de kwaliteit;
 • In het slechtste scenario communiceer je om het speelplein te sluiten. 

 

Op lange termijn

Werven is één deel van de puzzel, animatoren behouden het andere deel. Hoe langer je jongeren gemotiveerd aan boord kan houden, hoe meer keuze en gemakkelijker je vakantieplanning.

Specifiek rond het behouden en betrekken van animatoren op je speelplein heeft de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk 2 aparte pagina's op deze website ontwikkelt bomvol voorbeelden en informatie.   


Wat is dat voor een beestje zo'n animator?

Het verschil tussen een 'monitor' en een 'animator'. What's in a name!

80% van de animatoren komt uit de eigen gemeente en starten als ze 15-16 jaar zijn.

Diverse profielen op je speelplein


In het najaar van 2018 verscheen dit magazine over diverse profielen in een speelpleinwerking

De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk gelooft dat breder werven een deel van de strategie is om een sterk en voldoende groot team uit te bouwen. We vissen met zijn allen, ook de VDS, nogal graag in dezelfde vijver. Nochtans is er heel wat potentieel, jongeren én volwassenen, waarvan we de meerwaarde niet altijd beseffen of houden we de boot af uit angst voor het onbekende, voor een nieuwe dynamiek of spanningen in de ploeg. Dat gevaar is er zeker, maar de kansen zijn minstens even groot.

In dit nummer doen we een gooi naar verschillende profielen op het speelplein en laten we hen zelf aan het woord. Misschien spreken we in de toekomst niet alleen over de animatorenploeg van het speelplein en hebben we meer aandacht voor het volledige speelpleinteam?

Doe de test!

Kan jouw plein nog een beleidsmaker gebruiken? Of hebben jullie nog nood aan een een influencerOntdek welke profielen jij mist om tot een zo volledig mogelijke ploeg te komen!


Speelpleinwerk is jeugdwerk

De inspiratiebundel 'speelpleinwerk is jeugdwerk' naar aanleiding van het speelpleincongres in 2020 is een verzamelwerk van bijna 100 pagina's boordevol inzichten, indrukken en tips om jongeren aan je speelplein te binden. 

Dé oplossing bestaat helaas niet, maar een jaar van onderzoek en babbels met jongeren leert de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk dat tijd nemen, in gesprek gaan met jongeren en hen zelf de vraag te stellen: "Wat is nodig zodat jij je voor onze werking engageert en blijft engageren?", de meeste garantie biedt op succes.

Op www.speelplein.net/congres2020 vind je alle opnames en verslagen van sessies waaruit je meer inspiratie en inhoud haalt. 


Leesvoer op maat van speelpleinwerk

Are you cool? I'm cool! (2015)

Over tieners op het speelplein

De vernieuwde versie van deze DNA heeft het niet enkel over een prikkelend speelaanbod voor tieners, maar gaat ook dieper in op het doorgroeien van tiener naar animator.  Naast een brok ‘theorie’ vind je ook een aantal ‘anekdotes’ (uit het leven gegrepen) en een heleboel praktische tips om de doorstroming naar de animatorenploeg te stimuleren.

Bestel deze brochure (€ 5,95 )

Goe Gezien! (2012)

Handvaten om te communiceren met externe relaties.

Deze DNA-brochure geeft je speelpleinwerking handvaten om communicatie op te zetten met alle externe relaties. In het eerste deel hebben we het vooral over ‘onszelf’. Betere communicatie begint bij de speelpleinwerking zelf.

In een tweede deel bakenen we doelgroepen af en kijken we waar de communicatieprioriteiten liggen. Daarna bouwen we verder en zien hoe je met communicatie, imago, zichtbaarheid en public relations aan de slag kan gaan.

In de twee laatste delen wordt het praktisch: we gaan in op enkele belangrijke doelgroepen en geven je als kers op de taart een aantal waw-voorbeelden uit de speelpleinpraktijk, bv. rond werving van animatoren.

Bestel deze brochure (€ 5,95 )

Niet voor het geld, wel voor de leute (2009)

Waarom worden jongeren animator op het speelplein?

Op onze speelpleinen draaien elke zomer 20.000 animatoren mee. De brochure geeft jou de kaders om je animatoren(ploeg) te leren kennen en in te schatten. Daarnaast komen ook de motivaties van vrijwilligers aan bod, waarop je kan inspelen met wervingsacties en wordt er vertelt over een animatorvriendelijk klimaat dat de beste omkadering kan bieden.

Bestel deze brochure (€ 5,95 )

Waarom staan jongeren op het speelplein?


Handige brochures over het werven van vrijwilligers


Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk ontwikkelde in april 2018 de toolbox "vrijwilligers werven" om werk te maken van een uitgekiemd wervingsplan. Ontdek hoe het werkt en til je werving naar een hoger niveau!


 

“Niemand wil meer vrijwilligerswerk doen”, verzuchten deelnemers in onze trainingen regelmatig. “En als ze komen, zijn ze zo weer weg”, voegen anderen eraan toe. We vertellen dan dat uit allerlei onderzoek blijkt dat er eerder meer dan minder mensen bereid zijn zich vrijwillig in te zetten dan pakweg dertig jaar geleden. En dat dus niet het aantal vrijwilligers vermindert, maar wel de manier waarop ze zich inzetten." - heel herkenbaar.


Onze noorderburen, MOVISIE Training & Advies, ontwikkelde een brochure 'vrijwilligers: vinden en binden van betrokken medewerkers'.

 

Interessante PowerPoints

Engageren van vrijwilligers via sociale media

In 2019 maakte Mediaraven een interessante vorming rond het engageren van vrijwilligers via sociale media. Bekijk de PowerPoint.

Hoe bereik je kinderen en jongeren met een migratieachtergrond?

Tiqah focust om dit te bereiken op "etnomarketing". Een marketingstragie die er van uitgaat dat traditionele communicatie nog vaak berust op een stereotiepe – en achterhaalde – aanpak. De term etnomarketing verwijst naar het optimaal inzetten van uw merk- en marketingstrategie om de nieuwe (jonge) belg, die ook vaak een migratie achtergrond heeft, te bereiken.


Bewijs van goed gedrag en zeden

Het opvragen van een "Attest goed gedrag en zeden" oftewel "een uittreksel uit het strafregister" is sinds 1 februari 2023 verplicht voor alle meerderjarige animatoren die tewerkgesteld worden via een contract (denk aan Artikel 17 of studentenjobs,..). Vrijwilligerscontracten (dus zonder vergoeding of met een vrijwilligersvergoeding) zijn vrijgesteld van deze wetgeving. 
Meer lezen ... 


Advies ter plaatse

 • Je denkt na over een nieuw wervingsbeleid.
 • Je wil een geslaagde wervingsactie op poten zetten.
 • Je hebt hulp nodig bij het opzetten van een infomoment voor nieuwelingen.

Een stafmedewerker of een ervaren VDS-vrijwilliger komt graag langs voor een advies ter plaatse. Je mag van hen een onderbouwd advies verwachten, aangevuld met voorbeelden en eigen ervaring. Leden krijgen 2 adviezen per jaar gratis! 

Meer lezen over advies ter plaatse.

Vorming op maat

Ben je als verantwoordelijke nog op zoek naar extra vorming? Wil je je graag laten inspireren door ons en door speelpleinverantwoordelijken? Jaarlijks organiseert de VDS in januari/februari enkele vormingsdagen voor startende speelpleinverantwoordelijken. Sinds 2021 zijn dit er 4. Eentje daarvan onder de naam 'Jeugdwerker - Coach van je animatoren', waarbij het ook over het werven van nieuwe animatoren gaat. Kom af, we hebben een glijbaan op ons steunpunt in Mechelen.