18 feb 2022

Vanaf nu verplicht gebruik van het modelattest voor de terugbetaling van 'kindoppas'.

 

In 2021 besliste de overheid werk te maken van verdere digitalisering van de papierwinkel en in te zetten op een digitaal modelattest voor de terugbetaling van 'kinderoppas'. Ook speelpleinwerk valt onder dit attest. 

Op 27 januari 2022 werd het uiteindelijke besluit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en gaan alle veranderingen in. 

 

Meer lezen over fiscale attesten

Klik hier om meer te lezen over fiscale attesten . Daar vind je alle informatie over de fiscale attesten. 


Fiscaal attest?

Ouders krijgen van de Overheid een belastingsvoordeel bij het betalen van kinderopvang en vrijetijdsactiviteiten. 
Via een fiscaal attest kan een organisatie aanduiden hoevaak een kind aanwezig was op de werking en hoeveel de ouders hiervoor hebben betaald. 

Een fiscaal attest gaat altijd over het vorige jaar. Schrijf je dus in 2022 een fiscaal attest uit, gaat dit over de bedragen die ouders in 2021 uitgaven. 

Een deel van dit bedrag krijgen de ouders dan, via hun belastingen, terugbetaald. Het fiscaal attest voorziet hier voldoende gegevens voor. 

Tot vorig jaar kon een werking gebruik maken van een modelattest of zelf een attest voorzien. Het was niet verplicht om ouders dit attest standaard aan te bieden. Indien ouders er achter vroegen, was de werking wel verplicht hierin te voorzien. 

Fiscale attesten vanaf 2022 (aanslagjaar 2023)

Verplicht gebruik van het modelattest

Het voorzien en afleveren van een fiscaal attest is vanaf nu verplicht voor elke erkend 'kinderopvanginitiatief'. Speelpleinen en speelinitiatieven dienen hier dus aan te voldoen. 

De overheid werkt vanaf 2022 met een verplicht modelattest. Werkingen mogen geen gebruik meer maken van hun eigen attest. 

Inzetten op digitalisatie van het attest

De Overheid voorziet een tool waar organisatoren de fiscale attesten voor hun werking kunnen uploaden. Via deze tool worden alle gegevens ingeladen en na goedkeuring automatisch gekoppeld aan de belastingsaanvraag van de ouders. 

De digitalisatie is verplicht vanaf 27/01/2022. Alle gepresteerde dagen tussen 01/01/22 en 26/01/22 mogen technisch gezien nog via de vorige regeling gebeuren (niet online, gebruik van eigen attest). De VDS raadt werkingen echter aan om zoveel mogelijk gebruik te maken van de nieuwe manier van werken. Dit voorkomt het opstellen van 2 verschillende attesten voor 2022. 

De digitalisatie is verplicht voor alle organisatoren, buiten die organisatoren die digitaal of technisch niet in staat zijn om te voldoen aan de technische eisen. Die werkingen mogen gebruik maken van een papieren versie. 

 • Zij zijn wél verplicht om het model attest te gebruiken 
 • Zij dienen het fiscaal attest aan de ouders te bezorgen, zodat de ouders dit zelf kunnen inladen in hun eigen profiel.

 

Waarom brengt de overheid hier verandering in?

De overheid wil, met de verplichting en de digitalisering van de fiscale attesten, er voor zorgen dat alle ouders gebruik kunnen maken van het fiscaal voordeel dat voorzien is. 

Zo krijgt élke ouder een deel van het inschrijvingsgeld terug en komt dit ten goede aan jouw speelpleinkinderen. 

Als VDS zien we dus ook het nut in om jullie als organisator zoveel mogelijk mee te nemen in deze nieuwe manier van werken. 
De VDS is er zich van bewust dat dit weer en extra administratieve taak is voor jullie werking. We hopen gewoon dat het aanbrengen van de gegevens in de online tool van de overheid vlot kan gebeuren zodat jullie hier zo min mogelijk problemen mee hebben. 


De digitalisatie is verplicht voor alle organisatoren, buiten die organisatoren die digitaal of technisch niet in staat zijn om te voldoen aan de technische eisen. Die werkingen mogen gebruik maken van een papieren versie.

Welke gegevens heb je nodig?

Voor het opmaken van zo'n (digitaal) modelattest dien je verschillende gegevens op te vragen bij de ouders. Dit gaat over zowel gegevens van het ingeschreven kind als van de ouder waarnaar het fiscaal attest gericht is. 

De VDS maakte een modelattest met een heleboel extra info. Je kan hem via deze pagina downloaden. 

Hieronder vind je ook nog eens een oplijsting van alle gegevens die nodig zijn. 

Algemene organisatiegegevens

Naam van de instantie of de persoon die instaat voor de opvang 

 • Speelpleinen/speelinitiatieven georganiseerd door de gemeente: Naam van de werking / gemeente. 

 • Speelpleinen/speelinitiatieven georganiseerd door een vzw, vso of feitelijke vereniging:  naam van de eind-verantwoordelijke / naam van de werking

KBO nummer 

 • KBO= het identificatienummer dat de werking kreeg van de Kruispuntbank van Ondernemingen. Is meestal gelijk aan het btw-nummer.
 • Niet verplicht om in te vullen.

Adres van de instantie

VAK I

Dit vak moet ENKEL ingevuld worden indien de organisator van het speelinitiatief niet de vergunner is of gelinkt is aan een schoolinstantie. Dus enkel werkingen die georganiseerd worden door een vzw, vso of feitelijke verenigingen dienen dit vak in te vullen. Zij verklaren daar op welke manier zij erkend worden in hun werking en wie hen die erkenning heeft gegund. Ze verklaren daar ook wanneer hun werking geopend is.

Gemeentelijk georganiseerde werkingen mogen dit leeg laten.

VAK II

Volgnummer van het attest 

 

Gegevens van de schuldenaar van de uitgaven voor kinderoppas

 • Naam, voornaam, rijksregisternummer, adres. 
 • De schuldenaar is diegene die het kind ten laste heeft en de uitgave heeft gedaan voor de opvang. (vb1)
 • Het is ook mogelijk dat een ouder geniet van 'fiscaal co-ouderschap'. Beide ouders dienen dan (apart) een fiscaal attest in te dienen voor de door hen betaalde opvangperiode. Beide zullen dan van een fiscaal voordeel kunnen genieten. (vb2)
 • Indien de opvang door een derde wordt betaald, maar in naam van de schuldenaar wordt uitgevoerd, dient hier dus niet de betaler maar de schuldenaar te staan. (vb3)
 • Indien de betaling wordt gedaan door een ouder die het kind niet ten laste heeft, wordt het formulier opgesteld, maar zal die schuldenaar niet kunnen genieten van het belastingsvoordeel. Ook de ouder die het kind wél ten laste heeft ontvangt geen belastingsvoordeel. (vb4) 

 

Gegevens van het kind

 • Naam, voornaam, rijksregisternummer, geboortedatum, adres.

 

Periode waarin het kind is opgevangen

 • Periode ; Speelpleinen en speelinitiatieven vullen bij voorkeur een zo'n specifiek mogelijke periode in. Indien het kind meer dan 4 periodes deelneemt of indien de werking dit zelf wenst, is het toegestaan om meerdere fiscale attesten (per periode, of per groep van periodes) uit te schrijven.
 • Aantal dagen; Aantal dagen die werden betaald in het belastingsjaar én dat het kind effectief aanwezig was. Was het kind op bepaalde betaalde dagen (onwettig) afwezig en/of werden er terugbetalingen gedaan door annulatie, mogen die hier niet worden aangegeven
 • Dagtarief; De dagprijs is de prijs dat 1 officiele dag op de werking kost. Indien de organisator met een weektarief werkt, dient met het weektarief te delen door het aantal dagen dat het kind effectief aanwezig was. Het is niet verplicht om hier een prijs te vermelden, tenzij de dagprijs de vastgelegde dagprijslimiet overschrijd. Deze limiet wordt jaarlijks bepaald en dient de organisator zelf op te zoeken.  Annulatiekosten of andere kosten mogen hier niet aan toegevoegd worden.
 • Ontvangen bedrag; Volledige som die dat belastingsjaar werd betaald. Opgelet: dit gaat enkel over het bedrag dat werd betaald tijdens de periode waar dit attest over gaat. Indien een openingsperiode van de werking doorloopt in het volgende jaar, mogen enkel de dagen ingvuld worden dat werden betaald voor het einde van het jaar. Wordt er pas in het volgende jaar gefactureerd voor de hele afgelopen periode, mag dit niet op hetzelfde attest staan, maar mag dit pas aangegeven worden bij het volgende aanslagjaar.

 

MAG JE RIJKSREGISTERNUMMERS OPVRAGEN?
Ja! Door de aanpassingen rond de fiscale attesten werd de GDPR-wetgeving automatisch mee opgenomen in deze aanpassingen. 

Organisaties krijgen hierdoor automatisch de goedkeuring om de rijksregisternummers op te vragen in het kader van de fiscale attesten. Het is zelf zo dat organisaties hun eigen reglementen niet moeten aanpassen en opnieuw laten goedkeuren door ouders om deze aanpassing aan te kondigen. 

Je mag dus zonder problemen rijksregisternummers van de kinderen en ouders opvragen, deze bijhouden en behandelen. Zolang het in het kader van de fiscale attesten is. 


Hoe gaat dit nu in zijn werk?

Activiteiten die plaatsvonden in 2021

Dien je nog fiscale attesten uit te schrijven voor het inkomensjaar van 2021, kan je dit doen op de manier dat je dit voordien altijd deed.

 • Ofwel gebruik je het modelattest dat de regering voor dat jaar voorzag.
 • Ofwel maak je gebruik van je eigen fiscaal attest dat je voor jouw werking opmaakte. 

Je bezorgt de fiscale attesten aan de ouders zelf, via de post of via een digitaal communicatiemiddel. De ouders dienen dan zelf deze gegevens in te vullen in hun eigen belastingsaangifte.

Activiteiten die plaatsvonden tussen 01/01 en 26/01/2022

Activiteiten die plaatsvinden in 2022, dienen pas op het fiscaal attest van 2023 aangegeven te worden. 

De activiteiten die plaatsvonden voor de verplichting van het nieuwe systeem hebben twee opties. 

 • Je gebruikt de oude manier van fiscale attesten uitschrijven voor de activiteiten die betaald werden en plaatsvonden tussen 01/01 en 26/01/2022 (zie hierboven)
 • Je beslist om deze activiteiten toch mee op te nemen in het nieuwe systeem. Je gebruikt dus de gegevens van het verplichte modelattest en doet de aangifte online

De aangifte moet gebeuren voor 1 maart 2023 en zal vermoedelijk begin februari 2023 open staan. 

Activiteiten vanaf 27/01/2022

Vanaf nu is het verplicht om;

 • Alle gegevens op te vragen die nodig zijn om de online aangifte en/of het modelattest in te vullen. 
 • Online aangifte te doen, tenzij jouw organisatie technisch niet in staat is om dit te doen. 

 De aangifte moet gebeuren voor 1 maart 2023 en zal vermoedelijk begin februari 2023 open staan.  

De publicatie in het Belgisch Staatblad duidt op het feit dat de online aangifte niet wegneemt dat de organisatie niet op een manier moet communiceren naar de ouders dat het fiscaal attest is uitgeschreven. Het is echter nog niet duidelijk op welke manier die communicatie moet verlopen. 

 

 In't kort

 • Je verzamelt alle verplichte gegevens, per ingeschreven kind. 

 • Je zal in februari-maart van elk jaar (startend met 2023) alle verzamelde gegevens van het jaar voordien online moeten aangeven bij de overheid. 
  Hoe dit zal gebeuren is nog niet helemaal duidelijk.  Dit kan mogelijk via een automatische link tussen jullie eigen (officieel) inschrijvingssyteem gebeuren, of via een algemene excellijst die je dan kan inladen in de online tool. 
  Je hoeft dus de verzamelde gegevens niet individueel in elk apart modelattest gaan invullen en inladen. 
 • Er zal nog communicatie moeten gebeuren naar de ouders, na het indienen van de online gegevens. Hoe dit verloopt is ook nog niet duidelijk.

 

Het modelattest - extra info

De VDS verzamelde alle extra informatie over het modelattest en de in te vullen gegevens in 1 document. 

Download het modelattest met extra info hier.

Het model attest - blanco

Hier vind je het modelattest voor de komende jaren. 

Online aangifte doen van de fiscale attesten

De overheid voorziet een nieuwe tool om alle gegevens te verzamelen om online de aangifte te doen. 

Je kan terecht op de site van Belcotax-on-web. Je vindt daar handleidingen, extra informatie en FAQs. 

FAQ van de overheid

Op de website van Myfin vind je een heleboel vragen met hun antwoord. Bekijk ze hier.


De VDS blijft vinger aan de pols houden!

 

Begin januari schreven we een nieuwsbericht over de aankomende aanpassingen aan het fiscaal attest. Heb je nood aan meer achtergrond informatie, lees geruct daar alles nog eens door. 
Zo ben je ook op de hoogte over waar wij jullie stem vertegenwoordigen rond dossiers als dit.