26 jan 2021

Uitbraak coronavirus COVID-19

SPEELPLEIN DIT WERKJAAR

Op deze pagina maken wij voor jou de vertaling van de actuele, verplichte jeugdwerkregels.


Wensen van het jeugdwerk t.e.m. paasvakantie.

Afgelopen vrijdag (26/02) kwam het overlegcomité samen. Daar werd beslist om in het licht van de huidige corona-ontwikkelingen geen nieuwe versoepelingen toe te staan. Voor minstens 1 week blijven de huidige regels doorlopen. Aanstaande vrijdag 5/3 is opnieuw overleg.  

UPDATE 25/02: Wensen van het jeugdwerk t.e.m. paasvakantie

Afgelopen maandag kwam 'kerncorona-overleg' samen en woensdag de 'commisie jeugdwerk'. Op beide organen werd gepolst naar signalen uit het werkveld, met het oog op een voorstel rond versoepelingen.

Voor de paasvakantie vraagt de jeugdsector om over te gaan naar code rood.
We weten echter door de virologische realiteit dat we daar nu geen 'ja' op zullen krijgen. Daarom gaan we op korte termijn voor onderstaande zaken.
3 concrete voorstellen met grote aandacht voor evenwicht tussen veiligheid/verantwoordelijkheid en positieve impact op psychisch welzijn van kinderen & jongeren:

 • Maak samenscholing mogelijk met 10 personen
 • Maak nu georganiseerde vrijetijdsactiviteiten voor kinderen tot en met 12 en 13 tot 18-jarigen mogelijk in groepen van 25 personen
 • Maak nu georganiseerde vrijetijdsactiviteiten voor +18-jarigen buiten mogelijk in groepen van 10 personen

We hebben ook de minister uitdrukkelijk gevraagd om ten laatste op 5 maart een knoop door te hakken voor de paasvakantie, maar zoals jullie allemaal ondertussen weten is dat geen garantie. We blijven aandringen om zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen. 

Vorige week gaven nog meer dan 60 speelpleinverantwoordelijken op 24 uur tijd input mee voor beide overlegmomenten. Bedankt daarvoor! Aangezien de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk jullie stem vertolkt, zijn we ook graag transparant over de bedenkingen, opmerkingen, frustaties, wensen...  van de lokale speelpleinwerkingen die we ontvingen en bundelden.

Een beknopte samenvatting van de belangrijkste signalen:

 • Amper besmettingen (5 waarvan de VDS weet heeft) tijdens de krokusvakantie. Wel meer kinderen naar huis gestuurd met vermoeden van (koud > snotjes, hoestjes…), onderscheid is moeilijk te maken. 
  Let op! Slechts 1/3 van alle speelpleinwerkingen zijn open in de krokusvakantie. 
 • Algemeen veel opmerkingen bij noodprocedure (te laat, te onvolledig, te onduidelijk…) – graag opnieuw stappenplan zoals in de zomer. Gebrek aan kader wat te doen met nauw contact van kinderen en animatoren die besmet zijn/getest worden bij vermoeden. Staat niet als dusdanig in noodprocedure. Systeem van contacttracing faalt! 
 • Speelpleinverantwoordelijken snakken naar duidelijkheid voor pasen (en ook voor de zomervakantie) – herhalen minstens 1 maand vooraf duidelijkheid over maatregelen (en dat zal al pittig zijn!). Voor de zomer graag zelfs begin mei. 
 • Veel commotie over al dan niet combineren van meerdere vrijetijdsactiviteiten – verschillende opmerkingen:
 1. Wat als ouders opvang nodig hebben, kind kiest niet zelf, maar mag naast speelpleinwerk ook geen andere hobby meer doen. Kind is dupe. 
 2. Opmerkelijk; de meeste speelpleinen vinden dat, in tegenstelling tot vorige zomer, ouders de regel hierover eerder wel respecteren. Was alleszins duidelijker aangekondigd dan vorige zomer. 
 3. Wel veel gedoe: vallen muziek, kunstacademies… nu wel of niet onder de noemer vrijetijdsactiviteiten. Veel verschillende communicatie. Iets met bomen en een bos.
 4. Toch niet controleerbaar… afschaffen. Haalt dit veel uit?
 5. Ook minder animatoren hierdoor. Zij moeten ook kiezen… 
 • Blij :) met de extra ruimte voor aanbod bij +12. Voor krokus wel laat aangekondigd, bijgevolg mag het wel, maar toch weinig aanbod.
 • Bubbels niet altijd vol: ouders houden kinderen sneller thuis met een verkoudheid, schrijven op verschillende plaatsen in, verplicht weekaanbod met vaak afwezig… Andere speelpleinen geven aan wel volle bubbels te hebben. Meningen dus beetje verdeeld.
 • Animatoren leven op tijdens activiteiten! Iets om handen. Interactie. Wel jammer dat animatorenactiviteiten, vergaderingen… nog steeds online moeten doorgaan. Speelpleinverantwoordelijken hebben het moeilijk om jongeren betrokken te houden. 
 • Wij hoorden veel hoop, maar ook nuchterheid: “als we deze zomer al speelplein kunnen doen, zoals vorige zomer… gaan we al content zijn.” Een uitspraak die geregeld terugkomt.  
 • Graag wel weer bubbels van 50 (naar inzetten van animatoren, locaties…). Dit is met stip de meest terugkerende opmerking!! = noodzakelijk om het werklbaar te houden. 
 • Meer ademruimte nodig voor vorming en voorbereiding. Animatoren die in kleine groepjes weer kunnen samenkomen. (ook +18)
 • Veel signalen om bij eerste versoepeling mondmaskers bij animatoren weg te laten (zeker buiten), knuffelen met kinderen in vaste bubbels weer toe te laten = nood aan. 
 • Meer duidelijkheid nodig over externe workshops en termen als ‘stabiel’ (week-of dagbubbel). Beter niet, aangeraden dat… gewoon graag duidelijkheid. 
 • Kosten lopen hoog op door nood aan extra personeel en extra sanitaire voorzieningen tijdens speelpleinwerk in krokus met kleinere groepen. 
 • ...
UPDATE 16/02: De uitgebreide noodprocedure is er!

Wat doe je, wat wordt er verwacht, tot wie richt je je... bij een zieke of besmette deelnemer op je speelplein? Dat is vanaf nu uitgebreid beschreven in de nieuwste noodprocedure die vandaag bekend werd gemaakt.

We vatten de belangrijkste zaken kort samen voor je speelplein!

 • Elk speelplein duidt een corona-coördinator aan. Dat is iemand die steeds beschikbaar is, op de hoogte is van de maatregelen en communiceert naar animatoren, deelnemers, ouders... 
 • Vermoeden van besmetting: Isolatie, ophalen, meld de ouders dat ze binnen de 24 uur de huisarts telefonisch moeten contacteren, zodat zo nodig een test kan afgenomen worden. De huisarts, niet het speelplein, zal de bevoegde instanties verwittigen zodat de contactopvolging snel kan opstarten.
 • Voor de contactopvolging en het bepalen van de quarantaine is het belangrijk dat men kan bepalen of het om een hoog of laag risico contact gaat. Daarbij ligt de focus op hoog risico contacten. Je blijft aanwezigheidslijsten en het contactlogboek grondig invullen.
 • De coronaverantwoordelijke kan de ouders verwittigen dat iemand ziek naar huis is gegaan en vragen om oog te hebben voor eventuele symptomen bij het eigen kind. Vermijd paniek. Communiceer niet over de identiteit van een zieke of besmette persoon en respecteer de privacy! Het gemeentebestuur wordt in principe automatisch verwittigd bij besmettingen binnen de gemeente, maar het kan geen kwaad om de jeugddienst proactief te informeren, net zoals de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk wanneer het gaat om een sterk vermoeden of een bevestigde besmetting.
 • Zieke kinderen en animatoren mogen niet terugkeren tenzij een test werd uitgevoerd, de uitslag negatief was en de ziekteverschijnselen zijn verdwenen. Als de test positief blijkt, is het belangrijk dat de ouders de huisarts vragen wat de procedure is voor het kind en de rest van het speelplein. Je volgt dit advies op! 
 • Wanneer er zich op je speelplein 2 of meer besmettingen met COVID-19 voordoen binnen een periode van 14 dagen, dan spreekt men over een clusteruitbraak. Overleg met het gemeentebestuur welke stappen je best neemt voor jouw speelpleinwerking.
UPDATE 12/02 : Na de krokus blijven de huidige regels al zeker gelden tot 26/02

Er komt opnieuw een Overlegcomité samen op vrijdag 26/2. We gaan ervan uit dat dan op de agenda wel het perspectief zal staan over wàt zal kunnen volgens versoepelde protocollen, maar nog niet wanneer die zullen ingaan. We krijgen hierover heel wat vragen van jullie, jammer genoeg is het antwoord steeds: Wanneer versoepelingen in kunnen gaan, hangt volledig af van de corona-cijfers en vaccinatiegraad van heel de bevolking. 

Dat betekent dat de werkingen na de krokusvakantie in principe zullen kunnen verdergezet worden met de huidige regels:

 • Max. 10 deelnemers voor alle leeftijden tot en met 18 jaar
 • Tot en met 12 voorkeur buiten, 13 tot en met 18 jaar verplicht buiten
UPDATE 05/02: Draaiboek is klaar, er komen nog bijlages (bv. noodprocedure)
 • Er werd een draaiboek gemaakt die de uitwerking van de maatregelen die gelden sinds maandag 1 februari moet verduidelijken volgens de gekende structuur van deelnamevoorwaarden, activiteitenorganisatie, hygiëne en activiteitenmogelijkheden. Lees het draaiboek gerust door, de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk maakt alleszins op deze pagina de concrete vertaling voor speelpleinwerkingen.
 • Er is daarnaast ook vraag naar bepaalde bijlages bij dit draaiboek zoals de noodprocedure, richtlijnen rond de infrastructuur en materiaal. Het departement werkt in afstemming met Sciensano aan de noodprocedure, en De Ambrassade keek afgelopen week al enkele bijlages opnieuw na. Veel komt overeen met wat er al was, maar bv. rond de infrastructuur zal er nog een stuk worden toevoegen m.b.t. ventilatie en gebruik van CO² meters voor wie dit wil hanteren. Dat volgt begin volgende week. 
UPDATE 01/02 (17u20): Regels voor BKO sluiten min of meer aan bij jeugdwerkregels

Naar aanleiding van de nieuwe maatregelen voor de buitenschoolse activiteiten heeft Kind & Gezin ook het draaiboek voor de opvang van schoolkinderen aangepast. Voor de krokusvakantie worden ook zoveel mogelijk de maatregelen gevolgd die gelden voor de buitenschoolse activiteiten:

2 belangrijke zaken om op te merken

 • Binnen een bubbel met enkel kleuters moeten de begeleiders geen mondmasker dragen. Op het speelplein dragen animatoren wel een mondmasker, ook bij de kleuters. 

 • Het wordt ten sterkste aangeraden aan ouders en kinderen om maximum één hobby in groepsverband te kiezen. Buitenschoolse opvang wordt niet beschouwd als hobby. In de vakantie mogen kinderen de opvang met één andere vrijetijdsactiviteit combineren. Dit kan je vergelijken met een schoolweek: ze gaan én naar school én naar één hobby.
  (zie verder op deze pagina bij veel gestelde vragen)
UPDATE 29/01 (22u25): Nieuwe regels starten pas vanaf 01 februari!!

Afgelopen dinsdag werd een akkoord gesloten tussen virologen en de ministers van jeugd, sport, cultuur en welzijn van de drie taalgemeenschappen, ook op basis van adviezen van pediaters die hard pleitten voor extra ruimte voor +12-jarigen vanuit het oog op psychisch welzijn.

De virologen benadrukten dat er steeds minder onderscheid is tussen -12 en +12 dus dat ze vrijetijdsactiviteiten verantwoord vonden mits veel kleinere groepen (max 10 kinderen/jongeren + enkele begeleiding). Dit gaf direct ook opening gaf voor kleine groepen (verplicht buiten) voor +12.

We zijn blij met dat akkoord en appreciëren dat de ministers zijn blijven zoeken naar oplossingen aangezien de kranten afgelopen maandag berichtten over de druk om buitenschoolse activiteiten voor kinderen drastisch in te perken of zelfs af te schaffen.

Net als jullie voelden we de opluchting voor jongeren ouder dan 12 en tot en met 18. We merkten hoe elk van jullie en zovele vrijwilligers opnieuw met veel motivatie op zoek gingen naar de juiste voorwaarden, afspraken en manieren om de activiteiten voor +12 op een veilige en verantwoorde manier zo snel mogelijk terug op te starten. Opnieuw zijn we zo trots op de manier waarop jullie als organisaties en de vele vrijwilligers veerkracht en flexibiliteit hebben getoond. 

We hebben jullie de afgelopen dagen op het hart gedrukt dat de nieuwe maatregelen pas zeker zijn na een definitieve beslissing van het overlegcomité en het ingaan van het Ministerieel besluit.

 • Het goede nieuws is dat het Ministerieel besluit zopas gepubliceerd werd. Daarnaast heeft ons departement ook het sectorprotocol online gezet. Op basis daarvan voorzien we meer concrete informatie voor jullie. Je vindt op deze webpagina alvast een hele lijst terug van de meestgestelde vragen van de voorbije dagen zoals over groepsgrootte, begeleiding, combinatiemogelijkheden... We blijven jullie speelpleinvragen verzamelen en doorspelen aan de Ambrassade. Nieuwe antwoorden, als we die ontvangen, vullen we de komende dagen verder aan.   

 • Het slechte nieuws is dat de nieuwe maatregelen pas vanaf maandag 01/02 wettelijk van start gaan. Dat is een enorme ontgoocheling voor alle (bege)leiding/animatoren van +12-jarigen en de +12-18 jarigen zelf die voor het eerst sinds midden oktober zicht hadden op een beetje ademruimte door georganiseerde vrijetijdsactiviteiten (weliswaar in zeer strenge omstandigheden: groepjes van max 10 tieners excl. begeleiding, verplicht buiten, per week kiezen in aanbod (max 1 aanbod per week).

  Het wettelijk kader (Ministerieel Besluit) zal dus pas vanaf maandag 01/02 gelden. Dat wil ook zeggen dat verzekeringsmaatschappijen aangeven dat ze eventuele ongevallen in georganiseerd verband voor +12-jarigen komend weekend niet willen dekken vermits het MB nog niet in voege is.


 • De virologen en Minister Dalle riepen dinsdag reeds op om de nieuwe regels zo snel mogelijk in te voeren, zijnde om ook dit weekend bij -12 al in kleinere groepen (max 10 kinderen excl. begeleiding en maximaal buiten) samen te komen.

  Onze aanbeveling: Wees zoals steeds voorzichtig, veilig & verantwoord. Weet dat in groepen van 10 samen komen voor -12 en +12 virologisch veilig is. Maar dat het wettelijk kader voor het organiseren van activiteiten voor +12 pas maandag in voege treedt. 
UPDATE 27/01: De uitgebreide regels vanaf 1/2/2021 t.e.m. 21/02/2021

Tot 12 jaar / -12

 • Vanaf -vermoedelijk dit weekend (onder voorbehoud)- geldend tot en met donderdag 11/2- dus in de schoolweken- stelt men voor de groepsgroottes voor -12 aan te passen. In de periode tot voor de Krokusvakantie geldt dat je in groepen van 10 personen exclusief begeleiding mag samen komen. Je mag nog steeds binnen en buiten activiteiten organiseren, met de voorkeur voor buitenactiviteiten. In het bijzonder voor sport & spel doe je alles dat buiten kàn, buiten. Dit betekent dus dat de groepsgroottes een stuk kleiner moeten dan wat tot nu toe gold: van 50 personen nu, naar 10 personen. 
 • In de Krokusvakantie, vanaf vrijdag 12/2 tot en met zondag 21/2, stelt men voor dat er met 25 personen exclusief begeleiding activiteiten mogen doorgaan. Daarbij is stabiliteit van de groep cruciaal. Ook tijdens de krokusvakantie geldt: binnen en buiten, voorkeur voor buitenactiviteiten. In het bijzonder voor sport & spel doe je alles dat buiten kàn, buiten.  

  VDS adviseert daarom;
  Werk naar analogie met de zomervakantie dus zoveel mogelijk met vooraf inschrijven en vaste bubbels, maar laat zeker ook ruimte om de dag zelf in te schrijven/deel te nemen. Belangrijk in de functie van de eigenheid van speelpleinwerk en in het bijzonder voor kinderen en jongeren uit maatschappelijk kwetsbare doelgroepen. 

 • Sterke aanbeveling beperken tot 1 buitenschoolse activiteit per week. Verantwoordelijkheid ligt bij de ouders. 
 • Alle andere geldende maatregelen rond deelnamevoorwaarden, hygiëne en activiteiten blijven gelden. Overnachting blijft dus verboden.

Vanaf 12 tot 18 / -18

 • Vanaf -vermoedelijk dit weekend- en geldend tot en met donderdag 11/2- dus in de schoolweken- stelt men voor een mogelijkheid te voorzien om voor 13-17 jarigen activiteiten te organiseren onder strikte voorwaarden. In de periode tot voor de Krokusvakantie geldt dat je in groepen van 10 personen exclusief begeleiding mag samen komen. Let op: verplicht buiten én aan te raden om max. 1 aanbod per week te doen. 
 • Tot nu toe gold dat alleen jeugdwelzijnswerk voor deze leeftijdsgroep kon. Ook jeugdwelzijnswerk kan worden georganiseerd binnen de algemene regels voor jeugdwerk zoals hierboven omschreven.

  Wanneer je als werking die valt onder jeugdwelzijnswerk echter de noodzaak ziet om binnen te werken met 12+, kan je gebruik maken van het specifieke jeugdwelzijnswerkkader. In dat geval werk je max. met 8 personen. Dit jeugdwelzijnskader blijft dus parallel actief en blijft ook steeds als basis gelden wanneer er bijkomende lokale maatregelen bijkomen. 

 • In de Krokusvakantie, vanaf vrijdag 12/2 tot en met zondag 21/2, stelt men voor dat er activiteiten met 10 personen mogen doorgaan. Let op: Ook hier geldt verplicht buiten. Enkel activiteiten buiten, indien niet mogelijk = geen activiteit.
 • Sterke aanbeveling beperken tot 1 buitenschoolse activiteit per week. De verantwoordelijkheid ligt bij de ouders. 
 • De andere geldende maatregelen rond deelnamevoorwaarden, hygiëne en activiteiten kan je terug vinden op onze website. Overnachting blijft verboden. 

 

De maatregelen worden toch opnieuw opgesplitst in schoolweken en krokusvakantie. Waarom komen we hier opnieuw op terug? De virologische kennis leert ons dat de combinatie van verschillende contexten zeer belangrijk is, in de krokusvakantie valt de schoolcontext weg, en kan er daardoor iets meer voor -12. 

We hebben ons als jeugdwerk steeds enorm verantwoordelijk en goed georganiseerd en krijgen daardoor deze kans. Aan ons om de komende tijd de maatregels zoals steeds te volgen, activiteiten te heruitvinden, verantwoord en zoveel mogelijk buiten. We brachten daarvoor informatie bij elkaar rond buiten activiteiten op deze pagina vanuit de breedheid en diversiteit van onze sector. Aanvullingen steeds welkom. We weten dat dit nieuws niet evident is voor de organisatie van jullie activiteiten, maar de virologische omstandigheden én de noden van onze jongeren staan centraal voor ons allemaal. We hopen dat jullie hiermee aan de slag kunnen binnen de mate van het mogelijke. Uiteraard is het steeds jullie keuze en perfect oké als je geen gebruik maakt van de bijkomende mogelijkheden. Deze werden genomen omdat de grens tussen -12 en +12 virologisch minder scherp wordt en door de talloze noden van deze oudere  leeftijdsgroep. De virologen adviseren hierover positief. Respect voor elke beslissing in elk geval.

We hebben daarnaast met ons kabinet afgestemd dat deze maatregels nog niet verder reiken dan na de Krokusvakantie (en dus los staan van de eventuele versoepelingen vanaf die in beeld komen). We weten dat dit praktisch opnieuw lastig wordt voor jullie organisatie, maar deze toestand moet van dag op dag opgevolgd worden. Uiteraard houden we jullie zoals steeds zo snel mogelijk op de hoogte. Het Ministerieel besluit zal volgen na definitieve beslissing van het overlegcomité.

Jullie zijn ontzettend goed bezig, heel veel succes en houd jullie allemaal goed!

Vragen? Een klankbord nodig?
Onze lokale speelpleinondersteuners staan voor jullie klaar!


Hou er rekening mee dat lokale besturen kunnen beslissen om bepaalde zaken strenger toe te passen. Het is niet omdat iets mogelijk is, dat het ook moet. Denk aan de draagkracht van vrijwilligers en collega’s. Deze periode vraagt enorm veel van vrijwilligers en organisaties. Alle begrip als jullie zelf beslissen strenger te zijn, het aanbod aanpassen of eventueel annuleren. 

Voor de paasvakantie en zomervakantie is op dit moment nog niets beslist of duidelijk. Er wordt van vakantie naar vakantie gewerkt. De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk blijft achter de schermen op dezelfde nagel kloppen en vraagt perspectief ten minste 1 maand voor aanvang van elke vakantie. Mocht je toch al extern willen communiceren over de paas- en zomervakantie maak dan zéér duidelijk (bv. aan ouders) dat het allemaal héél voorwaardelijk is.


Let op! Voor het eerst wordt gesproken over groepen exclusief begeleiding.

De regels voor de krokusvakantie

Speelpleinwerk kan doorgaan voor -12 en +12

De leeftijd wordt concreter omgeschreven op basis van geboortejaren.
Kijk bij veelgestelde vragen verderop deze pagina.

 

Voor -12 jarigen kan er georganiseerd vrijetijdsaanbod (jeugd-sport-cultuur) doorgaan volgens de voorgeschreven regels

 • Groepen van max. 25 kinderen (exclusief begeleiders) zonder social distancing. 
 • Begeleiding draagt altijd een mondmasker, ook na de speelpleinuren.  
 • Contact is toegestaan, maar begeleiding houdt zoveel mogelijk afstand waar het kan (-> knuffelen met kinderen zoals in de zomer nog kon, kan vandaag niet meer) 
 • Activiteiten met overnachtingen zijn niet toegestaan. 
 • Mix van activiteiten wordt afgeraden. 1 activiteit/hobby per week > verantwoordelijkheid bij de ouders
 • Vraag naar stabititeit in de groepen
 • Zoveel mogelijk buiten! 


Voor +12 jarigen
 is er opnieuw georganiseerd vrijetijdsaanbod toegestaan. 

 • Groepen van max. 10 kinderen (exclusief begeleiders) zonder social distancing. 
 • Begeleiding en deelnemers dragen altijd het mondmasker.   
 • Begeleiding houdt afstand.
 • Activiteiten met overnachtingen zijn niet toegestaan. 
 • Mix van activiteiten wordt afgeraden. 1 activiteit/hobby per week > verantwoordelijkheid bij de ouders
 • Vraag naar stabititeit in de groepen
 • Verplicht buiten! Indien niet mogelijk = geen activiteit.
  Een sanitaire stop binnen kan uiteraard wel. 

extra verduidelijking

Mag, moet of kan je kinderen tot 12 jaar vragen om een mondmasker te dragen?
 • Mondmaskers worden gedragen door alle deelnemers die ouder zijn dan 12 jaar. Mondmaskers kunnen uit voor activiteiten met hoge intensiteit zoals sporten, intensief spel. 
 • Mondmaskers worden altijd gedragen door alle begeleiding. 
 • Voorzie een moment over hoe je correct een mondmasker kunt gebruiken voor zowel begeleiding als deelnemers en informeer duidelijk wanneer dit al dan niet nodig is. Zorg dat ook de ouders en opvoedingsverantwoordelijken dit meekrijgen in de communicatie.
 • Er is nog steeds verdeeldheid over de vraag of ook kinderen -12 mondmaskers moeten dragen in bepaalde situaties. Momenteel wordt het niet vanuit federale overheid aanbevolen, hier en daar wordt er wel in scholen en/of ziekenhuizen gevraagd dit als voorzorgsmaatregel te nemen. Als je ervoor zou kiezen weeg dan goed de voor en de nadelen tegenover elkaar af en denk zeker ook na of het in elke situatie wenselijk is. 
Hoe worden de leeftijdsgrenzen bepaald?

Het ministrieel besluit maakt een onderscheid tussen - en + 12 jaar, aangezien exacte jaartallen in een MB nooit worden opgenomen. Er is echter een belangrijke nuance in de toepassing waarover geen interpretatie meer is. 

 • De categorie -12 jaar zijn alle kinderen geboren in 2008 of later. 
 • De categorie +12 t.e.m. 18 jaar zijn alle kinderen geboren in 2007 tot en met 2002. 

Dat betekent in de realiteit dat het kan zijn dat iemand die pas 13 is toch nog kan deelnemen aan het aanbod -12 jaar, onder de regels die voor -12 jaar van toepassing zijn. Vooral bij sport is dat wenselijk: wie als 12-jarige het sportseizoen start en 13 wordt, mag op die manier het seizoen nog afwerken. Het criterium blijft dat je moet geboren zijn in of na 2008. De nuance bij het ministrieel besluit geldt ook voor jeugdwerk, dus op het speelplein kan je deze ook hanteren. 

Wat met BKO vs speelpleinwerking?

Het wordt ten sterkste aangeraden aan ouders, opvoedingsverantwoordelijken en kinderen om maximum één hobby in groepsverband te kiezen. Het regelgevend kader voor vrijetijdsactiviteiten is niet van toepassing op onderwijsactiviteiten van onderwijsinstellingen, noch op de buiten-, voor- en naschoolse opvang, noch op huiswerkklassen, jeugdwelzijnswerk of andere vormen van bijzondere activiteiten voor kwetsbare kinderen of kinderen met een leerachterstand. 

Dit betekent dat kinderen buitenschoolse, voorschoolse en naschoolse opvang kunnen combineren met één vrijetijdsactiviteit zowel tijdens schoolweken als in de Krokusvakantie. Bv. voor- en naopvang door de BKO (= opvang) met speelpleinwerking (=vrijetijdsinitiatief) tijdens de krokusvakantie. 

Je mag speelpleinwerk niet als opvang beschouwen. Speelpleinwerk is in de eerste plaats een vrijetijdsinitiatief/jeugdwerk en volgt het regelgevend kader voor vrijetijdsactiviteiten. Dat neemt niet weg dat speelpleinwerk, naast veel andere vrijetijdsinitiatieven, een belangrijke opvangfunctie vervult voor ouders. 

Eén aanbod per week per kind/jongere: wat houdt dat in?
 • Er wordt streng aangeraden om slechts één aanbod per week te doen per kind. Het doel hiervan is om het mixen van sociale contexten en dus mogelijke blootstelling aan besmettingsrisico’s te beperken. Voor het volgen van deze maatregel ligt de verantwoordelijkheid bij de ouders en opvoedingsverantwoordelijken van het kind/de jongere. Je wordt als organisatie dus niet geacht dit streng te gaan controleren. 
 • Informeer en sensibiliseer mee ouders over het belang van deze maatregel voor de veiligheid van jullie activiteit, en vraag hen wel actief deze maatregel toe te passen. Het is echter niet aan jou om op sociale media of elders te gaan uitvissen of kinderen en jongeren zich hieraan houden. 
 • Merk je dat er fouten worden gemaakt (bewust of onbewust)? Ga dan in gesprek met de ouders/ jongeren/ opvoedingsverantwoordelijken in kwestie. 
 • De ‘week’ loopt in principe van maandag tot zondag.
  Voorbeeld: Een kind mag dus op zondag 14/02 naar de jeugdbeweging en op maandag 15/02 deelnemen aan speelpleinwerk. Tijdens de rest van de krokusvakantie is dan niet meer de bedoeling dat dit kind aan een ander vrijetijdsaanbod dan speelpleinwerk deelneemt. 
Eén hobby per week, telt dit ook voor animatoren?

Vraag maximaal ook aan je animatoren om hun activiteiten te beperken als ze op het speelplein staan (= geen verplichting, = aangeraden). Als je speelpleinwerking onmogelijk kwalitatief gehouden kan worden door een gebrek aan animatoren, kan je oplossingen zoeken, maar beperk ook dan het aantal groepen en activiteiten die een animator combineert. Uiteraard draagt een animator altijd een mondmasker, en wordt altijd afstand gehouden.   

De verantwoordelijkheid ligt bij de (ouders van) animatoren zelf. 
Je hoeft dit als organisatie zelf niet te controleren. Het kan nuttig zijn om nog eens te verduidelijken waarom het wordt afgeraden om verschillende dingen te combineren (nl. zoveel mogelijk verschillende contacten vermijden) 

Moet je bij dagelijks aanbod in de krokusvakantie elke dag dezelfde groep hebben?
 • Er wordt elk kind gevraagd om 1 aanbod te kiezen per week.
  Vervolgens hou je de groep stabiel als je meerdere dagen activiteiten aanbiedt, bv. zoals speelpleinwerk tijdens de krokusvakantie. 
 • Let op: een groep overschrijdt nooit het max. aantal kinderen. (10 bij +12 / 25 bij -12). Als je bv. plekjes openhoudt bij een groep tot en met 12 jaar e je zit op dag 1 nog niet aan 25, telt elk kind mee tot die 25 bereikt is de dagen erna (je mag dus niet over die 25 kinderen gaan, zelfs niet als er sommige kinderen alleen op dag 1 komen). Vanaf het maximale aantal op 1 dag bereikt is, kunnen er geen andere kinderen meer aansluiten in deze groep. Kinderen die wel al deel uitmaakten van de groep en bv. op 1 dag niet aanwezig zijn kunnen zijn, tel je altijd mee. De groep bestaat dus over de week heen max. uit 25 verschillende kinderen. 

VDS adviseert daarom; Werk naar analogie met de zomervakantie dus zoveel mogelijk met vooraf inschrijven en vaste groepen/vaste begeleiders per groep (ook voor -en naopvang). Laat naast het vooraf inschrijven zeker ook ruimte om de dag zelf in te schrijven/deel te nemen. Belangrijk in de functie van de eigenheid van speelpleinwerk en in het bijzonder voor kinderen en jongeren uit maatschappelijk kwetsbare doelgroepen.  

Mogen we samen eten en drinken op een jeugdwerkactiviteit?
 • Tot en met 12: Eten samen kan, maar ook deze maaltijden worden maximaal buiten genuttigd. Belangrijk hierbij is dat de animatoren afzonderlijk en individueel eten. Je eet dus als animator niet mee samen met je groep, maar je kan wel op afstand en met mondmasker dit eetmoment begeleiden. Ervoor of erna eet je dus individueel en apart van je groep. 
 • 13 tot en met 18: Eten samen kan niet, jullie organiseren geen gezamenlijke maaltijden. Een individuele snack kan eventueel buiten gegeten worden.  
Wat met terugbetaling van activiteiten nu kinderen en jongeren moeten kiezen?

Dit is altijd een lastige kwestie, enerzijds zit jouw speelplein in financieel lastige papieren wanneer annulaties moeten worden doorgevoerd, anderzijds zijn er ook heel wat ouders, opvoedingsverantwoordelijken en jongeren zelf die financieel het water aan de lippen hebben. Bekijk daarom of je met je deelnemers kunt afspreken om hun deelnameprijs nu niet terug te betalen, in ruil voor een voucher voor latere werking. Als dat niet kan of niet evident is, kan je over andere oplossingen in gesprek gaan, zoals over (gedeeltelijke) solidariteitsbetuigingen mbv. gedeeltelijke of geen terugbetalingen. Weet wel dat je in principe juridisch verplicht bent om terug te betalen indien er geen andere oplossing gevonden kan worden.  

Hoeveel begeleiding mag er aanwezig zijn?

Er is geen maximum aantal animatoren vastgelegd bij de groepen van 10 of 25 deelnemers. Ga hier echter met gezond verstand mee om: zet het minimum aantal animatoren in dat je nodig hebt om kwalitatief je activiteiten te kunnen doen. 

Voor welke periode gelden deze maatregelen?

Tot en met de krokusvakantie. Die start vanaf zaterdag 13/2 en geldt tot zondag 21/2. Wanneer er opnieuw andere maatregelen mogelijk zijn, of nodig zijn, hangt af van de virologische evolutie. De cijfers en huidige maatregelen worden tussentijds geëvolueerd en indien nodig bijgesteld (dat kan dus zowel in positieve als negatieve zin zijn)... 

We vragen hierbij aan het beleid om rekening te houden met de tijd die nodig is om te kunnen schakelen als organisatie, met minstens een maand van tevoren uitsluitsel, maar dat is niet altijd mogelijk door de snel veranderende situatie.  

Mogen twee aparte groepen op 1 terrein of in 1 lokaal/ruimte.
 • Buiten kan dit, als er genoeg afstand is tussen de groepen en er ook geen gedeeld sanitair wordt gebruikt. Wijs net als in de zomer sanitair toe per groep. Maak goede afspraken indien je toch sanitair moet delen! 
 • Vermijd verschillende groepen tin 1 binnenruimte (binnen werken kan alleen bij een groep tot en met 12, en ook bij hen heeft buiten werken de voorkeur). Als je een tekort hebt aan ruimtes, neem dan zeker contact op met je lokale bestuur om te kijken of er bijkomende ruimtes beschikbaar zijn, of kijk bv. naar een samenwerking met een school. Informatie hierover vind je op onze pagina Virus Buiten Spel
Wat gebeurt er in geval van een besmetting?

In samenwerking met ons departement Cultuur, Jeugd, Media, kijken we opnieuw naar de noodprocedures op basis van de meest recente richtlijnen van Sciensano. Zolang deze nog niet online staan, kan je je baseren op de informatie van Sciensano.

Wat met het gebruik van Sportinfrastructuur?

Dit kan nog steeds, al is het wel verplicht om alle activiteiten buiten te doen met een groep boven de 12 jaar. Bij een groep tot en met 12 is het sterk aangeraden zo veel mogelijk buiten te doen. In het bijzonder als het om intensieve of sportactiviteiten gaat. Als je toch een binnenruimte nodig hebt (of sanitair), kan je steeds samenwerken met andere partners om de juiste ruimte te vinden in je buurt. 

Je vindt hierover ook tips op onze pagina Virus Buiten Spel. We raden je wel steeds aan om toestemming te vragen aan je lokale overheid.    

Geen aanbod voor kinderen +12, ook niet als ze mentaal jonger zijn.

We kregen van een heleboel speelpleinwerkingen de vraag of jeugdwerk dat werkt met kinderen met een mentale beperking (mentaal dikwijls nog -12j, fysiek wel +12) beschouwd kunnen worden als jeugdwelzijnswerk. Op die manier kan er voor die kinderen nog wel jeugdwerkaanbod doorgaan tijdens de herfstvakantie. Uiteraard komt deze vraag er niet om de mazen in het net op te zoeken, wel omdat men de vergelijking maakt tussen de doelgroepen uit het jeugdwelzijnswerk en deze al even kwetsbare groep. Het jeugdwerkaanbod voor deze kinderen is sowieso al beperkt. Als dat ook wegvalt, wordt dat een harde noot om te kraken voor henzelf en hun ouders. 

Na weken van aandringen op een antwoord werd de volgende beslissing vanwege de overheid meegedeeld; Kinderen en jongeren met een beperking jonger dan  12 jaar kunnen deelnemen aan speelpleinwerk net zoals andere kinderen als ze geen risicopatiënt zijn gewoon deelnemen aan het reguliere aanbod.

Kinderen ouder dan 12, ook als zij mentaal jonger zijn, kunnen helaas niet deelnemen aan het reguliere jeugdaanbod. Dat blijft voorlopig zo. Dat is enkel nog toegelaten voor het geprofessionaliseerd jeugdwerk met een specifiek aanbod die in het decreet bovenlokaal jeugdwerk met bijzondere doelgroepen erkend zijn (bv. autismeliga, oranje vzw...). Vanuit het mentaal welzijn van deze kinderen en jongeren vinden we dat jammer. We hebben deze bezorgdheid vanuit de VDS al herhaaldelijk op de agenda geplaatst op de commissie jeugdwerk, binnen het overleg 'kerncorona'... en zullen ook de komende weken blijven ijveren om deze kinderen meer perspectief te bieden binnen het reguliere aanbod. 


Meer info vind je op de website van het departement Jeugd en De Ambrassade:

"Voor +12 jarigen is er helaas geen georganiseerd vrijetijdsaanbod (jeugd-sport-cultuur) toegestaan. Aangezien de jeugdwelzijnswerker erkend is als een essentieel beroep gelden er echter specifieke regels voor het jeugdwelzijnswerk. Jeugd(welzijns)werk kan wel blijven doorgaan onder de afspraken die in mei geldend waren (o.a. groepjes van max. 8, 1-op-1-op-1-gesprekken). Hieronder valt sinds december 2020 ook het jeugdwerk met jeugd met een handicap. Lees en volg het draaiboek met richtlijnen voor activiteiten voor kinderen en jongeren met een handicap binnen het jeugdwerk."

Mogen wij nog afspreken met de animatoren ifv voorbereiding?

Zoveel mogelijk online blijft de regel.
Versoepelingen zijn voor het effectieve georganiseerde aanbod!

Alle bijeenkomsten met animatoren die niet rechtstreeks gelinkt zijn aan het klaarzetten of spelen van een activiteit voor -12-jaringen zijn onderworpen aan de geldende maatregelen in de samenleving.

Wat voorbereiding dus betreft met animatoren is de regel dat alle vergaderingen en voorbereidingen digitaal plaatsvinden. Je volgt de regels zoals die in de samenleving zijn. Kan het online? Dan is het online. Uiteraard mag je wel een halfuurtje voor of na de activiteit blijven om alles klaar te zetten en op te ruimen, dit wel met respect voor de huidige regels: tussen de leiding onderling 1,5m afstand en mondmasker dragen. Het half uurtje voor- en na zijn indicatief: Het is de tijd die je nodig hebt om fysiek klaar te zetten, niet om voorbereidingen te maken.

Als blijkt dat het echt niet mogelijk is om online af te spreken dan kan je volgens de geldende maatregelen samen komen: Afstand, 4 personen in open lucht, mondmasker, … Daar kunnen geen uitzonderingen op gemaakt worden: de regels zijn zoals ze zijn. Wandeldates, fietsdates met 4, om de 6 weken één andere animator uitnodigen, dat kan allemaal. Samenkomen om te vergaderen in een lokaal kan niet, wandeldates met vijf kunnen ook niet.

Maatregelen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

In het BHG gelden een aantal bijkomende maatregelen in de samenleving: Alcoholverbod in de openbare ruimte, avondklok om 22 uur, sluiting van winkels om 20 uur en verplichting om een mondmasker te dragen in de openbare ruimte.

Het spreekt voor zich dat Brussel speelpleinwerk zich houdt aan de geldende maatregelen.

Voor specifieke maatregelen die gelden voor de jeugdsector volg je de maatregelen zoals die afgesproken zijn in de sectorprotocollen van de taalgemeenschap waartoe jouw organistaie behoort. We benadrukken nog eens dat mondmaskers voor +12 voor heel het Brussels gewest verplicht zijn.   


Het voorstel voor de krokusvakantie sluit nauw aan bij de regels en aanpak van vorige zomervakantie, maar dan in kleinere groepen.

Je blijft letten op...

Zieke kinderen en jongeren of risicogroepen kunnen niet deelnemen

Bedoeling is dat zoveel mogelijk kinderen en jongeren kunnen deelnemen. Het is wel van belang dat we bepaalde risicogroepen ook beschermen zodat we geen gezondheidsrisico’s nemen.

 • Kinderen en begeleiders die tot de risicogroep behoren, kunnen enkel deelnemen aan het aanbod als ze hiervoor van de ouders of huisarts toestemming krijgen. Om te weten of iemand tot de risicogroep behoort, kunnen ouders (al dan niet in overleg met de huisarts) beroep doen op deze lijst. Ga bij twijfel het gesprek aan met ouders. Moet je iemand weigeren en verloopt dit proces moeilijk kan je ook zeker van deze brief gebruik maken.  
 • Zieke kinderen of begeleiders kunnen niet deelnemen aan een aanbod. Los van de covid-symptomen, laat je kinderen of begeleiding die zich niet goed voelen maar geen covid- symptomen hebben ook niet deelnemen aan het aanbod. Ook wie onder 1 dak woont met een besmet persoon kan niet deelnemen tijdens de opgelegde quarantaine- of isolatieperiode. Laat kinderen/jongeren pas opnieuw deelnemen aan je aanbod als de symptomen min. 3 dagen verdwenen zijn. 

Informeer ouders hier goed over, maak hen duidelijk dat ze hier een belangrijke verantwoordelijkheid in op te nemen hebben en dat men bij eventuele ontwikkeling van ziektesymptomen in de mogelijkheid moet zijn het kind zo snel mogelijk op te halen van het aanbod. Laat kinderen die symptomen ontwikkelden en van het aanbod werden verwijderd, niet opnieuw deelnemen tot de symptomen zijn verdwenen. 

Hier kan je ondersteuning vinden over ‘hoe omgaan met ouders die niet akkoord gaan’. Probeer begrip te zoeken en praat eventueel met een brugfiguur zoals een vertrouwenspersoon.

 

Er is géén probleem met inclusief speelpleinwerk.

Kinderen of jongeren met een beperking behoren niet automatisch tot de risicogroep! Zij kunnen deelnemen.

Wat betekent dit in de praktijk? 

 • Maak bij kinderen en jongeren met specifieke ondersteuningsnoden samen met hen en/of ouders/opvoedingsverantwoordelijken en eventueel de huisarts proactief de afweging op welke manier alle maatregelen gevolgd kunnen worden. Werk hiervoor indien nodig redelijke aanpassingen uit, eventueel met een vaste begeleider voor de dagelijkse noden (van sanitaire hulp tot zonnecrème smeren).

 • In sommige situaties zal voor de hieronder volgende maatregelen extra aandacht nodig zijn voor kinderen en jongeren met bijzondere noden en er zullen soms uitzonderingen nodig zijn. Ga hiervoor steeds in overleg met de huisarts, ouders en kind/jongere zelf om de situatie en mogelijkheden in te schatten. We proberen met zo veel mogelijk kinderen en jongeren aan jeugdwerk te doen dit jaar, net als andere jaren, sluit dus niemand op voorhand uit. Er is veel mogelijk binnen de veiligheidsmaatregelen, kinderen en jongeren staan steeds centraal binnen het jeugdwerk.

  Raadpleeg de website van je organisatie voor eventuele extra informatie of adviezen als je werkt met kinderen en jongeren met extra ondersteuningsnoden. Je kan ook altijd extra ondersteuning vinden bij Jeugdwerk voor Allen.  
Je werkt verplicht met een aanwezigheidslijst en medische fiche

Ook administratief blijft het belangrijk om bepaalde zaken bij te houden.   

Het contactlogboek blijft belangrijk. Dit contactlogboek bevat: 

 • Een overzicht van de deelnemers van de groep = je aanwezigheidslijst. 
 • Een overzicht van contacten met personen van buiten de bubbel en welke voorzorgsmaatregelen hierbij genomen worden, bv. contact met externen i.f.v. activiteiten/aanbod. Hoog risico contacten moeten hierbij worden opgenomen. 
 • Als je met meerdere groepen op dezelfde locatie werkt, zorg dan voor een duidelijk overzicht van de maatregelen die je nam om het contact tussen de bubbels te mijden. Het geeft aan hoe elke bubbel zich verhoudt t.a.v. de andere bubbels. Bv.: er wordt op verschillende plekken gegeten of in verschillende shiften in dezelfde ruimte (mits ontsmetting). 
 • Indien mogelijk liefst ook medische fiches (Met de toestemmingen tot deelname voor risicogroepen door huisartsen) 

De gegevens blijven relevant wanneer zou blijken dat iemand besmet is tijdens of na je aanbod. Je kan ouders informeren over het waarom van deze gegevens via deze brief.  


Tracing

In de zomervakantie moest je (vermoeden van) besmettingen zelf melden via het meldpunt in functie van tracing. Voor de herfst-, kerst- en voorlopig krokusvakantie wordt dit niet gevraagd. Mocht dit wijzigen dan informeren we de speelpleinen hieromtrent. 

Noodprocedure bij ziekte & EHBO

ZIEK OF VERMOEDEN VAN BESMETTING

Laat zieke kinderen en deelnemers (begeleiding inclusief) de activiteit altijd verlaten

 • Elke speelpleinorganisator voorziet een 'kindvriendelijke' plek om zieke kinderen en animatoren in “isolatie” te plaatsen. Dit mag één ruimte zijn voor alle groepen. In deze ruimte blijft de afstandsregel van 1,5 meter behouden.

Iemand besmet of niet?
Omdat dit op heden zo complex is, en de procedures soms ook veranderen, raden we aan om de ouders van de deelnemer te adviseren zo snel mogelijk een arts te contacteren om te horen wat de gevolgen zijn voor de deelnemer en voor de andere deelnemers uit de groep. Vraag hen ook jullie hiervan op de hoogte te houden. Je onderneemt de stappen zoals deze door de huisarts/testcentrum of het contacttrace centrum worden aanbevolen.Communiceer als organisatie aan de ouders en opvoedingsverantwoordelijken wat gevraagd wordt (al dan niet testen of quarantaine volgens leeftijd, soort contact en symptomen).

 • Vraag je sowieso aan ouders en opvoedingsverantwoordelijken om alert te zijn voor symptomen. Je kan de uitgebreide procedure voor kinderen terugvinden op de website van Sciensano.  

Op dit moment (05/02/2021) bekijkt het departement samen met Sciensano welke stappen kunnen worden genomen in een noodprocedure. Van zodra daar meer duidelijkheid over is communiceren we dit ook. 

EHBO

 • Gewone EHBO interventies kunnen in de groep gebeuren. 
  Voorzie afzonderlijke EHBO-koffers per groep.
 • In functie van wondverzorging zorg je voor strikte hygiënemaatregelen en beschermingsmateriaal: minimum het mondmasker en extra handhygiëne.
Speel maximaal buiten spelen op de eigen locatie, vermijd contact met externen.
 • Activiteiten worden maximaal in de buitenlucht georganiseerd bij -12. VERPLICHT BUITEN bij +12. 
 • Zet in op het gebruik van de overdekte en niet-overdekte buitenruimte, maak gebruik van je creativiteit om oplossingen te vinden. (bv. shelter, afdak...)
 • Contact met externen wordt maximaal vermeden.
  Externen van workshops kunnen maar moeten net zoals de begeleiding een mondmasker dragen en kunnen geen contact hebben met de deelnemers.  
 • Zorg dat het voor jouw groepen duidelijk is welke binnen- en buitenruimte zij ter beschikking hebben.
 • Denk na over raakvlakken en doorgangen binnen die groepen; gangen, doorsteek over de buitenruimte,... Welke groep gaat op welke manier naar het toilet, zorg voor voldoende plaats tussen de groepen om te kunnen doorsteken,...
 • Uitstappen zijn op dit moment niet mogelijk. Blijf zoveel mogelijk op je eigen locaties/terreinen en stem af met je lokaal bestuur als je de publieke ruimte gebruikt.
 • Kookactiviteiten zijn geen probleem.
 • Overnachtingen zijn NIET mogelijk: niet voor kinderen, niet voor begeleiding.
Neem extra hygiënische maatregelen zoals in de zomervakantie

Persoonlijke hygiëne
Persoonlijke hygiëne blijft enorm belangrijk. Hieronder verstaan we:

 • Handhygiëne (hang deze poster op op je speelplein of gebruik Handige Hans.)
 • Hoesten in de elleboog
 • Het eenmalige gebruik van zakdoeken en weggooien ervan
 • Begeleiding draagt steeds een mondmasker, zowel buiten als binnen en houdt het contact met de deelnemers en met elkaar zo beperkt mogelijk.  

Was handen minimaal op vastgelegde momenten, installeer een gewoonte:

 • Bij het toekomen op en het verlaten van de speelpleinwerking.
 • Voor en na maaltijden (incl. koekmoment, kookactiviteit)
 • Voor en na elk toiletbezoek 
 • Ook tijdens avondmomenten met animatoren, niet alleen in contact met kinderen.

Water en zeep is in principe voldoende. 
Goed inzepen is het belangrijkste bij handen wassen, en afdrogen met wegwerpdoekjes of papier. Voorzie gesloten vuilnisbakken (liefste te openen zonder ‘handcontact) voor de vuile zakdoeken. 

Voorzie voldoende wastafels om wachtmomenten te vermijden.
Je mag gebruik maken van stilstaand water (bv. in een emmer) indien dit, na het gebruiken door de verschillende aanwezige kinderen, ververst wordt tussen elke wasbeurt in. Laat dit dus niet staan om later opnieuw te gebruiken. 

Vermijd waar mogelijk het aanraken van het gezicht van kinderen, zeker bij +12-jarigen aangezien je daarbij social distance moet houden. Insmeren en schminken bij –12-jarigen kan indien nodig. Uiteraard kan aanraken indien nodig in noodsituaties en bij wondverzorging.  

 

Hygiëne qua infrastructuur

 • In een ideaal scenario heeft elke groep een eigen speel- en eetruimte. Als dit niet lukt, kan je deze ruimte delen tussen groepen als je voor de wissel contactoppervlaktes (= zaken die je veelvuldig aanraakt zoals tafels, stoelen, klinken, handvaten…) grondig ontsmet (met water en zeep). 

 • In een ideaal scenario heeft elke bubbel een eigen toilet en wastafels. Als dit niet lukt, kan er voor sanitair een uitzondering zijn
      > Handhygiëne voor het binnengaan van de sanitaire ruimte en erna is dan essentieel. 
      > Binnen de sanitaire blok afstand van 1,5m vragen voor kinderen van verschillende bubbels.

 • Laat vaak-gebruikte deuren in de infrastructuur open staan.
  Het is belangrijk om alle leef-en speelruimtes voldoende te verluchten.


Hygiëne qua materiaal

 • Kies bij deelnemers tot 12 jaar voor activiteiten waarbij je zo weinig mogelijk materiaal doorgeeft binnen de groep. Kies bij voorkeur materiaal per deelnemer. 
 • Bij deelnemers van 13 tot en met 18 jaar wordt geen materiaal doorgegeven, moet dit toch gebeuren, ontsmet het dan tussen de deelnemers. 

Als materiaal door verschillende groepen gebruikt moet kunnen worden, dan heb je twee opties:

 • Je reinigt grondig de contactoppervlakken voor je het materiaal doorgeeft, dan kan het onmiddellijk. 
 • Is er tijd tussen 2 groepen dan kan je je beroepen op onderzoek dat heeft uitgewezen dat Covid gemiddeld 3u kan overleven op oppervlakken en materialen (in ideale omstandigheden), je hoeft materialen en/of oppervlakken dus geen dagen meer ongebruikt te laten indien je niet tussentijds ontsmet. Blijft daarbij wel heel belangrijk goed te focussen op goede handhygiëne na contact met oppervlakken en materialen die vaak worden aangeraakt. 

Maak visueel duidelijk welk materiaal voor welke groep is. Doe dit door kleuren of symbolen aan te brengen. 

Naar analogie met de zomervakantie, vind je meer details over hygiëne op www.speelplein.net/zomerPublieke ruimte blijft open

Publieke ruimte om te spelen, sporten, ontmoeten voor kinderen en jongeren blijft ook open. Ook hierover wordt naar analogie met het draaiboek in mei zo snel mogelijk een nieuwe versie verspreid.  

Let op! Geen groepsgericht aanbod organiseren in de openbare ruimte

Je mag maximum met vier personen samenscholen, afstand bewaren, mondmasker dragen. Dat zijn de algemene regels. 

Maar je mag geen groepsgericht aanbod organiseren in de openbare ruimte omwille van het mogelijke aanzuigeffect. Een groepsgericht aanbod organiseren kan als jeugd(welzijns)werk wel met maximum 8 jongeren en 1 begeleider in de gebouwen of op de terreinen van de eigen werking.  

Is mobiel speelpleinwerk wel mogelijk?

Ja, maar niet evident.
Mobiel speelpleinwerk is mogelijk in een niet-openbare ruimte of een openbare ruimte waarbij een duidelijke zone is afgebakend. Zorg er wel steeds voor dat de grens van 10 deelnemers bij +12 en 25 deelnemers bij -12 niet overschreden wordt per groep. Je aandacht hebt voor de aanwezigheidslijsten en contactlogboeken. Je houdt groepen stabiel doorheen de week indien van toepassing.   


Jeugd(welzijns)werk kan wel blijven doorgaan

Jeugd(welzijns)werk kan wel blijven doorgaan onder de afspraken die in mei geldend waren (oa groepjes van max. 8, 1-op-1-op-1-gesprekken, vindplaatsgericht werken). De specifieke richtlijnen hiervoor worden net zoals in mei in een draaiboek uitgeschreven. Lees alle richtlijnen op de website van het Departement CJM.  

Wat valt er onder jeugd(welzijns)werk?

In het draaiboek met de specifieke richtlijnen wordt het toepassingsgebied beschreven. Met jeugd(welzijns)werk worden dus de volgende organisaties bedoeld: De richtlijnen zijn van toepassing op organisaties die zich met hun werking richten tot kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties en voldoen aan één van volgende erkennings- of subsidiëringsvoorwaarde: 

 • Jeugdwerkorganisaties die worden erkend en gesubsidieerd binnen het Decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid. Het kan gaan om zowel landelijk georganiseerde jeugdverenigingen, verenigingen informatie en participatie, als cultuureducatieve verenigingen, zoals bepaald in artikels 9, 10 en 11 van dit decreet. 
 • Jeugdwerkorganisaties die worden gesubsidieerd binnen het Decreet van 22 december 2017 houdende de subsidiëring van bovenlokaal jeugdwerk, jeugdhuizen en jeugdwerk voor bijzondere doelgroepen. Het kan gaan om zowel geprofessionaliseerde jeugdhuizen zoals bepaald in artikel 4 van dit decreet, als geprofessionaliseerd jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren zoals bepaald in artikel 5 en 13 van dit decreet. 
 • Jeugdwerkorganisaties die worden gesubsidieerd door lokale besturen en voor wat Brussel betreft de Vlaamse Gemeenschapscommissie. 
 • Jeugdwerkingen ingericht door lokale besturen. 

Een bijkomende voorwaarde is dat deze organisaties de hieronder vermelde functies reeds opnamen voor de coronacrisis – al dan niet onder de noemer van jeugdwelzijnswerk – en hiervoor worden erkend en ondersteund. 

Uit De Marge vzw, het Steunpunt voor jeugdwerk en jeugdbeleid met kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie omschrijft jeugdwerk voor tot kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties (jeugdwelzijnswerk) aan de hand van vier functies: “Naast het (1) organiseren van een groepsgericht vrijetijdsaanbod vervult jeugdwelzijnswerk (2) een welzijnsfunctie (het zoekt mee naar antwoorden op individuele hulpvragen en noodsituaties); (3) het vervult ook een brugfunctie naar andere levensdomeinen zoals onderwijs, arbeidsmarkt of hulpverlening en (4) een signaalfunctie naar de overheid en in het maatschappelijk debat.” De uitvoering van deze vier functies kan zowel gaan om groepsgerichte activiteiten als individuele contacten. 

Hieronder valt ook het jeugdwerk met jeugd met een handicap. Lees en volg het draaiboek met richtlijnen voor activiteiten voor kinderen en jongeren met een handicap binnen het jeugdwerk.  

Onder welke maatregelen is jeugdwelzijnswerk altijd gegarandeerd?
 • 1-op-1-begeleiding in de jeugdwerkorganisatie: In 1-op-1-gesprekken luisteren jeugdwelzijnswerkers naar het verhaal van kinderen en jongeren, ze bieden emotionele steun, advies en informatie en/of ze verwijzen door naar gespecialiseerde diensten voor informatie en/of ondersteuning. Individuele gesprekken kunnen gepaard gaan met een kleine activiteit zoals knutselen, een gezelschapsspel spelen, gamen, moestuinieren,… Ook een combinatie met praktische ondersteuning, zoals het afdrukken van een schooltaak, het invullen van een formulier of het nalezen van een sollicitatiebrief is mogelijk. Alsook het uitlenen van materiaal zoals een laptop, een geluidsrecorder,… 

 • Een derde persoon betrekken bij individuele begeleiding in de jeugdwerkorganisatie: Jeugd(welzijns)werkers kunnen een bemiddelende rol opnemen tussen de jongere en een ouder, leerkracht of hulpverlener, bijvoorbeeld bij spanning of conflict, of hen uitnodigen om aan te sluiten bij het gesprek om specifieke kennis en ondersteuning in te brengen. Of omgekeerd kunnen jeugd(welzijns)werkers kinderen en jongeren vergezellen bij hun (eerste) gesprek(ken) met een professionele hulpverlener om een warme overdracht te doen. Andere (hulpverlenings)organisaties (CAW, OCMW, Straathoekwerk, …) kunnen op deze manier in contact treden met jongeren. 

 • De lokalen van de werking openstellen voor groepjes van max. 8 kinderen en/of jongeren (+ 1 begeleider). Organisaties nemen alle nodige maatregelen die nodig zijn om deze groepen van elkaar gescheiden te houden: Kinderen en jongeren kunnen op die manier bij elkaar op verhaal komen of op andere manieren uiting geven aan hun gedachten en gevoelens. Ze kunnen deelnemen aan ontspannende en versterkende activiteiten. Dat kan in het gebouw indien nodig, maar wordt aangeraden om maximaal buiten te organiseren op het terrein van de werking of op een afgebakende plaats zoals een schoolspeelplaats of bv. een sportterrein. Groepsactiviteiten kunnen afgewisseld worden met keuzeactiviteiten alleen of in subgroepen, maar steeds binnen dezelfde groep van 8 personen (+1 begeleider). Lees alle richtlijnen op de website van het departement CJM.    

Lees alle richtlijnen op de website van het departement CJM

Hoe moeten we als jeugd(welzijns)werk omgaan met de publieke ruimte?

Je mag als jeugd(welzijns)werker vindplaatsgericht te werk gaan in de openbare ruimte. Je mag jongeren aanspreken en babbeltjes slaan maar je moet je op dat moment houden aan de algemene regels in de samenleving. (Je mag maximum met vier personen samenscholen, afstand bewaren, mondmasker dragen) 

Je mag geen groepsgericht aanbod organiseren in de openbare ruimte omwille van het mogelijke aanzuigeffect. Een groepsgericht aanbod organiseren kan als jeugd(welzijns)werk wel met maximum 8 jongeren en 1 begeleider in de gebouwen of op de terreinen van de eigen werking. 


Foto: speelplein Wollebos - Turnhout


Volg de geest van de maatregelen

Ga niet op zoek naar grijze zones of manieren om regels om te buigen.

Houd bij het maken van keuzes steeds dit doel in het achterhoofd: verdere besmetting tegengaan. Enkel zo kunnen we dromen en hopen op een normale speelpleinzomer in 2021.

Alle maatregelen hebben een aantal welbepaalde doelen:

 • Superverspreiders tegengaan: Ervoor zorgen dat een besmet persoon zo weinig mogelijk andere personen kan besmetten.
 • Verspreiding binnen groepen vermijden en vertragen: Ervoor zorgen dat in het geval van een besmetting zo weinig mogelijk mensen in dezelfde groep besmet raken.
 • Contact tracing mogelijk maken: Ervoor zorgen dat in het geval van een uitbraak zo snel mogelijk maatregelen kunnen genomen worden om de verspreiding te stoppen.

Afstand houden, extra hygiënemaatregelen toepassen en zoveel mogelijk contact met verschillende mensen vermijden zijn daarbij essentieel. 'Weeg als organisator de maatregelen ook af, het is niet omdat je met 50 animatoren màg samenkomen dat je het zo(maar) groot moet organiseren. Onder het luikje 'Wat kan er wat betreft animatorenactiviteiten en -vergaderingen?' geven we parameters mee om een afweging te maken over concept en omvang.' 

Waar ga je vanuit bij het toepassen van maatregelen en aanbevelingen?
 • De veiligheid van kinderen, animatoren, verantwoordelijken, ouders… is een basisvoorwaarde voor de opstart van je speelpleinwerking. 
 • Probeer een zo veilig mogelijke speelomgeving te garanderen met zoveel mogelijk speelkansen voor zo veel mogelijk kinderen, waarbij je het risico op besmetting zo laag mogelijk houdt.
 • Zet het belang van kinderen en jongeren centraal. Kies, ondanks alle beperkingen, voor zoveel mogelijk vrijheid en keuze voor kinderen en jongeren om zelf invulling te geven aan hun vakantie. 
 • Bewaar de eigenheid van speelpleinwerk bij aanpassingen zoveel mogelijk: spelen om te spelen, speelplein is jeugdwerk, speelpleinwerk is laagdrempelig. Waar dat niet lukt, moet het gaan om tijdelijke aanpassingen die nadien weer worden afgebouwd.
 • Richt speciale aandacht op maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongereen kinderen en jongeren met een beperking.
 • Stem af met andere lokale organisatoren van vrijetijdsaanbod én opvanginitiatieven zodat aanpak en communicatie naar kinderen, ouders en begeleiding op elkaar is afgestemd.   

Samen maken we het er beste van...

Speelpleinwerk kan dat! We hebben het afgelopen zomer bewezen.


We beseffen dat het voor alle organisaties een enorme inspanning vraagt om deze maatregelen en aanbevelingen toe te passen, maar we geloven ook in de wendbaarbeid en veerkracht om programma's creatief aan te passen en de veiligheid en gezondheid van iedereen zoveel mogelijk te garanderen.

Zoals steeds zetten we het belang van kinderen en jongeren centraal. We pleiten, ondanks alle beperkingen, voor zoveel mogelijk vrijheid en keuze voor kinderen en jongeren om zelf invulling te geven aan hun jeugdwerk. Maak er een straf jeugdwerkjaar van en geniet vooral.

We staan voor je klaar!

De regels en draaiboeken zijn ondersteunende instrumenten, maar speelpleinwerk is lokaal zo divers dat elke organisator een eigen vertaling zal moeten maken. Je kan de komende dagen en weken zeker terecht bij de VDS om mee te zoeken naar oplossingen en antwoorden op vragen. Contacteer gerust jouw lokaal speelpleinondersteuner!


Onze aangepaste dienstverlening


speelplein.net/dienstverlening
verzamelt alle besluiten, aanpassingen en wijzigingen bij onze eigen VDS-dienstverlening. Deelnemers wordt steeds persoonlijk op de hoogte gebracht.  


VDS blijft bereikbaar

Tijdens de kantooruren kan je de VDS bereiken op het nummer: 015 28 73 90 of je belt rechtstreeks met jouw lokaal ondersteuner

Elke schoolvakantie zijn we 24/7 bereikbaar op het noodnummer 
0494 79 09 65 voor ondersteuning bij een ernstig ongeval, crisis of incident op je speelplein.


Inclusieve speelplein-werkingen


Inclusieve werkingen kunnen met hun vragen bij onze ambassadeurs van Jeugdwerk voor Allen terecht. Ook voor specifieke vragen over omgaan met kwetsbare jongeren, kinderen met een beperking in tijden van corona, communicatie met kwetsbare gezinnen, voorbeelden van structuurschema’s, pictoborden, visueel maken van bepaalde zaken. 


Yana Weets

0489 409 443


Voorbereiden in coronatijd

(Digitaal) contact met de speelpleinploeg onderhouden in coronatijd. Niet altijd evident. Via deze webpagina helpen we een handje. 

De VDS maakte ook een webpagina met tips over hoe goe te spelen in coronatijden en kant-en-klare-coronaproof spelletjes. 


Waar vind je meer info? 

De VDS haalt zijn mosterd bij De Ambrassade en maakt ook deel uit van 'Kerncorona'. Dat is een groep van 6 vertegenwoordigers uit de jeugdsector die de Ambrassade aanspreekt om snel en wanneer het noodzakelijk is de stem van de sector op te nemen ifv overleg met kabinet, adviesorganen, virologen... 

De VDS staat in nauw contact met andere partners uit de jeugdsector, de Ambrassade, Bataljong en het kabinet van minister Dalle om jullie vragen, bedenkingen en suggesties door te spelen.