23 mrt 2020

UPDATE: Uitbraak coronavirus COVID-19

Deze pagina werd het laatst bijgewerkt op 28/03/2020 om 14u50.


Algemene richtlijnen vanwege de overheid


Sinds 17 maart (fase 3) gelden er verregaande maatregelen, bovenop de eerdere richtlijnen (fase 2 - 10 maart) voor de hele bevolking. Die gaan verder dan de eerder aangekondigde individuele hygiënische voorzorgsmaatregelen (fase 1).

Ook de VDS neemt zijn voorzorgen en informeert. We volgen ‘corona’ op en updaten op basis van beslissingen van overheidswege (niet op basis van geruchten of debat in media). Bovenop deze federale maatregelen kan een burgemeester lokaal bijkomende maatregelen afkondigen. 


SPEELPLEINWERK IN DE PAASVAKANTIE

Géén speelpleinwerk tijdens de paasvakantie


Nu de coronacrisis nog strenger wordt aangepakt, heeft de Vlaamse overheid extra knopen doorgehakt: 'vakantiekampen' en 'jeugdwerking' in de paasvakantie kunnen niet doorgaan. Ook speelpleinwerk valt daaronder. Dit geldt ook voor alle randactiviteiten van speelpleinwerk: interne voorbereidings- of vormingsdagen, leidingweekends...

Dat betekent ook dat alle activiteiten (incl erkende cursussen) van de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk worden geannuleerd tot 20 april, het einde van de paasvakantie.   


NIEUW! Lokale besturen krijgen regie mbt noodopvangMet betrekking tot de nood(!)opvang in de paasvakantie was de VDS, samen met Bataljong, de Ambrassade en VVSG de afgelopen dagen in overleg met de Vlaamse overheid. Gezien de vele vragen die hierover bij ons toekomen, vroegen we duidelijkere richtlijnen: wat kan en mag het jeugdwerk/jongeren wel of niet doen?

Het lokale bestuur wordt gevraagd de regierol op te nemen en de noodopvang te organiseren i.s.m. opvanginitiatieven en scholen. 
Kinderen worden bij voorkeur opgevangen door personen met wie ze al contact hadden.


De noodopvang is toegankelijk voor 3 groepen 
Het blijft gaan over noodopvang, kinderen worden best zo veel als mogelijk thuis opgevangen. Voor deze 3 groepen organiseert het lokale bestuur dus noodopvang:

 • kinderen van ouders in een cruciale sector; het betreft kinderen van kleuter- en lage school. Voor kinderen tot 14 jaar uit het secundair onderwijs zoekt het lokaal bestuur een oplossing op maat.
 • kinderen in een kwetsbare thuissituatie;
 • kinderen uit buitengewoon onderwijs met zorgnoden, internaten, MPIGO's en IPO's, waarvoor geen andere opvangmogelijkheden zijn.

Bestaande maatregelen om besmetting te vermijden blijven van kracht 
Veel aandacht voor hygiëne, zieke kinderen blijven thuis, groepen beter niet mixen, social distancing...


Wie begeleidt deze noodopvang? 

In de nota staat duidelijk te lezen dat kinderen bij voorkeur worden opgevangen door personen met wie ze al contact hadden: lees onderwijspersoneel en begeleiding in de buitenschoolse opvang. Voor de paasvakantie kunnen lokale besturen de vraag stellen aan onderwijspersoneel om zich te engageren en de scholen open te houden, maar kunnen hen niet opvorderen. Ook de buitenschoolse kinderopvang kan open blijven. (Kind & Gezin publiceerde zopas ook voor hen extra richtlijnen). 

Alleszins zorgt het lokale bestuur voor voldoende begeleiding in de noodopvang. Dat kan gaan over onderwijspersoneel dat zich vrijwillig aandient,  personeel uit de buitenschoolse opvang, kinderbegeleiders, maar ook vrijwilligers... (bv. jouw speelpleinanimatoren). 


Onze mening:

In het licht van bovenstaande maatregelen en de oproep om kinderen bij voorkeur op te vangen door personen met wie ze al contact hadden, is het wel verstandig om in de eerste plaats naar onderwijspersoneel en bestaande kinderopvang te kijken. Met andere woorden: het beste scenario is dat de noodopvang die er vandaag is, gewoon blijft doorlopen in de paasvakantie in de vertrouwde omgeving door de personen die dit nu al begeleiden, al dan niet aangevuld of overgenomen door bv. extra opvangpersoneel of vrijwilligers. Het zorgt voor duidelijkheid en respecteert alle maatregelen het best. 


Het beste scenario is dat de noodopvang die er vandaag is, gewoon blijft doorlopen in de paasvakantie.

Geen taak van speelpleinwerking:

De organisatie van de noodopvang is in elk geval geen taak van lokale speelpleinwerkingen. Eerder was al aangekondigd dat 'vakantiekampen' en 'jeugdwerking' in de paasvakantie niet mogen doorgaan. Ook speelpleinwerk valt daaronder. Animatoren die willen, kunnen zich dus wel vrijblijvend en vrijwillig aandienen om te helpen in de noodopvang. 

Ons advies:

 • Denk in de gemeente na over wat je doet met mensen die zich aanmelden (vrijwillig of op vraag van de gemeente). Is het wel nodig om deze vraag te stellen? Zet mensen enkel in waar nodig om te vermijden dat meer mensen met elkaar in contact komen. Respecteer zoveel mogelijk de bestaande contactbubbels. Zijn er voldoende begeleiders voor de noodopvang, schakel dan geen extra mensen in. Denk eventueel na hoe je dit engagement op een andere manier kan aanwenden. Concrete handvaten vind je in de ontwerptekst.
 • Vrijwilligers een vrijwilligersvergoeding geven kan, maar hoeft niet. De mensen die zich in deze situatie aanmelden, zijn niet de mensen die daar vandaag mee bezig zijn. Zij willen vooral vrijwillig bijdragen. Maak het jezelf niet te moeilijk.
 • Een bijdrage aan ouders vragen voor deze noodopvang is volgens de VDS 'not done'. De ouders van deze kinderen die - moeten - werken, houden op dit moment het land staande. Ouders van kinderen in een kwetsbare thuissituatie hebben het sowieso al moeilijk. Laten we ook hier solidair zijn als samenleving. Opnieuw... maak het jezelf niet te moeilijk.  

Een bijdrage aan ouders vragen voor deze noodopvang is volgens de VDS 'not done'. Vrijwilligers vergoeden hoeft niet. Maak het jezelf niet te moeilijk.Draaiboek voor lokale besturen.

Je leest de volledige nota van de Vlaamse Overheid hier.
Lokale besturen zijn dus nu aan zet, maar door de vrijblijvendheid van de nota zullen er ongetwijfeld nog steeds veel vragen opduiken qua invulling en aanpak. De VVSG, Bataljong, de VDS en de Ambrassade ontwikkelden daarom in sneltempo een draaiboek voor lokale besturen. Daarin vind je een stappenplan qua aanpak. Herbekijk het interview met Minister Weyts in het Journaal op één.
Minister Dalle verzond op 25/03 een persbericht waarin hij het jeugdwerk en jongeren bedankt voor hun engagement.  

Bron VRT 24/03/2020

ONZE EIGEN DIENSTVERLENING

Alle activiteiten tot het einde van de paasvakantie gaan NIET door.
We nemen deze beslissing met spijt in het hart, maar erkennen daarmee de ernst van de situatie. In het volle besef dat vrijwilligers en collega's zich hier enorm hebben voor ingezet en deelnemers hier enorm naar uitkeken. We volgen verdere aanwijzingen vanuit de overheid nauwlettend op. Mocht de periode verlengd worden, zullen we hierover op deze pagina en in andere communicatiekanalen uitgebreid communiceren.  

Alternatief aanbod voor cursussen

Al onze cursussen animator, hoofdanimator en instructeur worden geannuleerd. Dat heeft niet alleen logistieke, administratieve en financiële gevolgen voor onze organisatie, dit heeft ook impact op lokaal speelpleinwerk. Geen cursussen ≠ stagiairs. De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk wil zijn 750 cursisten tijdens de paasvakantie niet in de kou laten staan. We willen ervoor zorgen dat ze minstens een basis mee hebben vooraleer ze op het speelplein terecht komen.

We stuurden alle cursisten op 19/03 een gerichte e-mail om te polsen naar hun voorkeur en op 23/03 koppelden we de resultaten en onze beslissingen terug.  


Voorgesteld alternatieven die leiden tot een attest.

 • Kosteloos doorschuiven naar bestaande cursussen in de zomer.
  We hebben nog 325 animator-plaatsen en 40 hoofdanimator-plaatsen beschikbaar. We blokkeren vanaf vandaag de inschrijvingen voor onze zomercursus, informeren alle cursisten dat de inschrijvingen dinsdagmorgen om 9u weer open gaan > first come, first served. We stellen alles in het werk om het aantal plaatsen op deze cursussen ondertussen nog uit te breiden.  
 •  Kosteloos doorschuiven naar andere, bestaande cursussen in de herfstvakantie 2020 en krokus / pasen 2021. De inschrijvingen starten vanaf begin juli. Het geniet niet onze voorkeur omdat we een nieuwe generatie jongeren die volgend jaar op cursus willen voldoende plaatsen willen bieden.
 • Daarom engageren we ons om, indien er voldoende interesse is, extra cursussen in de zomer. Op die manier kunnen deelnemers kosteloos inschrijven voor extra cursussen. We houden hen en jullie op de hoogte zodra hier meer duidelijkheid over is.
   
 • Annuleren is ook een optie (lees verder: annuleringsvoorwaarden)

Voorgestelde alternatieven die niet leiden tot een attest.

 • We voorzien een digitaal aanbod voor cursisten op basis van de inhoud die aan bod komt in de cursus. Korte filmpjes via het youtube-kanaal van de VDS. We communiceren rechtstreeks over dit aanbod met de cursisten zodra we klaar zijn met de uitwerking. 

 • Indien interesse: wordt er een vorming ter plaatse uitgewerkt voor (hulp)animatoren die nog geen cursus deden / op cursus konden en die je toch een zekere basis wil meegeven. Deze vorming ter plaatse gebeurt intergemeentelijk (= voor enkele speelpleinen uit de buurt samen op hetzelfde moment) in aanloop naar/tijdens de zomer. Via onderstaande knop willen even polsen naar jullie interesse.  


Geen extra zomercursussen, wel bekijken we de opties om de capaciteit van enkele bestaande cursussen op te trekken.

De resultaten van onze bevraging + besluiten

82% van alle cursisten vulde de bevraging in. We gaan er dus van uit dat de cijfers goed de realiteit weerspiegelen. Op basis van hun voorkeur hebben we besloten om géén extra cursussen tijdens de zomer te organiseren en uitsluitend in te zetten op het verhogen van de capaciteit van bestaande cursussen, zowel voor cursus animator als hoofdanimator. 

 • De helft van de cursisten geven aan te willen doorschuiven naar de bestaande cursussen in de zomervakantie. Het schema toont aan dat we quasi ieders voorkeur kunnen invullen. Dat is goed nieuws!
 • Iets meer dan 1 op 4 cursisten wil kosteloos doorschuiven naar een volgende vakantie. Om ook een nieuwe generatie cursisten de kans te geven zich in te schrijven, bekijken we ook hier alvast de mogelijkheden om de capaciteit uit te breiden bij de reeds voorziene cursussen. Inschrijven voor het cursusseizoen 2020 - 2021 kan vanaf begin juli. 'Gedupeerde' cursisten krijgen een paar dagen voorrang op het grote publiek om in te schrijven.
 • Slechts 34 cursisten geeft aan de data van de huidige zomercursussen hen niet goed uitkomt. Zij opteren voor een extra cursus in de zomer, echter de periodes waarin ze die willen liggen zo verspreid uit elkaar dat een extra cursus in de zomer onmogelijk lijkt. We vragen hen dus om toch in te schrijven voor de bestaande cursussen of op een later tijdstip (najaar 2020 - voorjaar 2021). 

De cursisten hebben blijkbaar wel interesse in een digitaal aanbod en een aanbod vorming ter plaatse. We gaan hier dan ook verder mee aan de slag om te kijken hoe we hier invulling aan geven. 
Bijzondere oproep aan alle lokale speelpleinbesturen

Jongeren die niet op cursus kunnen, kunnen ook geen stage lopen en misschien zelfs al helemaal niet op het speelplein staan deze zomer. Dat zou behoorlijk jammer zijn! Het is niet hun schuld dat ze de cursus niet kunnen volgen. We willen vermijden dat ze een tweede keer ontgoocheld worden. 

We vragen lokale (speelplein)besturen tijdelijk om…

 • … soepel om te gaan met de attestvoorwaarden. Een stage is misschien niet mogelijk, maar hopelijk kunnen deze jongeren wel bij jou op het speelplein aan de slag zoals afgesproken: ook zonder stage, zonder cursus. Maak een uitzondering, laat hen toe.
   
 • … vergoedingen gelijk te trekken. Sommige speelpleinen betalen een hogere vergoeding aan jongeren als ze op cursus gaan en stage lopen, dan aan jongeren die geen cursus doen. We vragen dat speelpleinen deze jongeren, die er zelf niet voor kozen dat hun cursus werd geannuleerd, toch te vergoeden alsof ze stage zouden lopen.

Algemeen aanbod vorming ter plaatse

Alle reeds aangevraagde vormingen ter plaatse worden tot het einde van paasvakantie geannuleerd. Daardoor verwachten we een piek in mei, eind juni en zomervakantie. Ons uitgangspunt: als koepelorganisatie trachten we zoveel mogelijk speelpleinen te kunnen bedienen. Echter dit aanbod wordt mee begeleid door vrijwilligers. Zij zijn gemotiveerd om een tandje bij te steken, maar we kunnen helaas niet garanderen dat elke aanvraag wordt ingevuld. Per slot van rekening staan zij ook zelf in de zomer vaak op het speelplein en moeten examens worden afgewerkt.    


We hanteren alvast enkele bijkomende criteria;

 • Bij aanvraag van meerdere vormingen voor dezelfde werking, kan het zijn dat we ons beperken tot slechts 1 vorming;
 • We houden in de gaten wie een vorming vraagt. Indien buurgemeenten een gelijkaardige vorming (bv. spelbagage) aanvragen, proberen we te bundelen;
 • Bij meerdere aanvragen op dezelfde dag, geven we voorrang aan de vormingsaanvragen die we noodgedwongen hebben moeten cancelen in de periode van lockdown.

Goede intenties m.b.t. evaluatiemomenten

Tijdens de paasvakantie zouden er ook evaluatiemomenten doorgaan. Voor vele cursisten de laatste fase in het behalen van een attest. Voor sommigen zijn deze momenten helaas ook de laatste mogelijkheid vooraleer de 3-jaartermijn verstreken is.

Voor hen vroegen wij bij het kabinet Dalle om de nieuwe regeling die zou ingaan vanaf september (en waarin de evaluatiemomenten zouden worden afgeschaft) te vervroegen. Nog geen concreet antwoord, wel goede intenties. Er werd bevestigd dat voor deze deelnemers soepel zal worden omgesprongen met de trajectvoorwaarden. Je kan je stagiairs dus gerust stellen. 


We blijven bereikbaar voor advies en vragen begrip

Binnen de VDS hanteren we minstens t.e.m. 19 april (verlengd, indien extra overheidsmaatregelen) de regel dat niemand nog fysiek afspreekt met anderen. Dit geldt voor beroepskrachten én vrijwilligers.

Alle interne en externe activiteiten (bv. adviezen ter plaatse, procesbegeleiding...) worden geannuleerd, verplaatst of gaan zoveel mogelijk digitaal door. Zeker vergaderingen met veel mensen of waar de methodiek/inhoud het nodig acht om fysiek samen te komen, zullen worden verplaatst. Daardoor komen afspraken rond timing bij bepaalde procesbeleidingen mogelijk onder druk te staan. We vragen begrip en zoeken in onderling overleg naar oplossingen.  

Het secretariaat van de VDS in Mechelen (en ook onze andere werkstations in Gent en Hasselt) zijn tijdelijk fysiek gesloten. Jouw lokale ondersteuner blijft echter digitaal of telefonisch aanspreekbaar voor vragen. We blijven ook algemeen bereikbaar via vdsinfo@speelplein.net en 015-28 73 90. 


We roepen op tot solidariteit. Aan ouders van jongeren die deelnemen aan cursussen wordt gevraagd om af te wegen inschrijvingsgelden niet of slechts gedeeltelijk terug te vragen. Jeugdwerkorganisaties kunnen de betaalde inschrijvingsgelden meer dan ooit goed gebruiken voor het opvangen van al gemaakte werkings- en annuleringskosten.
Minister van Jeugd - Benjamin Dalle 

Uitzonderlijke annulatievoorwaarden

Het afschaffen van onze cursussen, vormingen ter plaatse en andere trefmomenten is niet alleen een logistieke en administratieve ramp, het is ook een stevige financiële kater voor onze organisatie. De situatie dwingt ons om de annuleringsvoorwaarden aan te passen en de laatste middelen uit ons solidariteitsfonds aan te spreken. We hebben de intentie om terug te betalen, maar we kunnen vandaag helaas geen garantie bieden. De gemaakte kosten (bv. huur cursuslocaties, huur transport, geplaatste bestellingen voeding...) lopen aanzienlijk op. 

Naar aanleiding van de oproep van minister Dalle, zullen wij bij alle geannuleerde activiteiten dezelfde solidariteitsvraag stellen: "Hoeveel wil je dat we terugbetalen?". Indien terugbetaling, gebeurt dit voor 31/12/2020, maar hou er rekening mee dat het even kan duren. We maken een uitzondering voor cursisten co-animator en cursisten die inschreven met attest verhoogde tegemoetkoming. Gezien hun kwetsbare situatie krijgen zij sowieso het volledige bedrag vroeger terug. We hopen op jullie begrip en waar het kan op solidariteit van iedereen. 

Lees meer over ons solidariteitsfonds


Gaan nog steeds door, zonder tegenbericht

Voorlopig gaat het speelpleincongres, verdiepingsweekend 'boefjes en bengels', evaluatiemomenten, de campagne speelpleinwerk en groepsaankoop speelmateriaal door zoals gepland. Ook de hoofdanimatorcursussen in weekendformule (in OVL en BXL) eind april/mei gaan gewoon door. Voor alle trefmomenten die doorgaan vanaf 20/04 gelden de normale annulatievoorwaarden. Reeds geannuleerde trefmomenten (bv. Playday, Smos…) worden allemaal volgens het solidariteitsprincipe (zie vorige punt) afgehandeld.

We volgen de ontwikkelingen over het virus en de officiële berichtgeving op de voet en sturen bij indien nodig. We engageren ons om deelnemers zo goed mogelijk op de hoogte te houden en te informeren.  


Maatregelen - fase 1

03-03/2020
Aanvankelijk golden enkel deze algemene adviezen om besmetting te voorkomen.


Nieuwe maatregelen - fase 2

10-03/2020
Er zijn nieuwe maatregelen afgekondigd voor de beheersing van het virus.


Bijkomende maatregel Speelterreinen

16-03/2020
Zopas werd de website van de overheid aangepast en staat er nu ook duidelijk dat buitenspeeltuinen moeten afgesloten worden tot 3 april.


Bijkomende maatregelen - fase 3

17-03/2020
Er zijn nieuwe maatregelen afgekondigd voor de beheersing van het virus. Alleen nog "essentiële verplaatsingen" toegestaan. De VDS verplichtte medewerkers eerder al (17/03 - ochtend) om fysieke contacten te annuleren, te verplaatsen of op een digitale wijze te laten doorgaan.  


Vlaanderen helpt


Dit weekend werd een initiatief in elkaar gebokst door het kabinet van Bart Somers en het steunpunt Vrijwilligerswerk, nl. #VlaanderenHelpt, wat er op neer komt dat mensen die nu vrijwilligen uit solidariteit in heel de corona-crisis kunnen genieten van de gratis verzekering.


De pers zegt hier en daar dat individuele burgers kunnen aansluiten, wat NIET juist is. De mensen sluiten aan bij de beweging, de feitelijke vereniging VlaanderenHelpt en vrijwilligen 'in opdracht van de Vlaamse Overheid' en worden aldus verzekerd.  Iedereen die wil helpen dient zich dus re registreren.    


Blijven spelen!


Gisteren schoot de eerste online jeugdbeweging uit de startblokken. Een initiatief om kinderen thuis aan het spelen te krijgen als reactie op afgelasting van de lokale jeugdbewegingen. Het initiatief kon meteen rekenen op 35.000 deelnemers die online filmpjes postten. Heel fijn initiatief dat we graag mee uitdragen. 

Onze collega's van de Speelmakers lanceerden op hun beurt de facebookgroep 'speelideeën voor thuis'. Onder het motto: laten we van de nood een (speel)deugd maken! Iedereen kan kleine en grote speelideeën delen, elkaar inspireren. 

Speelideeën voor de noodopvang speelplein.net/corona_speelidee


Hoe blijf ik op de hoogte v/d maatregelen?

Je vindt alle actuele informatie over het nieuwe coronavirus Covid-19 op www.info-coronavirus.be. Heb je een vraag over het coronavirus en twijfel je over het antwoord? Dan kan je bellen naar het gratis infonummer 0800 14 689.


Buitenspeeldag afgelast

Op 24/03 werd beslist om de Buitenspeeldag af te gelasten. 
Meer info op www.buitenspeeldag.be.


Solidariteitsvraag nu ook fiscaal ondersteund

Wie het inschrijfgeld van jeugdactiviteiten voor de paasvakantie (bijvoorbeeld kampen of andere opvanginitiatieven) niet terugvraagt zal nog steeds kunnen rekenen op een belastingvermindering, dat maken vicepremier en minister van Financiën Alexander De Croo, en Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle, op 26/03 bekend.

Omdat veel jeugdorganisaties in financiële problemen zouden komen door de afgelasting van de activiteiten riep minister Dalle, samen met de jeugdorganisaties, ouders op om zoveel mogelijk solidariteit te tonen en inschrijfgeld, indien mogelijk, niet terug te vragen. Deze vorm van solidariteit wordt nu ook fiscaal ondersteund.
Meer lezen...


Hoe nuttig vind je deze pagina?
Waarmee kunnen we deze pagina aanvullen?
Laat het ons weten.