10 nov 2020

Fiscale attesten

bespaar je speelplein een hoop vragen en administratie

Ouders kunnen een belastingvermindering krijgen voor de kosten die ze maken i.f.v. speelpleinwerk.

  • De belastingvermindering geldt alleen voor kinderen beneden de 14 jaar en voor kinderen met een zware beperking beneden de 21 jaar.
  • De werkelijk gedane uitgaven worden beperkt tot maximum 13 euro per kind per speelpleindag, ongeacht wanneer de dag aanvangt of eindigt en dit voor het inkomstenjaar 2020. Voor 2021 geldt 13,70 euro per kind per speelpleindag.
  • De belastingvermindering bedraagt 45 procent van de werkelijk gedane uitgaven. Voor alleenstaande ouders met een belastbaar inkomen van minder dan 18.000 euro krijgen een belastingvermindering van 65 %. 

Om deze kosten te kunnen inbrengen, moeten de ouders over bewijzen beschikken, nl. het fiscaal attest. Ouders kunnen daarom per kind aan de speelpleinorganisator een fiscaal attest vragen. Dat is goed ingeburgerd en bijna alle speelpleinwerkingen bieden het attest na afloop spontaan aan.

 

Jouw speelplein bezorgt het fiscaal attest aan diegene die voor de opvang heeft betaald (= de schuldenaar op het attest). Maar let op… deze persoon kan de kosten enkel inbrengen als hij/zij deze kinderen fiscaal en laste heeft of als er een fiscale co-ouderschapsregeling van toepassing. In de praktijk merken we dus dat speelpleinen na het uitreiken van dat attest heel wat vragen krijgen, vnl. bij gescheiden ouders en nieuw samengestelde gezinnen; 

  • De plusmama regelt en betaalt de inschrijvingen van de pluskinderen, maar heeft de kinderen niet ten laste en krijgt geen belastingsvermindering. 
  • Gescheiden ouders ontvangen graag 2 aparte fiscale attesten, maar wie had natuurlijk wat precies betaald…  

Het principe is simpel: wie betaalt ontvangt het attest, maar dat is niet altijd de persoon die het kind ten laste heeft. Weg voordeel en dan komen de vragen.

3 tips voor je speelplein

Die je achteraf veel gedoe besparen.

  1. Om te voorkomen dat ouders achteraf vragen een attest opnieuw op te maken, kan je aan de inschrijftafel vragen of gescheiden ouders 1 of 2 attesten nodig hebben per kind. Je houdt meteen de juiste administratie bij.  
  2. Heel wat online inschrijfsystemen werken vandaag nog op basis van één gezinsaccount op basis van een klassieke gezinssituatie. Vraag gescheiden ouders dan bv. 2 profielen aan te maken waar ze elk hun inschrijvingen beheren en betalen. Op die manier krijgen ze voor hetzelfde kind 2 aparte attesten. Of pas bv. je inschrijftool aan door achter het profiel van een kind met gescheiden ouders 2 knoppen (mama / papa) te steken. Afhankelijk van wie de inschrijving doet, mama of papa, kan die zichzelf aanvinken en worden de betalingen van beide partners meteen uit elkaar gehouden.
  3. Het is aan de ex-partners, niet aan het speelplein, om dit financiële voordeel onder zich te regelen. Leg de administratieve verantwoordelijkheid zoveel mogelijk bij de ouders (bv. aanmaken 2e account, juiste namen invullen…). Wel kan je als speelplein een handje helpen door hen te informeren (bv. door de inhoud uit dit bericht te delen), via sociale media, de website, in je brochure of je inschrijfsysteem aan te passen. 

Hoe is het voordeel wettelijk geregeld?

Ouders zijn gehuwd of wettelijk samenwonend

Wanneer ouders gehuwd zijn of wettelijke samenwonend heeft het geen belang wie de uitgaven voor kinderopvang betaalt. In de belastingaangifte is er voor beide gehuwden of wettelijk samenwonenden slechts één code om de uitgaven voor kinderopvang te vermelden. Het heeft dus geen belang of het attest of de bewijsstukken op naam van beide ouders is opgemaakt of één van de ouders. 

Feitelijk gezin

Een moeder vormt een feitelijk gezin met de vader van haar kinderen (d.w.z. zij wonen niet wettelijk samen en ze zijn niet gehuwd of wettelijk samenwonend). In dat geval heeft alleen wie het kind ten laste neemt in zijn belastingaangifte het recht op de belastingvermindering. Voor dit fiscaal voordeel is het niet bepalend om te weten wie de uitgaven heeft betaald

Gescheiden ouders / co-ouderschap

De ouder die het kind ten laste heeft (= in principe de ouder bij wie de kinderen hun fiscale woonplaats hebben), heeft recht op het belastingvoordeel. Onder bepaalde voorwaarden kan het belastingvoordeel voor kinderen ten laste echter worden verdeeld onder de ouders. Dat is de zogenaamde fiscale co-ouderschapsregeling: ouders zijn gescheiden en de huisvesting van de kinderen is gelijkmatig verdeeld over beide partners. Voor dit fiscaal voordeel is het niet bepalend om te weten wie de uitgaven heeft betaald, maar de betaling moet wel steeds gebeuren van een rekening van één van beide partners.


Modelattest

Bekijk hier een modelattest dat geldt tot 30 december 2020. Voor de fiscale attesten die gelden voor het inkomstenjaar 2020 is het nog even wachten! 

Meer lezen over de belastingsvermindering op website van de Vlaamse Overheid. 


1 standaard-formulier voor mutualiteit

Bij heel wat mutualiteiten krijgen ouders een deel van het inschrijvingsgeld terugkrijgen.Tot mei 2016 had elke mutualiteit zijn eigen formulier voor de terugbetaling van speelpleinwerk en moest een speelpleinorganisator dit handmatig invullen. Een serieuze, administratieve last.

Sinds juni 2016 heeft de VDS ervoor gezorgd dat er één standaardformulier gemaakt is en gebruikt kan worden met goedkeuring van alle mutualiteiten. Opnieuw een administratieve vereenvoudiging.    


Meer wettelijke kantjes

De VDS bundelt alle info rond wettelijke kantjes en infofiches op maat van het speelplein.