22 nov 2021

SPEELPLEIN DIT WERKJAAR 2021-2022

Op deze pagina maken wij voor jou de vertaling van de actuele stand van zaken met betrekking tot corona. 
Laatste update op 03/12/2021 (18u)

UPDATE 03/12

Op het Overlegcomité van 03/12 werden voor het eerst vrijetijdsactiviteiten (bv. jeugd en sport) voor kinderen en jongeren uit elkaar getrokken. Dat zal problemen en veel onduidelijkheid geven. Hoewel wij als jeugdwerk de vierde golf mee willen inperken, zijn we ontgoocheld in de willekeur en absurditeit waarmee beslissingen genomen worden. Volwassenen voortrekken op onze kinderen en jongeren vinden we niet kunnen. Dit doet pijn aan ons jeugdhart. Laat ons sámen onze verantwoordelijkheid nemen zoals het jeugdwerk de voorbije 20 maanden heeft getoond, mét en voor kinderen en jongeren. 

Alle maatregelen gaan in vanaf zaterdag 04/12. 

Het Koninklijk Besluit dat vanmorgen werd gepubliceerd meldt: "Net als de bestaande maatregelen, gelden de nieuwe maatregelen tot en met 28 januari 2022. Weliswaar worden de epidemiologische omstandigheden opgevolgd en worden de maatregelen tijdens een nieuw overlegcomité in de week van 20 december geëvalueerd." 


Maatregelen voor jeugdactiviteiten
 

 • 🌿 Activiteiten buiten kunnen. Vermijd intensief fysiek contact.
 •  🏠 Hoe absurd het ook mag klinken, binnen zijn enkel sportactiviteiten toegelaten, ook als speelpleinwerking. Ventileer en zorg voor een geschikte ruimte.
 • 😷 Mondmaskers zijn binnen verplicht vanaf 6 jaar. Buiten zijn mondmaskers niet verplicht, tenzij je op een publieke plaats bent waar dat verplicht is. Binnen hangt het af van de aard van de activiteit. 
 • 💡 Vergaderingen ter voorbereiding (bv. kerstvakantie) kunnen mits gezond verstand binnen: grote ruimte in verhouding tot animatoren, afstand, ventilatie en mondmasker.
 • 🙋 Jeugdwerk voor kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties blijft binnen mogelijk onder strenge regels. Oef!
 •  🔴 Evenementen kunnen binnen, met max. 200 personen, mits CST, mondmasker en neerzitten. Evenementen binnen met meer dan 200 personen, zijn verboden vanaf maandag 06/12. 
 • Evenementen buiten kunnen volgens de geldende maatregelen van ‘crowd control’, we verwijzen naar ikorganiseer.be. Deze info kan je daar op dit moment nog niet terugvinden, maar komt snel online.
 • De aanbeveling om contacten te beperken blijft behouden, maar er wordt geen concreet aantal aan gekoppeld. Op basis hiervan kunnen we stellen dat jeugdactiviteiten NIET beperkt moeten worden. 
 • Kleuter- en lagere scholen voeren een week extra kerstvakantie in vanaf 20/12. Secundair onderwijs gaat hybride werken. Er komen bijkomende maatregelen rond ventilatie.  
 • Voor horeca (jeugdhuizen) zou er niets veranderen. 

Net als de rest van het jeugdwerk blijven we ijveren voor evenwicht tussen ademruimte voor kinderen en jongeren en virusveiligheid. We blijven openstaan voor dialoog en tonen verantwoordelijkheid. Dat moeten we blijven doen: verbinden tussen kinderen, jongeren en andere burgers.

Jeugdorganisaties maken echt het verschil in moeilijke tijden voor zoveel mogelijk kinderen en jongeren.


Onderstaande info werd nog niet aangepast aan de actuele regelgeving
sinds het overlegcomité van 3 december. 

UPDATE 27/11

Sinds zaterdag 20/11 zijn er opnieuw maatregelen van kracht. De maatregelen zijn deze keer generiek, niet per sector specifiek afgesproken. Het belangrijkste bij al het volgende: vul dit in met gezond verstand, pragmatisme en de inschattingen die jullie ondertussen na bijna twee jaar goed kunnen maken om kinderen en jongeren ademruimte te geven en tegelijk de risico's te beperken.

Deze algemene maatregelen gingen in vanaf zaterdag 20/11 en zouden gelden tot 28/01.

Op 27/11 werden er voor jeugd nog specifieke maatregelen toegevoegd:

Deze extra, specifieke maatregelen voor jeugd gingen in vanaf maandag 29/11.
Ze zouden blijven gelden tot 20 december.

 • Stopzetten meerdaagse activiteiten met overnachting       
 • Het is aanbevolen de jeugdactiviteiten buiten te laten plaatsvinden
 • Indien de activiteit binnen plaatsvindt gelden volgende maatregelen:
  - Er geldt een mondmaskerplicht vanaf 10 jaar, tenzij aard van activiteit dit niet toelaat = intensief bewegen en sporten / zittend tijdens eten en drinken)
  - De groepen worden beperkt tot 50 kinderen
  - Er wordt maximaal ingezet op een goede ventilatie van de ruimte
  - Er wordt rekening gehouden met de grootte van de ruimte en het aantal personen in die ruimte. (= gezond verstand)
  - In de mate van het mogelijke wordt sociale afstand gehouden.
   
 • Bestaande richtlijnen blijven behouden: 
  - Intens fysiek contact vermijden
  - Deelnamevoorwaarden (wie ziek is blijft thuis)
BRON WEBSITE DEPARTEMENT CULTUUR, JEUGD & MEDIA


De regels zijn duidelijk: binnen mondmaskers vanaf 10 (tenzij eten, drinken of stevige fysieke inspanning). Buiten geen maskers.

Moeten onze kinderen vanaf 10 écht dat mondmasker dragen?

Ja.

Volgens het Koninlijk Besluit is het mondmasker verplicht voor iedereen vanaf tien jaar: 

 • in de voor het publiek toegankelijke ruimten van ondernemingen, verenigingen, diensten en overheidsgebouwen;
 • in de besloten en voor het publiek toegankelijke ruimten van de inrichtingen die behoren tot de culturele, feestelijke, sportieve (met inbegrip van de fitnesscentra), recreatieve en evenementensector; 

Je kan argumenteren dat de meeste speelpleinwerkingen niét publiek toegankelijk zijn (uitzondering voor bv. mobiele werkingen), en dat ze ook niet echt behoren tot de ‘culturele en recreatieve’ sector. Dat zou een letterlijke interpretatie kunnen zijn, maar voor de duidelijkheid: juridisch technisch zijn georganiseerde activiteiten (bv. speelpleinwerking) per definitie publieke bijeenkomsten. Dit werd nog eens bevestigd in ons overleg met minister Dalle op 23/11.

De geest van wat de wetgever bedoeld heeft, is om het mondmasker ook binnen te verplichten voor speelpleinwerk vanaf 10 jaar.
 Bataljong en de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk raden dus iedereen aan om dat ook als uitgangspunt te nemen. 

 • Echter wanneer de aard van je activiteit een mondmasker niet toelaat en wanneer je maximaal aan ventilatie en afstand denkt, kan het mondmasker af. (= intensief bewegen en sporten / zittend tijdens eten en drinken / slapen)

 • Bij buitenactiviteiten met je speelplein is het mondmasker niet verplicht, ook al wordt het aanbevolen als er geen fysieke afstand is. In functie van ademruimte voor kinderen en jongeren pleiten we ervoor om bij het buitenspelen de mondmaskers achterwege te laten, tenzij bij grote groepen op een kleine ruimte. 


Na overleg met de minister op 23/11 werd nogmaals bevestigd dat de maatregelen geen ruimte tot interpretatie laten. De intentie van de wetgever is om mondmaskers, over sectoren heen, vanaf 10 jaar binnen te verplichten. Er wordt de komende uren en dagen over sectoren heen vergaderd om eventuele anomaliën (met cultuur, toerisme...) weg te werken. Het is écht de bedoeling dat deze maatregel wordt gerespecteerd en maximaal wordt uitgevoerd, zonder grijze zones op te zoeken. De situatie is erg verontrustend. De piek is nog steeds niet bereikt. Er werd benadrukt, dat ondanks de situatie waarin we verkeren, er ten opzichte van eerdere beslissingen nog veel ruimte wordt gelaten om het (georganiseerd) spelen van kinderen, het ontmoeten tussen jongeren... mogelijk te maken.

Mogen we dan niet zonder mondmasker bv. zittend knutselen binnen?

Dat klopt. De wetgever heeft bedoeld dat dit niet kan.
Anderzijds is 'aard' in het Koninklijk besluit ook niet nominatief benoemd. 
Met andere woorden: gebruik je gezond verstand. In een hele grote ruimte, met voldoende ventilatie en enkele kinderen die zitten, kan knutselen misschien zonder mondmasker. Om het niet nodeloos ingewikkeld te maken voor kinderen en animatoren, om de verantwoordelijkheid niet bij hen te leggen, houdt de VDS het liever op geen mondmasker bij 

 • intensief bewegen en sporten
 • zittend tijdens eten en drinken
 • slapen
Mag onze jaarwerking met animatoren nog doorgaan?

Ja (graag!). We moeten er het maximale uithalen om jongeren betrokken te houden bij wat we doen. Bovenstaande maatregelen en richtlijnen zijn ook van kracht op de jaarwerking met animatoren (stuurgroep, voorbereiding, fun...).

Covid Safe Ticket (CST) + mondmasker bij evenementen

Op publieke of private evenementen met meer dan 50 bezoekers binnen of 100 bezoekers buiten moet het dragen van een mondmasker gecombineerd worden met een COVID Safe Ticket. Een CST combineren met een sneltest is enkel een mogelijkheid voor dancings en discotheken.

Wanneer valt speelpleinwerking onder de maatregelen van evenementen? 
Op het ogenblik dat je iets organiseert voor externen.
Activiteiten met eigen vrijwilligers, kinderen die naar de speelpleinwerking komen (al dan niet met vooraf inschrijven)... vallen onder geen beding onder evenementen. Regels rond CO² meten gelden niet in jeugdlokalen, wel bij evenementen. Ook deze alinea werd in het gesprek met de kabinetchef van minister Dalle op 23/11 bekrachtigd.

CST is verplicht vanaf 12 jaar... 
Wat met kinderen die net 12 zijn geworden?
(en nog niet in de mogelijkheid zijn geweest om een vaccin te halen)
Op dit moment is er een overgangsperiode van 12jaar + 2 maanden. 
Deze maatregel wordt nog onderhandeld. Het voorstel om 3 maanden uitstel te vragen ligt op tafel.  Mag onze jaarwerking met animatoren nog doorgaan? Ja (graag!) Alle maatregelen en richtlijnen zijn ook van kracht op de jaarwerking met animatoren (stuurgroep, voorbereiden, fun...).

Overleg met de minister op 23/11

Sinds het einde van de zomer stond er op 23/11 een nieuw Vlaams sectoroverleg 'jeugd' gepland. De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk was daarop uitgenodigd en deelde volgende bezorgdheden: 

 1. Mondmaskerplicht bij begeleiding en kinderen. Meer en meer stemmen bij virologen en politici gaan op om ook jongere kinderen een mondmasker te laten dragen. Wij willen dit in het jeugdwerk zolang mogelijk uitstellen. Geen mondmaskers als dat kan.
 2. Covid Safe Ticket bij animatoren: Je mag jongeren officieel niet vragen of ze zich hebben laten vaccineren. Dat zorgt in de realiteit voor problemen, bv. tijdens uitstap wanneer een CST moet getoond worden en bepaalde jongeren dit niet kunnen. Anderzijds voelen we de druk van ouders om kinderen enkel achter te laten bij mensen met CST-attest. De manier waarop mensen (verantwoordelijken, ouders, animatoren... tegen CST en andere coronamaatregelen aankijken, raakt meer en meer gepolariseerd.
 3. Mogelijks minder vrijheid voor jongeren (en kinderen?) die zich niet hebben laten vaccineren in de toekomst.
 4. Demotivatie en jaarwerking op laag pitje. Het voortdurend schakelen hakt er stevig in. Onvoorspelbaarheid maakt het moeilijk plannen. Vooral bij particuliere speelpleinwerkingen zonder beroepskracht heeft dit een enorme impact op de (toekomst van de) werking. We zien mensen meer en meer uitvallen. De jaarwerking met animatoren staat nog steeds onder druk. De bezorgdheid om voldoende animatoren te blijven vinden is groot. 
 5. (administratieve) complexiteit voor lokale verantwoordelijken? CST bij animatoren, op korte termijn ook voor kinderen? Nu heel de discussie oplaait over vaccinatie van kinderen (al dan niet verplicht). Moeten we hier in de toekomst ook rekening mee houden in het jeugdwerk? Controle toepassen?
 6. Beperken van wildgroei aan lokale verschillen: Elke gemeente kan eigen richtlijnen en maatregelen opleggen. Het uitblijven van algemene richtlijnen kan zorgen voor een wildgroei aan regels en richtlijnen die van gemeente tot gemeente verschillen. In functie van duidelijkheid voor de burger en organisatoren vragen wij om zoveel mogelijk eenheid. Grote verschillen maken het bovendien ook erg complex om lokale werkingen als koepel bij te staan en goed te informeren.
 7. We blijven op dezelfde nagel kloppen rond tracing en noodprocedure. De problemen raken blijkbaar moeilijk opgelost, integendeel. Deze herfstvakantie opnieuw vastgesteld dat werkingen langer moeten wachten dan ooit op een eerste contact, er wordt te laat ingegrepen... Waar we de voorbije vakanties nog gingen aankloppen bij de lokale huisarts mag dat ook niet meer… Dit moet écht anders. Het geduld is op... we lopen achter de feiten aan. 
 8. We vragen de minister om de uitzonderingen die gelden voor erkende kadervorming te verlengen (link) met het zicht op voldoende, gevormde animatoren. Tot 31 december 2021 geldt dat deelnemers die door de coronacrisis niet in staat zijn om hun traject tijdig af te ronden, een verlenging krijgen van de trajectperiode. Daarnaast is het mogelijk dat jongeren uitzonderlijk hun stage kunnen aanvatten en afronden terwijl hun cursus nog niet afgerond is, op voorwaarde dat ze al 15 van de 50 cursusuren volbrachten. Tot 31/12 mogen we ook flexibel omspringen met corona-afwezigen (zieken, quarantaine, …), maar wat na 1 januari... 

Heb je zelf ook een belangrijke aanvulling?
Onderschrijf je onze bezorgdheden? Geef ons zeker een seintje.
We nemen jouw stem mee.


Wat met Brussel?

Voor Vlaamse jeugdwerkorganisaties met activiteiten of werking in het Brussels hoofdstedelijk gewest zullen vanaf vandaag dezelfde regels gelden als in Vlaanderen en zijn er niet langer beperkingen. 

Toch is het ook hier belangrijk om te kijken naar de regels die nog gelden voor elke Brusselaar of bezoeker wanneer je je bv. in de publieke ruimte begeeft en ook of er eventueel andere regionale of lokale regels worden opgelegd.  

Zo is het tonen van een Covid Safe Ticket (via de app) verplicht, voor +16 jarigen, op bepaalde plaatsen, die worden aangeduid met een gele sticker aan de ingang.

Het gaat om cafés, restaurants, sport- en fitnessclubs, handelsbeurzen, congressen, cultuurhuizen en andere plaatsen die tot de recreatie- of feestsector behoren. Ook ziekenhuizen en rust- en verzorgingstehuizen zijn verplicht een CST te vragen aan bezoekers. 

Neem dit dus zeker mee bij het organiseren van eventuele uitstappen.Veel gestelde vragen

Iemand is ziek en eventueel besmet met COVID - update 18/10/2021

Zieke kinderen stuur je naar huis.
Je vraagt of ouders je op de hoogte houden wanneer er een COVID-test wordt afgenomen. Vraag hen uitdrukkelijk om te vermelden dat het kind deelnam aan jullie speelinitiatief!
Bij een besmetting blijft h
et protocol van de zomervakantie voorlopig van kracht.

Dat betekent in theorie dat:

 • Je wacht tot contacttracing je opbelt om de deelnemerslijst te bezorgen.
  Je zorgt er dus voor dat je de gegevens van alle deelnemers kunt doorgeven wanneer tracing je belt tot 2 dagen voor contact met de persoon die een positieve test heeft afgelegd. Tracing bepaalt in overleg samen met de verantwoordelijke welke kinderen en animatoren laag of hoog risico zijn. 

  Volgens de noodprocedure voor het jeugdwerk is een hoogrisico-contact iemand die meer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter afstand van de besmette persoon zat/activiteiten deed. Net zoals in de zomervakantie zijn dat hoofdzakelijk deelnemers die samen aten, dichtbij elkaar een activiteit deden of in dezelfde ruimte geslapen hebben. Als begeleider is het moeilijk om afstand te houden, dus zal je meestal een hoog risico contact zijn van je deelnemers. 
  (bron: de Ambrassade in opdracht van de Vlaamse Overheid)


In de praktijk merken we al sinds de start van corona dat tracing niet vlot verloopt en deze dienst sinds de zomer zelfs een strengere, federale procedure (1 besmetting = iedereen hoogrisicocontact) toepast. Na herhaaldelijk aandringen op bijsturing zowel bij tracing als kabinetten, ook nog in aanloop naar de herfstvakantie, stellen we helaas vast dat er weinig verandert. Daarom adviseert de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk in de praktijk dan ook om bij een besmetting:

 • Zelf contact op te nemen met contacttracing op het ogenblik dat je weet hebt van een besmetting: 02 214 19 19. Let op: tracing is enkel bereikbaar tijdens de kantooruren. Geef énkel de gegevens door van de kinderen die je zélf als een hoogrisico-contact beschouwd volgens de procedure jeugdwerk, énkel die.

  Kan je tracing niet bereiken. Tracht dan de arts van de besmette deelnemer/animator of eigen arts waarmee het speelplein een goed contact heeft te contacteren en af te stemmen wat je als speelplein best doet. Mocht je een eigen preventiedienst hebben (bv. bij gemeentelijke speelinitiatieven), kan je ook bijkomend daar extra advies inwinnen.  

 • Heb je weet van een besmetting, licht dan de ouders van andere deelnemers in.
  De ouders van kinderen die jullie als hoog-risicocontact hebben gedefinieerd vraag je om waakzaam te zijn en in afwachting dat tracing hen contacteert voor een PCR-test contacten te beperken (= ook niet meer deelnemen aan jullie werking). Opnieuw: Je vraagt ouders om testresultaat, negatief of positief, ook aan jullie werking door te geven.  Vraag hen uitdrukkelijk om te vermelden dat het kind deelnam aan jullie speelinitiatief!

  De ouders van kinderen die jullie als laag-risicocontact hebben gedefinieerd vraag je om waakzaam te zijn en bij de minste twijfel naar de dokter te gaan. Je vraagt ouders om indien er een test volgt het testresultaat, negatief of positief, ook aan jullie werking door te geven.  Vraag hen uitdrukkelijk om te vermelden dat het kind deelnam aan jullie speelinitiatief!

 • De werking sluiten of niet is afhankelijk van meerdere factoren: één of meerdere besmettingen, leeftijd deelnemers, tijdstip waarop de eerste besmetting wordt bevestigd... We vragen speelinitiatieven vanuit het 'goede huisvader'-principe een weloverwogen keuze te maken. We blijven als maatschappij trachten om het virus zo weinig mogelijk ruimte te geven. Twijfel je of zoek je een extra klankbord dan kan je onze lokale ondersteuners naar een tweede mening vragen. We zijn ook bereikbaar op het noodnummer. In principe kan de werking openblijven voor nieuwe deelnemers, deelnemers die als laagrisico-contact zijn gedefinieerd, kinderen -12 die op dag 1 negatief zijn getest en deelnemers +12 die een negatieve test aflegden op dag 1 op voorwaarde dat ze volledig gevaccineerd zijn.

 

Wat zijn de quarantaine -en testingregels - update 18/10/2021

Hiervoor kijken we naar de regels die momenteel in het onderwijs worden gehanteerd. 

 • Voor leerlingen jonger dan 12 jaar (inclusief kleuters) gelden vanaf 27 september deze regels voor testing en quarantaine:

Bij een hoogrisicocontact op school moeten ze een (kindvriendelijke) PCR-test afleggen op dag 1 en dag 7. Als het resultaat op dag 1 negatief is, hoeven zij niet meer in quarantaine te blijven.

Bij 2 of meer besmettingen binnen een periode van 1 week in een klas — en waarbij de transmissie hoogstwaarschijnlijk ín de klas heeft plaatsgevonden  — wordt de volledige groep beschouwd als hoogrisicocontact (clusterbesmetting). De groep wordt getest op dag 1 en dag 7. Bij een negatief testresultaat op dag 1, mogen de leerlingen in kwestie meteen uit quarantaine.

 • Voor leerlingen vanaf 12 jaar en personeelsleden geldt een onderscheid naar gelang van hun vaccinatiestatus. 

 

Niet- of onvolledig gevaccineerd HRC

Volledig gevaccineerd HRC
(+ kinderen <12j ifv context)

HRC <180 dagen na voorgaande infectie

Quarantaine

Minstens 7d na het contact indien negatieve test / 10d zonder test

Tot ontvangst neg. resultaat eerste test/ 10d zonder test

                   -

 Testen

Zo snel mogelijk na identificatie
+ D7 na laatste risicocontact
+ Indien symptomen optreden

Indien symptomen optreden (geen systematische test owv. risico vals-positief)

Sociale contacten

Vermijden tijdens quarantaine + vermijden risicopersonen nadien (tot 14d na contact)

Risicopersonen vermijden
gedurende 14 dagen

Risicopersonen vermijden
gedurende 14 dagen

Opvolging gezondheidstoestand

14 dagen

14 dagen

14 dagen

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunnen kinderen en jongeren uit de risicogroepen deelnemen?

We hanteren de lijst met risicogroepen die door de experten wordt naar voor geschoven. Als een kind/jongere deel uitmaakt van een risicogroep, hebben ouders of opvoedingsverantwoordelijken de verantwoordelijkheid om op de medische fiche aan te geven of de ziekte/aandoening onder controle is (bv. met medicatie). Bij twijfel wordt aangeraden advies van de huisarts te vragen om te kunnen deelnemen aan het aanbod. Ga zeker in gesprek bij vragen of discussie hierover en zoek naar inclusieve oplossingen indien mogelijk.        

Moeten we onze deelnemers blijven registreren?

Blijf voorlopig de gegevens bijhouden van je deelnemers. We zijn er ons van bewust dat dit een drempel geeft voor veel werkingen, en bekijken wanneer dit niet langer nodig is.  


Onze dienstverlening

speelplein.net/dienstverlening verzamelt alle besluiten, aanpassingen en wijzigingen met betrekking tot onze eigen VDS-dienstverlening. Gezien de maatregelen min of meer ophouden te bestaan en het 'normale' leven zich herpakt, voorziet de VDS ook opnieuw in een normale dienstverlening vanaf september 2021. Steeds onder voorbehoud van eventuele nieuwe opgelegde maatregelen. 


VDS blijft bereikbaar

Tijdens de kantooruren kan je de VDS bereiken op het nummer: 015 28 73 90 of je belt rechtstreeks met jouw lokaal ondersteuner

Elke schoolvakantie zijn we 24/7 bereikbaar op het noodnummer 
bij een ernstig ongeval, crisis of incident op je speelplein. Je vindt het noodnummer naar aanloop van elke vakantie op www.speelplein.net/contact