29 okt 2020

Uitbraak coronavirus COVID-19

SPEELPLEIN DIT WERKJAAR

Op deze pagina maken wij voor jou de vertaling van de actuele, verplichte jeugdwerkregels.


CODE ROOD sinds 23/10

Sinds 23/10 schakelde jeugdwerk naar code rood.
De maatregelen gelden al minstens tot 19 november, maar kunnen de komende weken nog verder verstrengd worden mocht het aantal besmettingen blijven oplopen. Hou er rekening mee dat lokale besturen kunnen beslissen om bepaalde zaken strenger toe te passen. Ook de federale regering kan nog bijkomende maatregelen afkondigen. Vrijdag 30/10 komt de veiligheidsraad opnieuw samen.  

Het is niet omdat iets mogelijk is, dat het ook moet. Denk aan de draagkracht van vrijwilligers en collega’s. Deze periode vraagt enorm veel van vrijwilligers en organisaties. Alle begrip als jullie zelf beslissen strenger te zijn, het aanbod aanpassen of eventueel annuleren. 


UPDATE 03/11 (21u15): De komende 6 weken zal er stabiliteit in de maatregelen zijn.

Vanochtend vond een opvolgoverleg plaats met Minister Dalle, Bataljong, De Ambrassade, Departement Jeugd, en deze keer niet Van Ranst maar Erika Vlieghe. Belangrijkste agendapunt was om de eerste klanken te verzamelen en te bespreken welke knelpunten zich lokaal/in de praktijk stellen.

Belangrijkste zaken die we kunnen meegeven op basis van het overleg van vanochtend:
De komende 6 weken zal er stabiliteit in de maatregelen zijn.
De huidige maatregelen gelden, waaronder: 

 • Jeugdaanbod (jeugdwerk-sport-cultuur) tot en met 12-jarigen kan plaatsvinden (binnen en buiten): activiteiten zoveel mogelijk buiten doen, als het binnen is, bedachtzaam en verantwoord omgaan met de grootte van de groep. Begeleiding altijd mondmaskers en afstand tov elkaar. Bij meerdaagse aanbod de samenstelling van de groep niet wijzigen. Overnachting kan niet.
 • Jeugd(welzijns)werkingen kunnen actief blijven (groepjes van max 8 met social distancing en mondmaskers, 1-op-1-op-1-begeleiding kan)
 • Publieke ruimtes, buitenspeelruimtes en sport- en skateterreinen blijven open.
 • +12-jarigen kunnen met 3 vrienden buiten activiteiten doen of samen sporten, mits afstand.


Volgende week maandag 9/11 is er opnieuw overleg tussen De Ambrassade, het kabinet en Marc Van Ranst. Daarvoor worden gegevens verzameld! We zijn op zoek naar speelpleinorganisatoren die onderstaande vragen willen beantwoorden voor donderdag 5/11 voor 10u). Het antwoord mag je rechtstreeks mailen naar , plaats gerust in cc zodat we kunnen volgen wie de tijd nam om de vragen in te vullen. 

 • Hoeveel kampen/vakanties/aanbod gaat er nu uiteindelijk door of gaat je aanbod uiteindelijk door?
 • Waarom wel of niet? 
 • Hoe groot zijn de groepen? hanteren jullie max van 50 personen continu of ook kleinere groepen?
 • Zijn er veel kinderen/ouders die hebben afgehaakt (vooral in geval van inschrijvingen)? 
 • Doen jullie noodopvang vanaf 9/11 of zijn ze gevraagd om dit te doen? 
 • Zijn er nog algemene klanken die we best meenemen?

 

UPDATE 30/10 (23u00): verstrengde maatregelen door federale regering

De persconferentie van vanavond kondigde heel wat verstrengingen aan, maar niet over jeugd. En dat was bewust. Na rechtstreeks contact met minister Dalle bevestigt de Ambrassade formeel:  

 • Dat de regels voor jeugdactiviteiten -12 NIET zijn aangepast. Wat betekent dat concreet? Dat jeugdactiviteiten, ook meerdaags, zonder overnachting kunnen plaatsvinden zowel tijdens als na de herfstvakantie, zolang de maatregelen gelden. De maatregelen die daarstraks bekend gemaakt werden, zullen wellicht tot 13 december gelden. Dit kan dus wettelijk. Waarom kan dit? Virologisch is ingeschat dat de risico’s beperkter zijn in een context waarin kinderen niet én school én andere activiteiten combineren. 
 • De Vlaamse overheid vraagt dat lokale besturen 'noodopvang' coördineren voor 9, 10, 12 en 13 november. De VDS vraagt om de termen noodopvang en speelpleinwerk niet door elkaar te gebruiken en een duidelijk onderscheid te maken. Als blijkt dat enkel kinderen toegestaan worden van zij die nood hebben, dan noemt het noodopvang (en niet speelpleinwerk). Als blijkt dat iedereen welkom blijft, zoals in normale vakanties dan is de noemer ‘speelpleinwerk’ geen probleem. Verder op deze pagina kan je het volledige standpunt van de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk lezen over speelpleinwerk en noodopvang.
 • Jeugd(welzijns)werk blijft mogelijk, volgens de geldende regels. 
 • Ook het gebruik van publieke ruimte en speeltuinen door kinderen en jongeren blijft gegarandeerd.
 • Wees je ervan bewust dat lokale besturen over al deze zaken strengere maatregelen kunnen uitvaardigen en informeer je hierover zeker.  
 • De Ambrassade is de afgelopen twee dagen ook bezig geweest met afstemming sport, cultuur en jeugd. In het Ministrieel Besluit van 28/10 was het gebruik van indoor sportinfrastructuur voor activiteiten en sportkampen voor -12 indoor niet mogelijk tenzij georganiseerd door of met toestemming van de stad/gemeente. Men is zich bewust van de problemen hierrond. Weet dat er hard gewerkt wordt om eerstdaags een oplossing te vinden voor dit probleem. 

We begrijpen dat er bij lokale speelpleinwerkingen, (ouders van) animatoren en (ouders van) kinderen heel veel vragen rijzen. Als jullie inschatten dat het evenwicht qua draagkracht, risico’s en voorzien van ademruimte en jong zijn uit balans raakt, kunnen jullie zelf beslissen wat nog haalbaar en realistisch is. De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS) respecteert elke keuze. We begrijpen dat lokale speelpleinwerkingen, die tegemoetkomen aan de geest van de nu gevraagde inspanningen, de geplande herfstvakantie alsnog annuleren. Speelpleinwerkingen die wel opengaan zullen we blijven ondersteunen. We verwachten van hen een verhoogde waakzaamheid en het extra scherp toezien op alle nu geldende maatregelen.

We zijn er samen keihard voor gegaan om kinderen en jongeren centraal te stellen en hen optimaal ademruimte te geven. Dit is ook een belangrijke kans om dat mee waar te maken. Jullie allen doen dat elke dag. We weten dat de motivatie bij ons allen een stevige deuk heeft gekregen doorheen deze periode, door het gebrek aan perspectief en het constante bijsturen voor onze jongeren en organisaties. Het feit dat activiteiten voor -12 nog mogelijk zijn, geeft ons wel de mogelijkheid er voor die doelgroep te zijn en hen samen met hun leiding en animatoren te laten ravotten, spelen, vrijuit jong te laten zijn. Maar dit dus enkel, we kunnen dat niet genoeg benadrukken, als dat haalbaar is en goed voelt voor jullie organisatie, vrijwilligers en deelnemende kinderen. Dat is geen evidente afweging, dat weten we.

We zullen samen voor gezond evenwicht tussen ademruimte en veiligheid voor alle kinderen, jongeren en hun organisaties blijven strijden. In het bijzonder voor de meest kwetsbaren. We wensen jullie enorm veel succes en sterkte bij wat er nog allemaal komt. We blijven verbonden in deze situatie. Zorg goed voor jezelf en elkaar. 

De actuele regels

De verstrengde maatregelen gelden al minstens tot 19 november.

Speelpleinwerk kan doorgaan voor -12 in de herfstvakantie

Voor -12 jarigen kan er georganiseerd vrijetijdsaanbod (jeugd-sport-cultuur) volgens de voorgeschreven regels van 23/10   

 • Groepen van max. 50 personen zonder social distancing tussen de deelnemers (kinderen). 
 • Begeleiding draagt altijd een mondmasker, ook na de speelpleinuren.  
 • Activiteiten met overnachtingen zijn weliswaar tijdelijk ook niet meer toegestaan voor -12. 

Voor +12 jarigen is er helaas geen georganiseerd vrijetijdsaanbod (jeugd-sport-cultuur) meer toegestaan. 

De categorie -12 jarigen zijn alle kinderen geboren in 2008 of later. 
De categorie +12 jarigen zijn alle kinderen geboren in 2007 of vroeger. 
De geboortejaren zijn van toepassing tot en met 31/12/2020. 

Bijkomende maatregelen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Op 26 oktober besliste de Brusselse Provinciale Crisiscel bijkomende maatregelen op te leggen.

Het Brussels Nederlandstalig jeugdwerk blijft in de eerste plaats de maatregelen van de Vlaamse overheid volgen die je op deze pagina kan terugvinden.

Daarnaast volg je ook bijkomende maatregelen. Deze bijkomende maatregelen blijven in voege tot minstens 13 december.

 • Verbod op jeugdwerkactiviteiten vanaf 13 jaar
 • Jeugdwerk (-12) gaat tijdens de herfstvakantie door in groepen van max. 40 personen
 • Jeugdwelzijnswerk kan doorgaan, ook voor kinderen +12. Daarover komen nog aparte regels
 • Activiteiten met externen zijn verboden (workshops, uitstappen, e.d.)
 • Derden worden enkel toegelaten als het gaat om essentiele bezoeken. Daarbij worden alle veiligheidsmaatregelen gerespecteerd. 
Groepen van 50 personen, zowel binnen als buiten (incl. begeleiding)

De activiteiten kunnen georganiseerd worden voor groepen van 50 personen, zowel binnen als buiten (incl. begeleiding). We noemen alle groepen een 'groep', onafhankelijk van social distancing. De kinderen van een groep hoeven geen afstand te houden tot elkaar. Begeleiding beperkt contact met kinderen en de andere begeleiding. 

Binnen één groep kan je kleinere groepen samenstellen die aparte en gezamenlijke activiteiten organiseren (bv. 2 groepen van in totaal 10 personen: zij kunnen apart spelen maar ook samen, afh. van hun leeftijd met of zonder social distance). Indien de locatie het toelaat kunnen meerdere groepen van 50 op dezelfde locatie spelen.

Werk zo veel mogelijk met inschrijvingen vooraf, maar laat ook ruimte om de dag zelf in te schrijven/deel te nemen. Belangrijk in de functie van de eigenheid van speelpleinwerk en in het bijzonder voor kinderen en jongeren uit maatschappelijk kwetsbare doelgroepen.

Zieke kinderen en jongeren of risicogroepen kunnen niet deelnemen

Bedoeling is dat zoveel mogelijk kinderen en jongeren kunnen deelnemen. Het is wel van belang dat we bepaalde risicogroepen ook beschermen zodat we geen gezondheidsrisico’s nemen.

 • Kinderen en begeleiders die tot de risicogroep behoren, kunnen enkel deelnemen aan het aanbod als ze hiervoor van de ouders of huisarts toestemming krijgen. Om te weten of iemand tot de risicogroep behoort, kunnen ouders (al dan niet in overleg met de huisarts) beroep doen op deze lijst. Ga bij twijfel het gesprek aan met ouders. Moet je iemand weigeren en verloopt dit proces moeilijk kan je ook zeker van deze brief gebruik maken.  
 • Zieke kinderen of begeleiders kunnen niet deelnemen aan een aanbod, minstens 3 dagen symptoomvrij. Los van de covid-symptomen, laat je kinderen of begeleiding die zich niet goed voelen maar geen covid- symptomen hebben ook niet deelnemen aan het aanbod.
 • Ook kinderen en/of begeleiding die in contact kwamen met een besmet persoon en in quarantaine moeten blijven kunnen in dit geval niet deelnemen aan het aanbod. 

Informeer ouders hier goed over, maak hen duidelijk dat ze hier een belangrijke verantwoordelijkheid in op te nemen hebben en dat men bij eventuele ontwikkeling van ziektesymptomen in de mogelijkheid moet zijn het kind zo snel mogelijk op te halen van het aanbod. Laat kinderen die symptomen ontwikkelden en van het aanbod werden verwijderd, niet opnieuw deelnemen tot de symptomen zijn verdwenen. 

Er is géén probleem met inclusief speelpleinwerk.
Kinderen of jongeren met een beperking behoren niet automatisch tot de risicogroep! 

Je werkt verplicht met een aanwezigheidslijst en medische fiche

Ook administratief blijft het belangrijk om bepaalde zaken bij te houden.   

Het contactlogboek blijft belangrijk. Dit contactlogboek bevat: 

 • Een overzicht van de deelnemers van de groep = je aanwezigheidslijst. 
 • Een overzicht van contacten met personen van buiten de bubbel en welke voorzorgsmaatregelen hierbij genomen worden, bv. contact met externen i.f.v. activiteiten/aanbod. Hoog risico contacten moeten hierbij worden opgenomen. 
 • Als je met meerdere groepen op dezelfde locatie werkt, zorg dan voor een duidelijk overzicht van de maatregelen die je nam om het contact tussen de bubbels te mijden. Het geeft aan hoe elke bubbel zich verhoudt t.a.v. de andere bubbels. Bv.: er wordt op verschillende plekken gegeten of in verschillende shiften in dezelfde ruimte (mits ontsmetting). 
 • Indien mogelijk liefst ook medische fiches (Met de toestemmingen tot deelname voor risicogroepen door huisartsen) 

De gegevens blijven relevant wanneer zou blijken dat iemand besmet is tijdens of na je aanbod. Je kan ouders informeren over het waarom van deze gegevens via deze brief.  


Tracing

In de zomervakantie moest je (vermoeden van) besmettingen zelf melden via het meldpunt in funvtie van tracing. Of dit ook voor de herfstvakantie gevraagd wordt, is tot op vandaag nog niet duidelijk.

Maatregelen bij vermoeden van besmetting & EHBO

NOODPROCEDURE

 • Er wordt volop gewerkt aan de protocollen en draaiboeken wat de noodprocedure betreft. Deze zal normaalgezien deze week online worden gezet. In de tussentijd verwijzen we graag door naar de volgende pagina van Sciensano.
 • Elke speelpleinorganisator voorziet een 'kindvriendelijke' plek om zieke kinderen en animatoren in “isolatie” te plaatsen. Dit mag één ruimte zijn voor alle groepen. In deze ruimte blijft de afstandsregel van 1,5 meter behouden.

EHBO

 • Gewone EHBO interventies kunnen in de groep gebeuren. 
  Voorzie afzonderlijke EHBO-koffers per groep.
 • In functie van wondverzorging zorg je voor strikte hygiënemaatregelen en beschermingsmateriaal: handschoenen en mondmasker of faceshield zowel bij patiënt als verzorger.
Speel maximaal buiten spelen op de eigen locatie, vermijd contact met externen.
 • Activiteiten worden maximaal in de buitenlucht georganiseerd.
  Je kan binnen en buiten activiteiten doen maar zet in op het gebruik van de overdekte en niet-overdekte buitenruimte, maak gebruik van je creativiteit om oplossingen te vinden. (bv. shelter, afdak...)
 • Contact met externen wordt maximaal vermeden.
  Externen van workshops kunnen maar moeten net zoals de begeleiding een mondmasker dragen en kunnen geen contact hebben met de deelnemers.  
 • Zorg dat het voor jouw groepen duidelijk is welke binnen- en buitenruimte zij ter beschikking hebben.
 • Denk na over raakvlakken en doorgangen binnen die groepen; gangen, doorsteek over de buitenruimte,... Welke groep gaat op welke manier naar het toilet, zorg voor voldoende plaats tussen de groepen om te kunnen doorsteken,...
 • Uitstappen zijn op dit moment niet mogelijk. Blijf zoveel mogelijk op je eigen locaties/terreinen en stem af met je lokaal bestuur als je de publieke ruimte gebruikt.
 • Kookactiviteiten zijn geen probleem.
 • Overnachtingen zijn NIET mogelijk: niet voor kinderen, niet voor begeleiding.
Neem extra hygiënische maatregelen zoals in de zomervakantie

Persoonlijke hygiëne
Persoonlijke hygiëne blijft enorm belangrijk. Hieronder verstaan we:

 • Handhygiëne (hang deze poster op op je speelplein of gebruik Handige Hans.)
 • Hoesten in de elleboog
 • Het eenmalige gebruik van zakdoeken en weggooien ervan
 • Begeleiding draagt steeds een mondmasker, zowel buiten als binnen en houdt het contact met de deelnemers en met elkaar zo beperkt mogelijk.  

Was handen minimaal op vastgelegde momenten, installeer een gewoonte:

 • Bij het toekomen op en het verlaten van de speelpleinwerking.
 • Voor en na maaltijden (incl. koekmoment, kookactiviteit)
 • Voor en na elk toiletbezoek 
 • Ook tijdens avondmomenten met animatoren, niet alleen in contact met kinderen.

Water en zeep is in principe voldoende. 
Goed inzepen is het belangrijkste bij handen wassen, en afdrogen met wegwerpdoekjes of papier. Voorzie gesloten vuilnisbakken (liefste te openen zonder ‘handcontact) voor de vuile zakdoeken. 

Voorzie voldoende wastafels om wachtmomenten te vermijden.
Je mag gebruik maken van stilstaand water (bv. in een emmer) indien dit, na het gebruiken door de verschillende aanwezige kinderen, ververst wordt tussen elke wasbeurt in. Laat dit dus niet staan om later opnieuw te gebruiken. 

Hygiëne qua infrastructuur

 • In een ideaal scenario heeft elke groep een eigen speel- en eetruimte. Als dit niet lukt, kan je deze ruimte delen tussen groepen als je voor de wissel contactoppervlaktes (= zaken die je veelvuldig aanraakt zoals tafels, stoelen, klinken, handvaten…) grondig ontsmet (met water en zeep). 

 • In een ideaal scenario heeft elke bubbel een eigen toilet en wastafels. Als dit niet lukt, kan er voor sanitair een uitzondering zijn
      > Handhygiëne voor het binnengaan van de sanitaire ruimte en erna is dan essentieel. 
      > Binnen de sanitaire blok afstand van 1,5m vragen voor kinderen van verschillende bubbels.

 • Laat vaak-gebruikte deuren in de infrastructuur open staan.
  Het is belangrijk om alle leef-en speelruimtes voldoende te verluchten.


Hygiëne qua materiaal

Voorzie met je organisatie indien mogelijk dat materiaal niet tussen groepen moet worden uitgewisseld. Waar je alles binnen één groep kunt houden, mag materiaal door verschillende kinderen gebruikt worden bij de groepen waarin iedereen jonger is dan 12 (behalve begeleiding).

Als materiaal door verschillende groepen gebruikt moet kunnen worden, dan heb je twee opties:

 • Je reinigt grondig de contactoppervlakken voor je het materiaal doorgeeft, dan kan het onmiddellijk. 
 • Is er tijd tussen 2 groepen dan kan je je beroepen op onderzoek dat heeft uitgewezen dat Covid gemiddeld 3u kan overleven op oppervlakken en materialen (in ideale omstandigheden), je hoeft materialen en/of oppervlakken dus geen dagen meer ongebruikt te laten indien je niet tussentijds ontsmet. Blijft daarbij wel heel belangrijk goed te focussen op goede handhygiëne na contact met oppervlakken en materialen die vaak worden aangeraakt. 

Maak visueel duidelijk welk materiaal voor welke groep is. Doe dit door kleuren of symbolen aan te brengen. Naar analogie met de zomervakantie, vind je meer details over hygiëne op www.speelplein.net/zomer


Waar je alles binnen één groep kunt houden, mag materiaal door verschillende kinderen gebruikt worden (behalve begeleiding).

Veel gestelde vragen

Speelpleinwerk als noodopvang, kan dat?

Voorlopig gaat speelpleinwerk tijdens de herfstvakantie dus gewoon door en is noodopvang niet aan de orde. Mocht de overheid alsnog de keuze maken om de herfstvakantie te verstrengen, in het slechte geval het jeugdaanbod af te schaffen, dan dringt de vraag naar noodopvang zich op. De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS) nam daarover afgelopen week ten aanzien van het kabinet volgend standpunt in:

"Van bij de start van corona heeft de VDS benadrukt dat voldoende speelmogelijkheden en ontmoetingskansen belangrijk zijn voor het sociale, fysieke en psychologisch welzijn van kinderen en jongeren. De meerwaarde daarvan hebben we de afgelopen weken aan den lijve kunnen ondervinden. We zullen er dan ook alles aan doen om te blijven streven naar zo goed mogelijk, 'coronavriendelijk' speelpleinwerk. Lokaal op maat en met oog voor de eigenheid van elk initiatief. 

Wanneer echter de veiligheid voor iedereen: kinderen, animatoren, vrijwilligers, personeel… niet langer gegarandeerd kan worden, jeugdwerk verplicht de deuren moet sluiten en/of de opgelegde maatregelen voor de meeste speelpleinwerkingen niet langer haalbaar zijn, zullen we lokale speelpleinwerkingen aanbevelen niet open te gaan, althans niet als speelpleinwerk. Vanuit solidariteit met andere sectoren en het belang van (speel)kansen, voor kwetsbare kinderen en jongeren in het bijzonder, kan speelpleinwerk in dat geval zijn steentje bijdragen om (nood)opvang mee of volledig op poten te zetten, maar wat de VDS betreft niet onder de noemer speelpleinwerk. Noem het noodopvang, niet speelpleinwerk. 


Openblijven in functie van opvang wanneer het andere jeugdwerk, op jeugdwelzijnswerk na, de deuren moet sluiten wegens niet veilig genoeg ziet de VDS onder de noemer ‘speelpleinwerk’ niet zitten:

 • Dan zijn we in de eerste plaats opvang, geen jeugdwerk meer. We zijn in de eerste plaats een vrijetijdsinitiatief. We vervullen voor vele ouders een opvangfunctie - dat is geen probleem -, maar zijn geen opvanginitiatief.
 • De kans op imagoschade voor ‘speelpleinwerk’ als jeugdwerkmethodiek is bijzonder groot. Men zou de speelpleinsector onverantwoord gedrag kunnen aanmeten. Hoe leg je uit aan (ouders) van animatoren dat het niet veilig genoeg is om zondag op de jeugdbeweging rond te lopen, maar wel veilig genoeg is om op het speelplein te staan. Beide zijn en blijven jeugdwerk. Zelfs wanneer er gewerkt zou worden met vaste groepen kinderen, maakt de samenleving dat onderscheid nauwelijks.  
 • Het is vandaag ook nog niet duidelijk hoe het ‘spelen’ en ‘voorbereiden van het speelaanbod’ er in de praktijk zal uitzien. Welke voorwaarden zullen worden opgelegd? (cfr. afstand, mondmaskers, grootte van groepen kinderen, leeftijd…) Zal speelpleinwerk haar eigenheid kunnen bewaren; “Vakantie? Op het speelplein!”.  

We denken dat het verstandig is om in tijden van noodopvang de regiorol bij lokale besturen te leggen. Ze zijn het best geplaatst om een inschatting te maken van de hoeveel nood en kunnen daar tegenover binnen de stad of gemeente op zoek gaan naar onderwijzers, vrijwilligers, personeel, leiding en speelpleinanimatoren… (cfr. paasvakantie) om het aanbod in te vullen. Vanuit onze expertise op spelen, contacten met lokale besturen en voeling met het werkveld is de VDS bereid deze noodopvang te ondersteunen met het nodige advies en begeleiding. We kunnen speelkansen stimuleren, animatoren prikkelen om hun speeldiensten aan te bieden, etc.

We hopen uiteraard dat het zo ver niet moet komen en dat er ondanks de negatieve epidemiologische evolutie voldoende ruimte blijft, letterlijk en figuurlijk, om spelen en ontmoeten op een veilige manier te blijven waarmaken binnen het reguliere jeugdwerk."  

Kunnen kinderen met een mentale beperking ouder dan 12 deelnemen?

We kregen van een heleboel speelpleinwerkingen de vraag of jeugdwerk dat werkt met kinderen met een mentale beperking (mentaal dikwijls nog -12j, fysiek wel +12) beschouwd kunnen worden als jeugdwelzijnswerk. Op die manier kan er voor die kinderen nog wel jeugdwerkaanbod doorgaan tijdens de herfstvakantie. Uiteraard komt deze vraag er niet om de mazen in het net op te zoeken, wel omdat men de vergelijking maakt tussen de doelgroepen uit het jeugdwelzijnswerk en deze al even kwetsbare groep. Het jeugdwerkaanbod voor deze kinderen is sowieso al beperkt. Als dat ook wegvalt, wordt dat een harde noot om te kraken voor henzelf en hun ouders. 

De VDS legde deze vraag voor aan het kabinet van minister Dalle en ontving volgende reactie: "We begrijpen de vraag. Ze was vorige week ook onderwerp van overleg. Het is geen gemakkelijke beslissing. Vanuit experten uit het welzijnsveld werd ons dit sterk afgeraden. Momenteel is de regel: al het jeugdwerk verboden voor +12, ook voor kinderen en jongeren met een beperking geldt dit. Maar we leggen de vraag morgen (29/10) opnieuw voor en nemen zo snel als mogelijk opnieuw contact op".

(Update 18/11/2020): Omdat er nog steeds geen antwoord kwam op deze vraag drongen we samen met de rest vh jeugdwerk nogmaals aan op een dringende beslissing hierover (kabinetten Jeugd en Welzijn). We houden de info die we hierover zelf krijgen hier up-to-date. Als we een antwoord ontvangen, hoor je dat ook via onze lokale ondersteuners.

Kunnen we samen eten en drinken?

Ja. Blijf in je eigen groep en let op eigen bekers, bestek enz. (materiaal uitwisselen kan immers niet). Als begeleider kan je geen mondmasker dragen wanneer je eet of drinkt. Wij adviseren daarom (voor je eigen veiligheid) om tijdens het eten minstens 1.5 meter afstand te bewaren van de groep. Als je groep hulp nodig heeft tijdens het eten kan je hen met een mondmasker aan helpen. Je kan dan zelf nadien eten, of een soort shiftensysteem afspreken met je mede-begeleiders.

Is mobiel speelpleinwerk mogelijk?

Ja. Mobiel speelpleinwerk is ook mogelijk, waarbij bij elke activiteit andere deelnemers aansluiten of nog niet alles op voorhand vastligt. Zorg er wel steeds voor dat de grens van 50 personen niet overschreden wordt per groep én je aandacht hebt voor de aanwezigheidslijsten en contactlogboeken. 

Wat met het gebruik van sportinfrastructuur? (bv. speelplein in sporthal)

In het Ministerieel Besluit van 28/10/2020 kan je lezen dat activiteiten in sportinfrastructuur kunnen voor sportstages en kampen georganiseerd door de lokale overheid voor kinderen tot en met 12 jaar. 

Het staat als volgt beschreven:
Mogen geopend blijven: sportzalen en -voorzieningen, maar dit enkel voor: voor zover het geen zwembad betreft, sportstages en-kampen georganiseerd door de lokale overheid voor kinderen tot en met 12 jaar; 

We raden je dan ook aan om goed met je lokale overheid af te stemmen, je kan hierbij ook verwijzen naar de mogelijkheden van gebruik infrastructuur door jeugd en cultuur. Jullie kunnen samen mogelijk een oplossing of afspraak vinden waarbij jullie zoals gepland de infrastructuur kunnen gebruiken. 

Wat als iemand ziek wordt?

Laat zieke kinderen en deelnemers (begeleiding inclusief) de activiteit altijd verlaten

 • Laat een deelnemer met covid- symptomen niet terugkeren naar het aanbod tenzij een test werd uitgevoerd en negatief bleek en men opnieuw gezond is. 
 • Laat een deelnemer met andere symptomen (niet covid) pas opnieuw deelnemen wanneer deze opnieuw gezond is. 
 • Als blijkt dat een deelnemer een test nodig heeft, vraag de deelnemer dan je organisatie op de hoogte te houden van het testresultaat.
 • Als deze test positief blijkt, is het belangrijk dat de ouders de huisarts vragen wat de procedure is die voor de groep waaraan het kind deelnam van toepassing is.  Je onderneemt de stappen zoals deze door de huisarts/testcentrum of het contacttrace centrum worden aanbevolen.
 • Communiceer als organisatie aan de ouders en opvoedingsverantwoordelijken wat gevraagd wordt (al dan niet testen of quarantaine volgens leeftijd, soort contact en symptomen).
 • Vraag je sowieso aan ouders en opvoedingsverantwoordelijken om alert te zijn voor symptomen. Je kan de procedures voor kinderen terugvinden op de website van Sciensano.  
Mogen wij nog afspreken met de animatoren ifv voorbereiding?

Wat voorbereiding betreft met animatoren is de regel dat alle vergaderingen en voorbereidingen digitaal plaatsvinden. Uiteraard mag je wel een halfuurtje voor of na de activiteit blijven om alles klaar te zetten en op te ruimen, dit wel met respect voor de huidige regels: tussen de leiding onderling 1,5m afstand en mondmasker dragen.We spreken, in tegenstelling tot de zomer, niet meer van weekbubbels, maar van groepen. Kinderen en jongeren mogen weer activiteiten combineren op 1 dag, in 1 week: school, sport, jeugdwerk...

Publieke ruimte blijft open

Publieke ruimte om te spelen, sporten, ontmoeten voor kinderen en jongeren blijft ook open. Ook hierover wordt naar analogie met het draaiboek in mei zo snel mogelijk een nieuwe versie verspreid.  


Jeugd(welzijns)werk kan wel blijven doorgaan

Jeugd(welzijns)werk kan wel blijven doorgaan onder de afspraken die in mei geldend waren (oa groepjes van max. 8, 1-op-1-op-1-gesprekken, vindplaatsgericht werken). De specifieke richtlijnen hiervoor worden net zoals in mei in een draaiboek uitgeschreven. Lees alle richtlijnen op de website van het Departement CJM.  

Wat valt er onder jeugd(welzijns)werk?

In het draaiboek met de specifieke richtlijnen wordt het toepassingsgebied beschreven. Met jeugd(welzijns)werk worden dus de volgende organisaties bedoeld: 

De richtlijnen zijn van toepassing op organisaties die zich met hun werking richten tot kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties en voldoen aan één van volgende erkennings- of subsidiëringsvoorwaarde: 

 • Jeugdwerkorganisaties die worden erkend en gesubsidieerd binnen het Decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid. Het kan gaan om zowel landelijk georganiseerde jeugdverenigingen, verenigingen informatie en participatie, als cultuureducatieve verenigingen, zoals bepaald in artikels 9, 10 en 11 van dit decreet. 
 • Jeugdwerkorganisaties die worden gesubsidieerd binnen het Decreet van 22 december 2017 houdende de subsidiëring van bovenlokaal jeugdwerk, jeugdhuizen en jeugdwerk voor bijzondere doelgroepen. Het kan gaan om zowel geprofessionaliseerde jeugdhuizen zoals bepaald in artikel 4 van dit decreet, als geprofessionaliseerd jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren zoals bepaald in artikel 5 en 13 van dit decreet.
 • Jeugdwerkorganisaties die worden gesubsidieerd door lokale besturen en voor wat Brussel betreft de Vlaamse Gemeenschapscommissie. 
 • Jeugdwerkingen ingericht door lokale besturen.

Een bijkomende voorwaarde is dat deze organisaties de hieronder vermelde functies reeds opnamen voor de coronacrisis – al dan niet onder de noemer van jeugdwelzijnswerk – en hiervoor worden erkend en ondersteund. 

Uit De Marge vzw, het Steunpunt voor jeugdwerk en jeugdbeleid met kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie omschrijft jeugdwerk voor tot kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties (jeugdwelzijnswerk) aan de hand van vier functies: “Naast het (1) organiseren van een groepsgericht vrijetijdsaanbod vervult jeugdwelzijnswerk (2) een welzijnsfunctie (het zoekt mee naar antwoorden op individuele hulpvragen en noodsituaties); (3) het vervult ook een brugfunctie naar andere levensdomeinen zoals onderwijs, arbeidsmarkt of hulpverlening en (4) een signaalfunctie naar de overheid en in het maatschappelijk debat.” De uitvoering van deze vier functies kan zowel gaan om groepsgerichte activiteiten als individuele contacten. 

Onder welke maatregelen is jeugdwelzijnswerk altijd gegarandeerd?
 • 1-op-1-begeleiding in de jeugdwerkorganisatie: In 1-op-1-gesprekken luisteren jeugdwelzijnswerkers naar het verhaal van kinderen en jongeren, ze bieden emotionele steun, advies en informatie en/of ze verwijzen door naar gespecialiseerde diensten voor informatie en/of ondersteuning. Individuele gesprekken kunnen gepaard gaan met een kleine activiteit zoals knutselen, een gezelschapsspel spelen, gamen, moestuinieren,… Ook een combinatie met praktische ondersteuning, zoals het afdrukken van een schooltaak, het invullen van een formulier of het nalezen van een sollicitatiebrief is mogelijk. Alsook het uitlenen van materiaal zoals een laptop, een geluidsrecorder,…
 • Een derde persoon betrekken bij individuele begeleiding in de jeugdwerkorganisatie: Jeugd(welzijns)werkers kunnen een bemiddelende rol opnemen tussen de jongere en een ouder, leerkracht of hulpverlener, bijvoorbeeld bij spanning of conflict, of hen uitnodigen om aan te sluiten bij het gesprek om specifieke kennis en ondersteuning in te brengen. Of omgekeerd kunnen jeugd(welzijns)werkers kinderen en jongeren vergezellen bij hun (eerste) gesprek(ken) met een professionele hulpverlener om een warme overdracht te doen. Andere (hulpverlenings)organisaties (CAW, OCMW, Straathoekwerk, …) kunnen op deze manier in contact treden met jongeren.

 • De lokalen van de werking openstellen voor groepjes van max. 8 kinderen en/of jongeren (+ 1 begeleider). Organisaties nemen alle nodige maatregelen die nodig zijn om deze groepen van elkaar gescheiden te houden: Kinderen en jongeren kunnen op die manier bij elkaar op verhaal komen of op andere manieren uiting geven aan hun gedachten en gevoelens. Ze kunnen deelnemen aan ontspannende en versterkende activiteiten. Dat kan in het gebouw indien nodig, maar wordt aangeraden om maximaal buiten te organiseren op het terrein van de werking of op een afgebakende plaats zoals een schoolspeelplaats of bv. een sportterrein. Groepsactiviteiten kunnen afgewisseld worden met keuzeactiviteiten alleen of in subgroepen, maar steeds binnen dezelfde groep van 8 personen (+1 begeleider).

Lees alle richtlijnen op de website van het departement CJM

Hoe moeten we als jeugd(welzijns)werk omgaan met de publieke ruimte?

Je mag als jeugd(welzijns)werker vindplaatsgericht te werk gaan in de openbare ruimte. Je mag jongeren aanspreken en babbeltjes slaan maar je moet je op dat moment houden aan de algemene regels in de samenleving. (Je mag maximum met vier personen samenscholen, afstand bewaren, mondmasker dragen) 

Je mag geen groepsgericht aanbod organiseren in de openbare ruimte omwille van het mogelijke aanzuigeffect. Een groepsgericht aanbod organiseren kan als jeugd(welzijns)werk wel met maximum 8 jongeren en 1 begeleider in de gebouwen of op de terreinen van de eigen werking. 


Foto: speelplein Wollebos - Turnhout


Volg de geest van de maatregelen

Ga niet op zoek naar grijze zones of manieren om regels om te buigen.

Houd bij het maken van keuzes steeds dit doel in het achterhoofd: verdere besmetting tegengaan. Enkel zo kunnen we dromen en hopen op een normale speelpleinzomer in 2021.

Alle maatregelen hebben een aantal welbepaalde doelen:

 • Superverspreiders tegengaan: Ervoor zorgen dat een besmet persoon zo weinig mogelijk andere personen kan besmetten.
 • Verspreiding binnen groepen vermijden en vertragen: Ervoor zorgen dat in het geval van een besmetting zo weinig mogelijk mensen in dezelfde groep besmet raken.
 • Contact tracing mogelijk maken: Ervoor zorgen dat in het geval van een uitbraak zo snel mogelijk maatregelen kunnen genomen worden om de verspreiding te stoppen.

Afstand houden, extra hygiënemaatregelen toepassen en zoveel mogelijk contact met verschillende mensen vermijden zijn daarbij essentieel. 'Weeg als organisator de maatregelen ook af, het is niet omdat je met 50 animatoren màg samenkomen dat je het zo(maar) groot moet organiseren. Onder het luikje 'Wat kan er wat betreft animatorenactiviteiten en -vergaderingen?' geven we parameters mee om een afweging te maken over concept en omvang.' 

Waar ga je vanuit bij het toepassen van maatregelen en aanbevelingen?
 • De veiligheid van kinderen, animatoren, verantwoordelijken, ouders… is een basisvoorwaarde voor de opstart van je speelpleinwerking. 
 • Probeer een zo veilig mogelijke speelomgeving te garanderen met zoveel mogelijk speelkansen voor zo veel mogelijk kinderen, waarbij je het risico op besmetting zo laag mogelijk houdt.
 • Zet het belang van kinderen en jongeren centraal. Kies, ondanks alle beperkingen, voor zoveel mogelijk vrijheid en keuze voor kinderen en jongeren om zelf invulling te geven aan hun vakantie. 
 • Bewaar de eigenheid van speelpleinwerk bij aanpassingen zoveel mogelijk: spelen om te spelen, speelplein is jeugdwerk, speelpleinwerk is laagdrempelig. Waar dat niet lukt, moet het gaan om tijdelijke aanpassingen die nadien weer worden afgebouwd.
 • Richt speciale aandacht op maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongereen kinderen en jongeren met een beperking.
 • Stem af met andere lokale organisatoren van vrijetijdsaanbod én opvanginitiatieven zodat aanpak en communicatie naar kinderen, ouders en begeleiding op elkaar is afgestemd.   

Samen maken we het er beste van...

Speelpleinwerk kan dat! We hebben het afgelopen zomer bewezen.


We beseffen dat het voor alle organisaties een enorme inspanning vraagt om deze maatregelen en aanbevelingen toe te passen, maar we geloven ook in de wendbaarbeid en veerkracht om programma's creatief aan te passen en de veiligheid en gezondheid van iedereen zoveel mogelijk te garanderen.

Zoals steeds zetten we het belang van kinderen en jongeren centraal. We pleiten, ondanks alle beperkingen, voor zoveel mogelijk vrijheid en keuze voor kinderen en jongeren om zelf invulling te geven aan hun jeugdwerk. Maak er een straf jeugdwerkjaar van en geniet vooral.

We staan voor je klaar!

De regels en draaiboeken zijn ondersteunende instrumenten, maar speelpleinwerk is lokaal zo divers dat elke organisator een eigen vertaling zal moeten maken. Je kan de komende dagen en weken zeker terecht bij de VDS om mee te zoeken naar oplossingen en antwoorden op vragen. Contacteer gerust jouw lokaal speelpleinondersteuner!


Onze aangepaste dienstverlening


speelplein.net/dienstverlening
verzamelt alle besluiten, aanpassingen en wijzigingen bij onze eigen VDS-dienstverlening. Deelnemers wordt steeds persoonlijk op de hoogte gebracht.  


VDS blijft bereikbaar

Tijdens de kantooruren kan je de VDS bereiken op het nummer: 015 28 73 90 of je belt rechtstreeks met jouw lokaal ondersteuner

Elke schoolvakantie zijn we 24/7 bereikbaar op het noodnummer 
0494 79 09 65 voor ondersteuning bij een ernstig ongeval, crisis of incident op je speelplein.


Inclusieve speelplein-werkingen


Inclusieve werkingen kunnen met hun vragen bij onze ambassadeurs van Jeugdwerk voor Allen terecht. Ook voor specifieke vragen over omgaan met kwetsbare jongeren, kinderen met een beperking in tijden van corona, communicatie met kwetsbare gezinnen, voorbeelden van structuurschema’s, pictoborden, visueel maken van bepaalde zaken. 

Yentl Tobbackx
">
0496 311 918

Yana Weets

0489 409 443


Voorbereiden in coronatijd

(Digitaal) contact met de speelpleinploeg onderhouden in coronatijd. Niet altijd evident. Via deze webpagina helpen we een handje. 

De VDS maakte ook een webpagina met tips over hoe goe te spelen in coronatijden en kant-en-klare-coronaproof spelletjes. 


Waar vind je meer info? 

De VDS haalt zijn mosterd bij De Ambrassade en maakt ook deel uit van 'Kerncorona'. Dat is een groep van 6 vertegenwoordigers uit de jeugdsector die de Ambrassade aanspreekt om snel en wanneer het noodzakelijk is de stem van de sector op te nemen ifv overleg met kabinet, adviesorganen, virologen... 

De VDS staat in nauw contact met andere partners uit de jeugdsector, de Ambrassade, Bataljong en het kabinet van minister Dalle om jullie vragen, bedenkingen en suggesties door te spelen.