21 sep 2017

11,95% extra middelen voor de VDS

De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS) maakt om de 4 jaar een beleidsnota op. Het geeft de beleidskeuzes en grote strategische lijnen van onze organisatie weer en omschrijft de middelen waarmee we de gestelde organisatiedoelen willen realiseren. Op basis van deze nota kent de Vlaamse Overheid subsidies toe aan de VDS. Onze organisatie is bijna voor de helft van zijn middelen afhankelijk van deze subsidies. 

Een stevige schouderklop van de Minister

Op basis van onze nieuwe beleidsnota 2018-2021 en na advies van de afdeling Jeugd en de adviescommissie, heeft minister Sven Gatz zopas beslist om de VDS een jaarlijkse subsidie toe te kennen van €886.000. Dat is €94.000 (= 11,95%) meer dan de voorbije beleidsperiode en opmerkelijk méér dan de meeste andere jeugdwerkorganisaties. Alleszins een stevige schouderklop van minister Sven Gatz, zijn kabinet en administratie aan de ganse VDS.

Van de 66 landelijk erkende jeugdwerkorganisaties staat de VDS met dit totaalbedrag op plaats 8 in de rangschikking. Enkel de klassieke jeugdbewegingkoepels (Chiro, Scouts, KSA en KLJ), Groep Intro, Formaat en Kazou krijgen meer middelen. 
 
Totaaloverzicht structurele subsidies jeugd 2018 - 2021 door de Vlaamse Overheid.


Erkenning voor Goe Gespeeld!

Sinds het begin van het samenwerkingsverband Goe Gespeeld! in 2009 is de VDS trekker en voorzitter. Financieel werd deze campagne de afgelopen beleidsperiode niet door de overheid gesubsidieerd. Ze bleef bestaan door de goodwill en inbreng van de partners aan tafel. De laatste 2 jaar kon Goe Gespeeld! ook rekenen op Europese projectmiddelen. 

Bij het indienen van onze nieuwe beleidsnota kreeg Goe Gespeeld! een waardige plek. De adviescommissie die de beleidsnota's beoordeelt, vond het 'verantwoord om dit concept door de Vlaamse Overheid te betoelagen en in te bedden in de subsidies'. De minister volgt het advies en reserveert jaarlijks €13500. Daarmee krijgt Goe Gespeeld! na lange tijd de financiële ruimte en zekerheid die het nodig heeft om het belang van en het recht op goe (buiten) spelen verder uit te dragen. 


Een heldere nota met duidelijke doelstellingen die blijk geven van gezonde ambitie en zin voor vernieuwing. De VDS beschikt over een inhoudelijk sterk verhaal wat betreft speelpleinwerk.

aldus de afdeling Jeugd en de adviescommissie van de Vlaamse Overheid.


Onze beleidsdoelstellingen 2018 - 2021

Meer en betere speelkansen voor elk kind

 

Alles wat de VDS doet staat in het teken van onze algemene missie
meer en betere speelkansen voor elk kind! 

Hoe we dat de komende beleidsperiode verder zullen realiseren hebben we omschreven in onze beleidsnota. Die omvat 5 strategische doelstellingen, 35 operationele doelstellingen en vele acties: 


Onze core business is en blijft speelpleinwerk!
VDS is koepel van het speelpleinwerk in Vlaanderen en Brussel.

  • SD1: De VDS heeft een sterke dienstverlening.
  • SD2: De VDS werkt aan sterk speelpleinwerk met een eigen identiteit waarbij speelkansen, jeugdwerkfilosofie en toegankelijkheid centraal staan.
  • SD3: De VDS bouwt aan brede maatschappelijke bekendheid en een beleidsmatig draagvlak voor speelpleinwerk.

Naast speelpleinwerk blijft de VDS opkomen voor het recht op en het belang van spelen.

  • SD4: de VDS is een expertisecentrum spelen en zet het recht op spelen op de kaart.

Dit alles realiseren is enkel mogelijk als de VDS zelf een goed geoliede machine is.

  • SD5: de VDS is zelf een sterke jeugdwerkorganisatie met een optimale interne organisatie en management.

Lees onze beleidsnota 2018 - 2021 (volledig samenvatting woordenwolk)


Wat brengt 2019?

Er staan heel wat wetgevende initiatieven in de steigers die een impact zullen hebben op speelpleinwerk. Nieuwe vzw-wetgeving, een decreet “kinderopvang” maar evenzeer een gids over “natuurlijke speelaangelegenheden”. De VDS volgt ze op en staat klaar om de belangen van speelpleinwerk en het spelende kind te verdedigen.

Op 12 mei 2020 organiseren we een congres “speelpleinwerk is jeugdwerk”. We zijn volop bezig met een vooronderzoek waar we op zoek gaan naar een nieuwe rol van de speelpleinverantwoordelijke, de motivatie van de jongeren en de match met engagementen en hoe we de druk op (het takenpakket) van jongeren kunnen verlichten. Je kan mee input geven op www.speelplein.net/congres2020.

We zien dat de kennismakingsgesprekken met nieuwe schepenen van jeugd, heel vlot binnen komen. De teller staat al op 25. We streven er naar dat ook in de komende meerjarenplannen kansen voor  speelpleinwerk ten volle worden benut.

Er worden ook een aantal nieuwe producten ontwikkeld. Er komt een tool over ouders en jeugdwerk (ism Odisee), een DNA over storend gedrag, een dossier over loose parts… We rollen ook ons beleid uit over grensoverschrijdend gedrag en hebben voor de eerste keer een aanspreekpunt integriteit.

En de VDS kijkt ook verder dan speelpleinwerk. We zetten het proces met onze partners verder om te “verbreden” en onze speelvisie te verspreiden over de sectoren heen.

Over ons


De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS) vzw ondersteunt proactief alle speelpleinwerkingen in Vlaanderen en Brussel bij het creëren van meer en betere speelkansen voor élk kind. Meer lezen...