30 apr 2019

Het decreet is goedgekeurd!

Dit heeft invloed op jouw speelplein


De Vlaamse regering sleutelde sinds 2015 aan een decreet “houdende de organisatie van buitenschoolse opvang en de afstemming tussen buitenschoolse activiteiten”. Op 24 april 2019 werd het decreet officieel goedgekeurd. Het decreet wil een antwoord bieden aan het opvangtekort in Vlaanderen door buitenschoolse opvang te organiseren en wil samenwerking met buitenschoolse activiteiten, waaronder speelplein, stimuleren.

De grote krachtlijnen uit het decreet zijn:

  • De regie ‘buitenschoolse activiteiten’ wordt verlegd van het Vlaamse niveau naar het lokaal bestuur. 
  • De afstemming met buitenschoolse activiteiten wordt vorm gegeven in een lokaal samenwerkingsverband.
  • Een kwaliteitslabel voor organisatoren van kleuteropvang die daar voor kiezen.
  • De zelfontplooiing en het speelplezier van het kind centraal.

De volledige versie van het decreet vindt u hier.


In werking vanaf 1 januari 2021

Het decreet treedt in werking op 1 januari 2021.
Er komen nog uitvoeringsbesluiten, een inspiratiekader over kwaliteit en er zijn overgangsmaatregelen. 
Nog even tijd dus...of toch niet?

Veel steden en gemeenten zijn al even aan het wachten op het decreet. We merken dat er nu al geëxperimenteerd wordt en allerlei samenwerkingen actief zijn. Bovendien worden volop meerjarenplannen geschreven en acties bepaald. Een verwittigd man/vrouw/speelplein...


Kansen voor speelpleinwerk

De VDS ziet kansen, in de eerste plaats voor de kinderen. Want samenwerken leidt tot sterker speelpleinwerk. Maar de lokale realiteit speelt mee en zal bepalend zijn of deze kansen kunnen benut worden. Daarom ook dat onze lokale ondersteuners advies (komen) geven op maat van jullie werking.

De kansen liggen volgens de VDS in:

Eigenheid

Sterkere samenwerking zorgt er voor dat speelpleinwerkingen terug kunnen naar de kern van de zaak: door en mét jongeren een gevarieerd speelaanbod voor kinderen organiseren. Samenwerking kan de druk op jongeren en speelpleinwerk verlagen.

Communicatie

Maak anderen ambassadeur van het speelplein. Laat hen mee vertellen hoe straf en kwalitatief jullie werking is, wat jullie werking uniek maakt in vergelijking met ander aanbod, waarom kinderen en jongeren naar jullie speelplein zouden moeten komen.

Werving

Jullie kunnen diverse kinderen en jongeren, die nog niet bereikt worden, in contact brengen met het speelplein.

Belangenbehartiging

Krachten worden er gebundeld om de belangen van de partners en om de stem van kinderen te vertegenwoordigen in de gemeente.

Delen van expertise

Delen van expertise in spelen, in doelgroepen, drempels, referentiekaders, materiaal, binnen- en buiteninfrastructuur...


Denk na over de eigenheid van je speelplein. Benoem ze en pluk de vruchten!

Opkomen voor je eigenheid!

Een belangrijk aspect om mee te nemen in samenwerkingen, is de eigenheid van speelpleinwerk.
Het zorgt er immers voor

  • …dat er een basis is, waar volgens ons niet mag aan geraakt worden.
  • …dat er een sterke en unieke partner mee aan tafel komt.

Hoe gaat het verder?

De VDS volgt dit verder op via overleg op Vlaams en lokaal niveau. We doen dit niet alleen, maar in overleg met partners zoals VVSG, ISB, Bataljong en De Ambrassade. We werken ook aan een ondersteuningsaanbod voor speelpleinwerk.

De VVSG organiseert, ism de VDS, een Lerend Netwerk Regie “Buitenschoolse kinderopvang in samenwerking met vele partners”. De doelgroep van het Lerend Netwerk zijn beleidsmakers, zowel ambtenaren als mandatarissen en start op 24 september 2019.

Onze partner, Speelmakers, die met ons streeft naar meer en betere speelkansen voor elk kind, biedt ondersteuning op vlak van spelen voor actoren in de kinderopvang.

Onze lokaal ondersteuners komen jullie graag inspireren met visie en voorbeelden uit de praktijk en op maat van jullie speelplein, al dan niet in functie van de meerjarenplannen.

Voor je samengevat in een nieuwe infofiche


Onze informatie over het decreet, onze visie op het decreet en een reeks goede voorbeelden hebben we verzameld in een nieuwe infofiche.


Is speelplein opvang?

Er is een spanningsveld tussen speelplein en opvang, tussen wat speelpleinwerk wil zijn en wat “anderen” soms willen en verwachten dat speelpleinwerk is. Die spanning is er al lang en zal er waarschijnlijk nog even blijven. Zeker als de nood aan opvang lokaal een groot probleem is en blijft.

Lees er meer over op www.speelplein.net/opvang