SPEELPLEIN DIT WERKJAAR

Op deze pagina maken wij voor jou de vertaling van de actuele, verplichte jeugdwerkregels.

DEZE pagina wordt niet langer bijgewerkt!

Nu de paasvakantie is afgelopen, kijken we volop naar de zomervakantie!
De huidige maatregelen vanaf 8 mei vind je nog hier. Voor wat de zomer betreft verwijzen we graag door naar www.speelplein.net/zomer2021 voor alle updates, vertaling van maatregelen vanaf 10 mei.


Regels vanaf 8 mei

Georganiseerde buitenactiviteiten voor jongeren met maximaal 25 personen buiten (ongeacht de leeftijd!) en maximaal 10 personen binnen (tot en met 12 jaar)

 1. Definitie van buitenactiviteiten: activiteiten in georganiseerd verband, in het bijzonder door een club of vereniging, steeds in aanwezigheid van een meerderjarige trainer, begeleider of toezichter.
 2. Vanaf 8 mei wordt de leeftijdslimiet (personen tot en met 18 jaar) opgeheven;
 3. Activiteiten mogen worden georganiseerd voor één of meerdere groepen van maximum 25 personen; 
 4. Verplicht buiten, met uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar (“bij voorkeur” buiten en max. 10 kinderen indien binnen);
 5. De activiteiten mogen enkel plaatsvinden zonder publiek, behalve voor wat betreft de niet-professionele sporttrainingen waarbij elke deelnemer tot en met 18 jaar vergezeld mag worden door maximum één lid van hetzelfde huishouden;
 6. De overige modaliteiten van het art. 18 van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 blijven van toepassing. Dit betekent dat:
  - de personen die samenkomen in het kader van deze activiteiten moeten in eenzelfde groep blijven en mogen niet samen worden gezet met de personen van een andere groep;
  - de activiteiten mogen enkel plaatsvinden zonder overnachting;
  - de begeleiders en de deelnemers vanaf 13 jaar respecteren de regels van social distancing in de mate van het mogelijke, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon, en de begeleiders zijn verplicht om de mond en de neus te bedekken met een mondmasker of elk ander alternatief in stof.

Vermoeden van of besmetting?


De coronaverantwoordelijke kan de ouders verwittigen dat iemand ziek naar huis is gegaan en vragen om oog te hebben voor eventuele symptomen bij het eigen kind. Vermijd paniek. Communiceer niet over de identiteit van een zieke of besmette persoon en respecteer de privacy! Het gemeentebestuur wordt in principe automatisch verwittigd bij besmettingen binnen de gemeente, maar het kan geen kwaad om de jeugddienst proactief te informeren, net zoals de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk wanneer het gaat om een sterk vermoeden of een bevestigde besmetting in functie van persvragen en algemene opvolging.  


in het kort?

 1. Vermoeden van?
  Vraag ouders contact op te nemen met de huisarts.
  Wel getest en negatief of niet getest: terugkeren naar het aanbod kan na 3 dagen symptoomvrij!

 2. Een deelnemer laat weten dat hij positief test tijdens of in de 2 dagen na jullie aanbod. Vraag besmette deelnemers naam en telefoonnummer van de speelpleinverantwoordelijke door te geven wanneer men gecontacteerd wordt door contacttracing. Vraag hen de deelname aan jullie speelpleinwerking te vermelden. De speelpleinverantwoordelijke zal zelf worden opgebeld door contacttracing. In overleg wordt er bepaald wat er met de andere kinderen/animatoren moet gebeuren. Als dat niet binnen de 24u gebeurd is, neem jezelf contact op 02 512 93 89.

 3. Iemand uit de gezins- of samenleefcontext van de kinderen/animatoren test positief of het vermoeden wordt door de dokter bevestigd (tijdens de werking of in de 2 dagen na de activiteit). Indien het kind / de animator niet ziek is en geen positieve test heeft, kan het niet deelnemen aan het aanbod tot einde quarantaine van volledige gezinsbubbel. Wel ziek en/of een positieve test afgelegd: volg stap 2.

UPDATE 14/4 - Versoepelingen aangekondigd voor het jeugdwerk

Vanaf 26 april:

 • Opnieuw met 10 buiten afspreken, in plaats van met 4 nu.

Vanaf 8 mei:

 • Georganiseerde buitenactiviteiten voor jongeren met maximaal 25 personen buiten (ongeacht de leeftijd!) en maximaal 10 personen binnen (tot en met 12 jaar)

Begin juni zouden de regels duidelijk moeten zijn voor zomerkampen en speelpleinwerk! 
meer lees je op
www.speelplein.net/zomer2021

Het volgende Overlegcomité is gepland op 23 april.

UPDATE 13/04 - Attest i.f.v. tijdelijke werkloosheid is beschikbaar

Sinds vorige vrijdag staat het formulier op de website van de RVA. Hiermee kunnen ouders verlof aanvragen in de vorm van tijdelijke werkloosheid door overmacht voor de opvang van een kind naar aanleiding van de annulatie van een vakantiekamp of van een georganiseerde opvang tijdens de paasvakantie.

UPDATE 01/04 - Vooruitblik naar komende maanden en zomervakantie

Voor de zomervakantie is op dit moment nog niets beslist of duidelijk. Er wordt van vakantie naar vakantie gewerkt. De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk blijft achter de schermen op dezelfde nagel kloppen en vraagt perspectief ten minste 1 maand voor aanvang van elke vakantie. Mocht je toch al extern willen communiceren over de zomervakantie maak dan zéér duidelijk (bv. aan ouders) dat het allemaal héél voorwaardelijk is.

Vooruitblik naar de komende maanden en zomer

 • De laatste weken werd vooral gefocust op de paasvakantie en jullie bezorgdheden en aandachtspunten daarrond, maar we kijken nu al vooruit naar wat er na de paasvakantie zal kunnen. 
 • Voorlopig blijven na de paasvakantie de huidige regels van kracht, zolang er niets anders beslist wordt. We blijven ons zeer bewust van het belang van mogelijkheden voor dagelijkse werking tussen eind april en juni en hebben onze protocollen hiervoor klaar liggen.
 • In een eerste overleg met de ministers van jeugd en Marc Van Ranst omtrent de zomer spraken we onze verwachting uit dat we samen streven naar een zomer met minstens dezelfde modaliteiten als vorige zomer. Dus: bubbels/groepen van 50 deelnemers waarbinnen contact mogelijk is. Uiteraard is dit nog geen zekerheid, maar hier gaan we wel voor.
 • Wat de timing van beslissingen over de zomer zelf betreft hebben we nu alvast bij ons kabinet en de experten op tafel gelegd dat we duidelijkheid willen over de kleurencode die van kracht zal zijn op ten laatste 1 mei.
 • Over de exacte modaliteiten van die code waarbinnen jullie kunnen organiseren, leggen wij zelf onze deadline op 15 mei. Ook deze data zijn voorwaardelijk, maar ze zijn wel ons streefdoel. We willen dan ten laatste antwoorden hebben, omdat we weten dat de organisatie van de zomer anders enorm lastig is voor jullie. We kunnen deze data niet garanderen, maar zetten er wel alles op in. 

 

UPDATE 29/03 - Regering trek 25-dagenregel op naar 50-dagen (= monitorenstatuut)

Met de paasvakantie in het verschiet en de zomer op komst is er mogelijk een nijpend tekort aan animatoren en omkadering voor speelpleinen, sport- en jeugdkampen. Daarom besliste de kern van de federale regering om het maximum van 25 dagen - die animatoren kunnen werken zonder sociale bijdrage te betalen - voor dit jaar uitzonderlijk uit te breiden naar 50 dagen. Zo hebben animatoren de garantie dat ze meer dagen mogen inspringen, en kunnen organisatoren hen dus 25 extra dagen inzetten.

We weten dat in de praktijk de 25-dagen regel niet zo vaak gebruikt wordt, en dat er veel meer met vrijwilligers of andere tewerkstellingsmaatregelen gewerkt wordt. Het lijkt dus meer 'een doekje voor het bloeden', maar het is toch dat. De officiële communicatie over de uitbreiding van 25 naar 50 dagen verwachten we snel. Hou zeker onze website in het oog.

Meer algemene info over de 25-dagenregel vind je hier. 

UPDATE 29/03 - Tijdelijke werkloosheid wanneer speelplein sluit mogelijk

Dankzij het lobbywerk van de Gezinsbond wordt het systeem van tijdelijke werkloosheid bij overmacht door corona nu ook uitgebreid naar de paasvakantie en de zomervakantie. Het geldt ook voor ouders / werknemers die door het schrappen of terugschroeven van het paasaanbod (ook speelpleinwerk) zonder opvang vallen. Dat konden we horen dit weekend in het nieuws. Ouders kunnen een beroep doen op tijdelijke werkloosheid als ze van het speelplein/noodopvang te horen kregen dat hun kind niet mag komen omdat het gezin niet tot de voorrangsgroep behoort. Men wil met de regeling vermijden dat kinderen teveel naar de grootouders gaan. De tijdelijke werkloosheid is een recht en wordt vergoed aan 70% van je brutoloon.

 Hoe werkt het? Het formulier van de RVA is sinds 9 april beschikbaar.

De werknemer heeft het recht om van zijn werk afwezig te zijn voor de opvang van een kind dat niet naar het kinderdagverblijf, de school of een centrum voor opvang van personen met een handicap kan gaan omwille van een maatregel om de verspreiding van de coronavirus te beperken (wet van 23.10.2020 tot het openstellen van tijdelijke werkloosheid overmacht corona voor werknemers in de gevallen waarin het onmogelijk is voor hun kind om naar het kinderdagverblijf, de school of het centrum voor opvang voor personen met een handicap te gaan).

 • De werknemer moet de werkgever hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen door hem dit document te overhandigen. De werkgever moet dit document ter beschikking houden van de diensten van de RVA.
 • De werknemer heeft gedurende de periode waarop dit document betrekking heeft, recht op uitkeringen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona, voor zover hij aan de voorwaarden voldoet. De werknemer moet eventueel een aanvraag om uitkeringen tijdelijke werkloosheid indienen. Hij neemt daarvoor best contact met zijn uitbetalingsinstelling of leest het infoblad T2 op www.rva.be.
 • Opgepast : Dit recht kan voor éénzelfde periode slechts worden toegekend aan één enkele persoon die effectief samenwoont met het kind gedurende de gemelde periode.

Voor ambtenaren van de Vlaamse Overheid geldt een gelijkaardige regeling. Voor ouders die statutair personeel zijn bij lokale besturen is er ook pas recent een regeling. Daar is nog niet duidelijk hoe de aanvraagprocedure zal lopen.

Jullie kunnen de regeling communiceren naar ouders die jullie contacteren met hun opvangvraagstukken. Verdere info over oplossingen rond opvang tijdens de (vervroegde) paasvakantie vind je op de website van de Gezinsbond.

 

UPDATE 25/03 - Steunmaatregelen voor de organisatie van noodopvang

 

 • In de kinderopvang verwachten we dat de regel van groepjes van 10 zal worden uitgevaardigd door Kind & Gezin. Zij zullen ouders aanbevelen om hun kinderen zoveel mogelijk thuis op te vangen.
 • Net als met eerdere verlengde schoolvakanties zal voor het organiseren van de noodopvang volgende week in de eerste plaats naar de scholen gekeken worden.
 • Kies je voor noodopvang tijdens de paasvakantie? Dan worden zo goed als zeker (beslissing wordt vrijdag verwacht) de bestaande regelgeving en steunmaatregelen (20 euro/kind/dag voor personeel + 10 euro/kind/dag voor infrastructuur) verlengd. Er ligt een uitzondering op tafel waarbij de noodopvang niet meer gratis moet om van de steunmaatregelen gebruik te maken. De steun zou dan wel minder zijn.
 • Voor meer info over kinderopvang en noodopvang verwijzen we naar onze collega’s van de VVSG. Je vindt hier de huidige regelingen en ze zullen zo snel mogelijk nieuwe afspraken communiceren. 
UPDATE 24/03 - Veilig en verantwoord?
VEILIG EN VERANTWOORD? 

Scholen dicht, maar vrije tijd mag doorgaan. Valt dat te rijmen?
Is het nog wel veilig en verantwoord om speelpleinwerk te organiseren?
Je zal ongetwijfeld vragen krijgen van je bestuur, je vrijwilligers, je animatoren, de ouders... We trachten vanuit de VDS de belangrijkste argumenten op te lijsten die je op weg helpen.

De deuren openen als speelplein is in deze tijden altijd een risico, maar... 
 • We zitten in dezelfde situatie als herfstvakantie. Toen waren de virologische cijfers veel slechter. De groepen zijn nu veel kleiner, van 50 kinderen per bubbel naar 10. En ook het weer is beter waardoor er meer buiten kan doorgaan.
 • De trafiek in de vrije tijd is niet klein maar vele malen kleiner dan in het onderwijs waar het om élk kind gaat.
 • Ondanks de extra besmettingen bij kinderen en jongeren blijven virologen benadrukken dat zij niet de motor zijn van het virus. Bovendien wordt er meer getest bij deze doelgroep waardoor de cijfers voor kinderen en jongeren stijgen. 
 • ...

Is dit een pleidooi om door te gaan met speelpleinwerk in de paasvakantie. Nee, zeker niet. 

We herhalen graag onze boodschap van het voorbije weekend: Als koepelorganisatie staan we achter élke beslissing. Zij die de moed hebben om speelpleinwerk volgens de nieuwe regels te plannen, zij die kiezen voor het scenario van noodopvang, zij die de handdoek in de ring gooien.
Alle acties zijn moedig. Elke realiteit is anders.
UPDATE 24/03 - Geef grenzen aan, vraag begrip, leg het uit.


 GEEF GRENZEN AAN, VRAAG BEGRIP, LEG HET UIT! 

Dit is niet langer een verhaal van kunnen we dit, maar ook van willen we dit en zo ja... hoe willen we dit? Ook van hoe vragen we begrip en leggen we onze keuzes uit? 
< voorbeeld gemeentelijke speelpleinwerking Speelkriebels uit Brecht.
Helaas ook een verhaal van 'ik' en/of 'mijn vrijwilligers' willen dit niet meer of twijfelen, maar mijn bestuur wil dit kost wat kost. Ouders blijven vragen stellen. 

Ook die signalen ontvangen we. We voelen aan dat vooral bij gemeentelijke speelpleinwerkingen de druk érg groot is. Naast de speelfunctie heeft een speelplein hier vaak ook een belangrijke opvangfunctie. Die druk wordt na vandaag alleen maar groter: ouders komen in de problemen omdat 'kampjes' worden afgezegd. Ze zijn wanhopig op zoek naar een plek om hun kinderen naartoe te brengen. Als jeugdwerk hebben we steeds de intentie om de rug te rechten en het onmogelijke mogelijk te maken in belang van kinderen en jongeren. Waar het kan moeten we dat blijven doen, dat typeert en siert onze sector. Maar er zijn grenzen... geef jouw grenzen en die van vrijwilligers duidelijk aan. Sta erop, vraag begrip. Op dit moment het onmogelijke mogelijk maken is niet voor elke werking haalbaar én/of wenselijk. Wij begrijpen jullie. 

Bel ons... we helpen waar het kan! 
We geven graag mee gas of tegengas.

 
 JEUGDWERK IS HET NIET MEER 

Iedereen moet beseffen, ouders in de eerste plaats, dat waar het aanbod nog doorgaat als speelpleinwerk of noodopvang dit louter doorgaat in het belang van het welzijn van kinderen en jongeren. Met jeugdwerk heeft dit amper nog iets te maken. Voor zichzelf doen jongeren dit nog amper, tenzij om iets om handen te hebben of om centen te verdienen (nu veel jobstudentenmogelijkheden zijn weggevallen, piekt het aantal 'sollicitaties' om als animator aan de slag te gaan). De kwaliteit waar speelpleinwerk voor staat is bedekt met een laag stof. We horen verhalen van 1 animator zonder opleiding of weinig ervaring bij groepjes van 10 kinderen... Fraai is het niet, maar we snappen het. 

Het is roeien met de riemen die jullie hebben. Dat is duidelijk. Dit gaat over redden wat er te redden valt en we, ouders in de eerste plaats, moeten blij zijn met de 'reddingswerkers' die zich aandienen.  Als je toch speelpleinwerk organiseert leg dan duidelijk uit aan ouders dat ze hun verwachtingen moeten bijstellen. Speelpleinen die veilig willen blijven organiseren, zeker buiten, verdienen vertrouwen... kinderen en jongeren zijn dat vertrouwen waard! 
 


We verwijzen ook nog eens graag naar de mail van afgelopen zondag met tips & tricks, ons persbericht van zaterdag 'kunnen en willen we dit nog?' en ons standpunt rond speelpleinwerk als noodopvang, kan dat?.


Onze mening: Speelpleinwerk kan deze paasvakantie georganiseerd worden, ook in groepen van max. 10 kinderen. Moet je kinderen weigeren én maak je een keuze op basis van opvangnood? Noem het dan noodopvang en geen speelpleinwerk. Ieder maakt zijn eigen keuze.

extra verduidelijking

Spelen in weekbubbels, daginschrijvingen blijven mogelijk

De Ambrassade adviseert om zoveel mogelijk uit te gaan van stabiele groepen, dat betekent weekbubbels (maar pragmatisch!). In de praktijk zou een vaste bubbel van 10 voor een speelpleinwerking inhouden dat er op bepaalde dagen maar 2 of 3 van die 10 kinderen aanwezig zijn. Het is al helemaal onhaalbaar om daarvoor apart materiaal en begeleiding te voorzien. Daarom is onze aanbeveling dat – gezien de beperkte groepsgrootte – de weekbubbelfilosofie rigide volhouden geen must is. Dat neemt niet weg dat je op andere manier zoveel als mogelijk streeft naar stabiliteit in de contacten. Dagelijks volledig wisselende groepen is uit den boze en houdt momenteel te veel risico in. Elke dag met een volledig andere groep tieners op stap, staat ook haaks op de 1-hobby-aanbeveling. Maar, het is schipperen, we weten het. Daginschrijvingen blijven voor vooral kwetsbare kinderen en jongeren kunnen.

Hoeveel begeleiding mag/moet er aanwezig zijn?

Er is geen maximum aantal animatoren vastgelegd bij de groepen van 10 deelnemers. Ga hier echter met gezond verstand mee om: zet het minimum aantal animatoren in dat je nodig hebt om kwalitatief je activiteiten te kunnen doen. 

Volgens ons is dat minimum 2 animatoren. Dit zowel voor de animatoren, die heel zware dagen tegemoet zouden gaan als ze alleen verantwoordelijk zijn voor een groep van 10. En ook omwille van praktische redenen: wat als een kind verzorgd moet worden, een ongelukje, de animator die zelf onwel wordt...
Als je door de omstandigheden genoodzaakt bent om toch een animator alleen voor een groep te zetten, voorzie dan voldoende ondersteunende maatregelen. We denken bvb. aan een hoofdanimator die rond de groepen zweeft en kan inspringen wanneer nodig.

'In uitzonderlijke gevallen kan binnen spelen'. Wat is een uitzonderlijk geval?

Simpel gezegd: speel buiten als het kan en maximaliseer de mogelijkheden om buiten te kunnen spelen bij slecht weer, bv met tenten als overdekte buitenruimte.

Bij slecht weer kan je met de groep (t.e.m. 12 jaar) gebruik maken van de binnenruimte. Voorzie dan zo veel mogelijk ventilatie tijdens de activiteit en extra in de pauze. Een co2-meter is niet verplicht, maar als er één aanwezig is in de ruimte, kan deze je een idee geven van wanneer je zéker moet ventileren.

Mogen meerdere groepen 1 binnenruimte delen?

Meerdere groepen kunnen tegelijkertijd op 1 terrein of in 1 ruimte (binnenruimte= enkel tot en met 12 jaar) aanwezig zijn maar houd daarbij rekening met het feit dat de groepen nooit contact mogen hebben met elkaar en dat een groep ook voldoende ruimte moet hebben om de individuele deelnemers voldoende ruimte te bieden. Als sardientjes in een kleine ruimte zitten of spelen: momenteel een heel slecht idee.

Mag, moet of kan je kinderen tot 12 jaar vragen om een mondmasker te dragen?
 • Mondmaskers worden gedragen door alle deelnemers die ouder zijn dan 12 jaar. Mondmaskers kunnen uit voor activiteiten met hoge intensiteit zoals sporten, intensief spel. 
 • Mondmaskers worden altijd gedragen door alle begeleiding. 
 • Voorzie een moment over hoe je correct een mondmasker kunt gebruiken voor zowel begeleiding als deelnemers en informeer duidelijk wanneer dit al dan niet nodig is. Zorg dat ook de ouders en opvoedingsverantwoordelijken dit meekrijgen in de communicatie.
 • Er is nog steeds verdeeldheid over de vraag of ook kinderen -12 mondmaskers moeten dragen in bepaalde situaties. Momenteel wordt het niet vanuit federale overheid aanbevolen, hier en daar wordt er wel in scholen en/of ziekenhuizen gevraagd dit als voorzorgsmaatregel te nemen. Als je ervoor zou kiezen weeg dan goed de voor en de nadelen tegenover elkaar af en denk zeker ook na of het in elke situatie wenselijk is. 
Hoe worden de leeftijdsgrenzen bepaald?

Het ministrieel besluit maakt een onderscheid tussen - en + 12 jaar, aangezien exacte jaartallen in een MB nooit worden opgenomen. Er is echter een belangrijke nuance in de toepassing waarover geen interpretatie meer is. 

 • De categorie -12 jaar zijn alle kinderen geboren in 2008 of later. 
 • De categorie +12 t.e.m. 18 jaar zijn alle kinderen geboren in 2007 tot en met 2002. 

Dat betekent in de realiteit dat het kan zijn dat iemand die pas 13 is toch nog kan deelnemen aan het aanbod -12 jaar, onder de regels die voor -12 jaar van toepassing zijn. Vooral bij sport is dat wenselijk: wie als 12-jarige het sportseizoen start en 13 wordt, mag op die manier het seizoen nog afwerken. Het criterium blijft dat je moet geboren zijn in of na 2008. De nuance bij het ministrieel besluit geldt ook voor jeugdwerk, dus op het speelplein kan je deze ook hanteren. 

Deze leeftijdgrenzen gelden ook voor kinderen met een beperking, ongeacht gepercipieerde 'mentale leeftijd'.

Wat met BKO vs speelpleinwerking?

Het wordt ten sterkste aangeraden aan ouders, opvoedingsverantwoordelijken en kinderen om maximum één hobby in groepsverband te kiezen. Het regelgevend kader voor vrijetijdsactiviteiten is niet van toepassing op onderwijsactiviteiten van onderwijsinstellingen, noch op de buiten-, voor- en naschoolse opvang, noch op huiswerkklassen, jeugdwelzijnswerk of andere vormen van bijzondere activiteiten voor kwetsbare kinderen of kinderen met een leerachterstand. 

Dit betekent dat kinderen buitenschoolse, voorschoolse en naschoolse opvang kunnen combineren met één vrijetijdsactiviteit zowel tijdens schoolweken als in de paasvakantie. Bv. voor- en naopvang door de BKO (= opvang) met speelpleinwerking (=vrijetijdsinitiatief) tijdens de paasvakantie. 

Je mag speelpleinwerk niet als opvang beschouwen. Speelpleinwerk is in de eerste plaats een vrijetijdsinitiatief/jeugdwerk en volgt het regelgevend kader voor vrijetijdsactiviteiten. Dat neemt niet weg dat speelpleinwerk, naast veel andere vrijetijdsinitiatieven, een belangrijke opvangfunctie vervult voor ouders. 

Eén aanbod per week per kind/jongere: wat houdt dat in?
 • Er wordt streng aangeraden om slechts één aanbod per week te doen per kind. Het doel hiervan is om het mixen van sociale contexten en dus mogelijke blootstelling aan besmettingsrisico’s te beperken. Voor het volgen van deze maatregel ligt de verantwoordelijkheid bij de ouders en opvoedingsverantwoordelijken van het kind/de jongere. Je wordt als organisatie dus niet geacht dit streng te gaan controleren. 
 • Informeer en sensibiliseer mee ouders over het belang van deze maatregel voor de veiligheid van jullie activiteit, en vraag hen wel actief deze maatregel toe te passen. Het is echter niet aan jou om op sociale media of elders te gaan uitvissen of kinderen en jongeren zich hieraan houden. 
 • Merk je dat er fouten worden gemaakt (bewust of onbewust)? Ga dan in gesprek met de ouders/ jongeren/ opvoedingsverantwoordelijken in kwestie. 
 • De ‘week’ loopt in principe van maandag tot zondag.
  Voorbeeld: Een kind mag dus op zondag 11/4 naar de jeugdbeweging en op maandag 12/04 deelnemen aan speelpleinwerk. Tijdens de rest van de paasvakantie is dan niet meer de bedoeling dat dit kind aan een ander vrijetijdsaanbod dan speelpleinwerk deelneemt. 
Eén hobby per week, telt dit ook voor animatoren?

Vraag maximaal ook aan je animatoren om hun activiteiten te beperken als ze op het speelplein staan (= geen verplichting, = aangeraden). Als je speelpleinwerking onmogelijk kwalitatief gehouden kan worden door een gebrek aan animatoren, kan je oplossingen zoeken, maar beperk ook dan het aantal groepen en activiteiten die een animator combineert. Uiteraard draagt een animator altijd een mondmasker, en wordt altijd afstand gehouden.   

De verantwoordelijkheid ligt bij de (ouders van) animatoren zelf. 
Je hoeft dit als organisatie zelf niet te controleren. Het kan nuttig zijn om nog eens te verduidelijken waarom het wordt afgeraden om verschillende dingen te combineren (nl. zoveel mogelijk verschillende contacten vermijden) 

Mogen we samen eten en drinken op een jeugdwerkactiviteit?
 • Tot en met 12: Eten samen kan, maar ook deze maaltijden worden maximaal buiten genuttigd. Belangrijk hierbij is dat de animatoren afzonderlijk en individueel eten. Je eet dus als animator niet mee samen met je groep, maar je kan wel op afstand en met mondmasker dit eetmoment begeleiden. Ervoor of erna eet je dus individueel en apart van je groep. 
 • 13 tot en met 18: Eten samen kan niet, jullie organiseren geen gezamenlijke maaltijden. Een individuele snack kan eventueel buiten gegeten worden.  
Wat met terugbetaling van activiteiten nu kinderen en jongeren moeten kiezen?

Dit is altijd een lastige kwestie, enerzijds zit jouw speelplein in financieel lastige papieren wanneer annulaties moeten worden doorgevoerd, anderzijds zijn er ook heel wat ouders, opvoedingsverantwoordelijken en jongeren zelf die financieel het water aan de lippen hebben. Bekijk daarom of je met je deelnemers kunt afspreken om hun deelnameprijs nu niet terug te betalen, in ruil voor een voucher voor latere werking. Als dat niet kan of niet evident is, kan je over andere oplossingen in gesprek gaan, zoals over (gedeeltelijke) solidariteitsbetuigingen mbv. gedeeltelijke of geen terugbetalingen. Weet wel dat je in principe juridisch verplicht bent om terug te betalen indien er geen andere oplossing gevonden kan worden.  

Mogen twee aparte groepen op 1 terrein of in 1 lokaal/ruimte.
 • Buiten kan dit, als er genoeg afstand is tussen de groepen en er ook geen gedeeld sanitair wordt gebruikt. Wijs net als in de zomer sanitair toe per groep. Maak goede afspraken indien je toch sanitair moet delen! 
 • Vermijd verschillende groepen tin 1 binnenruimte (binnen werken kan alleen bij een groep tot en met 12, en ook bij hen heeft buiten werken de voorkeur). Als je een tekort hebt aan ruimtes, neem dan zeker contact op met je lokale bestuur om te kijken of er bijkomende ruimtes beschikbaar zijn, of kijk bv. naar een samenwerking met een school. Informatie hierover vind je op onze pagina Virus Buiten Spel
Wat gebeurt er in geval van een besmetting?

Volg de noodprocedure.

Wat met het gebruik van Sportinfrastructuur?

Dit kan nog steeds, al is het wel verplicht om alle activiteiten buiten te doen met een groep boven de 12 jaar. Bij een groep tot en met 12 is het sterk aangeraden zo veel mogelijk buiten te doen. In het bijzonder als het om intensieve of sportactiviteiten gaat. Als je toch een binnenruimte nodig hebt (of sanitair), kan je steeds samenwerken met andere partners om de juiste ruimte te vinden in je buurt. 

Je vindt hierover ook tips op onze pagina Virus Buiten Spel. We raden je wel steeds aan om toestemming te vragen aan je lokale overheid.    

Mogen wij nog afspreken met de animatoren ifv voorbereiding?

Zoveel mogelijk online blijft de regel.
Versoepelingen zijn voor het effectieve georganiseerde aanbod!

Alle bijeenkomsten met animatoren die niet rechtstreeks gelinkt zijn aan het klaarzetten of spelen van een activiteit voor -12-jaringen zijn onderworpen aan de geldende maatregelen in de samenleving.

Wat voorbereiding dus betreft met animatoren is de regel dat alle vergaderingen en voorbereidingen digitaal plaatsvinden. Je volgt de regels zoals die in de samenleving zijn. Kan het online? Dan is het online. Uiteraard mag je wel een halfuurtje voor of na de activiteit blijven om alles klaar te zetten en op te ruimen, dit wel met respect voor de huidige regels: tussen de leiding onderling 1,5m afstand en mondmasker dragen. Het half uurtje voor- en na zijn indicatief: Het is de tijd die je nodig hebt om fysiek klaar te zetten, niet om voorbereidingen te maken.

Als blijkt dat het echt niet mogelijk is om online af te spreken dan kan je volgens de geldende maatregelen samen komen: Afstand, 4 personen in open lucht, mondmasker … Daar kunnen geen uitzonderingen op gemaakt worden: de regels zijn zoals ze zijn. Wandeldates, fietsdates met 4, om de 6 weken één andere animator uitnodigen, dat kan allemaal. Samenkomen om te vergaderen in een lokaal kan niet, wandeldates met vijf kunnen ook niet.

Maatregelen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

In het BHG gelden een aantal bijkomende maatregelen in de samenleving: Alcoholverbod in de openbare ruimte, avondklok om 22 uur, sluiting van winkels om 20 uur en verplichting om een mondmasker te dragen in de openbare ruimte.

Het spreekt voor zich dat Brussel speelpleinwerk zich houdt aan de geldende maatregelen.

Voor specifieke maatregelen die gelden voor de jeugdsector volg je de maatregelen zoals die afgesproken zijn in de sectorprotocollen van de taalgemeenschap waartoe jouw organistaie behoort. We benadrukken nog eens dat mondmaskers voor +12 voor heel het Brussels gewest verplicht zijn.   

Geen mondmasker met doktersbriefje?

Een animator/tiener hoeft het mondmasker niet te dragen indien die daar een doktersattest voor heeft en dus een goede, medische reden. 

In het MB van oktober staat er het volgende te lezen (art 28): 
Wanneer het dragen van een mondmasker of elk aternatief in stof niet mogelijk is omwille van medische redenen, mag een gelaatsscherm worden gebruikt. De personen die in de onmogelijkheid zijn om een mondmasker, een alternatief in stof of een gelaatsscherm te dragen omwille van een beperking, gestaafd door middel van een medische attest, moeten niet voldoen aan de bepalingen van dit besluit die deze verplichting voorzien. 

Wees jezelf er wel van bewust dat dit naar ouders en mede-animatoren 'raar' kan overkomen. Om te vermijden dat hierover een foute perceptie ontstaat is het verstandig om dit vooraf te duiden. 


Het onmogelijke mogelijk maken in het belang van kinderen en jongeren. Met jeugdwerk heeft dit nog weinig te maken.

Je blijft letten op...

Zieke kinderen en jongeren of risicogroepen kunnen niet deelnemen

Bedoeling is dat zoveel mogelijk kinderen en jongeren kunnen deelnemen. Het is wel van belang dat we bepaalde risicogroepen ook beschermen zodat we geen gezondheidsrisico’s nemen.

 • Kinderen en begeleiders die tot de risicogroep behoren, kunnen enkel deelnemen aan het aanbod als ze hiervoor van de ouders of huisarts toestemming krijgen. Om te weten of iemand tot de risicogroep behoort, kunnen ouders (al dan niet in overleg met de huisarts) beroep doen op deze lijst. Ga bij twijfel het gesprek aan met ouders. Moet je iemand weigeren en verloopt dit proces moeilijk kan je ook zeker van deze brief gebruik maken.  
 • Zieke kinderen of begeleiders kunnen niet deelnemen aan een aanbod. Los van de covid-symptomen, laat je kinderen of begeleiding die zich niet goed voelen maar geen covid- symptomen hebben ook niet deelnemen aan het aanbod. Ook wie onder 1 dak woont met een besmet persoon kan niet deelnemen tijdens de opgelegde quarantaine- of isolatieperiode. Laat kinderen/jongeren pas opnieuw deelnemen aan je aanbod als de symptomen min. 3 dagen verdwenen zijn. 

Informeer ouders hier goed over, maak hen duidelijk dat ze hier een belangrijke verantwoordelijkheid in op te nemen hebben en dat men bij eventuele ontwikkeling van ziektesymptomen in de mogelijkheid moet zijn het kind zo snel mogelijk op te halen van het aanbod. Laat kinderen die symptomen ontwikkelden en van het aanbod werden verwijderd, niet opnieuw deelnemen tot de symptomen zijn verdwenen. 

Hier kan je ondersteuning vinden over ‘hoe omgaan met ouders die niet akkoord gaan’. Probeer begrip te zoeken en praat eventueel met een brugfiguur zoals een vertrouwenspersoon.

 

Er is géén probleem met inclusief speelpleinwerk.

Kinderen of jongeren met een beperking behoren niet automatisch tot de risicogroep! Zij kunnen deelnemen.

Wat betekent dit in de praktijk? 

 • Maak bij kinderen en jongeren met specifieke ondersteuningsnoden samen met hen en/of ouders/opvoedingsverantwoordelijken en eventueel de huisarts proactief de afweging op welke manier alle maatregelen gevolgd kunnen worden. Werk hiervoor indien nodig redelijke aanpassingen uit, eventueel met een vaste begeleider voor de dagelijkse noden (van sanitaire hulp tot zonnecrème smeren).

 • In sommige situaties zal voor de hieronder volgende maatregelen extra aandacht nodig zijn voor kinderen en jongeren met bijzondere noden en er zullen soms uitzonderingen nodig zijn. Ga hiervoor steeds in overleg met de huisarts, ouders en kind/jongere zelf om de situatie en mogelijkheden in te schatten. We proberen met zo veel mogelijk kinderen en jongeren aan jeugdwerk te doen dit jaar, net als andere jaren, sluit dus niemand op voorhand uit. Er is veel mogelijk binnen de veiligheidsmaatregelen, kinderen en jongeren staan steeds centraal binnen het jeugdwerk.

  Raadpleeg de website van je organisatie voor eventuele extra informatie of adviezen als je werkt met kinderen en jongeren met extra ondersteuningsnoden. Je kan ook altijd extra ondersteuning vinden bij Jeugdwerk voor Allen.  
Je werkt verplicht met een aanwezigheidslijst en medische fiche

Ook administratief blijft het belangrijk om bepaalde zaken bij te houden.   

Het contactlogboek blijft belangrijk. Dit contactlogboek bevat: 

 • Een overzicht van de deelnemers van de groep = je aanwezigheidslijst. 
 • Een overzicht van contacten met personen van buiten de bubbel en welke voorzorgsmaatregelen hierbij genomen worden, bv. contact met externen i.f.v. activiteiten/aanbod. Hoog risico contacten moeten hierbij worden opgenomen. 
 • Als je met meerdere groepen op dezelfde locatie werkt, zorg dan voor een duidelijk overzicht van de maatregelen die je nam om het contact tussen de bubbels te mijden. Het geeft aan hoe elke bubbel zich verhoudt t.a.v. de andere bubbels. Bv.: er wordt op verschillende plekken gegeten of in verschillende shiften in dezelfde ruimte (mits ontsmetting). 
 • Indien mogelijk liefst ook medische fiches (Met de toestemmingen tot deelname voor risicogroepen door huisartsen) 

De gegevens blijven relevant wanneer zou blijken dat iemand besmet is tijdens of na je aanbod. Je kan ouders informeren over het waarom van deze gegevens via deze brief.  


Tracing

In de zomervakantie moest je (vermoeden van) besmettingen zelf melden via het meldpunt in functie van tracing. Voor de herfst-, kerst- en krokus- en paasvakantie wordt dit niet gevraagd. Mocht dit wijzigen dan informeren we de speelpleinen hieromtrent. 

Noodprocedure bij ziekte & EHBO

ZIEK OF VERMOEDEN VAN BESMETTING

Laat zieke kinderen en deelnemers (begeleiding inclusief) de activiteit altijd verlaten

 • Elke speelpleinorganisator voorziet een 'kindvriendelijke' plek om zieke kinderen en animatoren in “isolatie” te plaatsen. Dit mag één ruimte zijn voor alle groepen. In deze ruimte blijft de afstandsregel van 1,5 meter behouden.

Iemand besmet of niet?
Omdat dit op heden zo complex is, en de procedures soms ook veranderen, raden we aan om de ouders van de deelnemer te adviseren zo snel mogelijk een arts te contacteren om te horen wat de gevolgen zijn voor de deelnemer en voor de andere deelnemers uit de groep. Vraag hen ook jullie hiervan op de hoogte te houden. Je onderneemt de stappen zoals deze door de huisarts/testcentrum of het contacttrace centrum worden aanbevolen.Communiceer als organisatie aan de ouders en opvoedingsverantwoordelijken wat gevraagd wordt (al dan niet testen of quarantaine volgens leeftijd, soort contact en symptomen).

 • Vraag je sowieso aan ouders en opvoedingsverantwoordelijken om alert te zijn voor symptomen. Je kan de uitgebreide procedure voor kinderen terugvinden op de website van Sciensano.  

Bekijk de volledige noodprocedure

EHBO

 • Gewone EHBO interventies kunnen in de groep gebeuren. 
  Voorzie afzonderlijke EHBO-koffers per groep.
 • In functie van wondverzorging zorg je voor strikte hygiënemaatregelen en beschermingsmateriaal: minimum het mondmasker en extra handhygiëne.
Speel maximaal buiten spelen op de eigen locatie, vermijd contact met externen.
 • Activiteiten worden maximaal in de buitenlucht georganiseerd bij -12. VERPLICHT BUITEN bij +12. 
 • Zet in op het gebruik van de overdekte en niet-overdekte buitenruimte, maak gebruik van je creativiteit om oplossingen te vinden. (bv. shelter, afdak...)
 • Contact met externen wordt maximaal vermeden.
  Externen van workshops kunnen maar moeten net zoals de begeleiding een mondmasker dragen en kunnen geen contact hebben met de deelnemers.  
 • Zorg dat het voor jouw groepen duidelijk is welke binnen- en buitenruimte zij ter beschikking hebben.
 • Denk na over raakvlakken en doorgangen binnen die groepen; gangen, doorsteek over de buitenruimte,... Welke groep gaat op welke manier naar het toilet, zorg voor voldoende plaats tussen de groepen om te kunnen doorsteken,...
 • Uitstappen zijn op dit moment niet mogelijk. Blijf zoveel mogelijk op je eigen locaties/terreinen en stem af met je lokaal bestuur als je de publieke ruimte gebruikt.
 • Kookactiviteiten zijn geen probleem.
 • Overnachtingen zijn NIET mogelijk: niet voor kinderen, niet voor begeleiding.
Neem extra hygiënische maatregelen zoals in de zomervakantie

Persoonlijke hygiëne
Persoonlijke hygiëne blijft enorm belangrijk. Hieronder verstaan we:

 • Handhygiëne (hang deze poster op op je speelplein of gebruik Handige Hans.)
 • Hoesten in de elleboog
 • Het eenmalige gebruik van zakdoeken en weggooien ervan
 • Begeleiding draagt steeds een mondmasker, zowel buiten als binnen en houdt het contact met de deelnemers en met elkaar zo beperkt mogelijk.  

Was handen minimaal op vastgelegde momenten, installeer een gewoonte:

 • Bij het toekomen op en het verlaten van de speelpleinwerking.
 • Voor en na maaltijden (incl. koekmoment, kookactiviteit)
 • Voor en na elk toiletbezoek 
 • Ook tijdens avondmomenten met animatoren, niet alleen in contact met kinderen.

Water en zeep is in principe voldoende. 
Goed inzepen is het belangrijkste bij handen wassen, en afdrogen met wegwerpdoekjes of papier. Voorzie gesloten vuilnisbakken (liefste te openen zonder ‘handcontact) voor de vuile zakdoeken. 

Voorzie voldoende wastafels om wachtmomenten te vermijden.
Je mag gebruik maken van stilstaand water (bv. in een emmer) indien dit, na het gebruiken door de verschillende aanwezige kinderen, ververst wordt tussen elke wasbeurt in. Laat dit dus niet staan om later opnieuw te gebruiken. 

Vermijd waar mogelijk het aanraken van het gezicht van kinderen, zeker bij +12-jarigen aangezien je daarbij social distance moet houden. Insmeren en schminken bij –12-jarigen kan indien nodig. Uiteraard kan aanraken indien nodig in noodsituaties en bij wondverzorging.  

 

Hygiëne qua infrastructuur

 • In een ideaal scenario heeft elke groep een eigen speel- en eetruimte. Als dit niet lukt, kan je deze ruimte delen tussen groepen als je voor de wissel contactoppervlaktes (= zaken die je veelvuldig aanraakt zoals tafels, stoelen, klinken, handvaten…) grondig ontsmet (met water en zeep). 

 • In een ideaal scenario heeft elke bubbel een eigen toilet en wastafels. Als dit niet lukt, kan er voor sanitair een uitzondering zijn
      > Handhygiëne voor het binnengaan van de sanitaire ruimte en erna is dan essentieel. 
      > Binnen de sanitaire blok afstand van 1,5m vragen voor kinderen van verschillende bubbels.
      >Sanitaire ruimte kan door deelnemers tot en met 12 jaar gezamenlijk gebruikt worden, voor deelnemers 13 tot 18 jaar kan er enkel individueel gebruik worden gemaakt van het sanitair.

 • Laat vaak-gebruikte deuren in de infrastructuur open staan.
  Het is belangrijk om alle leef-en speelruimtes voldoende te verluchten.


Hygiëne qua materiaal

 • Kies bij deelnemers tot 12 jaar voor activiteiten waarbij je zo weinig mogelijk materiaal doorgeeft binnen de groep. Kies bij voorkeur materiaal per deelnemer. 
 • Bij deelnemers van 13 tot en met 18 jaar wordt geen materiaal doorgegeven, moet dit toch gebeuren, ontsmet het dan tussen de deelnemers. 

Als materiaal door verschillende groepen gebruikt moet kunnen worden, dan heb je twee opties:

 • Je reinigt grondig de contactoppervlakken voor je het materiaal doorgeeft, dan kan het onmiddellijk. 
 • Is er tijd tussen 2 groepen dan kan je je beroepen op onderzoek dat heeft uitgewezen dat Covid gemiddeld 3u kan overleven op oppervlakken en materialen (in ideale omstandigheden), je hoeft materialen en/of oppervlakken dus geen dagen meer ongebruikt te laten indien je niet tussentijds ontsmet. Blijft daarbij wel heel belangrijk goed te focussen op goede handhygiëne na contact met oppervlakken en materialen die vaak worden aangeraakt. 

Maak visueel duidelijk welk materiaal voor welke groep is. Doe dit door kleuren of symbolen aan te brengen. 

Naar analogie met de zomervakantie, vind je meer details over hygiëne op www.speelplein.net/zomerPublieke ruimte blijft open

Publieke ruimte om te spelen, sporten, ontmoeten voor kinderen en jongeren blijft ook open. Ook hierover wordt naar analogie met het draaiboek in mei zo snel mogelijk een nieuwe versie verspreid.  

Let op! Geen groepsgericht aanbod organiseren in de openbare ruimte

Je mag maximum met vier personen samenscholen, afstand bewaren, mondmasker dragen. Dat zijn de algemene regels. 

Maar je mag geen groepsgericht aanbod organiseren in de openbare ruimte omwille van het mogelijke aanzuigeffect. Een groepsgericht aanbod organiseren kan als jeugd(welzijns)werk wel met maximum 8 jongeren en 1 begeleider in de gebouwen of op de terreinen van de eigen werking.  

Is mobiel speelpleinwerk wel mogelijk?

Ja, maar niet evident.
Mobiel speelpleinwerk is mogelijk in een niet-openbare ruimte of een openbare ruimte waarbij een duidelijke zone is afgebakend. Zorg er wel steeds voor dat de grens van 10 deelnemers bij +12 en 25 deelnemers bij -12 niet overschreden wordt per groep. Je aandacht hebt voor de aanwezigheidslijsten en contactlogboeken. Je houdt groepen stabiel doorheen de week indien van toepassing.   


Jeugd(welzijns)werk kan wel blijven doorgaan

Jeugd(welzijns)werk kan wel blijven doorgaan onder de afspraken die in mei geldend waren (oa groepjes van max. 8, 1-op-1-op-1-gesprekken, vindplaatsgericht werken). De specifieke richtlijnen hiervoor worden net zoals in mei in een draaiboek uitgeschreven. Lees alle richtlijnen op de website van het Departement CJM.  

Wat valt er onder jeugd(welzijns)werk?

In het draaiboek met de specifieke richtlijnen wordt het toepassingsgebied beschreven. Met jeugd(welzijns)werk worden dus de volgende organisaties bedoeld: De richtlijnen zijn van toepassing op organisaties die zich met hun werking richten tot kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties en voldoen aan één van volgende erkennings- of subsidiëringsvoorwaarde: 

 • Jeugdwerkorganisaties die worden erkend en gesubsidieerd binnen het Decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid. Het kan gaan om zowel landelijk georganiseerde jeugdverenigingen, verenigingen informatie en participatie, als cultuureducatieve verenigingen, zoals bepaald in artikels 9, 10 en 11 van dit decreet. 
 • Jeugdwerkorganisaties die worden gesubsidieerd binnen het Decreet van 22 december 2017 houdende de subsidiëring van bovenlokaal jeugdwerk, jeugdhuizen en jeugdwerk voor bijzondere doelgroepen. Het kan gaan om zowel geprofessionaliseerde jeugdhuizen zoals bepaald in artikel 4 van dit decreet, als geprofessionaliseerd jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren zoals bepaald in artikel 5 en 13 van dit decreet. 
 • Jeugdwerkorganisaties die worden gesubsidieerd door lokale besturen en voor wat Brussel betreft de Vlaamse Gemeenschapscommissie. 
 • Jeugdwerkingen ingericht door lokale besturen. 

Een bijkomende voorwaarde is dat deze organisaties de hieronder vermelde functies reeds opnamen voor de coronacrisis – al dan niet onder de noemer van jeugdwelzijnswerk – en hiervoor worden erkend en ondersteund. 

Uit De Marge vzw, het Steunpunt voor jeugdwerk en jeugdbeleid met kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie omschrijft jeugdwerk voor tot kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties (jeugdwelzijnswerk) aan de hand van vier functies: “Naast het (1) organiseren van een groepsgericht vrijetijdsaanbod vervult jeugdwelzijnswerk (2) een welzijnsfunctie (het zoekt mee naar antwoorden op individuele hulpvragen en noodsituaties); (3) het vervult ook een brugfunctie naar andere levensdomeinen zoals onderwijs, arbeidsmarkt of hulpverlening en (4) een signaalfunctie naar de overheid en in het maatschappelijk debat.” De uitvoering van deze vier functies kan zowel gaan om groepsgerichte activiteiten als individuele contacten. 

Hieronder valt ook het jeugdwerk met jeugd met een handicap. Lees en volg het draaiboek met richtlijnen voor activiteiten voor kinderen en jongeren met een handicap binnen het jeugdwerk.  

Onder welke maatregelen is jeugdwelzijnswerk altijd gegarandeerd?
 • 1-op-1-begeleiding in de jeugdwerkorganisatie: In 1-op-1-gesprekken luisteren jeugdwelzijnswerkers naar het verhaal van kinderen en jongeren, ze bieden emotionele steun, advies en informatie en/of ze verwijzen door naar gespecialiseerde diensten voor informatie en/of ondersteuning. Individuele gesprekken kunnen gepaard gaan met een kleine activiteit zoals knutselen, een gezelschapsspel spelen, gamen, moestuinieren,… Ook een combinatie met praktische ondersteuning, zoals het afdrukken van een schooltaak, het invullen van een formulier of het nalezen van een sollicitatiebrief is mogelijk. Alsook het uitlenen van materiaal zoals een laptop, een geluidsrecorder,… 

 • Een derde persoon betrekken bij individuele begeleiding in de jeugdwerkorganisatie: Jeugd(welzijns)werkers kunnen een bemiddelende rol opnemen tussen de jongere en een ouder, leerkracht of hulpverlener, bijvoorbeeld bij spanning of conflict, of hen uitnodigen om aan te sluiten bij het gesprek om specifieke kennis en ondersteuning in te brengen. Of omgekeerd kunnen jeugd(welzijns)werkers kinderen en jongeren vergezellen bij hun (eerste) gesprek(ken) met een professionele hulpverlener om een warme overdracht te doen. Andere (hulpverlenings)organisaties (CAW, OCMW, Straathoekwerk, …) kunnen op deze manier in contact treden met jongeren. 

 • De lokalen van de werking openstellen voor groepjes van max. 8 kinderen en/of jongeren (+ 1 begeleider). Organisaties nemen alle nodige maatregelen die nodig zijn om deze groepen van elkaar gescheiden te houden: Kinderen en jongeren kunnen op die manier bij elkaar op verhaal komen of op andere manieren uiting geven aan hun gedachten en gevoelens. Ze kunnen deelnemen aan ontspannende en versterkende activiteiten. Dat kan in het gebouw indien nodig, maar wordt aangeraden om maximaal buiten te organiseren op het terrein van de werking of op een afgebakende plaats zoals een schoolspeelplaats of bv. een sportterrein. Groepsactiviteiten kunnen afgewisseld worden met keuzeactiviteiten alleen of in subgroepen, maar steeds binnen dezelfde groep van 8 personen (+1 begeleider). Lees alle richtlijnen op de website van het departement CJM.    

Lees alle richtlijnen op de website van het departement CJM

Hoe moeten we als jeugd(welzijns)werk omgaan met de publieke ruimte?

Je mag als jeugd(welzijns)werker vindplaatsgericht te werk gaan in de openbare ruimte. Je mag jongeren aanspreken en babbeltjes slaan maar je moet je op dat moment houden aan de algemene regels in de samenleving. (Je mag maximum met vier personen samenscholen, afstand bewaren, mondmasker dragen) 

Je mag geen groepsgericht aanbod organiseren in de openbare ruimte omwille van het mogelijke aanzuigeffect. Een groepsgericht aanbod organiseren kan als jeugd(welzijns)werk wel met maximum 8 jongeren en 1 begeleider in de gebouwen of op de terreinen van de eigen werking. 


Foto: speelplein Wollebos - Turnhout


Volg de geest van de maatregelen

Ga niet op zoek naar grijze zones of manieren om regels om te buigen.

Houd bij het maken van keuzes steeds dit doel in het achterhoofd: verdere besmetting tegengaan. Enkel zo kunnen we dromen en hopen op een normale speelpleinzomer in 2021.

Alle maatregelen hebben een aantal welbepaalde doelen:

 • Superverspreiders tegengaan: Ervoor zorgen dat een besmet persoon zo weinig mogelijk andere personen kan besmetten.
 • Verspreiding binnen groepen vermijden en vertragen: Ervoor zorgen dat in het geval van een besmetting zo weinig mogelijk mensen in dezelfde groep besmet raken.
 • Contact tracing mogelijk maken: Ervoor zorgen dat in het geval van een uitbraak zo snel mogelijk maatregelen kunnen genomen worden om de verspreiding te stoppen.

Afstand houden, extra hygiënemaatregelen toepassen en zoveel mogelijk contact met verschillende mensen vermijden zijn daarbij essentieel. 'Weeg als organisator de maatregelen ook af, het is niet omdat je met 50 animatoren màg samenkomen dat je het zo(maar) groot moet organiseren. Onder het luikje 'Wat kan er wat betreft animatorenactiviteiten en -vergaderingen?' geven we parameters mee om een afweging te maken over concept en omvang.' 

Waar ga je vanuit bij het toepassen van maatregelen en aanbevelingen?
 • De veiligheid van kinderen, animatoren, verantwoordelijken, ouders… is een basisvoorwaarde voor de opstart van je speelpleinwerking. 
 • Probeer een zo veilig mogelijke speelomgeving te garanderen met zoveel mogelijk speelkansen voor zo veel mogelijk kinderen, waarbij je het risico op besmetting zo laag mogelijk houdt.
 • Zet het belang van kinderen en jongeren centraal. Kies, ondanks alle beperkingen, voor zoveel mogelijk vrijheid en keuze voor kinderen en jongeren om zelf invulling te geven aan hun vakantie. 
 • Bewaar de eigenheid van speelpleinwerk bij aanpassingen zoveel mogelijk: spelen om te spelen, speelplein is jeugdwerk, speelpleinwerk is laagdrempelig. Waar dat niet lukt, moet het gaan om tijdelijke aanpassingen die nadien weer worden afgebouwd.
 • Richt speciale aandacht op maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongereen kinderen en jongeren met een beperking.
 • Stem af met andere lokale organisatoren van vrijetijdsaanbod én opvanginitiatieven zodat aanpak en communicatie naar kinderen, ouders en begeleiding op elkaar is afgestemd.   

Samen maken we het er beste van...

Speelpleinwerk kan dat! We hebben het afgelopen zomer bewezen.


We beseffen dat het voor alle organisaties een enorme inspanning vraagt om deze maatregelen en aanbevelingen toe te passen, maar we geloven ook in de wendbaarbeid en veerkracht om programma's creatief aan te passen en de veiligheid en gezondheid van iedereen zoveel mogelijk te garanderen.

Zoals steeds zetten we het belang van kinderen en jongeren centraal. We pleiten, ondanks alle beperkingen, voor zoveel mogelijk vrijheid en keuze voor kinderen en jongeren om zelf invulling te geven aan hun jeugdwerk. Maak er een straf jeugdwerkjaar van en geniet vooral.

We staan voor je klaar!

De regels en draaiboeken zijn ondersteunende instrumenten, maar speelpleinwerk is lokaal zo divers dat elke organisator een eigen vertaling zal moeten maken. Je kan de komende dagen en weken zeker terecht bij de VDS om mee te zoeken naar oplossingen en antwoorden op vragen. Contacteer gerust jouw lokaal speelpleinondersteuner!


Onze wensen voor de zomervakantie


Terwijl iedereen nog volop de paasvakantie doorploetert, is de VDS achter de schermen volop met de zomer bezig. Op 22 april is er opnieuw een gesprek gepland met de jeugdsector, virologen en ministers. Vorige week 9 april maakten we van de persaandacht die het speelpleinwerk kreeg handig gebruik om onze wensen voor de zomer nog eens te herhalen: maatregelen naar analogie met vorige zomer (bv. opnieuw bubbels van minstens 50) en ten laatste op 17/05 duidelijkheid over de maatregelen voor de zomervakantie.   

Zodra wij meer weten, houden we speelpleinverantwoordelijken op de hoogte. Alle maatregelen rond de zomer zullen we vanaf er duidelijkheid is samenbrengen op www.speelplein.net/zomer2021.    

Onze aangepaste dienstverlening


speelplein.net/dienstverlening
verzamelt alle besluiten, aanpassingen en wijzigingen bij onze eigen VDS-dienstverlening. Deelnemers wordt steeds persoonlijk op de hoogte gebracht.  


VDS blijft bereikbaar

Tijdens de kantooruren kan je de VDS bereiken op het nummer: 015 28 73 90 of je belt rechtstreeks met jouw lokaal ondersteuner

Elke schoolvakantie zijn we 24/7 bereikbaar op het noodnummer 
0494 79 09 65 voor ondersteuning bij een ernstig ongeval, crisis of incident op je speelplein.


Inclusieve speelplein-werkingen


Inclusieve werkingen kunnen met hun vragen bij onze ambassadeurs van Jeugdwerk voor Allen terecht. Ook voor specifieke vragen over omgaan met kwetsbare jongeren, kinderen met een beperking in tijden van corona, communicatie met kwetsbare gezinnen, voorbeelden van structuurschema’s, pictoborden, visueel maken van bepaalde zaken. 


Yana Weets

0489 409 443


Voorbereiden in coronatijd

(Digitaal) contact met de speelpleinploeg onderhouden in coronatijd. Niet altijd evident. Via deze webpagina helpen we een handje. 

De VDS maakte ook een webpagina met tips over hoe goe te spelen in coronatijden en kant-en-klare-coronaproof spelletjes. 


Waar vind je meer info? 

De VDS haalt zijn mosterd bij De Ambrassade en maakt ook deel uit van 'Kerncorona'. Dat is een groep van 6 vertegenwoordigers uit de jeugdsector die de Ambrassade aanspreekt om snel en wanneer het noodzakelijk is de stem van de sector op te nemen ifv overleg met kabinet, adviesorganen, virologen... 

De VDS staat in nauw contact met andere partners uit de jeugdsector, de Ambrassade, Bataljong en het kabinet van minister Dalle om jullie vragen, bedenkingen en suggesties door te spelen.