Wat kan je vandaag al doen?

Op deze pagina geven we een overzicht van wat jij vandaag al kunt doen als speelpleinverantwordelijke om je stilaan voor te bereiden op de speelpleinzomer mocht die er komen.  

We helpen je op weg

In de schoot van de taskforce zomer werd een eerste, voorlopig voorstel afgetoetst bij experten en ook met Marc Van Ranst als voorzitter van de werkgroep vrije tijd binnen de GEES doorsproken. Er is nog niets beslist door de Veiligheidsraad. We verwachten een echte beslissing in derde week van mei. Alles onder voorbehoud. Alles kan veranderen van week tot week…     

We voelen een grote bezorgdheid en druk op jullie schouders. De wil en het verstand om te wachten op een beslissing over de zomer is er, maar de realiteit haalt speelpleinverantwoordelijken in: "Hoe kunnen wij ons al voorbereiden?" Het is dé hamvraag die ons langs alle kanalen bereikt. Binnen de VDS maakten we alvast een denkoefening die je, hoe voorwaardelijk ook, als verantwoordelijke toch al een beetje op weg kan helpen. 


Protocol en draaiboek

Maatregelen (= verplicht) en aanbevelingen (≠ verplicht)

We werken aan een generiek protocol en enkele draaiboeken voor de verschillende types jeugdaanbod. Er staan zowel ‘maatregelen’ (verplicht) als ‘aanbevelingen’ (niet-verplicht) in de steiger. En dat over de aard van de activiteit, de hygiëne en organisatorische voorwaarden.Wat kan jij - vandaag - al doen? En hoe?

Onze interne brainstorm

Waar gaan wij van uit in onze voorzet?

 • De veiligheid van kinderen, begeleiding, verantwoordelijken, vrijwilligers, ouders… is een basisvoorwaarde voor de VDS voor de opstart van speelpleinwerk. 
 • We passen de opgelegde maatregelen steeds toe. Het is niet onze bedoeling om ze strenger te interpreteren dan nodig, maar net zomin is het niet de bedoeling om er creatief mee om te springen en op zoek te gaan naar  ‘grijze zones’. De ‘geest’ van de maatregelen is duidelijk. 
 • We proberen een zo veilig mogelijke speelomgeving te garanderen voor zo veel mogelijk kinderen, waarbij we het risico op besmetting zo laag mogelijk willen houden.
 • Bij het toepassen van maatregelen trachten we de eigenheid van speelpleinwerk zoveel mogelijk te bewaren (spelen om te spelen, speelplein is jeugdwerk, speelpleinwerk is laagdrempelig). Waar dat niet lukt, moet het gaan om tijdelijke maatregelen die nadien weer afgebouwd worden.
 • De inclusiegedachte: we hebben speciale aandacht voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren en kinderen en jongeren met een beperking. 


Concrete aanbevelingen en scenario's zijn op komst

Je mag ons bellen. We kunnen mee luidop denken, maar er zijn veel vragen waarop we nog geen concreet antwoord kunnen geven. We weten het zelf (nog) niet. Concrete aanbevelingen, details en scenario's maken deel uit van de draaiboeken in opmaak. Hopelijk is er meer duidelijkheid tegen de derde week van mei. We brengen je opnieuw op de hoogte zodra we meer weten.  


neem nog geen beslissingen. Wacht af, keep calm.

Inzake voldoende afstand houden

Breng infrastructuur in kaart, ga uit van kleinere groepen kinderen

Ga op zoek naar extra binnen- en buitenruimte 

Ga uit van kleinere groepen kinderen. 
Heb je werking van bv. 80 kinderen, dan zou je dus 2 groepen kunnen maken, gescheiden van elkaar (eventueel dus wel op hetzelfde terrein). 

We raden speelpleinen aan om vanuit logistiek en administratief oogpunt de werking op de 'normale' locatie te behouden. Kan je met minimale aanpassingen verschillende contactbubbels organiseren? Kies er enkel als laatste optie voor om de werking helemaal om te gooien door op te splitsen.

1. Ga op zoek naar mogelijkheden op je huidige locatie

 • Spreek met de eigenaar over het ter beschikking stellen van extra binnen- en buitenruimte
 • Is het mogelijk om extra ruimte te creëren (tenten, containers, afdak…)?
 • Wie kan daarvoor zorgen? (lokaal bestuur, brandweer, ouders, huren bij een firma…)
 • Wat gaat het kosten?
 • Is het toegelaten? (Doorgang brandweer, veiligheid, toestemming eigenaar…)

2. Wijk uit naar één locatie met voldoende opties

 • Vanuit praktisch-organisatorisch oogpunt raden we je aan om, als je geen contactbubbels op je locatie georganiseerd krijgt, op zoek te gaan naar één alternatieve locatie met voldoende opties.
 • Bespreek met de eigenaar verschillende opties, leg uit wat speelpleinwerk is en hoe het georganiseerd wordt. Maak een kostenraming.
 • Ben je een particuliere werking, spreek dan zeker je gemeentebestuur aan om je te helpen in je zoektocht.

3. Spelen op verschillende locaties.

 • Opsplitsen in verschillende locaties brengt een hoop werk met zich mee: Nood aan meer begeleiding, moeilijker om op te volgen, onderhandelen met verschillende eigenaars, meerkost aan infrastructuur… De tijd om dat extra werk in de doen is beperkt. 
 • Denk er ook aan dat ouders kinderen op verschillende plekken mogelijks moeten ophalen. 

Ook de mogelijke impact op mobiele speelpleinwerkingen is nog niet duidelijk. Wat betreft inclusieve speelpleinwerkingen of doelgroepgerichte speelpleinwerkingen is er eveneens nog geen duidelijkheid. 

Vraag animatoren om al (meer?) voor te bereiden:

Schep een kader voor de voorbereiding

 • Tracht voorbereidingen voor de zomer zoveel mogelijk digitaal te organiseren, betrek op die manier maximaal je animatoren
 • Vraag om speelimpulsen, speelhoeken en activiteiten te bedenken en uit te werken die zoveel mogelijk buiten, op het eigen terrein kunnen doorgaan én waarbij fysiek contact niet gestimuleerd wordt, intensief contact zoveel mogelijk vermeden wordt. Probeer los te komen uit ‘vanzelfsprekendheden’. Laat je animatoren bijvoorbeeld nadenken over een inspiratielijst van 100 klassieke pleinspelen waarbij fysiek contact niet eigen is aan het spel (bv. Chinese voetbal, reisje rond de wereld…) en een lijst ‘doe je beter niet’ (bv. massaspelen, dikke bertha, vleeshoop, naald en draad) die je nadien kan ophangen in je animatorenlokaal.
  Extra tip: probeer de ‘doe je beter nietjes’ toch corona-proof te maken.
 • Aanvullende inspiratie vind je hier
 • Vraag aan de ploeg om er rekening mee te houden dat er meer aandacht zal zijn voor hygiëne: Extra tijd voor zaken als handen wassen, toiletbezoek... Dit heeft invloed op je speelschema. 

Meer voorbereiden wanneer 'speciale' dagen niet zouden doorgaan

 • Hou er rekening mee dat speelpleinovernachtingen (bv. met tieners of animatoren), openspeelpleindagen en slotfeesten als niet-essentieel /wenselijk worden beschouwd en dus allicht niet mogen doorgaan of afgeraden worden.
 • Uitstappen (en vervoer ernaartoe) en workshops door derden op je speelplein leg je beter nog niet vast, het is op dit moment nog onzeker of deze zullen mogen doorgaan. Vraag of het mogelijk is om een optie te nemen zodat je snel kan schakelen. Bekijk alvast de annulatievoorwaarden. 
Onderzoek de mogelijkheden van je in- en uitschrijfsysteem

Vermijd zoveel mogelijk contact tussen contactbubbels, met derden, met ouders en ouders onderling

Voor de speelpleinwerking:
Maak alvast de afweging, geen beslissing hoe je dezelfde kinderen min of meer bij elkaar houdt.

 • Vaste groepen, met vaste begeleiders?
  Ruimte om nog 'op den bots' in te schrijven? 
  Zoveel mogelijk vooraf inschrijvingen? 

  Je kan bv. ouders stimuleren (≠ verplichten) om zoveel mogelijk vooraf in te schrijven en zo een zicht te krijgen op wie wanneer komt. Daardoor kan je ook wachtrijen vermijden aan de inschrijftafel. 
  Enkel vooraf inschrijven zodat je kinderen in vaste groepen kan opdelen met een vaste ploeg animatoren (bv. per week) is de makkelijkste oplossing, maar let op! Het sluit ook (vooral maatschappelijk kwetsbare) kinderen en jongeren uit en het strookt niet met de eigenheid van speelpleinwerk. Voorzie met andere woorden de mogelijkheid dat kinderen ook steeds ‘op de bots’ kunnen deelnemen, dat ouders hun kinderen niet per week moeten inschrijven…  

 • Wat zijn de mogelijkheden van je inschrijfprogramma? Wat kan het aan?
 • Neem contact op met de beheerder als je gebruik maakt voor betalende software.

 Ga bewust om met maximumcapaciteit

 • Maak al een voorzichtige inschatting over hoeveel kinderen je speelplein deze zomer kan ontvangen (max.capaciteit, op basis van contactbubbels) en ontwikkel een procedure voor wanneer die overschreden wordt.
 • Bereid je voor op het moment dat de vraag groter is dan het aanbod (= gezinnen niet op vakantie, kinderen niet naar de grootouders…).
 • Wie laat je wel toe, wie niet? Heb extra aandacht voor kwetsbare groepen. Een inschrijfstop kan tijdelijk omwille van uitzonderlijke omstandigheden, maar is uitzonderlijk en moet vermeden worden. (= eigenheid speelpleinwerk). 

We onderzoeken nog volop hoe een inschrijfsysteem eruit kan zien. Je hoeft nog geen ingrijpende beslissingen te nemen over inschrijfvoorwaarden (bv. per week inschrijven, inschrijfstops...)

Tijdens het inschrijven

 • Bekijk of het mogelijk is om steeds dezelfde mensen aan het ‘onthaal’ te zetten voor de inschrijvingen, als aanspreekpunt voor de ouders… 
 • Is het mogelijk om je ‘onthaal’ aan de rand (en zoveel mogelijk buiten, bv. onder afdak) van het terrein te installeren zodat ouders niet het speelterrein hoeven te betreden?
 • Zorg voor een wachtzone met voldoende ruimte (social distancing) en denk na over de inrichting van die wachtruimte: markeringen aanbrengen, plexiglas, vraag om mondmaskers aan te doen bij het ophalen en afhalen van de kinderen…
 • Zorg dat je zo snel mogelijk kan inschrijven: Gegevens op voorhand verzamelen, vooraf of achteraf betalen, cashloos betalen, QR-code... 
 • Zijn verschillende start- en beginuren voor elke contactbubbel mogelijk? Kan je meerdere in- en uitgangen voorzien op het terrein?

Bekijk de opties rond voor- en naopvang:     

 • Is het mogelijk om voor- en naopvang op je speelpleinterrein te organiseren i.p.v. op een externe plek? Is het mogelijk om dit te doen per contactbubbel?
 • Bereid je voor om afspraken op elkaar af te stemmen, indien de opvang door derden voorzien wordt. Zorg ervoor dat maatregelen voor de opvang hetzelfde zijn als tijdens de werking (duidelijkheid voor kinderen en begeleiders)
 • Schakel hiervoor liever jongeren in dan ouderen.

Denk na over hoe je toegangscontrole organiseert doorheen de dag (contactregister)

 • Bestel eten en drinken zoveel mogelijk online - laat het leveren
 • Zorg ervoor dat je kan bijhouden wie met welke contactbubbel in contact komt en denk na over afspraken voor bezoekers (uitzonderlijk, bv. levering).

 

Neem voorzorgen met betrekking tot fiets- en wandelpoules en busvervoer

Afstand tijdens vervoer

 • Het is wenselijk dat ouders kinderen zoveel zelf ter plaatse brengen, maar dat is helaas niet voor iedereen mogelijk. Voor sommige kinderen is geregeld busvervoer de enige manier om deel te nemen aan speelpleinwerking.
 • Vooral voor speelpleinen die busvervoer voorzien zal het zaak zijn om te kijken hoe richtlijnen m.b.t. afstand kunnen worden gegarandeerd. Een goede indicatie zijn de richtlijnen die vandaag gelden bij de openbare vervoersmaatschappijen. Bekijk of extra bussen een optie zijn inzake maximale spreiding? Wat is de meerkost? Kan je rekenen op een lokaal bestuur ter ondersteuning? Maak je onderscheid tussen welke kinderen wel en welke kinderen de bus niet kunnen nemen?
 • Onderzoek alvast of je alternatieven kan voorzien voor busvervoer van en naar het speelplein. Je kan nadenken over wandel- en fietsroutes als de afstand dat toelaat.

.

Betreft extra hygiënemaatregelen

Indien nodig, weet waar je mondmaskers kan vinden

Gebruik van mondmaskers

Mondmaskers bij -12-jarigen zouden niet nodig zijn, ook niet voor begeleiders zolang ze in hun contactbubbel blijven. Ook niet bij +12 indien er voldoende afstand is (1,5m).  

 • Vanuit de VDS trachten we te bekomen dat genormeerd materiaal door een overheid in bulk zal worden aangekocht en lokaal verspreid. Ook het MateriaalMagazijn overweegt een Corona-groepsaankoop. 
 • Echter stellen we vast dat scholen vandaag worden opgeroepen om te voorzien in hun eigen materiaal. Bestellen is wat voorbarig, maar het is wel belangrijk dat je snel kan schakelen en weet waar je materiaal kan bestellen dat tijdig toekomt.
 • Leg een kleine reserve-voorraad mondmaskers aan wanneer blijkt dat er onduidelijk is over welk mondmasker van wie is of wanneer iemand eentje vergeten is. Wacht daarmee tot er nieuws is over een eventuele aankoop door de overheid.
Bereid je EHBO voor
 • Met betrekking tot EHBO wordt in het onderwijs vandaag aangeraden om digitale thermometers te voorzien die vanop een zo groot mogelijke afstand kunnen werken.
 • Reserveer een apart lokaal voor zieke kinderen of animatoren, al dan niet met COVID-symptomen, waar ze kunnen wachten tot ze worden opgehaald.
Bereid je voor op meer en beter handen wassen

Bereid je voor op veelvuldig handen wassen

 • Kinderen zullen vaak hun handen moeten wassen: Minstens bij het toekomen op het speelplein, na een toiletbezoek, voor het middageten, voor het 4-uurtje en bij het verlaten van de werking (deze opsomming is het resultaat van een interne brainstorm en gebaseerd op wat vandaag in het onderwijs en bedrijfsleven geldt.)
 • Ga na op welke manier je voldoende wastafels/sanitair kan voorzien. Denk daarbij ook aan mobiele wastafels. Hoe meer kinderen tegelijk de handen kunnen wassen, hoe minder wachtmomenten: jerrycans, mobiele wastafels die je huurt of zelf maakt (bv. met tuinslang boven een afvoer), water en zeep, mobiele toiletten kunnen een deel van de oplossing zijn.  
 • 1 op 3 speelpleinen speelt in een school. Vraag indien mogelijk een uitbreiding van sanitair voorzien tijdens de schoolweken doorlopen in de zomervakantie.
Opties naar extra poetspersoneel? Aanzet m.b.t. richtlijnen en een hygiëneplan

Bereid je voor op extra hygiënemaatregelen: persoonlijke hygiëne, in gebouwen, bij materiaal, vervoer...

Ga op zoek naar extra hulp bij het poetsen

 • Animatoren kunnen zeker zoals gewoonlijk mee opruimen, extra attent zijn of een persoonlijk poetstaakje aan het eind van de dag opnemen. Het is niet aangewezen dat animatoren al die extra, intensieve poetstaken uitvoeren. We verwachten nu al veel van hen.
 • Onderzoek of extra personeel (bv. met ondersteuning van het lokaal bestuur) tot de mogelijkheden behoort.
 • Kan je vaste vrijwilligers (bv. jongeren die geen animator zijn)  inschakelen tijdens de speelpleindag? Bij de start of het einde? In het weekend voor een grondige schoonmaak?

Doe al een voorzet voor een poetsplan

 • Doe een voorzichtige aanzet naar een hygiëneplan. Dit kan fungeren als een soort checklist met beknopte richtlijnen. Wacht met het gedetailleerd uitwerken tot de maatregelen m.b.t. hygiëne volledig duidelijk zijn.
 • Maak een onderscheid tussen dingen die je meerdere keren per dag, dagelijks of wekelijks doet
 • Specifieke aandacht voor alles wat met de handen wordt aangeraakt: klinken (laat deuren zo veel mogelijk open staan), schakelaars, kranen, wc-spoelingen, wc-deksels, trapleuningen, handvaten van speelgoed of rollend materiaal, toetsenborden & tablets, telefoons

Zorg voor voldoende materiaal

 • Hoe zorg je ervoor dat verkleedkleren een extra wasbeurt krijgen (minimaal op 60° en bij voorkeur op 90° opgepast voor krimpgevaar)? 
 • Geef duidelijke richtlijnen (bv. gebruik steeds poetshandschoenen, wassen van handen voor het aandoen van handschoenen en na het uitrekken van de handschoenen…)
 • Voorzie extra poetsmateriaal, maar overdrijf niet: Warm water en zeep zijn voldoende.
 • Zorg ervoor dat meer mensen tegelijk kunnen kuisen, met goed materiaal. Het gaat in de eerste plaats over zaken als extra vloerwissers, dweilen, vodden en borstels.
Bereid je voor op extra hygiënemaatregelen bij lunch, koken, koek en drank

Bereid je voor op extra hygiënemaatregelen: persoonlijke hygiëne, in gebouwen, bij materiaal, vervoer...

 • Koek niet zelf nemen, maar animatoren delen uit (gebruik van handschoenen / mondmaskers?) in aparte groep. 
 • Geen gezamenlijke drinkbekers > eigen (herbruikbare) flesje meebrengen stimuleren. Laat de flesjes naamtekenen.
 • Drankfonteintjes afsluiten of enkel te gebruiken om eigen flesje aan te vullen.

.

Met betrekking tot andere voorwaarden

Start of blijf animatoren werven

Werf meer animatoren en werk met een reservepoule

 • Als de speelpleinzomer kan plaatsvinden, zullen we hen zeker nodig hebben, mogelijks ook meer dan verwacht. (cfr. kleinere groepen, verschillende locaties, extra animatoren die zorgende maatregelen toebedeeld krijgen…)
 • Richt je op weken, in plaats van dagen.
 • Richt je vragen ruimer dan enkel op wanneer iemand tijd heeft, maar ook meer op taakniveau (welke (nieuwe?) taken zie je zitten, wil je doen, wat niet…).
 • Ouders hebben een belangrijke invloed of jongeren aan de slag mogen al dan niet. Richt je in je wervingscampagne ook naar ouders: Wat doe je om voorzorgsmaatregelen te nemen? Hoe stel je hen gerust?
 • Animatoren met symptomen zullen sneller moeten thuisblijven en niet op het speelplein kunnen staan bij ziekte. Bereid je daarop voor door te weten wie je kan bellen voor extra hulp.

  !! Communiceer vooraf ook over 'compensatie' bij ziekte wanneer animatoren (vrijwilligers en jobstudenten) uitvallen. We vermoeden dat sommige animatoren de 'centen' nodig hebben (bv. studies betalen) en misschien geneigd zullen zijn om toch naar het speelplein te komen ondanks symptomen uit vrees dat ze deze zomer niets of minder zullen verdienen. 
Voorzie opleiding, extra ondersteuning en (mentale!) zorg voor animatoren

Welbevinden, begeleidershouding en kennis bij animatoren

 • Zorg ervoor dat animatoren goed weten wat van hen verwacht wordt inzake corona en aanpassingen (voorzie iets tastbaar).
 • Trek ook door naar begeleidershouding (bv. aanpak conflicten, hoe ervoor zorgen dat maatregelen opgevolgd worden (jongeren sturen jongeren aan – niet evident)…)
 • Plan voor én tijdens de vakantie extra tijd in om animatoren op te leiden en te briefen over corona-maatregelen op het speelplein.
 • Het kan nuttig/nodig zijn om deze zomer als speelpleinverantwoordelijk meer of continu op het speelplein aanwezig te zijn.  
 • Kneed de mindset: niets is zeker. Ook al komt er in de komende weken hopelijk een positief advies over de speelpleinzomer, zou dat op elk moment, ook tijdens de zomer nog kunnen worden opgezegd / maatregelen bijgesteld.
 • Vraag begrip (bv. bij je stuurgroep): er gaat op korte tijd veel moeten gebeuren. Niet alles kan zoals anders met iedereen overlegd worden.Soms moet er snel kunnen worden gehandeld. Niet iedereen zal dus betrokken kunnen worden bij elke beslissing. 
 • Hou rekening met de mentale gezondheid van je animatoren. Voorzie tijd en ruimte om hierbij stil te staan. Creëer op maat van iedereen de mogelijkheid om te praten over diens welbevinden, voor en tijdens de zomer. En denk ook aan je eigen welzijn, zorg dat je je ei kwijt kan, je hart kan luchten, met iemand kort kan overleggen over zaken, … Breng je hoofdanimatoren/stuurgroep hier ook van op de hoogte, zodanig dat zij die rol (zelfs digitaal en informeel) op kunnen nemen voor je ploeg. 
Neem ‘corona’ mee op in je risicoanalyse

Risico-analyse inclusief corona

 • De overheid vraagt van speelpleinwerkingen om werk te maken van speelkansen met aanvaardbare risico’s. In het kader daarvan maakt elke werking een risicoanalyse van speeltoestellen en activiteiten. Speelpleinwerkingen doen er goed aan om ‘corona’ en de bijhorende maatregelen mee op te nemen in hun risicoanalyse. Leg de focus zowel op het fysieke als het mentale.
  Meer lezen ...
 • Ben je gemeentelijk speelplein dan kan het interessant zijn om vooraf met je preventieadviseur af te stemmen. 
Zorg voor duidelijkheid, breng in kaart naar wie en hoe je wil communiceren

Ontwikkel een duidelijke communicatiestrategie per doelgroep

 • Een goede, open communicatie is het begin van een goede start. Maak een communicatiematrix waarin je stelt naar wie je welke boodschap wil communiceren, hoe en wanneer.
 • Ook al komt er in de komende weken een positief advies over de speelpleinzomer, zou dat op elk moment, ook tijdens de zomer nog kunnen worden opgezegd / maatregelen bijgesteld. Zorg dat je hierover snel en goed kan communiceren.
 • Kinderen, ouders van kinderen en animatoren, buren… zitten met zeer veel vragen. Bereid je er op voor om hen zo snel mogelijk duidelijkheid te bieden eens de maatregelen duidelijk zijn. 
 • Bereid je voor op crisiscommunicatie. Zorg ervoor dat je snel alle betrokken partijen op de hoogte kan brengen in geval van een corona-uitbraak.
 • Let deze zomer op met foto’s op sociale media: beelden die je daar plaats zullen buitenstaanders ook een indruk geven over de ‘veiligheid’ en opvolging van de maatregelen.
 • Hou ook rekening met anderstalige ouders, is niet voor elk speelplein even evident maar ook die ouders zijn beter op voorhand goed ingelicht. Niet alle ouders beschikken over computer/smartphone, wees je daarvan bewust en voorzie de informatie ook in een papieren versie die makkelijk begrijpbaar is. 
Speciale aandacht voor kwetsbare gezinnen

Zorg ervoor dat ook zij (zeker!) kunnen deelnemen

 • Bekijk ook, in samenwerking met een sociaal huis bijvoorbeeld, wat mogelijk is voor kwetsbare gezinnen, zij beschikken misschien niet over zelfgemaakte mondmaskers, drinkfles, … je Facebook info/digitale nieuwsbrief raakt misschien niet tot bij hun thuis, ook hier kan taal een barrière zijn. Vaak zijn deze gezinnen nu nog meer de dupe van deze maatregelen, voorzie voor hun ook zeker de speelkansen.

.

Waarvoor kan je naar je lokaal bestuur kijken?

Lokale besturen hebben dezer dagen een belangrijke taak enerzijds om het eigen vakantieaanbod in goede banen te leiden, maar we vragen ook speciale aandacht inzake jeugdwerkondersteuning. Heel wat particuliere speelpleinwerkingen hebben nood aan extra ondersteuning m.b.t. corona (financieel, logistiek, administratief, juridisch…) - voor, tijdens en na deze zomervakantie.

Extra vraag naar ondersteuning:

 • Flexibel omgaan met niet-geattesteerde animatoren en subsidies
 • Zoektocht naar locaties, eigenheid van speelpleinwerk/jeugdwerk aan eigenaar bepleiten
 • Gezamenlijke rekruteringscampagne voor animatoren of aanleggen van een animatorenpoule in regie bij lokale besturen (meldpunt, opvolging…)
 • Logistieke en administratieve ondersteuning (bv. verzekering, mobiele wastafels, leveren en plaatsen extra tenten, voorzien van mondmaskers, extra poetsmateriaal, personeel...)
 • Extra investering naar ‘speels’ inrichting
 • Financiële ondersteuning i.f.v. extra kosten (particulier, maar ook impact op eigen begroting ‘jeugd’ bij gemeentelijke speelpleinwerkingen)

Ook op nationaal niveau vragen we ondersteuning:

 • We hebben de vraag gesteld vanuit de jeugdwerksector of er een algemene noodprocedure voor corona opgezet kan worden voor het hele jeugdwerk (bv. wat mocht er iemand besmet zijn, meerdere personen…).
 • Juridische ondersteuning (bv. wie verantwoordelijk als een kind of wanneer animator ziek wordt)
 • Vraag naar nationale campagne: werven van jongeren, uitleggen wat de jeugdwerksector doet… geruststellen, activeren


Veelgestelde vragen

Extra vraag naar duidelijkheid bij experten:

Op dit moment zijn er een heel aantal zaken die eigen zijn aan speelpleinwerk waarvoor we extra advies trachten in te winnen bij virologen of epidemiologen:

 • Wat met de samenstelling van de groepen?
  Per leeftijd, per familie, per locatie? Hoe strikt worden contactbubbels geïnterpreteerd? 
 • Wat met kookactiviteiten voor kinderen in het speelaanbod, meer kans op besmetting? 
 • Warme maaltijden/soepbedeling tijdens lunch, eigen bereiding > toegelaten, verstandig?
 • Extra handhygiëne: mag dat in teiltjes, emmers of moet dit onder stromend water?
 • Hoe verloopt insmeren als bescherming tegen de zon? Dient een animator na elke insmeerbeurt van een kind opnieuw de handen te wassen?
 • Ploeterbadjes en wateractiviteiten – potentieel meer risico op besmetting of niet?
 • Wat met busvervoer?
 • ...

Alle inhoud over corona

Alle inhoud met betrekking tot speelpleinwerk en VDS-dienstverlening op 1 plek: www.speelplein.net/corona.


Corona-groepsaankoop

Het MateriaalMagazijn bekijkt of het een Corona-groepsaankoop kan organiseren voor materiaal (handgel, mondmaskers...). Nog geen zekerheid. Er wordt nagegaan of draagkracht om dit te verwerken bovenop piek van de reguliere groepsaankoop speelmateriaal voldoende groot is.