SPEELPLEIN DIT WERKJAAR 2021-2022

Op deze pagina maken wij voor jou de vertaling van de actuele stand van zaken met betrekking tot corona. 
Laatste update op 21/01/2022 (21u)

Update Overlegcomité 21/01/2022: We have a 'barometer'

Van acuut crisisbeheer naar duurzaam risicobeheer

 • De BAROMETER is geboren, er zijn drie codes (geel-oranje-rood).
  Deze barometer gaat in op vrijdag 28/01 en zal starten in code rood.
 • Wanneer een volgende fase kan ingaan is nog niet helemaal duidelijk, is de taak van het overlegcomité en zal naast epidemiologische cijfers en de cijfers in de zorg ook rekening houden met maatschappelijke draagkracht, mentaal welzijn, socio-economische impact. Een grote stap vooruit. 
 • De barometer is één instrument binnen een middellangetermijnstrategie. Het gaat niet om een juridisch instrument, maar een instrument ter ondersteuning van de besluitvorming door het Overlegcomité. De beslissingen van het Overlegcomité worden vastgelegd in notificaties en desgevallend vertaald in het KB of andere reglementering. Als uitgangspunt wordt de barometer geactiveerd tot eind juni 2022.

Voorspelbaarheid

De ‘coronabarometer’ weerspiegelt de druk op de zorg en schetst bijhorende maatregelen voor het jeugdwerk volgens 3 kleurcodes: geel, oranje en rood. Hoe meer mensen gehospitaliseerd worden en op intensieve zorgen terecht komen, hoe meer de barometer opschuift naar code rood en vice versa. Daarnaast zal men naast epidemiologische cijfers en cijfers in de zorg ook rekening houden met maatschappelijke draagkracht, mentaal welzijn en de socio-economische impact. 

Wie de feitelijke cijfers en voorspellingen dus opvolgt, kan ook inschatten welke kant de barometer uitgaat en zich dus voorbereiden op de geplande maatregelen per kleurcode. Die voorspelbaarheid is een héle stap vooruit als je een speelpleinwerking moet organiseren.

Voorspelbaarheid richting de krokusvakantie:

Via de website van Sciensano kan je de epidemiologische cijfers volgen.
Ze maken met regelmaat voorspellingen. 


Geplande maatregelen per kleurcode

Let op! Dit is een leidraad. Het overlegcomité kan steeds strengere maatregelen afkondigen!


De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk is erg blij dat er na de absurditeiten in de kerstvakantie opnieuw naar de jeugdsector is geluisterd. We zijn opgetogen met de komst van de barometer en de inhoud ervan. Dit geeft opnieuw het nodige perspectief voor kinderen, jongeren en verantwoordelijken. We waren blij verrast met de geplande maatregelen, zelfs in code rood. We moeten echter beseffen dat dit enkel mogelijk is omwille van besmettelijkere variant die weliswaar minder ziek maakt en voor hospitalisaties zorgt! 


Laatste woord ligt bij Overlegcomité

De geplande maatregelen per kleurcode zorgen voor voorspelbaarheid, maar zijn ook breed (bv. aantal deelnemers) en optioneel (bv. testing). Het laatste woord ligt steeds bij het Overlegcomité die op basis van een actuele inschatting de maatregelen binnen een kleurcode verder afbakent (strenger of minder streng is). 

Zo starten we vrijdag in code rood. Het schema bij de barometer geeft aan dat binnenactiviteiten tussen de 50 en 100 deelnemers zijn toegestaan. Echter, volgens de huidige situatie heeft het Overlegcomité beslist om af te bakenen op max. 80 deelnemers (excl begeleiding). De maatregelen zijn van kracht van 28/01 tot het volgende Overlegcomité. 80 is dus een afweging/beslissing door het Overlegcomité in de marge van 50 tot 100. De strengst mogelijke maatregelen zijn niet nodig nu (die zou dus 50 zijn). 


In een notendop wat we nu al weten:

 • Binnenactiviteiten tot 80 personen (excl begeleiding) zijn toegestaan. Iedereen boven 6 jaar draagt een mondmasker tenzij de aard van de activiteit dit niet toelaat (bv. fysiek, intensieve activiteit) of je een veilige afstand kan houden (bv. knutselen met voldoende afstand tussen de deelnemers).
 • Buitenactiviteiten tot 200 personen (excl. begeleiding) zonder mondmasker, tenzij de locatie waar je bent dit vraagt.
 • Overnachtingen mogelijk tot 80 personen (excl begeleiding). Ouders wordt aanbevolen een zelftest af te nemen bij de kinderen voor vertrek. Jongeren die een kadervormingscursus volgen, worden gevraagd  om vooraf een PCR-test of test via de apotheek te laten afnemen en achteraf een zelftest te doen. 

Je kan vanaf vrijdag 28/01 opnieuw binnen activiteiten doen, ook als je geen sportieve activiteiten doet of geen werking voor kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare contexten of voor kinderen en jongeren met een beperking organiseert.


De verdere details zijn nog niet gekend (bv. noodprocedure...).
Daarover informeren we van zodra er meer duidelijkheid is.

De beslissing rond testing wijkt af van de houding rond testing die we met de jeugdsector tot nu altijd hebben ingenomen. Maar we voelen dat ook de nood voor activiteiten met overnachting zeer hoog is en er een verschuiving heeft plaatsgevonden rond de houding tav testing. We benadrukken dat testing bij kinderen noch jongeren en cursisten een verplichting is, dat de verantwoordelijkheid bij ouders en/of deelnemers ligt, en we kijken de komende dagen welke bijkomende informatie we kunnen voorzien voor wie testen financieel, logistiek en psychologisch/pedagogisch verre van evident is.  


Nu donderdag overleg met minister Dalle

Aanstaande donderdag 27 januari is er een overleg met het kabinet van minister Dalle gepland waarop de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk uitgenodigd is: "We plannen graag een overleg in met het oog op het bekijken van de stand van zaken, alsook van eventuele hangende vragen en/of aandachtspunten."

Via onderstaande link kan jij jouw vragen, suggesties en bezorgdheden delen die wij donderdag moeten meenemen. We bundelen alles en zijn jouw stem. Onderstaande werd (nog) niet geüpdatet na 21/01/2022.
Zodra we meer details kennen, vullen we de inhoud van veelgestelde vragen verder aan. 

Veel gestelde vragen

Iemand is ziek en eventueel besmet met COVID - update 18/10/2021

Zieke kinderen stuur je naar huis.
Je vraagt of ouders je op de hoogte houden wanneer er een COVID-test wordt afgenomen. Vraag hen uitdrukkelijk om te vermelden dat het kind deelnam aan jullie speelinitiatief!
Bij een besmetting blijft h
et protocol van de zomervakantie voorlopig van kracht.

Dat betekent in theorie dat:

 • Je wacht tot contacttracing je opbelt om de deelnemerslijst te bezorgen.
  Je zorgt er dus voor dat je de gegevens van alle deelnemers kunt doorgeven wanneer tracing je belt tot 2 dagen voor contact met de persoon die een positieve test heeft afgelegd. Tracing bepaalt in overleg samen met de verantwoordelijke welke kinderen en animatoren laag of hoog risico zijn. 

  Volgens de noodprocedure voor het jeugdwerk is een hoogrisico-contact iemand die meer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter afstand van de besmette persoon zat/activiteiten deed. Net zoals in de zomervakantie zijn dat hoofdzakelijk deelnemers die samen aten, dichtbij elkaar een activiteit deden of in dezelfde ruimte geslapen hebben. Als begeleider is het moeilijk om afstand te houden, dus zal je meestal een hoog risico contact zijn van je deelnemers. 
  (bron: de Ambrassade in opdracht van de Vlaamse Overheid)


In de praktijk merken we al sinds de start van corona dat tracing niet vlot verloopt en deze dienst sinds de zomer zelfs een strengere, federale procedure (1 besmetting = iedereen hoogrisicocontact) toepast. Na herhaaldelijk aandringen op bijsturing zowel bij tracing als kabinetten, ook nog in aanloop naar de herfstvakantie, stellen we helaas vast dat er weinig verandert. Daarom adviseert de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk in de praktijk dan ook om bij een besmetting:

 • Zelf contact op te nemen met contacttracing op het ogenblik dat je weet hebt van een besmetting: 02 214 19 19. Let op: tracing is enkel bereikbaar tijdens de kantooruren. Geef énkel de gegevens door van de kinderen die je zélf als een hoogrisico-contact beschouwd volgens de procedure jeugdwerk, énkel die.

  Kan je tracing niet bereiken. Tracht dan de arts van de besmette deelnemer/animator of eigen arts waarmee het speelplein een goed contact heeft te contacteren en af te stemmen wat je als speelplein best doet. Mocht je een eigen preventiedienst hebben (bv. bij gemeentelijke speelinitiatieven), kan je ook bijkomend daar extra advies inwinnen.  

 • Heb je weet van een besmetting, licht dan de ouders van andere deelnemers in.
  De ouders van kinderen die jullie als hoog-risicocontact hebben gedefinieerd vraag je om waakzaam te zijn en in afwachting dat tracing hen contacteert voor een PCR-test contacten te beperken (= ook niet meer deelnemen aan jullie werking). Opnieuw: Je vraagt ouders om testresultaat, negatief of positief, ook aan jullie werking door te geven.  Vraag hen uitdrukkelijk om te vermelden dat het kind deelnam aan jullie speelinitiatief!

  De ouders van kinderen die jullie als laag-risicocontact hebben gedefinieerd vraag je om waakzaam te zijn en bij de minste twijfel naar de dokter te gaan. Je vraagt ouders om indien er een test volgt het testresultaat, negatief of positief, ook aan jullie werking door te geven.  Vraag hen uitdrukkelijk om te vermelden dat het kind deelnam aan jullie speelinitiatief!

 • De werking sluiten of niet is afhankelijk van meerdere factoren: één of meerdere besmettingen, leeftijd deelnemers, tijdstip waarop de eerste besmetting wordt bevestigd... We vragen speelinitiatieven vanuit het 'goede huisvader'-principe een weloverwogen keuze te maken. We blijven als maatschappij trachten om het virus zo weinig mogelijk ruimte te geven. Twijfel je of zoek je een extra klankbord dan kan je onze lokale ondersteuners naar een tweede mening vragen. We zijn ook bereikbaar op het noodnummer. In principe kan de werking openblijven voor nieuwe deelnemers, deelnemers die als laagrisico-contact zijn gedefinieerd, kinderen -12 die op dag 1 negatief zijn getest en deelnemers +12 die een negatieve test aflegden op dag 1 op voorwaarde dat ze volledig gevaccineerd zijn.

 

Wat zijn de quarantaine -en testingregels - update 18/10/2021

Hiervoor kijken we naar de regels die momenteel in het onderwijs worden gehanteerd. 

 • Voor leerlingen jonger dan 12 jaar (inclusief kleuters) gelden vanaf 27 september deze regels voor testing en quarantaine:

Bij een hoogrisicocontact op school moeten ze een (kindvriendelijke) PCR-test afleggen op dag 1 en dag 7. Als het resultaat op dag 1 negatief is, hoeven zij niet meer in quarantaine te blijven.

Bij 2 of meer besmettingen binnen een periode van 1 week in een klas — en waarbij de transmissie hoogstwaarschijnlijk ín de klas heeft plaatsgevonden  — wordt de volledige groep beschouwd als hoogrisicocontact (clusterbesmetting). De groep wordt getest op dag 1 en dag 7. Bij een negatief testresultaat op dag 1, mogen de leerlingen in kwestie meteen uit quarantaine.

 • Voor leerlingen vanaf 12 jaar en personeelsleden geldt een onderscheid naar gelang van hun vaccinatiestatus. 

 

Niet- of onvolledig gevaccineerd HRC

Volledig gevaccineerd HRC
(+ kinderen <12j ifv context)

HRC <180 dagen na voorgaande infectie

Quarantaine

Minstens 7d na het contact indien negatieve test / 10d zonder test

Tot ontvangst neg. resultaat eerste test/ 10d zonder test

                   -

 Testen

Zo snel mogelijk na identificatie
+ D7 na laatste risicocontact
+ Indien symptomen optreden

Indien symptomen optreden (geen systematische test owv. risico vals-positief)

Sociale contacten

Vermijden tijdens quarantaine + vermijden risicopersonen nadien (tot 14d na contact)

Risicopersonen vermijden
gedurende 14 dagen

Risicopersonen vermijden
gedurende 14 dagen

Opvolging gezondheidstoestand

14 dagen

14 dagen

14 dagen

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunnen kinderen en jongeren uit de risicogroepen deelnemen?

We hanteren de lijst met risicogroepen die door de experten wordt naar voor geschoven. Als een kind/jongere deel uitmaakt van een risicogroep, hebben ouders of opvoedingsverantwoordelijken de verantwoordelijkheid om op de medische fiche aan te geven of de ziekte/aandoening onder controle is (bv. met medicatie). Bij twijfel wordt aangeraden advies van de huisarts te vragen om te kunnen deelnemen aan het aanbod. Ga zeker in gesprek bij vragen of discussie hierover en zoek naar inclusieve oplossingen indien mogelijk.        

Moeten we onze deelnemers blijven registreren?

Blijf voorlopig de gegevens bijhouden van je deelnemers. We zijn er ons van bewust dat dit een drempel geeft voor veel werkingen, en bekijken wanneer dit niet langer nodig is.  


Onze dienstverlening

speelplein.net/dienstverlening verzamelt alle besluiten, aanpassingen en wijzigingen met betrekking tot onze eigen VDS-dienstverlening. Gezien de maatregelen min of meer ophouden te bestaan en het 'normale' leven zich herpakt, voorziet de VDS ook opnieuw in een normale dienstverlening vanaf september 2021. Steeds onder voorbehoud van eventuele nieuwe opgelegde maatregelen. 


VDS blijft bereikbaar

Tijdens de kantooruren kan je de VDS bereiken op het nummer: 015 28 73 90 of je belt rechtstreeks met jouw lokaal ondersteuner

Elke schoolvakantie zijn we 24/7 bereikbaar op het noodnummer 
bij een ernstig ongeval, crisis of incident op je speelplein. Je vindt het noodnummer naar aanloop van elke vakantie op www.speelplein.net/contact